تحقیق با موضوع سازمان جهانی تجارت، حل اختلاف، قوانین داخلی، ساختار و نحو

دانلود پایان نامه ارشد

میتوان گفت که بنابراین اقدامات مالیاتی متخذه بیتردید میتواند آثار تجاری بر جای گذارد؛ هیات مزبور از این امر به عنوان «معیار آثار تجاری» یاد میکند.
به نظر نمیرسد که استدلال هیات حل اختلاف در این خصوص اشتباه باشد.
4. ماهیت رقابت میان کالاها
هیات رسیدگیکننده اظهار داشت که در تحلیل اینکه آیا کالاهای ذیربط، کالاهایی مستقیما رقابتی یا جایگزینپذیر هستند یا خیر، باید بر ماهیت رقابت و نه کمیت رقابت میان کالاها تمرکز گردد… به دلایل فوقالذکر ما نیز نظر هیات در عدم استناد به تحلیل کمیِ رابطهی رقابتی میان کالاها را تایید میکنیم. به اعتقاد رکن استیناف، رویکردی که عمدتا بر رقابت کمی میان کالاها تکیه کند اساسا معیار کشش متقاطع بازار را فاکتور تعیینکننده در رقابتی یا جایگزینپذیر بودن کالاها تلقی خواهد کرد. لذا استفاده و اشارهی هیات به «ماهیت رقابت» به هیچ روی محل چالش نیست.
5. ادله مربوط به بازار ژاپن
… به نظر میرسد که ادله مربوط به دیگر بازارها نیز میتواند در بررسی و ارزیابی بازار محل اختلاف مفید باشد بویژه زمانی که موانع قانونی یا رقابت، آثاری را بر مسئلهی تقاضا در آن بازار برجای گذاشته است. البته تردیدی نیست که نمیتوان گفت تمامی بازارها و وضعیت آنها در این خصوص تعیینکننده هستند. اما چنانچه یک بازار دیگر واجد شرایطی مشابه با بازار مربوط به اختلاف مطروحه باشد، ادلهی مربوط به مصرفکنندگان آن بازار میتواند در بررسی بازار محل چالش سودمند باشد. با این حال این امر را تنها میتوان به صورت موردی و با توجه به تمامی فاکتورهای مربوطه میتوان بررسی و تعیین نمود102.
گزارش رکن استیناف در قضیه مالیات مشروبات الکلی در کره در واقع جدیدترین گزارش در خصوص تعریف کالاهای مستقیما رقابتی یا جایگزینپذیر در رویه قضایی سازمان جهانی تجارت میباشد. بنابراین میتوان گفت که:
الف) دو کالا در صورتی کالای مستقیما رقابتی یا جایگزینپذیر بوده که از نظر مصرفکنندگان چنین وصفی داشته باشد (که در واقع معیار مربوط به بازار است)؛
ب) استناد به شاخصههای اقتصادسنجی ضرورتا تنها راه برای تعیین چنین وصفی نبوده و معیارهایی چون ویژگیهای فیزیکی، کابرد نهایی و تمایلات مشتریان نیز میتواند در این خصوص تعیینکننده باشد.
این معیارها به مراتب دررویه بعدی مورد اشاره قرار گرفتهاند103.
3-3-2-2- مالیات اعمال شده به نحوی که منجر به اعطای حمایت گردد
بند 2 ماده 3 گات اشعار میدارد که چنانچه وضع مالیات برای کالاهای مستقیما رقابتی یا جایگزینپذیر در تغایر با بند 1 ماده 3 قرار داشته باشد، مخالف با مفاد گات محسوب خواهد شد. باید به خاطر داشت که بند 1 ماده 3 قوانین داخلیای که به گونهای اعمال میشوند که به حمایت از تولیدات داخلی منتهی شوند را ممنوع میخواند. تفاهمنامه راجع به تفسیر ماده 3 گات (که بند 2 ماده 3بدان ارجاع میدهد) میافزاید که مالیات وضع شده در صورتی منتهی به حمایت از تولیدات داخلی خواهد شد که نرخ آن برای دو کالای ذیربط یکسان نباشد: به عبارت دیگر وضع مالیات متفاوت برای دو کالای مستقیما رقابتی یا جایگزینپذیر، یکی از مواردی است که واجد این وصف میباشد.
