تحقیق با موضوع سطح معنادار، ادبیات فارسی، تحلیل اطلاعات، ویژگی های روان سنجی

دانلود پایان نامه ارشد

تمیز
1الف
75/0
31/0
15د
60/0
61/0

80/0
37/0
a16
59/0
55/0

77/0
39/0
b16
63/0
59/0

45/0
29/0
17الف
31/0
41/0
2الف
78/0
29/0
17ب
62/0
54/0

52/0
50/0
18الف
42/0
46/0

51/0
36/0
18ب.a
41/0
58/0

71/0
50/0
18ب.b
51/0
65/0
a3
40/0
53/0
19الف
53/0
60/0
b3
48/0
52/0
19ب
49/0
43/0
4الف
59/0
49/0
19ج
43/0
45/0

53/0
59/0
19د
22/0
55/0

92/0
16/0
20الف
49/0
60/0
5a
80/0
44/0
20ب
62/0
59/0
b5
84/0
45/0
a21
51/0
64/0
6الف
59/0
40/0
b21
39/0
59/0

64/0
50/0
22الف
43/0
70/0
7الف
66/0
44/0
22ب
37/0
59/0

55/0
48/0
22ج
40/0
63/0
8الف.a
59/0
59/0
23الف
36/0
58/0
8الف.b
55/0
64/0
23ب
50/0
46/0

37/0
63/0
24
24/0
31/0

82/0
35/0
25الف
27/0
53/0
9الف
46/0
51/0
25ب
31/0
65/0

55/0
60/0
25ج
40/0
53/0

54/0
62/0
26الف
49/0
63/0
10الف
48/0
57/0
26ب
36/0
67/0
10ب
59/0
60/0
26ج.a
38/0
64/0
11a
20/0
53/0
26ج.b
30/0
56/0
11b
27/0
61/0
27الف
52/0
57/0
12a
51/0
59/0
27ب.a
41/0
59/0
12b
49/0
65/0
27ب.b
39/0
64/0
13a
53/0
68/0
a28
47/0
51/0
b13
50/0
64/0
b28
65/0
52/0
14الف
68/0
30/0
a29
40/0
46/0
14ب
62/0
57/0
b29
27/0
54/0
15الف
37/0
51/0
30الف.a
19/0
53/0
15ب
60/0
48/0
30الف.b
45/0
66/0
15ج
57/0
55/0
30ب
46/0
56/0

بر اساس اطلاعات مندرج در جدول (4-24)، 9 سوال دارای ضریب دشواری بیش از 7/0 هستند که دامنه ضریب تمیز این سوالات بین 16/0 تا 50/0 است. 62 سوال معادل 5/79 درصد سوالات در دامنه دشواری 3/0 تا 7/0 قرار دارد که از این میان تنها دو سوال دارای ضریب تمیز کمتر از 3/0 است. همچنین، 7 سوال دارای ضریب دشواری کمتر از 3/0 هستند که ضریب تمیز آن ها بین 31/0 تا 61/0 است. 55 سوال معادل 5/70 درصد سوالات دارای ضریب تمیز 5/0 و بالاتر از آن هستند. همانند تحلیل قسمت پیشین، بیشترین و کمترین ضریب تمیز به ترتیب متعلق به سوالات 22 الف و 4 ج (70/0، 16/0) می باشد. سادهترین و دشوارترین سوالات آزمون زیستشناسی نیز همانند تحلیل قسمت پیشین، بهترتیب سوالات 4 ج و 30 الف.a با ضرایب دشواری (92/0، 19/0) هستند.
توزیع فراوانی و درصد سوالات آزمون برحسب ضرایب دشواری و تمیز بدست آمده از مدل کلاسیک اندازهگیری برای دادههای خام و کدگذاری شده، در جداول(4-25) و (4-26) نشان داده شده است.
جدول 4-25: توزیع سوالات بر اساس ضرایب دشواری و تمیز کلاسیک برای داده های خام
شاخص
ضریب دشواری

کمتر از 3/0
بین 3/0 تا 7/0
بیشتر از 7/0
ضریب تمیز
کمتر از 2/0


1(28/1%)

بین 2/0 تا 3/0

1(28/1%)

