تحقیق با موضوع روانسنجی، آموزش و پرورش، یشرفت تحصیلی، ارتقاء کیفیت

دانلود پایان نامه ارشد

را بر اساس CTT با توجه به اهمیتی که این مدل در تحلیل سوالات آزمونهای مختلف روانی- تربیتی داشته است، در کنار مدلهای نظریه پرسش- پاسخ7(IRT) مورد بررسی قرار دهد.
بیان مسئله
ارزشیابی پیشرفت تحصیلی فرآیند منظمی است که با به کارگیری روشهای علمی، عملکرد یادگیرندگان و میزان آموختههایشان را میسنجد و در مورد عملکرد آنها با توجه به اهداف آموزشی مورد نظر به قضاوت و داوری میپردازد. امتحانات نهایی سال سوم متوسطه نوعی از ارزشیابی پیشرفت تحصیلی هستند که در پایان دورهی آموزشی اجرا میشوند. از نتایج این امتحانات جهت سنجش آموختههای دانشآموزان، تصمیمگیری در مورد رد یا قبول شدن آنها و نیز ارزشیابی اثر بخشی برنامه آموزشی و شیوه تدریس مدرس استفاده میشود. همچنین با توجه به طرح جدید سنجش و پذیرش دانشجو در کشورمان، این امتحانات پلی برای ورود به دانشگاه محسوب میشوند. این کارکرد اخیر، بیش از پیش بر حساسیت این امتحانات میافزاید.
زمانی این امتحانات به عنوان ابزار گزینشی کارا و سودمند تلقی میشوند و میتوان به نتایج آنها اعتماد کرد که کیفیت این آزمونها در سطح مطلوبی باشد. به بیانی دیگر، در فرایند طراحی سوالات امتحانی و تصحیح اوراق امتحانی ملاکهای علمی و اصول روانسنجی رعایت شود. همچنین به دلیل هماهنگ بودن این امتحانات در سطح کشوری، صحت اجرا و امنیت آن نیز تضمین شود. به منظور برنامه ریزی، اتخاذ تصمیم در حدود اختیارات، اجرا، هماهنگی و نظارت بر حسن برگزاری امتحانات ستادی تحت عنوان ستاد امتحانات در سطح استان، شهرستان، منطقه، ناحیه برای انجام وظایف مورد نظر تشکیل میگردد و افراد زیادی در قبل، حین و بعد از برگزاری این امتحانات درگیر هستند و انجام وظیفه میکنند. همانطور که حسنی و کیامنش (1388) نیز مطرح کردهاند، سازوکار امتحانات نهایی تمامی بخشهای آموزش و پرورش از وزارتخانه تا منطقه و مدارس را درگیر میکند. روشن است که همه این تشکیلات عریض و طویل که سراسر کشور را در بر میگیرد، برای بالا بردن ضریب صحت اجرای امتحان است و با صحت نتایج آزمون و طراحی سوال کاملاً تفاوت دارد.
با اینکه برای طراحی سوالات این امتحانات از دبیران مجرب و آشنا با اصول طراحی سوال استفاده میشود با این حال در خصوص کیفیت سوالات این امتحانات و دقت عمل مصححان هنوز تردیدهایی وجود دارد و نمیتوان با اطمینان گفت آیا اصول و قواعد آزمون سازی در مورد این سوالات رعایت میشود یا خیر. و آیا این امتحانات به عنوان ابزار گزینشی از روایی و اعتبار لازم برای شناسایی استعدادها برخوردارند یا نه. برای پاسخگویی به این سوالات، از علم روان سنجی و تئوری های آن استفاده میشود. تئوریهای روانسنجی به دو دسته تقسیم می شوند: دستهی اول نظریهی نمونهبرداری تصادفی، که این نظریه خود شامل نظریه کلاسیک آزمون و نظریهی تعمیمپذیری و دسته دوم شامل نظریهی پرسش پاسخ است .
