تحقیق با موضوع رگرسیون، تحلیل داده، اثرات ثابت، داده های تابلویی

دانلود پایان نامه ارشد

صاحبان سهام پایان دوره) ∆Ei =
فروش دوره قبل/ (فروش دوره قبل- فروش دوره) =∆Si
ج) رابطه بین متغیرها و برآورد آن
در راستای آزمون فرضیات تحقیق رابطه ریاضی زیر بر مبنای پیشینه تحقیقات خارجی به عنوان رابطه بین متغیرها تعریف شده است:
EVAi =+ β1 ∆A i+ β2 ∆C i + β3 ∆E i + β4 ∆S i +
در این مدل‌ها داریم:
،i بیان گر شرکت (واحدهای مقطعی) و ، β1، β2، β3 و β4 پارامترهای مجهول در رابطه برآوردی بین متغیرها است که با استفاده از روش رگرسیون خطی مرکب مبتنی بر تحلیل داده های تابلویی و به کمک نرم افزار EVIEWS برآورد گردیده اند.
= خطاي تصادفي شرکت i در سال t.
ارتباط بین متغیرهای مدل تحقیق حاضر در قالب نمودار 3-1 ترسیم شده است:
نمودار 3-1 مدل مفهومی

3-10) روش ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده ها
در این پژوهش براي آزمون فرضيه‌ها از مدل رگرسیون خطی چند متغیره استفاده شده است. روش آماری مورد استفاده در این پژوهش روش داده‌های تابلویی بوده است، زيرا به منظور بررسي رابطه بين متغيرهاي مستقل و متغیر وابسته از دو جنبه متفاوت موضوع مورد بررسي قرار مي‌گيرد. از يك سو، اين متغيرها در ميان شركت‌هاي مختلف و از سوي ديگر، در دوره زماني 1388-1392 آزمون شده اند.
در این تحقیق جهت پردازش داده ها، محاسبه و آزمون های آماری و به طور کلی تجزیه و تحلیل داده ها به ترتیب از ابزار و روش های آماری و غیر آماری، مدل و نرم افزارهای زیر استفاده شده است:

يك) روش های آماری:
این روش ها که در چهار دسته روش های توصیفی، روش های تحلیل پیش فرض ها ، روش های تعیین ارتباط بین متغیرها و نهایتا روش های تعمیم یافته ها از نمونه به جامعه آماری تقسیم می شوند، به شرح ذیل مورد استفاده قرار گرفته اند:
الف) روش های توصیفی:
که در این تحقیق از جدول توزیع فراوانی ، نمودار میله ای و هیستوگرام ، نمودار پراکندگی ، شاخص های آماری میانگین ، انحراف معیار ، حداقل و حداکثر ، ضرایب چولگی و کشیدگی استاندارد برای توصیف نمونه آماری و توصیف داده ها استفاده شده است.
ب) روش های تحلیل پیش فرض ها :
از آنجا که به تبعیت از تحقیقات مشابه و مرتبط در حوزه مالی و حسابداری و از جمله در ارزیابی تغییرات قیمت سهام و ابعادآن و تعیین ارتباط بین توان تولید و ساختار رقابت در صنعت با مدیریت سود، در این تحقیق نیز از رگرسیون خطی مرکب استفاده شده و در این تحلیل رگرسیونی از داده های عملکردی سال های (1388-1392) به عنوان یک بازه زمانی 5 ساله و در نتیجه به روش داده های تابلویی(DATA Panel ) استفاده شده است،پیش فرض های این روش مبتنی بر فروض مدل کلاسیک و نمونه های وابسته متعلق به چند مقطع زمانی به شرح زیر ارزیابی شده اند :
1)ارزیابی نرمال بودن توزیع متغیرها:با عنایت به کمی فاصله ای و عمدتاً پیوسته بودن متغیرها از یک طرف و تصادفی بودن روش انتخاب افراد یا شرکت های منتخب بورسی، از روش توصیفی برای ارزیابی نرمال بودن توزیع متغیرهای وابسته و مستقل تحقیق استفاده شده و روش مورد استفاده تکیه بر پارامترهای ضریب چولگی و کشیدگی استاندارد در نمونه تصادفی و برای قضاوت نسبت به توزیع متغیرها در جامعه آماری شرکت های منتخب از آزمون کولموگروف- اسمیرونوف استفاده شده است. در مواردی که فرض نرمال بودن برقرار نبوده از تبدیل لگاریتم مجذورات متغیرها استفاده و مجدداً ارزیابی نرمال بودن توزیع متغیرها به روش توصیفی به انجام رسیده است.
2)ارزیابی نرمال بودن توزیع باقی مانده ها: در این راستا از مقایسه هیستوگرام توزیع خطاها با منحنی متناظر نرمال استاندارد استفاده شده است. تقریباً صفر بودن میانگین و یک بودن انحراف معیار توزیع خطاها حاکی از انطباق توزیع خطاها بر توزیع نرمال تلقی شده است.
3)آزمون ثبات واریانس ها: در این زمینه به جهت توصیفی بودن روش استنتاج از آزمون مقایسه واریانس ها مبتنی بر معیار وایت استفاده شده است.
4)استقلال خطی متغییرهای مستقل: به منظور ارزیابی استقلال خطی متغیرهای مستقل و به تعبیری ارزیابی برقراری فرض جمع پذیری از تحلیل همبستگی خطی پیرسون، علاوه بر ارزیابی نظری، استفاده شده است که در آن به صفر میل کردن ضرایب همبستگی حاکی از قابل اغماض بودن تاثیرات متقابل متغیرها و به تعبیری استقلال خطی متغیرهای مستقل بوده است. علاوه بر اين به صورت موازي از ارزيابي تولرانس ها و عامل تورم واریانس ها نيز استفاده شده است.
5) همسان سازی داده ها: در ارتباط با متغیر هایی نظیر برخی از اقلام متعهد تعهدی که در سنجش مدیریت سود مورد استفاده قرار گرفته و تابعی از ارزش زمانی بوده اند، از آن جهت که داده های مربوط به متغیر به صورت مطلق و بر مبنای ارزش ریالی تعریف شده بود، به منظور فراهم کردن قابلیت مقایسه ارزش های متعلق به زمان ها یا تلفیق داده های مربوط به سال های مختلف عملکردی از تعدیل داده ها به روش لگاریتمی یا در صورت امکان از تعدیل بر مبنای شاخص عمومی قیمت ها استفاده شده است.
6)استقلال باقی مانده ها: به منظور ارزیابی استقلال باقی مانده ها یا خطاهای در برآورد رابطه خطی مرکب بین متغیرهای وابسته و مستقل از آماره دوربین واتسون بهره گرفته شده است. ملاک استقلال خطی خطاها یا اختلاف بین نرخ اظهار نظر واقعی و برآوردی، قرار گرفتن این آماره در فاصله بین 1.5 تا 2.5 می باشد.
7) تعیین نوع تحلیل تابلویی: علاوه بر پیش فرض های مدل کلاسیک رگرسیونی، به جهت استفاده از داده ها در یک بازه زمانی 5 ساله و به عبارتی 5 جامعه آماری وابسته و لذا به کارگیری روش تحلیل داده های تابلویی، به منظور انتخاب از بین روش های ثابت یا غیر ثابت و اثرات تصادفی یا غیر تصادفی به روش تصادفی ثبات، آزمون چاو وهاسمن مورد استفاده قرار گرفته است.
در بررسی داده‌های مقطعی و سری‌های زمانی، اگر ضرایب اثرات مقطعی و اثرات زمانی معنی‌دار نشود، می‌توان داده‌ها را با یکدیگر ترکیب کرده و به وسیله یک رگرسیون حداقل مربعات معمولی تخمین بزنیم. از آن‌جایی که در اکثر داده‌های ترکیبی اغلب ضرایب مقاطع یا سری‌های زمانی معنی‌دار هستند این مدل که به مدل رگرسیون ترکیب شده33 معروف است کمتر مورد استفاده قرار می‌گیرد (یافی34، 2003). بنابراین برای این‌که بتوان مشخص نمودکه آیاداده‌های تابلویی برای برآوردتابع مورد‌نظرکارآمدتر خواهد بود یانه،فرضیه اي را آزمون می کنیم که در آن کلیه عبارات ثابت برآورد با یکدیگر برابر هستند. فرضیه صفر این آزمون که به آزمون چاو یا F مقید معروف است به‌صورت زیر می‌باشد:

برای آزمون فرضیه مذکور از آماره F به‌صورت زیر استفاده می‌شود:

که در آن N برابر با تعداد واحدهای مقطعی، T طول دوره مورد نظر، K تعداد متغیرهای توضیحی، RRSS مجذور پسماندهای حاصل از برآورد مقید رگرسیون به‌صورت حداقل مربعات متغیر مجازی و URSS مجذور پسماندهای حاصل از برآورد نامقید رگرسیون به‌صورت حداقل مربعات معمولی می‌باشد.
نحوه داوری: در این آزمون فرضیه یعنی یکسان بودن عرض از مبداء‌ها در مقابل فرضیه یعنی ناهمسانی عرض از مبداء‌ها قرار می‌گیرد. در صورتی که فرضیه پذیرفته شود به معنی یکسان بودن شیب‌ها برای مقاطع مختلف بوده و قابلیت ترکیب شدن داده‌ها و استفاده از مدل رگرسیون ترکیب شده مورد تأیید آماری قرار می‌گیرد و فرضيه‌هاي پژوهش با استفاده از روش داده‌هاي تركيب شده مورد آزمون قرار خواهد گرفت. اما در صورت رد فرضیه روش داده‌های پانل پذیرفته می‌شود و فرضيه‌هاي پژوهش با استفاده از روش داده‌هاي تابلويي آزمون مي‌شود.
در صورتي كه بر اساس نتايج آزمون چاو براي هر يك از فرضيه ها، استفاده از روش داده‌هاي تابلویی مورد پذیرش واقع شود، به منظور این‌که مشخص گردد کدام روش (اثرات ثابت و یا اثرات تصادفی) برای برآورد مناسب‌تر مي‌باشد (تشخیص ثابت یا تصادفی بودن تفاوت‌های واحدهای مقطعی) از آزمون هاسمن استفاده می‌شود. در روش اثرات تصادفی بار متغیرهای حذف شده روی جمله اخلال قرار می‌گیرند، اما این مشروط بر آن است که بین متغیرهای مستقل و مؤلفه خطای مقطعی همبستگی وجود نداشته باشد. آزمون هاسمن وجود این همبستگی را بررسی می‌کند. این آزمون مبتنی بر این فرض اولیه است که در صورت وجود همبستگی، روش اثرات ثابت سازگار و روش اثرات تصادفی ناسازگار است. اگر تخمین‌کننده روش اثرات تصادفی و تخمین‌کننده روش اثرات تصادفی باشد، آماره این آزمون که دارای توزیع کای-دو با درجه آزادی برابر با تعداد متغیرهای مستقل است به‌صورت زیر قابل تعریف می‌باشد:

فرضیه صفر در آزمون هاسمن به صورت زیر خواهد بود:

نحوه داوری: فرضیه صفر به این معنی است که ارتباطی بین جزء اخلال مربوط به عرض از مبدأ و متغیرهای توضیحی وجود ندارد و آن‌ها از یکدیگر مستقل هستند. در حالی که فرضیه مقابل به این معنی است که بین جزء اخلال مورد‌نظر و متغیرهای توضیحی همبستگی وجود دارد. از آن‌جایی که به هنگام وجود همبستگی بین اجزاء اخلال و متغیر توضیحی با مشکل تورش و ناسازگاری مواجه می‌شویم، بنابراین بهتر است در صورت پذیرفته شدن (رد) براي آزمون فرضيات از روش اثرات ثابت استفاده کنیم. هنگامی که بین اجزاء اخلال و متغیر توضیحی همبستگی وجود نداشته باشد ( قبول)، هر دو روش اثرات ثابت و اثرات تصادفی سازگار هستند ولی روش اثرات ثابت ناکارآ بوده و بایستی براي آزمون فرضيات از روش اثرات تصادفی استفاده شود (جانستون و دیناردو35، 2005).

