تحقیق با موضوع زیست شناسی، استان لرستان، روش تحقیق، کارشناسی ارشد

دانلود پایان نامه ارشد

اکثریت
سوالات همبستگی مناسبی با نمره کل آزمون دارند که نشان دهندهی همسانی مناسب سوالات آزمون است.
تجزیه و تحلیل آزمون زیستشناسی در استان لرستان به شرح زیر است؛
اعتبار این آزمون 86/0 به دست آمده است. همچنین، میانگین آزمون زیست شناسی13/12 و دامنه نمره (25/19- 25/0) است. میانگین ضریب دشواری آزمون زیست شناسی 61/0 است و دشواری 23 سوال از 30 سوال آن در دامنه بهینه قرار دارد. نتایج ضریب همبستگی نشان میدهد که سوالات از ضریب تشخیص مناسبی برخوردارند. منحنی خصیصه سوال درس زیست شناسی در استان لرستان نشان میدهد که 9 سوال از کیفیت مطلوبی برخوردار نیستند. استان لرستان در گروه استانهایی قرار میگیرد که عملکرد منحنی خصیصه سوال در آزمون زیستشناسی تا حدی قابل قبول است.
رستگاری مقدم (1378) در مطالعه ای به بررسی میزان اتکاپذیری و تعمیم پذیری نتایج امتحان
کنکور کارشناسی ارشد رشتههای معارف اسلامی، فلسفه و نمایشنامهنویسی با استفاده از نظریه تعمیمپذیری پرداخت. داوطلبان آزمون سراسری وروری کارشناسی ارشد سال 1377 که امتحان آنها به صورت تشریحی برگزار شده بود، جامعه ی آماری این مطالعه را تشکیل دادند و جامعه مرجع مشاهدات قابل قبول، شامل دو رویهی سوالات و درجه بندیکنندگان بود که فرض شد این دو، نامحدود هستند. نتایج این مطالعه که با استفاده از نرم افزار spss و بخشی به صورت دستی به دست آمد (به دلیل در دسترس نبودن نرم افزار تخصصی)، به شرح زیر میباشد:
تعداد درجهبندی کنندگان مورد استفاده توسط سازمان سنجش کافی ولی تعداد سوالات مورد استفاده کم میباشد و برای به دست آوردن نتایج مطلوب و مورد اعتماد، افزایش تعداد سوالات بسیار ضروری میباشد. تقریباً برای تمام دروس، به دست آوردن نتایج دقیق و قابل اتکا مستلزم استفاده از حداقل دو درجهبندی کننده و 10 سوال از این نوع سوالات میباشد.
سادئی (1376) به مقایسهی تحلیلی امتحانات هماهنگ و داخلی دورهی متوسطه و انطباق آن با
ملاکهای علمی طراحی سوال و آزمونسازی پرداخت. سوالات امتحانات داخلی و هماهنگ دروس ریاضی1و2، فیزیک 1و2، شیمی1و2 ، زبان خارجی1 و دانش اجتماعی که در سال تحصیلی 1376-1375 در شهر مشهد به اجرا درآمده بود، جامعه آماری این تحقیق را تشکیل میدادند. از میان آنها با روش نمونهگیری خوشهای تصادفی، 10 آزمون داخلی با 132 سوال، 23 آزمون هماهنگ کشوری- استانی- ناحیه ای با 416 سوال انتخاب و نیز نمرات (نمره سوال و نمره کل آزمون) 2009 دانشآموز در 64 کلاس درس متعلق به نواحی 3 و 5 جمعآوری گردید. به منظور مقایسه ی محتوای آزمونهای داخلی و هماهنگ از نظر رعایت ملاکهای علمی آزمون سازی، هر یک از امتحانات اجرا شده در سه نسخه تکثیر و توسط 3 دبیر متخصص بر اساس 14 ملاک علمی ارزشیابی شد. نتایج مرتبط با این تحقیق عبارتند از:
هر قدر طراحی سوالات با اهداف آموزشی و درسی و ملاکهای علمی آزمونسازی انطباق بیشتری
داشته باشد، دانشآموزان نیز موفقیت بیشتری کسب می کنند و بالعکس.