از فعالیتهای عمده و مهم متخصصان تعلیم و تربیت، ساخت و تفسیر آزمون و تحلیل سوالات آنها بر پایه تئوریهای جدید و پیشرفته روانسنجی میباشد که متأسفانه این مهم برای خیلی از متخصصان این عرصه ناشناخته است. در همین راستا، در این پژوهش ضمن بکارگیری نظریههای روانسنجی، روایی و اعتبار امتحاناتنهایی دروس زیستشناسی و ادبیاتفارسی سال سوم متوسطه رشته تجربی مورد بررسی قرار میگیرد. همچنین این پژوهش رسالت خود را معرفی یکی از چندین حیطه ی کاربردی نظریههای کلاسیک، تعمیمپذیری و پرسش – پاسخ برای شناساندن گوشهای از مزایای علمی آنها و نهایتاً ایجاد رغبت برای مطالعه، پژوهش و نیز باز کردن دریچهی دیگری بر روی پژوهشگران میداند.

اهداف تحقیق
هدف کلی
بررسی روایی و اعتبار امتحانات نهایی دروس ادبیات فارسی و زیست شناسی رشتهی تجربی سال سوم متوسطه در تعیین میزان حصول اهداف آموزشی و همچنین قابلیت استفاده از آن ها به عنوان ملاکی جهت گزینش داوطلبان ورود به موسسات و مراکز آموزش عالی بود. همچنین ارائهی پیشنهاداتی به منظور تسهیل فرایند نمرهگذاری و افزایش دقت آنها در تصمیمسازی های آموزشی را میتوان از دیگر اهداف این تحقیق نام برد.
اهداف جزیی
تحلیل ساختاری و محتوایی امتحانات نهایی
برآورد اعتبار امتحانات نهایی با استفاده از طرحهای اندازهگیری GT
تعیین ویژگیهای روانسنجی سوالات بر اساس CTT برحسب دادههای خام و دادههای کدگذاری شده
محاسبه ویژگیهای روانسنجی سوالات بر اساس مدل های IRT
بررسی وضعیت قبولی آزمودنیها و توزیع نمرات آنها در امتحاناتنهایی
مقایسه عملکرد دانشآموزان دختر و پسر در امتحاناتنهایی
سوالات تحقیق
روایی امتحاناتنهایی دروس ادبیاتفارسی و زیستشناسی رشته تجربی سال سوم متوسطه چگونه است؟
آیا سوالات امتحانات نهایی از لحاظ ساختاری از مطلوبیت کافی برخوردار است؟
آیا سوالات امتحانات نهایی از نسبت روایی محتوایی مطلوب برخوردارند؟
توزیع طبقهبندی سوالات امتحاناتنهایی بر اساس سطوح یادگیری چگونه است؟
آیا سوالات امتحانات نهایی، تمام فصلهای کتاب را به طور منطقی تحت پوشش قرار داده است؟
اعتبار امتحاناتنهایی دروس ادبیاتفارسی و زیستشناسی رشته تجربی سال سوم متوسطه چگونه است؟
آیا امکان مقایسه نمرات دانشآموزان به صورت معتبر وجود دارد؟
آیا می توان دشواری سوالات را به طور معتبری اندازه گیری کرد؟
آیا نمرات اختصاص داده شده توسط مصححان، اعتبار لازم را دارد؟
با تغییر تعداد سطوح رویهها، چه تغییری در اندازهی ضرایب تعمیمپذیری بوجود میآید؟
آیا سوالات امتحاناتنهایی بر اساس CTT از ویژگیهای روانسنجی مطلوب برخوردارند؟
تجزیه و تحلیل شاخصهای سوال در مدل کلاسیک بر اساس دادههای خام به چه صورتی است؟
تجزیه و تحلیل شاخصهای سوال در مدل کلاسیک بر اساس دادههای کدگذاری شده به چه صورتی است؟
آیا سوالات امتحاناتنهایی بر اساس IRT از ویژگیهای روانسنجی مطلوب برخوردارند؟
وضعیت قبولی آزمودنیها و توزیع نمرات آنها در هر یک از دروس مورد مطالعه چگونه است؟
