تحقیق با موضوع سرمایه اجتماعی، فرسایش سرمایه، توزیع فراوانی

دانلود پایان نامه ارشد

بر حسب مسکن………………………………………………….106
4-27. جدول : آنالیز واریانس سرمایه اجتماعی و وضعیت مسکن……………………………………………..106
4-28. جدول : توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر حسب نوع شغل………………………………………………107

4-29. جدول : آنالیز واریانس سرمایه اجتماعی و نوع شغل………………………………………………………107
4-30. جدول : توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر حسب درآمد ماهیانه………………………………………..108
4-31. جدول : آنالیز واریانس سرمایه اجتماعی ودرآمد ماهیانه………………………………………………… 108
4-32.جدول : رابطه بین سرمایه اجتماعی و کنترل اجتماعی……………………………………………………..109
4-33. جدول : رابطه بین سرمایه اجتماعی و اعتماد اجتماعی……………………………………………………109
4-34. جدول : رابطه بین سرمایه اجتماعی و مشارکت اجتماعی………………………………………………..110
4-35. جدول : رابطه بین سرمایه اجتماعی و انسجام اجتماعی…………………………………………………..110
4-36. جدول : رابطه بین سرمایه اجتماعی و روابط اجتماعی……………………………………………………111

فهرست نمودارها
عنوان صفحه
4-1.نمودار : سن پاسخ دهندگان……………………………………………………………………………………………86
4-2.نمودار : جنس پاسخ دهندگان…………………………………………………………………………………………87
4-3.نمودار : پاسخ دهندگان به تفکیک تاهل…………………………………………………………………………..88
4-4.نمودار : پاسخ دهندگان به تفکیک قومیت………………………………………………………………………..89
4-5. نمودار : پاسخ دهندگان به تفکیک تحصیلات………………………………………………………………….91
4-6. نمودار : پاسخ دهندگان به تفکیک وضعیت اشتغال…………………………………………………………..92
4-7.نمودار : پاسخ دهندگان به تفکیک نوع شغل…………………………………………………………………….93
4-8. نمودار : پاسخ دهندگان به تفکیک درآمد ماهیانه………………………………………………………………94
4-9.نمودار : پاسخ دهندگان به تفکیک وضعیت مسکن……………………………………………………………95

فهرست شکل ها
عنوان صفحه
2-1 .شکل: نظریه جیمز کلمن………………………………………………………………………………………………24
2-2 .شکل: مدل نظری تحقیق………………………………………………………………………………………………72

چکیده
هدف از اين تحقيق ،بررسي ميزان سرمايه اجتماعي بين حاشيه نشينان شهر اهواز است .كه با استفاده از روش نمونه گيري خوشه اي چند مرحله اي تعداد400نفر بعنوان حجم نمونه انتخاب شده اند .واحد تحليل ، فرد است .روش گردآوري اطلاعات به صورت پيمايشي مي باشدكه براي اندازه گيري متغيرها و گردآوري اطلاعات از‌» پرسشنامه محقق»استفاده شده است.در گردآوري داده ها از روش ميداني و پرسشنامه و مصاحبه استفاده شده است .پس از بررسي اعتبار و روايي پرسشنامه ، با استفاده از نرو افزار spssتجزيه و تحليل گرديده اند .جهت بررسي معني داري بين متغيرها و آزمون هاي همبستگي نا پارامتريك كه براي متغيرهاي كمي ،كاربرد دارند، فرضيات آزمون شده به تحليل پرداخته شد.نتايج نشان گر آن است كه متغيرها ،عدم امكانات رفاهي ،فقر ،عدم شغل نامناسب ،جنگ تحميلي ، فقدان نهادهاي سازمان يافته نقش مهمي درشكل گيري حاشيه نشيني در شهرستان اهواز داشته اند .بين متغيرهاي وابسته رابطه مثبت و مستقيم مشاهده گرديده است .
واژگان كليدي : سرمايه اجتماعي – اعتماد – مشاركت – حاشيه نشيني اهواز