بیشتر از 3/0
6(69/7%)
62(49/79%)
8(26/10%)

جدول 4-26: توزیع سوالات بر اساس ضرایب دشواری و تمیز کلاسیک برای داده های کدگذاری شده
شاخص
ضریب دشواری

کمتر از 3/0
بین 3/0 تا 7/0
بیشتر از 7/0
ضریب تمیز
کمتر از 2/0


1(28/1%)

بین 2/0 تا 3/0

2(56/2%)
1(28/1%)

بیشتر از 3/0
7(97/8%)
60(92/76%)
7(97/8%)

بر اساس دادههای خام و کدگذاری شده، حدوداً 8 درصد سوالات دشوارند که از ضریب تمیز بالاتر از 3/0 برخوردارند. همچنین، 54/11% سوالات آسان و مابقی، از دشواری متوسط برخوردارند. از دو جدول بالا، می توان دریافت که نتایج تحلیل کلاسیک با داده های خام و کدگذاری شده در درس زیست شناسی نیز، تا چه حد به هم نزدیک است.
سوال :آیا سوالات امتحانات نهایی بر اساس IRT از ویژگی های روان سنجی مطلوب برخوردارند؟ جهت پاسخگویی به این سوال، ابتدا لازم است مفروضات این نظریه در دو آزمون ادبیاتفارسی و زیستشناسی مورد بررسی قرار گیرند. مفروضاتی که در صورت برقراری آنها نتایج معتبر و دقیقی بدست خواهد آمد. دو مفروضه اولیه و اساسی این نظریه عبارتند از: تک بعدی بودن و استقلال موضعی. در صورت برقراری این مفروضات، تحلیل سوالات در دو آزمون مذکور، با استفاده از نرم افزار BILOG-MG انجام میشود و پارامترهای هر سوال به همراه آزمون خی دو و سطح معناداری در دو مدل یک پارامتری و دو پارامتری ارائه میگردد. سپس برازندگی تک تک سوالات با مدلهای مذکور بررسی و در ادامه ملاک های تفسیر پارامترهای سوال ذکر میشود که براساس این ملاک ها، به توصیف و تحلیل مقادیر پارامترهای سوال پرداخته میشود. همچنین، روشهای معمول در نظریه پرسش پاسخ که به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات مورد استفاده قرار میگیرند، عبارتند از:
منحنی ویژگی سوالات به تفکیک مدلها
منحنی ویژگی و تابع آگاهی یک سوال نمونه
مقادیر بیشینه آگاهی سوالات و تتای ماکسیمم
تابع آگاهی آزمون و خطای استاندارد اندازهگیری
هیستوگرام توزیع توانایی آزمودنیها
تحلیل روانسنجی سوالات آزمون ادبیاتفارسی براساس مدل های IRT
بررسی مفروضات
همانطور که همبلتون و همکاران(1991، ترجمه فلسفی نژاد، 1389) بیان کردهاند؛ تک بعدی بودن یک مفروضه اصلی است که در مدل های IRT به طور گستردهای مورد استفاده قرار گرفته است و به این معناست که تنها یک توانایی بوسیله مجموعه سوالاتی که آزمون را میسازند، اندازهگیری شود. این مفروضه نمیتواند بطور کامل برآورد گردد. زیرا عوامل متعددی عملکرد آزمودنی را تحت تاثیر قرار میدهند. آنچه در این میان مهم است، حضور عامل یا مؤلفهی غالب در هر آزمون است که عملکرد آزمودنی را متأثر میسازد.
برای سنجش تک بعدی بودن آزمون روشهای متعددی پیشنهاد شده است که در این پژوهش، از نمودار اسکری استفاده میشود. جهت بررسی تکبعدی بودن در این نمودار باید به دنبال افت شیبدار بود. زیرا جایی است که ارزشها وضعیت ثابتی به خود گیرند. تعداد بارهای ارزشی قبل از افت نشان دهندهی بعدیت است.