در این رابطه دو مسئله تفسیری مطرح میگردد:
الف) اینکه مقصود از «مالیاتهای متفاوت» در تفاهمنامه تفسیری ماده 3 گات چه میباشد؟
ب) آیا صرف تفاوت در مالیات کافی است که ادعا شود که اقدام ذیربط به گونهای بوده که منتهی به اعطای حمایت شده است؟
رکن استیناف در گزارشهای گوناگون به این مسائل توجه نموده است. در قضیه مشروبات الکلی 2 ژاپن این محکمه اشعار داشت که در رابطه با کالاهای مشابه، وضع مالیات بیشتر در واقع به مثابه اقدامی است که در پی حمایت از تولیدات داخلی میباشد چراکه کالای وارداتی موضوع مالیات بیشتری در مقایسه با کالاهای مشابه داخلی قرار میگیرد (به عبارتدیگر وضع مالیات بیشتر در خصوص کالاهای مشابه به معنای اقدامی است که به گونهای اعمال شده که منجر به حمایت از تولیدات داخلی میگردد)؛ بنابراین چنانچه دولت خواهان بتواند اثبات نماید که دولت خوانده مالیات متفاوتی را برای کالاهای مشابه در نظر گرفته است، دیگر اثبات اینکه اقدام ذیربط به گونهای بوده که منجر به حمایت از تولیدات داخلی گشتهاست، ضرورتی ندارد (صص 18 تا 19):
بند 1 ماده 3 در واقع با اشاره به اینکه چنانچه مالیات وضعشده برای کالاهای وارداتی بیشتر از مالیات متخذه برای کالاهای داخلی مشابه باشد باید آن مالیات را در تغایر با ماده 3 گات دانست به عبارت بند 2 ماده 3 تقویت میبخشد. عبارت نخست بند 2 هیچ اشارهی مشخصی به بند 1 این ماده ندارد. در وایع هیچ استنادی به عبارت نخست اصل کلی مندرج در بند 1 صورت نگرفته است: اصلی که به موجب آن اعضای سازمان جهانی تجارت نمیتوانند اقداماتی را اتخاذ دارند که منجر به حمایت از تولیدات داخلی گردد. این سکوت بیتردید بیعلت نبوده است. به اعتقاد این رکن معنای این سکوت آن است برای احراز اینکه اقدام ذیربط در تغایر با اصلی کلی مندرج در عبارت نخست میباشد، ضرورتی ندارد که حمایتیبودن اقدام ذیربط بطور مستقل از سایر شروط مندرج در عبارت نخست اثبات گردد. با این حال این امر بدان معنا نیست که اصل کلی مندرج در بند 1 ماده 3 بر عبارت نخست بند 2 ماده 3 قابل اعمال نیست. بلکه در مقابل ما بر این عقیدهایم که عبارت نخست بند 2 ماده 3 در حقیقت نُمودی از اعمال همین اصل کلی است. معنای متداول و عادی الفاظ به کار رفته در عبارت نخست بند 2 به خوبی چنین تفسیری را تایید میکند. با توجه به سیاق این ماده و با عنایت به موضوع و هدف موافقتنامه موسس سازمان جهانی تجارت میتوان گفت که برای احراز اینکه اقدام مالیاتی داخلی همسو با ماده 3 میباشد یا خیر ابتدا باید نشان داد که کالاهای وارداتی و داخلیِ موضوع مالیات ذیربط، کالاهای «مشابه» هستند، سپس باید اثبات نمود که آیا مالیات وضعشده بر کالاهای وارداتی بیشتر از مالیاتی است که برای کالاهای داخلی در نظر گرفته شده است یا خیر. چنانچه کالاهای وارداتی و داخلی، کالاهای «مشابه» باشند و در صورتی که مالیات وضعشده برای کالای وارداتی بیشتر از مالیات متخذه برای کالای داخلی باشد، اقدام صورت گرفته در تغایر با عبارت نخست بند 2 ماده 3 خواهد بود (در متن اصلی به صورت ایتالیک)104.