هر چند عملکرد دانشآموزان از مواد درسی مورد بررسی، خیلی مطلوب نیست اما آزمونهای
داخلی و هماهنگ معمولاً با ملاک های علمی طراحی سوال و آزمون سازی انطباق دارد.
الزیبی149 (2014) به تحلیل سوالات زبان انگلیسی برگرفته از امتحانات دیپلم دبیرستان از طریق سطوح
شناختی بلوم پرداخت. سوالات انگلیسی (دو سطح 3 و4) استفاده شده در امتحانات عمومی دبیرستان در اردن برای سالهای تحصیلی(2013 – 2010) که توسط وزارت آموزش و پرورش تهیه شده بود، به تعداد 375 سوال نمونه این مطالعه را تشکیل میدهد. 6/69 درصد از کل سوالات، سطوح پایین شناختی(دانش، ادراک و کاربرد) را میسنجند و سطح ادراک با 1/33% بیشترین تعداد سوال را به خود اختصاص داده است. در مجموع نتیجه گرفته میشود که امتحانات عمومی دبیرستان بر سطوح پایین تفکر تمرکز دارند.
ویکمن150 (2013)، آزمون 151ACCESS (ارزیابی درک مطلب و برقراری ارتباط در ایالت انگلیسی زبان- ایالت زبان
آموزان انگلیسی) را به عنوان اندازه پیشبینیکنندهی موفقیت در آزمون EOCT (امتحان نهایی) زیستشناسی، بر
روی یادگیرندگان انگلیسی در جورجیا به کار گرفت. این مطالعه دو ارزیابی استاندارد را مقایسه میکند که دانشآموزان زبانآموز در کلاس نهم باید بگذرانند. اول آزمون ACCESS برای سنجش سالیانه پیشرفت یادگیری زبان یادگیرندگان انگلیسی و دوم آزمون 152EOCTزیست شناسی است که برای تعیین تسلط محتوای درس به کار می رود. در سال تحصیلی 2013-2012، EOCTs به عنوان ابزاری که تعیین میکند، آیا یک دانشآموز از دبیرستان میتواند دیپلم بگیرد یا خیر، جایگزین آزمون فارغالتحصیلی جورجیا شد. 10 تا EOCT وجود دارد که دانشآموزان باید در دوران دبیرستان جهت فارغالتحصیل شدن بگذرانند. EOCT مورد نیاز برای دانشآموزان کلاس نهم، ادبیات و نگارش، زیستشناسی، ریاضی و … را شامل میشود. دانش آموزان کلاس نهم دبیرستان که در سال های 2007 تا 2012 مشغول به تحصیل بودند، نمونه این تحقیق را تشکیل میدهند. با نمونهگیری هدفمند، ناحیه آموزشی انتخاب و از جامعهی در دسترس به طور تصادفی 164 نفر انتخاب شد. از یافتههای این تحقیق:
124 نفر (76%) در آزمون EOCT زیست شناسی رد شدند و تعداد کمی از دانش آموزان (40 نفر) از
هر دو جنس توانستند نمرهی قبولی را کسب کنند. نمرهی قبولی این آزمون 400 است که نمرهی میانگین قبول شدگان در آزمون زیستشناسی 416 میباشد.
نمرهی پسران در هر دو آزمون نسبت به دختران خیلی بیشتر است به طوریکه 75 درصد
قبولشدگان، پسر هستند. در پسران به ازای هر واحد افزایش در نمرهی ACCESS، 68/8 امتیاز به نمرهی EOCT زیست اضافه میشود در حالیکه هیچ نمرهای به دختران افزوده نشد. این نتایج نشان دهندهی شکاف جنسیتی در نمونه مورد مطالعه است. جنسیت، نقش مهمی در پیش بینی موفقیت یادگیرندگان زبان در EOCT زیست شناسی داشت.
مهری153 (2013) به مقایسه پیشرفتتحصیلی دانشآموزان کلاس نهم در درس زیستشناسی در
مدارس دولتی و خصوصی کابل پرداخت. یافته ها نشان از بالا بودن 6 درجه ای نمره ی میانگین دختران در هر دو مدارس نسبت به پسران است.