1-1.مقدمه
امروزه در كنار سرمايه هاي انساني ، مالي و اقتصادي ، سرمايه ديگري بنام سرمايه اجتماعي مورد بهره برداري قرار گرفته است.اين مفهوم به پيوندها ، ارتباطات ميان اعضاي يك شبكه به عنوان منبع با ارزش اشاره دارد.كه با خلق هنجار ها و اعتماد متقابل موجب تحقق اهداف اعضا مي شود. سرمايه اجتماعي به عنوان يك اهرم ، مورد اقبال فراوان نيز واقع شده است .در ديدگاه هاي سنتي مديريت توسعه سرمايه هاي اقتصادي ،فيزيكي و نيروي انساني مهمترين نقش را ايفا مي كردند.اما در عصر حاضر براي توسعه بيشتر از آنچه به سرمايه اقتصادي، فيزيكي و انساني نيازمند باشيم به سرمايه اجتماعي نيازمنديم .زيرا بدون اين سرمايه استفاده از ديگر سرمايه ها به طور بهينه انجام نخواهد شد.در جامعه اي كه فاقد سرمايه اجتماعي كافي است ساير سرمايه ها ابتر مي مانند و تلف مي شوند.از اين دو موضوع سرمايه اجتماعي1 به عنوان يك اصل محوري براي دستيابي به توسعه محسوب شده و مديراني موفق قلمداد مي گردند كه بتوانند در ارتياط با جامعه به توليد و توسعه سرمايه اجتماعي بيشتر نائل گردند. پيچيدگي زندگي در جوامع مدرن امروزي باعث شده تا روابط اجتماعي و ميزان و چگونگي مشاركت افراد در شبكههاي جمعي بر كم و كيف تمامي فعاليتهاي اجتماعي و اقتصادي اثرگذار باشد. در اين ميان سرمايه اجتماعي يكي از مولفههاي اصلي است. سرمایهی اجتماعی مفهومی انتزاعی، ترکیبی، پیچیده و بینرشتهای است و کاربرد گستردهی آن در مدیریت شهری، اقتصاد، رفتار سازمانی، سیاست، بهداشت عمومی، جرمشناسی، توسعه روستائي، حكمراني خوب، برنامهریزی شهري، و … نشاندهندهی پتانسیل بسیار زیاد آن جهت تحلیل پدیدههای گوناگون در جامعه است. یکی از این پدیدهها، حاشیهنشینی میباشد که به اعتقاد برخی محققان آپاندیسیت اغلب شهرهای جهان و از جمله ایران محسوب میگردد. حاشیهنشینی که در مقیاس وسیع و معنای مدرن محصول شرایط پس از انقلاب صنعتی در کشورهای صنعتي اروپا و امریکا بوده است سبب مهاجرتهاي وسیع از نقاط روستائي و شهرهاي كوچك به مراكز صنعتي و رشديافته گرديد و اين امر زمينه را براي پیدایش اولین حاشيهها فراهم ساخت. در ايران نيز پس از ورود و استقرار سرمایهداری وابسته، پدیده حاشیهنشینی بوجود آمد و رشد آن عمدتأ از سال 1320 به بعد شدت يافت (زاهد ، زاهداني ، 1369). رشد قارچ گونه حاشیه هاعلاوه بر برهم زدن فضای کالبدی شهرها، زمینه بروز انواع مسائل و آسیبهای اجتماعی در شهرها را فراهم میکند که یکی از دلایل بروز این مسائل کمبود سرمایه اجتماعی در اینگونه محلات میباشد. بعنوان نمونه رابرت پاتنام2 در مقالهای تحت عنوان “جامعه برخوردار، سرمایه اجتماعی و زندگی عمومی” بیان میکند که یکی از دلایل عدم موفقیت دولت آمریکا در احیای محلات فقیرنشین، فرسایش سرمایه اجتماعی در این مناطق است. وی همچنین معتقد است که بخشی از مشکل سیاهپوستان و لاتینیتبارهای مناطق داخلی شهر این است که آنها از «ارتباطات» به معنای واقعی بیبهره اند (پاتنام، 1384). همچنین از نظر وی در محلههایی که سرمایه اجتماعی شکل میگیرد، مسائل اجتماعی مثل اعتیاد، جرم و غیره کمتر است؛ به عبارت دیگر سرمایه اجتماعی در سطح محله، افزایش امنیت محله و کاهش جرایم را در پی خواهد داشت (باستانی، 1387). در واقع سرمایه اجتماعی از طریق اجزای خود همچون «اعتماد، مشارکت، شبکههای اجتماعی و …» میتواند باعث کاهش این مسائل و مشکلات در محله گردد. چراکه حضور افراد حاشیهنشین در شبكههاي پيچيده جامعه مدرن و نيز مشاركت سازمان يافته و خودانگيخته آنها ميتواند روند توسعه محلی را تسهيل نمايند. به عبارت دیگر هر چقدر اعضاء يك جامعه خاصي همچون حاشیهنشینان در شبكه روابط اجتماعي حضور بيشتر و پر رنگتري داشته باشند و در عين حال اين حضور توأم با اعتماد و مشاركت آگاهانه باشد، ميتواند موجب رشد و پيشرفت اقتصادي و اجتماعي و کالبدی محله گردد. اما به اعتقاد بسیاری از محققان در مناطق حاشیهنشین ما با عدم مشارکت ساکنین روبرو هستیم که وضعیت نامطلوب اقتصادی و تحرک بالای جمعیت از جمله دلایل این امر میباشد که پیامد آن میتواند فرسایش سرمایه اجتماعی را سبب گردد: با نگاهی به مناطق حاشیه پی میبریم که الگوی سکونتی ساکنان این مناطق عمدتاً غیردائم و موقتی است که این خود از عواملی است که تقویت کننده حس عدم تعلق به محله و عامل تشدید کننده عدم تمایل به مشارکت است. در زمینه شغل و درآمد اکثر افراد در وضعیت نامطلوب اقتصادی بسر میبرند که این خود عامل ديگري در عدم مشاركت است (نقدي،1386).
بنابراین از آنجا که فرسایش سرمایه اجتماعی در این مناطق محروم میتواند باعث انواع آسیبها و مسائل اجتماعی از قبیل اعتیاد، فروش و مصرف مواد مخدر، الکل ، فساد و فحشا، فقر،بیکاری، دعوا و درگیری، قمار و … گردد و همچنین باعث عدم موفقیت برنامههای عمرانی دولت جهت بهبود وضعیت کالبدی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی دولت شود، لذا افزایش این نوع سرمایه در این محلات میتواند آسیبها را کاهش دهد و دولت را در جهت عملی کردن برنامهها یاری رساند. بنابراین این تحقیق به بررسی میزان سرمایه اجتماعی مناطق حاشیه شهر اهواز می پردازد.
با توجه به اینکه اهواز یکی از کلانشهر های کشور و دومین شهر بزرگ با جمعیت حاشیه نشین کشور است ( یک سوم جمعیت کشور)و جمعیت بالقوه و باالفعل می تواند مسائل اجتماعی فراوانی را دامن زند، امیدآن میرود این تحقیق بتواند راه کارهای نوینی را پیش روی برنامه ریزان قرار دهد.