با این حال در رابطه با کالاهای مستقیما رقابتی یا جایگزینپذیر، چنین دیدگاهی از سوی رکن استیناف رد شد (ص 27 گزارش):
بر خلاف عبارت نخست بند 2 ماده 3، زبان عبارت دوم این مقرره مشخصا به اصل مندرج در بند 1 ماده 3 اشاره دارد. اهمیت این تفاوت در این واقعیت نهفته است که در حالیکه بند 1 ماده 3 بطور ضمنی به دو مسئلهای اشاره دارد که در اعمال عبارت نخست بند 2 باید مدنظر قرار گرفته شوند، این بند در خصوص مسائل مربوط به اعمال عبارت دوم بند 2 به صراحت سخن میگوید. با توجه به متن ماده و سیاق آن، در تعیین اینکه آیا اقدام ذیربط در تغایر با عبارت دوم ماده 3 قرار دارد، سه موضوع مجزا باید مدنظر قرار گرفته شود که عبارتند از اینکه آیا:
1. کالاهای وارداتی و داخلی را میتوان کالاهایی مستقیما رقابتی یا جایگزینپذیر دانست که در رقابت با یکدیگر هستند؛
2. مالیات وضعشده برای کالاهای وارداتی و داخلیِ واجد این شرط، متفاوت بوده است؛
3. مالیات متفاوتی که برای کالاهای وارداتی و داخلی مستقیما رقابتی یا جایگزینپذیر وضع شده است به گونهای اعمال شده است که ….منجر به اعطای حمایت از تولیدات داخلی میگردد.
بدین ترتیب، به اعتقاد رکن استیناف، بند 1 ماده 3 گات در رابطه با بند 2 این ماده به طور کامل مرتبط میباشد اما تاثیر آن بر تفسیر عبارت نخست (در رابطه با کالاهای مشابه) عینا شبیه تفسیر مربوط به عبارت دوم (در رابطه با کالاهای مستقیما رقابتی یا جایگزینپذیر) نمیباشد:
الف) در رابطه با کالاهای مشابه، وضع مالیات بیشتر برای کالاهای وارداتی فینفسه نقض شرط فوقالذکر یعنی ممنوعیت اعمال اقدامات به نحوی که منجر به حمایت از کالاهای داخلی گردد، میباشد؛
ب) در رابطه با کالاهای مستقیما رقابتی یا جایگزینپذیر، احراز اینکه کالاهای وارداتی موضوع مالیات بیشتری قرار گرفتهاند، شرط لازم اما ناکافی برای احراز این امر است که اقدام ذیربط به نحوی بوده که منجر به حمایت از تولیدات داخلی شده است.
رویهی قضایی به این مسئله پرداخته است که علاوه بر وجود مالیات متفاوت، چه شرایط دیگری لازم است تا اثبات شود که اقدام مالیاتی ذیربط به گونهای اعمال شده که منجر به حمایت از کالاهای مستقیما رقابتی یا جایگزینپذیر داخلی گردیده است.