آیا تفاوتی در عملکرد آزمودنیهای دختر و پسر در امتحاناتنهایی وجود دارد؟
اهمیت و ضرورت تحقیق
بدون تردید ایجاد هر تحول در سطح ملی نیاز به برنامهریزی اساسی و تفصیلی دارد که در آن تحولات جهان و نیازهای ملی، تفاوتهای اجتماعی، فرهنگی، مذهبی و ویژگیهای مشترک و غیر مشترک فراگیران به دقت مورد بررسی قرار گرفته است. به این دلیل به هر ایدهای که قصد تحول در سیاستهای آموزشی و ارزشیابی دارد باید به همین دید نگریست(رستگار، 1388، ص153). شناسایی مناسبترین نظام گزینش دانشجو برای انتخاب شایستهترین افراد امری ضروری است تا پذیرفته شدگان بتوانند تحصیلات دانشگاهی خود را با علاقه و پشتکار طی نمایند و نیاز جامعه به داشتن نیروی انسانی متخصص و آموزش دیده برطرف شود. در این میان آنچه ضرورت دارد انجام مطالعات گسترده و علمی به منظور جایگزینی نظام جدید گزینش دانشجو میباشد و در کنار گذاشتن شیوههای سنتی نیز باید با احتیاط و سنجیده عمل کرد. در سالهای اخیر بحث تغییر و تحول نظام پذیرش دانشجو در کشورمان مطرح بوده است که طرح سنجش و پذیرش دانشجو، مصوبه مرداد 1392 نتیجه آن میباشد. براساس این مصوبه، تأثیر سوابق تحصیلی در پذیرش دانشجو میبایست به 85 درصد طی 5 سال برسد. آنچه که همگان در مورد آن اتفاق نظر دارند، افزایش تأثیر سوابق تحصیلی در پذیرش دانشجویان است و این خود بیانگر حساسیت و اهمیت بالای امتحانات نهایی نظام متوسطه است. امتحاناتی که زمانی تنها برای اخذ مدرکی بنام دیپلم مهم بودند و امروزه پل ورود به دانشگاه محسوب می شوند. این امتحانات ترکیبی از فرمت های مختلف سوال را داراست و تصحیح شان بر طبق راهنمای تصحیح و توسط دبیران انجام می پذیرد.
با توجه به اینکه کیفیت سوالات و نحوهی دقت عمل مصححان، نمرات دانش آموزان را متأثر میسازند، لذا بررسی این امتحانات از جنبههای مذکور از اهمیت خاصی برخوردار است. در بسیاری از تحقیقات، آزمونهای عینی8مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتهاند و این خود گام بزرگی برای بهبود کیفیت این آزمونها بوده است. اما متأسفانه به آزمونهای ذهنی 9و روشهای تحلیل و تصحیح آنها کمتر توجه شده است. بنابراین انجام چنین تحقیقی کاملاً احساس میشود.
نتایج حاصل از این پژوهش با استفاده از نظریه پرسش پاسخ میتواند به ارتقاء کیفیت سوالات آزمون، کاهش دغدغهی دانشآموزان در خصوص کفایت و منصفانه بودن سوالات آزمون کمک کند. همچنین، با تکیه بر GT میتوان منابع مختلفی از خطا را به طور همزمان در نظر گرفت و به دنبال آن برآورد دقیقتری از ضریب اعتبار امتحاناتنهایی به دست آورد و از آن جا که طرح سوال و روند تصحیح مستلزم صرف هزینه و زمان است با کمک نتایج به دست آمده از GT میتوان ترکیب مناسبی از سوال و مصحح را با توجه به اندازه اعتبار مورد نظر، به دست آورد و با در نظر گرفتن دیگر محدودیتهای عملی، طرح اندازهگیری مطلوبی برای این امتحانات طراحی کرد.
