تحقیق با موضوع رهبری تحول آفرین، معادلات ساختاری، کسب مزیت رقابتی، مزیت رقابتی

دانلود پایان نامه ارشد

صنایع تراکتورسازي ایران. فراسوی مدیریت، سال پنجم، شماره 17: 160-131.
فرد آر، دیوید. (1380). مدیریت استراتژیک. ترجمه علی پارسائیان و سید محمد اعرابی، چاپ دوم، دفتر پژوهش های فرهنگی، تهران، ایران.
فرهنگی، علی اکبر.؛ صفرزاده، حسین. و خادمی، مهدی. (1383). نظریه‌های ارتباطات سازمانی. چاپ اول، مؤسسه خدمات فرهنگی رسا.
قاسمی، ح. (1389). مدل سازی معادلات ساختاری در پژوهش اجتماعی. انتشارات جامعه شناسان.
قائد محمدی، محمد جواد. و ناظم، فتاح. (1390). رابطه بین کارآفرینی و مدیریت زمان دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی (واحدهای منطقه 12). مجله مطالعات توسعه اجتماعی ایران، سال سوم، شماره چهارم: 116-107.
قره چه، منیژه. و ابوالفضلی، ابوالفضل. (1386). بررسی و تجزیه و تحلیل عوامل راهبردی داخلی برای کسب مزیت رقابتی مطالعه موردی: شرکت ایران خودرو . مجله پیام مدیریت ، شماره 25: 65- 33.
قلی پور، آرین.؛ ابویی اردکان، محمد. و پیدایش، الهه. (1390). بررسی عوامل موثر در شکل گیری تصویر شهر در راستای برند سازی موثر شهری. نشریه هنرهای زیبا – معماری و شهرسازی، شماره 45: 46-37.
کاوسی، محمدرضا. و سقایی، عباس. (1384). روش های اندازه گیری رضایت مشتری. چاپ دوم، انتشارات سبزان.
كريمي دستجردي، داود.؛ مختارزاده، نيما. و يزداني، حميدرضا. (1389). بررسي تأثير انتقال تكنولوژي بر عملكرد رقابتي بنگاه: موردكاوي شركت هاي قطعه ساز ايراني توليد كننده قطعات خودرو تندر. مجله مدیریت صنعتی، دوره 2، شماره 4: 124-111.
کریمی فرد، حسن. (1388). اتحادهای استراتژیک؛ شیوه ای برای تقویت بنگاه های کوچک و متوسط. مجله تدبیر، شماره 213: 22-16.
كلانتري، خليل. (1388 الف). مدل سازي معادلات ساختاري در تحقيقات اجتماعي – اقتصادي. چاپ اول، انتشارات فرهنگ صبا، تهران، ایران.
کلانتری، خلیل. (1388 ب). مدل سازی معادلات ساختاری در تحقیقات اجتماعی – اقتصادی(با برنامه LISREL و ( SIMPLIS. چاپ اول، انتشارات فرهنگ صبا، تهران، ایران.
کلاین، پاول. (1381). راهنمای آسان تحلیل عاملی. ترجمه محمد ولی علیئی و سید محمد میر سندسی، چاپ اول، انتشارات دانشگاه امام حسین (ع) ، تهران، ایران.
گرگانلي دوجي، جمادوردي. و فاضلي، نقی. (1388). استراتژيهاي مديريت هزينه و ايجاد مزيت رقابتي (مطالعه موردي و تطبيقي: هزينه يابي هدف و هزينه يابي كيفيت). مجله حسابداری مدیریت، سال دوم، پیش شماره سوم: 96-83 .
لیاقت، ریتا. و قاسمی، فریده. (1393). بررسی ویژگی های روانسنجی پرسش نامه کمال گرایی فراست و رابطه آن با اضطراب امتحان دانش آموزان(مطالعه موردی : دبیرستان های تهران). فصلنامه علمی پژوهشی تحقیقات روانشناختی، دوره 6، شماره 23.
محمدی، سید محسن.؛ مزارعی، صهبا. و مجیدی، خدیجه. (1391). رفتار شهروندی سازمانی و سبک های رهبری. فصلنامه دانش انتظامی بوشهر، سال سوم، شماره هشتم.
مطلبی اصل، صمد. (1386). رهبری تحول آفرین در سازمانها: یک مدل متاثر از محیط. مجله تدبیر، شماره 181: 53-49.
مطهر، سید هومن. (1391). شناسایی عوامل موثر برکسب مزیت رقابتی در کسب و کارهاي کوچک و متوسط و رتبه بندي آنها مورد مطالعه : شرکتهاي فعال در حوزه فناوري اطلاعات شهر تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه سمنان.
مظلومی، نادر. و دادوند، سارا. (1391). شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر در کسب مزیت رقابتی شرکت های بیمه. پژوهشنامه بیمه(صنعت بیمه سابق) ، سال بیست و هفتم، شماره مسلسل 106، شماره 2: 109- 81.