در گزارش مربوط به قضیه مشروبات الکی 2 ژاپن به مسئلهی تمایز میان شرط بیشتربودن مالیات وضعشده برای کالاهای داخلی و شرط ممنوعیت اعمال این اقدام به نحوی که منجر به حمایت از تولیدات داخلی گردد، پرداخته شد (صص 29 تا 32):
هیات رسیدگی به قضیه مشروبات الکلی سال 1987 (ژاپن) مسئلهی «وضع مالیات متفاوت» را در هنگام بررسیِ مسئلهی «اعمال اقدام مالیاتی به نحوی که منجر به حمایت گردد» مدنظر قرار داد:
…گرچه به موجب عبارت نخست بند 2 ماده 3، مالیات وضعشده برای کالای وارداتی و مالیات بارشده بر کالای داخلی باید عملا برابر باشند، ممنوعیت مندرج در عبارت دوم این بند تنها به این امر تصریح دارد که مالیات وضعشده برای کالای داخلی یا وارداتی نباید به گونهای اعمال شود که «منجر به حمایت از تولیدات داخلی گردد». این هیات بر این عقیده بود که تفاوت اندک در مالیاتها نیز میتواند بر رابطهی رقابتی میان مشروبات رقیب اثربگذارد اما وجود مالیات و اقدام حمایتی را تنها میتوان با توجه به شرایط و اوضاع و احوال هر پرونده احراز نمود؛ با این حال میتوان گفت که تفاوتهای مالیاتی پایینتر از یک آستانهی مشخص فاقد چنین اثر حمایتیای در معنای عبارت دوم بند 2 ماده 3 هستند.
برای احراز اینکه آیا مالیات وضعشده، حمایتی بوده یا خیر، هیات رسیدگی به اختلاف در سال 1987، فاکتورهای زیادی را مد نظر قرار داده و نتیجه گرفت که با توجه به این معیارها «ادلهی کافی وجود دارد که نشان میدهد اختلالات مالی وارده بر رابطهی رقابتی میان مشروبات وارده شده و شوشوی داخلی منجر به حمایت از کالای داخلی یعنی شوشو شده است». این فاکتورهای عبارت بودند از نرخ بسیار پایین مالیات وضعشده برای شوشو در مقایسه با کالاهای مستقیما رقابتی یا جایگزینپذیرِ وارداتی؛ وضع نرخ بالای مالیات برای مشروبات الکلی وارداتی و فقدان چنین مالیاتی برای شوشو؛ این واقعیت که شوشو عمدتا و منحصرا در داخل ژاپن تولید شده و وضع مالیات کمتر برای این کالا «منجر به حمایت از تولیدات داخلی» میگردید؛ و نهایتا جایگزینپذیری متقابل این دو دسته از کالاها.
در اختلاف سال 1987، هیات رسیدگی چنین نتیجه گرفت که اعمال نرخ بسیار کمتر مالیاتی برای شوشو در مقایسه با دیگر مشروبات الکلی مستقیما رقابتی یا جایگزینپذیر بیتردید آثار تجاری منفی بر جای داشته و بر خلاف بند 1 ماده 3 و عبارت دوم بند 2 این ماده منجر به حمایت از تولیدات داخلی یعنی شوشو میگردد.
ما نیز بر این عقیدهایم که بررسی و احراز اینکه در هر قضیه، مالیات متفاوتِ وضعشده به گونهای بوده که منجر به اعطای حمایت گردیده است، مستلزم بررسی جامع و عینی از ساختار و نحوهی اعمال اقدام ذیربط بر کالاهای داخلی در مقایسه با کالاهای وارداتی میباشد. به اعتقاد ما، این امکان وجود دارد که معیارهای به کاررفته در اعمال مالیاتی خاص برای کالایی مشخص، ساختار آن اقدام مالیاتی و نحوه اعمال آن به طور عینی بررسی شود تا مشخص شود که آیا اقدام ذیربط منجر به حمایت از تولیدات داخلی شده است یا خیر.
گرچه احراز هدف نهفته در اقدامات دولتها به سادگی ممکن نیست، حمایتی بودن آن را میتوان در اکثر موارد با توجه به طرح و ساختار اقدام احراز نمود. در واقع همانگونه که هیات رسیدگی به اختلاف

پایان نامه
Previous Entries تحقیق با موضوع حل اختلاف، سازمان جهانی تجارت، ایالات متحده، اتحادیه اروپا Next Entries تحقیق با موضوع نرخ مالیات، طرح و ساخت، رویکرد حقوقی