نمودار4-1: نمودار اسکری آزمون ادبیات فارسی

نمودار اسکری آزمون ادبیات فارسی نشان می دهد که آزمون مذکور دارای یک عامل غالب است و به عبارتی تک بعدی است. وقتی که مفروضه تک بعدی بودن برقرار است استقلال موضعی نیز حاصل میشود از این حیث این دو مفهوم با هم معادل اند ( لرد، 1980؛ به نقل از همبلتون و همکاران، 1991، ترجمه ی فلسفی نژاد، 1389).
برآورد پارامترهای سوال به تفکیک مدل
پس از اطمینان از برقراری مفروضات، نتایج تجزیه و تحلیل سوالات آزمون ادبیات فارسی بر اساس مدل یک پارامتری و دو پارامتری در جدول زیر ارائه می شود.
جدول4-27: مقادیر برآوردشدهی پارامترهای سوال به همراه آزمون خی دو و سطح معناداری در مدلهای
یک پارامتری و دو پارامتری در آزمون ادبیات فارسی
سوال
یک پارامتری
دو پارامتری

دشواری
خی دو
سطح معناداری
دشواری
تشخیص
خی دو
سطح معناداری
1
70/0-
5/38
001/0
98/0-
53/0
8/12
23/0
2
99/1-
7/3
81/0
02/2-
92/0
3/5
51/0
3
45/1-
9/30
001/0
11/2-
53/0
9/11
22/0
4
32/0-
4/18
03/0
39/0-
64/0
1/5
83/0
5
17/1-
6/12
08/0
04/1-
23/1
8/7
35/0
6
75/0-
5/11
12/0
69/0-
18/1
9/8
26/0
7
96/0-
2/4
75/0
89/0-
11/1
5/1
98/0
8
15/1-
6/6
25/0
97/0-
41/1
9/6
23/0
9
60/1-
3/7
51/0
67/1-
87/0
6/7
48/0
10
85/0-
8/9
04/0
70/0-
68/1
3/3
50/0
11
74/1-
3/16
001/0
36/1-
67/1
3/1
94/0
12
92/0-
7/11
23/0
16/1-
64/0
8/4
91/0
13
69/0-
2/15
06/0
68/0-
98/0
1/8
33/0
14
90/1-
3
88/0
16/2-
76/0
4/1
99/0
15
62/0
3/15
05/0
57/0
07/1
5/17
02/0
16
55/0-
5
66/0
54/0-
02/1
3/5
62/0
17
72/0-
9/4
76/0
72/0-
96/0
2/4
76/0
18
85/0-
6/3
82/0
81/0-
05/1
7/4
79/0
19
72/0-
3/10
33/0
76/0-
87/0
3/11
13/0
20
47/1-
7/7
47/0
69/1-
75/0
8/7
55/0
21
63/0-
9/4
68/0
65/0-
88/0
5/3
90/0
22
66/0-
7/4
79/0
64/0-
05/1
1/4
85/0
23
12/1-
1/10
26/0
05/1-
08/1
9/2
94/0
24
51/1-
6/11
11/0
58/1-
87/0
8/6
45/0
25
62/1-
1/2
95/0
74/1-
84/0
3/3
91/0
26
51/0-
7/2
95/0
50/0-
02/1
2/1
99/0
27
27/1-
5/1
99/0
23/1-
01/1
4/2
96/0
a28
54/0-
5/13
04/0
53/0-
1
9/9
19/0
b28
62/0-
1/6
41/0
57/0-
23/1
4/3
76/0
29
06/1-
6/14
07/0
07/1-
93/0
3/11
18/0
30
10/1-
8/4
78/0
21/1-
79/0
3/6
71/0
31
40/0-
6/20
01/0
48/0-
67/0
5/3
94/0
32
57/0
6/4
79/0
60/0
85/0
2/6
62/0
33
24/0
2/6
63/0
22/0
02/1
4/4
82/0
34
66/0-
3/8
40/0
66/0-
93/0
7/8
37/0
35
82/0-
5/7
38/0
75/0-
17/1
5/7
38/0
36
21/0-
7/64
001/0
32/0-
40/0
5/4
92/0
a37
30/0
2/12
14/0
31/0
87/0
3/8
40/0
b37
32/0
6/4
80/0
34/0
86/0
6/3
89/0
38 الف
54/0-
3/14
05/0
56/0-
85/0
8/4
68/0
38 ب
21/0-
9/15
07/0
23/0-
70/0
6/5
77/0
39
32/0-
6
74/0
33/0-
83/0
1/6
73/0
40
20/0-
1/6
73/0
21/0-
01/1
8
53/0
41
70/0
9/32
001/0
97/0
57/0
6/7
58/0
42
43/1-
2/6
63/0
66/1-
73/0
4/8
50/0
43 الف
20/1-
5/9
30/0
20/1-
94/0
7/10
22/0
43 ب
96/0-
9/7
44/0
03/1-
82/0
4/9
40/0
44 الف
91/0-
9/11
10/0
81/0-
26/1
9/5
44/0
44 ب
79/0-
4/8
50/0
81/0-
90/0
7/6
56/0
a45
72/0-
2/17
03/0
67/0-
18/1
1/9
24/0
b45
1-
9/10
21/0
95/0-
07/1
6/7
37/0
46
27/0
4/14
07/0
22/0
15/1
6/23
00/0
47 الف
27/0
8/6
45/0
23/0
18/1
2/5
63/0
47 ب
20/0-
9/18
01/0
21/0-
41/1
9/5
43/0
47 پ
41/0
8/7
45/0
37/0
12/1
5/3
90/0
48
06/1-
5/22
001/0
83/0-
92/1
4
40/0
49
61/0-
8/11
07/0
54/0-
46/1
2/12
03/0
50
52/0-
3/16
02/0
46/0-
53/1
1/16
01/0
51
34/0-
4/17
02/0
32/0-
44/1
2/5
52/0
52
22/0-
6/23
001/0
22/0-
52/1
1/4
67/0
53
86/0-
5/16
01/0
71/0-
64/1
4/6
27/0
میانگین
68/0-