1-2.بيان مساله و اهميت موضوع
بعد از جنگ جهاني دوم يكي از مهمترين مسايل اجتماعي كشورهاي در حال توسعه، رشد و توسعه ي شتابان و ناهمگون شهرنشيني بوده است. بديهي است كه رشد انفجاري شهرنشيني و در پي آن رشد پديده ي حاشيه نشيني، برآيند مهاجرت هاي مداوم داخلي، يعني از روستاها به شهرها است كه بازتاب اقتصادي، اجتماعي و فيزيكي آن رشد گروه ها و جوامع حاشيه نشين است كه در مناطق مختلف كلان شهرها به شكل هاي گوناگون آلونك نشيني، زاغه نشيني، كپرنشيني و حلبي آباد ها و غیره بروز مي كند. آنچه اهميت مطالعه اين موضوع را مي رساند، مهاجرت طبقه اي از جامعه روستايي است كه از لحاظ سرمايه، تحصيلات و درآمد در سطح پاييني قرار دارند و با توجه به اين شرايط، در محيط شهري آسيب پذير خواهند بود. علاوه بر اين، گروه مهاجر شيوه ي از زندگي را بوجود مي آورند كه نسبت به سه شيوه ي رايج زندگي يعني شهري، روستايي و ايلاتي متفاوت است. بعلاوه مهاجران جديد با توجه به ويژگي هاي اجتماعي و اقتصادي خاص خود، بافت فيزيكي معيني را نيز به وجود مي آورند (حسين زاده دلير، 1370: 64). در شيوه جديد زندگي ( زندگي حاشيه نشينان)، خانواده نيز داراي ميزان اهميت، شكل و چارچوب خاصي است.
دراين مناطق يا سرمايه اجتماعي هنوز شكل نگرفته است و يا در سطح خاص گرايانه و درون گروهي (وجه منفي) وجود دارد . اين سرمايه اجتماعي خاص گرايانه نه تنها نقشي در توسعه مناطق نخواهد داشت ، بلكه در اكثر موارد خود به عنوان مانعي براي توسعه همه جانبه محسوب مي شود . بنابراين باتوجه به اهميت سرمايه اجتماعي دركاهش مسائل وآسيب هاي اجتماعي وهمچنين توسعه همه جانبه اين مناطق دراين پژوهش سعي شده است که ضمن مروری بر مسئله حاشیه نشینی و آمارهای مربوط به آن در جهان و به ویژه در ایران، به نقش سرمایه اجتماعی در کاهش معضل حاشیه نشینی و آسیب ها

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد درباره حقوق و دستمزد، مراکز تماس Next Entries تحقیق با موضوع نظام اجتماعی، کنترل اجتماعی، انسجام اجتماعی