گزیلر154، ازدیمیر155 و دیکیجه156 (2012) به بررسی تطبیقی سوالات امتحانی معلم ساخته ریاضیات
ابتدایی و سوالات تعیین سطح ریاضیات برای دانشآموزان کلاسهای ششم، هفتم و هشتم به منظور تعیین سطح علمی سوالات بر اساس طبقهبندی بلوم پرداختند. 715 سوال امتحانی معلمان ریاضی شاغل در 12 مدرسه ابتدایی مختلف در سالهای تحصیلی 2010 – 2009 در ازورم به طور تصادفی انتخاب شدند و در کنار 54 سوال از امتحانات تعیین سطح ریاضی، نمونه این مطالعه را تشکیل دادند. کمیتهای شامل سه مدرس ریاضی به طبقهبندی سوالات پرداختند. نتیجهی مطالعه این بود که هر دو نوع سوالات عموماً با سطوح پایین شناختی در ارتباطند.
گولار و گلبال157 (2010)، در مطالعهای با عنوان « مطالعه اعتبار سوالات باز پاسخ ریاضی بر اساس
نظریه کلاسیک و تعمیمپذیری» 24 سوال باز پاسخ ریاضی را از تیمز 1999 بر روی 203 دانشآموز در سال 2007 اجرا کرد. برای برآورد ضریب تعمیمپذیری از طرح کاملاً متقاطع استفاده شد. درصد واریانس تبیین شده توسط مولفه واریانس دانشآموزان 6/32 % از کل واریانس در نمرهها بود واریانس سوالات 5/4 % از کل وریانس را تشکیل میداد که نشان میدهد کمتر از 5 % تغییرپذیری در مدل، مربوط به رویه سوالات است. واریانس ارزیابان که کمترین مقدار مولفه واریانس بود حدود 1/2% از کل واریانس را تشکیل می داد، که این نشان دهنده آن است که بین ارزیابان همسانی وجود دارد. ضریب همسانی درونی سوالات 92/0 ، ضریب توافق کندال بین داوران 52/0، ضریب تعمیمپذیری برای نمرات ریاضی 92/0 و ضریب فای 90/0 به دست آمد. مولفه واریانس داوران، 1/2% از کل واریانس را تشکیل میداد. براساس نتایج این پژوهش به نظر میرسید که ابزار اندازه گیری پیشرفت ریاضیات برای تعیین موفقیت دانشآموزان ابزاری معتبر است.
آزار158 (2005) در مطالعهای به مقایسهی سوالات امتحانات فیزیک دبیرستان و سوالات امتحان
ورودی دانشگاه بر اساس تاکسونومی بلوم پرداخت. 556 سوال فیزیک از 12 دبیر فیزیک شاغل در دبیرستانهای ارگلی ترکیه و همچنین 76 سوال طرح شده در امتحانات ورودی دانشگاه بین سا لهای 2000 تا 2003 برای کلاسهای نهم و دهم جمعآوری شد. درصد سوالات فیزیک امتحانات ورودی دانشگاه ترکیه متعلق به سطوح شناختی عبارتند از: دانش(0%)، فهمیدن(32/1%)، کاربستن(58/56%)، تحلیل(53/35%)، ترکیب(27/5%) و ارزشیابی(32/1%). همچنین در امتحان فیزیک دبیرستان؛ دانش(27/8%)، فهمیدن(05/12%)، کاربستن(64/74%)، تحلیل(32/4%)، ترکیب(72/0%) و ارزشیابی(0%). نتایج آزمون خی دو نشان داد تفاوت معناداری بین سوالات فیزیک امتحانات ورودی دانشگاه و سوالات امتحان فیزیک دبیرستان از نظر درصد سوالات در هر سطح شناختی وجود دارد. به طوریکه سوالات فیزیک امتحانات ورودی دانشگاه دارای کیفیت اندازهگیری توانایی کاربستن، تحلیل و ترکیب است. اما سوالات دبیرستان کیفیت اندازهگیری توانایی دانش، فهمیدن و کاربستن را دارند.