69/0-
03/1


انحراف استاندارد
62/0


66/0
31/0


5861/34023 = 〖-2 LOG LIKELIHOOD〗_1pl
0192/33538 = 〖-2 LOG LIKELIHOOD〗_2pl

بررسی میزان برازندگی سوال با مدل
بر اساس اطلاعات ارائه شده در جدول بالا، به بررسی میزان برازندگی تک تک سوالات با مدل های یک پارامتری و دو پارامتری در سطوح آلفای 01/0 و 05/0 پرداخته میشود. چنانچه در مدلی، سطح معناداری سوال از مقدار آلفای مورد نظر بیشتر باشد، گفته میشود: سوال با آن مدل برازش دارد. در غیر این صورت نشان دهندهی عدم برازش سوال با مدل است. بر این اساس در مدل یک پارامتری، 10 سوال در سطح (01/0 ) و 18 سوال در سطح (05/0 ) و در مدل دو پارامتری، 2 سوال در سطح (01/0 ) و 4 سوال در سطح (05/0) با مدل برازش ندارند. سوال 15 در سطح 05/0 با هیچ کدام از مدلها برازش ندارد. در جدول (4-28) به تفکیک مدلها و سطوح آلفا به این سوالات اشاره شده است.
جدول4-28 : بررسی برازندگی تک تک سوالات با مدل یک پارامتری و دو پارامتری در سطوح آلفای 01/0 و 05/0

عدم برازش سوال با مدل

مدل یک پارامتری
مدل دو پارامتری
سطح آلفا
01/0
1، 3، 11، 31، 36، 41، 47 ب، 48، 52، 53
46، 50

05/0
1، 3، 4،10، 11، 15،a 28 ،31، 36، 38 الف،41، a45، 47 ب، 48،50، 51، 52، 53
15، 46، 49، 50

ملاکهای توصیف و تفسیر پارامتر های سوال
جهت تفسیر پارامتر دشواری؛ سوالات دارای دشواری 1- تا 1 متوسط؛ سوالات دارای دشواری بیشتر از
1، دشوار و سوالات دارای دشواری کمتر از 1- ، آسان ارزیابی میشوند. به منظور تفسیر پارامتر

پایان نامه
Previous Entries تحقیق با موضوع تعمیم پذیری، زیست شناسی، ادبیات فارسی، میانگین مجذورات Next Entries تحقیق با موضوع ادبیات فارسی، زیست شناسی، روانسنجی، توزیع فراوانی