همچنین، اطلاع یافتن از وضعیت تصحیح امتحاناتنهایی میتواند به برنامهریزان و عوامل اجرایی حوزهی تصحیح در جهت برطرف کردن نقاط ضعف و تثبیت نقاط قوت روند تصحیح به منظور ارتقاء کیفیت تصحیح کمک کند تا تصمیمات درستتر و دقیقتری در خصوص عملکرد دانشآموزان به منظور حفظ حقوق آنها گرفته شود. در مجموع، این پژوهش به افزایش دانش سنجش و اندازهگیری در سطح وزارت آموزش و پرورش کمک میکند.
تعاریف واژه ها و اصطلاحات
نظریه کلاسیک اندازه گیری: این نظریه برای کمیسازی خطاهای اندازهگیری بوجود آمده است و به ما میگوید که تا چه حد میتوان به نمرات به دست آمده از آزمون اعتماد کرد. این نظریه اساساً در ارتباط با اعتبار آزمون است.
نظریه پرسش- پاسخ: خانواده ای از مدلهای ریاضی است که برای تبیین رابطه تابعی بین یک صفت یا ویژگی مکنون که غالباً توانایی است با احتمال پاسخ صحیح به سوال مورد استفاده قرار میگیرند(جزوه کلاسی فلسفی نژاد، 1391).
نظریه تعمیمپذیری: نظریه تعمیمپذیری تأکید بر تفکر چندوجهی اعتبار، مدل تحلیل مؤلفههای واریانس، و نظریه تصمیمگیری دارد و به گونه کلی بیان میکند که نتایج حاصل از یک رشته مشاهده( مثلاً نمره شخص در یک تست) را تا چه حد می توان تحت شرایط معینی به سلسله مشاهدههای دیگری از همان جامعه تعمیم داد(هومن،1384، ص225).
روایی : روایی اشاره به مناسب، با معنا، و مفید بودن استنباط ها و کاربردهای خاصی دارد که از روی نمرات مشاهده شده آزمون به عمل میآید. تأیید این گونه استنباطها و کاربردها، مستلزم جمعآوری انواع متفاوتی از شواهد است.
اعتبار : اعتبار فرایند کمیسازی خطاست و یک مفهوم کلی برای نامیدن مجموعهای از ویژگیهاست و اشاره دارد به اینکه یک آزمون تا چه حد دقیق و حساس است و نتایج آن ثبات دارد و تکرارپذیر میباشد(جزوه کلاسی فلسفی نژاد، 1391).
امتحاناتنهایی : منظور از امتحاناتنهایی در این پژوهش، امتحانات سال سوم مقطع متوسطه است که بصورت همزمان در سراسر کشور برگزار میشود.
ضریب تعمیمپذیری10 : ضریب تعمیمپذیری(G) زمانی به کار میرود که تصمیمها نسبی هستند. این ضریب، همه منابع خطایی که جایگاه نسبی افراد را تحت تأثیر قرار میدهد را در برمیگیرد.
شاخص اتکاپذیری11 : شاخص اتکاپذیری (φ) برای تصمیمهای مطلق به کار میرود. این شاخص، همهی مؤلفههای واریانس به غیر از هدف اندازهگیری12 را در بر میگیرد.
محتوا : مجموعهای از اصول، مفاهیم و مهارتهایی است که از سوی برنامهریزان درسی بر اساس هدفهای آموزشی معین، تهیه و تنظیم میشود.
تحلیل محتوا : روش مطالعه و تجزیه و تحلیل ارتباطها به شیوه نظامدار، عینی و کمی برای اندازهگیری متغیرهاست( کرلینجر، 1986، ترجمه ی شریفی، 1388، ص 223).
عملکرد دانشآموزان : نتایج امتحانات نهایی دانشآمورزان در دو درس ادبیاتفارسی و زیستشناسی در خرداد ماه 90 میباشد.

فصل دوم
ادبیات تحقیق

مقدمه
روانشناسان و متخصصان تعلیم و تربیت بگونه کلی از دو جهت ب

پایان نامه
Previous Entries تحقیق با موضوع زیست شناسی، ادبیات فارسی، آموزش و پرورش، توزیع فراوانی Next Entries تحقیق با موضوع بهبود کیفیت، یشرفت تحصیلی، صاحب نظران، پیشرفت تحصیلی