ج) روش های تعیین ارتباط بین متغیر ها:
پس از ارزیابی پیش فرض ها به شرح بند قبل، در مواردی که پیش فرض نرمال بودن توزیع داده ها برقرار نبوده، با استفاده از روش های نرمال سازی، از رگرسیون خطی مرکب به روش ترکیبی یا تحلیل داده های تابلویی استفاده شده است. ضمناً به منظور اعتبارسنجی استفاده از این روش از تفسیر ضریب تعیین بهره گرفته شده که به یک میل کردن آن حاکی از قوی بودن رابطه خطی بین متغیرها بوده است.
مدل‌ها از لحاظ استفاده از اطلاعات آماری به سه گروه تقسیم می‌شوند. برخی از مدل‌ها با استفاده از «اطلاعات سری زمانی36» یا به عبارتی طی دوره نسبتاً طولانی چند ساله برآورد می‌شوند. بعضی دیگر از مدلها بر اساس «داده‌های مقطعی37» برآورد می شوند یعنی متغیرها در یک دوره زمانی معین برای مثال یک هفته، یک ماه یا یک سال در واحدهای مختلف بررسی می‌شوند.
روش سوم برآورد مدل، که در این پژوهش نیز مورد استفاده قرار گرفته است، برآورد بر اساس «داده‌های تابلویی» است. در این روش یک سری واحدهای مقطعی (برای مثال شرکت ها) در طی چند سال مورد توجه قرار می‌گیرند. با کمک این روش که در مطالعات سال‌های اخیر نیز زیاد استفاده شده است تعداد مشاهدات تا حد مطلوب افزایش می‌یابد. مهمترين مزيت استفاده از داده‌هاي پانل، كنترل نمودن ويژگي‌هاي ناهمگن و در نظر گرفتن تك تك افراد، شركت‌ها ، ايالات و كشورها مي‌باشد. در حالي كه در مطالعات مقطعي و سري زماني اين ناهمگني كنترل نمي‌گردد و با تخمين مدل با استفاده از اين روش‌ها احتمال اريب بودن نتايج، مي‌باشد. بنابراين با توجه به این‌که مشاهده‌های ادغام شده باعث تغییرپذیری بالاتر، هم‌خطی چندگانه کمتر میان متغیرهای توضیحی، درجه آزادی بیشتر و کارآیی بالاتر تخمین کننده‌ها می‌شود، مطالعات تابلویی نسبت به مطالعات مقطعی و سری زمانی دارای مزیت است (بالتاجی38، 2008).
در حالت کلی مدل زیر نشان دهنده یک مدل با داده‌های پانل می‌باشد:

که در آن نشان‌گر واحدهای مقطعی (برای مثال شرکت‌ها) و نشان‌گر زمان است. متغیر وابسته را برای امین واحد مقطعی در سال نشان می‌دهد و نیز امین متغیر مستقل غیرتصادفی برای امین واحد مقطعی در سال ام است. جمله اخلال بوده که فرض می‌شود دارای میانگین صفر () و واریانس ثابت () است.
پارامترهای مدل می‌باشد که واکنش متغیر مستقل نسبت به تغییرات امین متغیر مستقل در امین مقطع و امین زمان را اندازه‌گیری می کند. برای برآورد مدل

پایان نامه
Previous Entries تحقیق با موضوع جامعه آماری، ارزش افزوده، ارزش افزوده اقتصادی، افزوده اقتصادی Next Entries تحقیق با موضوع جامعه آماری، اثرات ثابت، رگرسیون، ارزش افزوده