معین الدین، محمود.؛ نایب زاده، شهناز. و دین پژوه، فاطمه. (1394). بررسی تاثیر ویژگی های منتخب فردی بر رفاه حسابداران حرفه ای و نقش میانجی اخلاق اسلامی و جو اخلاقی سازمان. فصلنامه علمی پژوهشی حسابداری مدیریت، سال هشتم، شماره بیست و چهارم: 41-25.
موغلی، علیرضا. (1382). طراحی الگوی رهبری تحول آفرین در سازمان های اداری ایران. دانش مدیریت، ش 62.
مومنی، منصور. (1386). تحلیل آماری با استفاده از spss. چاپ اول، انتشارات کتاب نو.
مؤمنی، منصور.؛ حسینی، علی. و محمدی، مصطفی. (۱۳۸۵). رهبری تحول آفرین و سازه‌های شخصیتی اثرگذار بر آن در فضای فرهنگی ایران. چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت، فصلنامه دانش مدیریت، شماره ۸۰.
مومنی، منصور. و  فعال قیومی، علی. (1389). تحلیل های آماری با استفاده از SPSS . انتشارات کتاب نو.
میر کمالی، سید محمد.؛ چوپانی، حیدر.؛ حیات، علی اصغر. و غلام زاده، حجت. (1391). بررسی تاثیر رهبری تحول آفرین بر رفتار شهروندی سازمانی نیروهای دانشگر شرکت ملی نفت ایران. پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی، دوره 2، شماره 1: 155-137.
میرکمالی، سید محمد. و چوپانی، حیدر. (1390). رابطه بین رهبری تحول آفرین با گرایش به نوآوری سازمانی در یک شرکت بیمه ای. مجله پژوهشنامه بیمه، شماره 103: 187-155.
میرکمالی، سید محمد.؛ نارنجی ثانی، فاطمه. و اعلامی، فرنوش. (1390). بررسی رابطه رهبری تحول آفرین با یادگیری سازمانی (مورد مطالعه: شرکت سایپا). پژوهش نامه مدیریت تحول، سال سوم، شماره 6: 27-1.
نظری، جواد. و مختاری، مرضیه. (1388). تحليل عاملي و كاربرد آن در علوم اجتماعي. کتاب ماه علوم اجتماعی، شماره 14: 33-20.
نورعلیزاده، رحمن. (1387). رهبر سده 21؛ هنرمند اجتماعی، نوآور فرهنگی. تدبیر، شماره 200: 43-40.
نیاز آذری، کیومرث.؛ تقوایی یزدی، مریم. و نیاز آذری، مرضیه. (1389). بررسی نقش مدیریت تحول گرا در ارتقای کارایی سازمانی در واحدهای بسیار بزرگ دانشگاه آزاد اسلامی استان مازندران. فصلنامه علمی- پژوهشی مدیریت تحقیقات آموزشی، شماره چهارم: 182-166.
وظیفه دوست، حسین.؛ حاجلو، محمدحسین. و نظرپور، فریده. (1392). بررسي تأثير پياده سازي استراتژي هاي رقابتي پورتر در پاسخگويي به نياز بازارمحوري مشتريان شركت پتروشيمي. مديريت فرهنگ سازماني، دوره 11، شماره3: 139-121.
هومن، حيدرعلي. (1374). استنباط آماری. چاپ سوم، نشر پارسا، تهران، ایران.
هومن، حیدرعلی. (1384). مدل یابی معادلات ساختاری با کاربرد نرم افزار لیزرل. چاپ اول، انتشارات سمت.
هومن، حیدر‌علی. ‌(1385). مدل‌یابی معادلات ساختاری با کاربرد نرم افزار لیزرل (با اصلاحات). سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت).
هومن، حیدرعلی. (1386). تحلیل داده های چند متغیری. نشر پارسا، تهران، ایران.
هومن، حیدرعلی. (1387). مدل یابی معادلات ساختاری و کاربرد آن با نرم افزار لیزرل. انتشارات سمت،تهران، ایران.
هومن، حیدرعلی. (1388). مدل یابی معادلات ساختاری با کاربرد نرم افزار لیزرل. چاپ سوم، انتشارات سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها (سمت)، تهران، ایران.
یعقوبی، نورمحمد.؛ مقدمی، مجید. و کیخا، عالمه. (1389). بررسی رابطه بین رهبری تحول آفرین و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان. پژوهش نامه مدیریت تحول، سال دوم، شماره 4.

پایان نامه
Previous Entries تحقیق با موضوع مزیت رقابتی، تلفن همراه، انعطاف پذیری، بازاریابی Next Entries پایان نامه ارشد با موضوع بیمه ایران، رهبری خدمتگزار، سرمایه روانشناختی، خودکارآمدی