سودویک، ریو و برادشو159 (2005) در مطالعهای با عنوان « مقایسه ضریب تعمیمپذیری و مدلهای
چند ارزشی راش در تحلیل توانایی نوشتن دانشجویان سال دوم دانشگاه » به بررسی 48 مقاله نوشته شده، توسط 24 دانشجو با هدف بهبود رویه ارزیابی توانایی نگارش دانشجویان پرداختند. طرح پژوهش کاملاً متقاطع بود و نه داور همه 48 مقالات نوشته شده توسط هر دانشجو را دوبار ارزیابی کردند. در طی هر موقعیت ارزیابی، هر ارزیاب هر دو مقاله نوشته شده توسط یک دانشجو را ارزیابی میکرد. نظریه تعمیمپذیری و مدل چند ارزشی راش برای برآورد منبع خطای بالقوه در ارزیابی استفاده شد. واریانس تکالیف (سرعت نوشتن) و واریانس تعامل تکلیف با دانشجو بالا بود، در حالیکه واریانس ارزیاب و موقعیت پایین بود، به این صورت که واریانس اثر اصلی برای تکالیف (10%) واریانس تعامل دانشجو و تکلیف (15%)، واریانس تعامل دانشجو، تکلیف و ارزیاب (14%) به دست آمد. همچنین میزان اعتبار، برای تصمیمگیری نسبی 34/0 و برای تصمیمگیری مطلق 29/0 بود که هر دو میزان کمی هستند.
کارامصطفا اوقل160، سیویم161، کارامصطفا اوقل و چی پوتنه162 (2003) به تحلیل سوالات امتحان شیمی
دبیرستان براساس طبقهبندی بلوم پرداختند. این مطالعه بر روی دانشآموزان 17 – 14 ساله در سه نوع دبیرستان(عمومی، آناتولیان و فنی و حرفه ای) از شهرهای ترابزون و امسیا با 17 معلم شیمی در سال تحصیلی 2001-2000 صورت گرفت. مجموعه ای از 403 سوال از امتحانات شیمی دبیرستان تحلیل شد. آزمونهای آماری نشان داد که انواع سوال مرتبط با نوع مدرسه است. بیشتر سوالات در دبیرستانهای فنی و حرفهای در سطح دانش، در دبیرستانهای عادی در سطح درک و در دبیرستانهای آناتولی(ثبت نام دانش آموزان مستلزم قبولی در امتحانات سراسری ورودی میباشد) در سطح کاربرد طرح شده بودند. در مجموع، 96% سوالات امتحانات دبیرستان، مهارتهای شناختی سطوح پایین را اندازه میگرفت. در حالیکه بیش از نیمی از سوالات امتحانات ورودی دانشگاه از نوع مهارتهای شناختی سطح بالا بود.

فصل سوم
روش تحقیق
مقدمه
انتخاب روش مناسب برای انجام تحقیق، از عوامل مهمی است که محقق را در رسیدن به نتایج و حقایق یاری میرساند و دستیابی به اهداف را امکانپذیر میسازد. لذا ضرورت دارد با توجه به موضوع تحقیق و اهداف آن، مناسبترین روش را انتخاب کرد تا با تکیه بر آن به جمعآوری دقیق دادهها و تجزیه و تحلیل آنها پرداخته و در نهایت به نتایج قابل قبولی دست یافت. در این فصل ابتدا به بررسی روش تحقیق، معرفی جامعه و نمونه، پرداخته و به دنبال آن روش جمعآوری اطلاعات، روش اجرا و روش تجزیه و تحلیل اطلاعات توضیح داده خواهد شد.
روش تحقیق
در این پژوهش از روش ترکیبی جهت پاسخگویی به سوالات تحقیق استفاده گردید. در روشهای ترکیبی هر دو شکل تحقیق

پایان نامه
Previous Entries تحقیق با موضوع علوم تجربی، روایی محتوا، جامعه آماری، روش نمونهگیری Next Entries تحقیق با موضوع آموزش و پرورش، ادبیات فارسی، علوم تجربی، روانسنجی