تحقیق با موضوع رسوب معلق، ژئومورفولوژی، هیدرولوژی

دانلود پایان نامه ارشد

نگار بود. همچنین آنها زمان هاي تأخیر متفاوتی بین زمان اوج دبی و غلظت رسوب معلق را گزارش دادند.
(2007) Shi et al در ارزیابی تغییرات عملکرد سدهای اصلاحی در رودخانهها ضمن مقایسه دو مدل HEC-RAS و HEC-HMS بیان میکند که تغییرات رفتاری رودخانهها قبل و بعد از ساخت سدها باید کنترل شوند، همچنین مفاهیم اکولوژیکی و دادههای هیدرولیکی به صورت ترکیبی در نظر گرفته شوند.
(2008) Aytek با الگوسازي پديده حمل رسوب بر روي دو ايستگاه روي رودخانه تانگ در ايالت مانتانا آمريكا به روش برنامهریزی ژنتيك و مقايسه نتايج حاصله با منحني سنجه رسوب و روش هاي رگرسيوني، روش برنامهريزي ژنتيك را به عنوان يك رهيافت مناسب براي الگو سازي رسوبات معلق رودخانه ها معرفي نموده اند.
(2009) Khanchoul et al در یکی از آبخیزهاي جنوب الجزایر به بررسی رسوبدهی معلق پرداختند. آنها براي برآورد رسوب وقایع سیلابی فاقد نمونهبرداري، از منحنی سنجه بهینه که از کلاسبندي مقادیر دبی بر اساس فصل وقوع سیلاب حاصل شده بود استفاده کردند و نتیجه را قابل قبول دانستند. همچنین دریافتند که تغییرپذیري انتقال رسوبات وابسته به توزیع فصلی بارش و ویژگیهاي ژئومورفولوژیکی آبخیز است.
(2010) Blanco et al تغییرات زمانی بار رسوب معلق را در مقیاسهاي رگبار، ماهانه، فصلی و سالانه در یک دوره سه ساله در شمال غرب اسپانیا بررسی کردند. آن ها دریافتند که منحنیهاي سنجه کارایی قابل قبولی در برآورد رسوبدهی مخصوصاً در مورد وقایع سیلابی ندارند. همچنین نتایج نشان داد بیشترین رسوبدهی در زمان رویدادها اتفاق میافتد که در 70 درصد مواقع پیک رسوب زودتر از پیک دبی جریان رخ داده است. از طرفی الگوهاي دبی- رسوب در رویدادها عموماً ساعتگرد هستند که این نشان میدهد منابع رسوب معلق نزدیک به هم و درون جریانی هستند.
(2010) Zakaria et al در جند رودخانه کره برای تخمین بار رسوب با استفاده از مدل GEP به این نتیجه رسیدند که این نرم افزار با قابلیت بالا و ضریب همبستگی 97/0، قابلیت کاربرد در عملیات و مطالعات مهندسی رودخانه را دارا میباشد.
(2011) Aminuddin et al برای انتقال رسوب با استفاده از مدل GEP در سیستمهای لوله ای به این نتیجه رسیدند که انتقال رسوب بسته به شرایط مرزی جریان در لولههاست و این مدل میتواند این شرایط را در نظر گرفته و برآوردیآن نزدیک به واقعیت میباشد.
(2012) Gao et al در تغییرات زمانی انتقال رسوب به صورت روزانه و ماهانه و سالانه در حوزه نیویورک با جدا کردن آبپایه و سیلاب برای ترسیم هیدروگراف دقیق سالانه و روزانه استفاده کرده و به این نتیجه رسیدند که عوامل ژئومورفولوژیکی، فعالیتهای اکولوژیکی و شکل آبراهه بر میزان دبی رسوب معلق در این حوزه مؤثر بوده و تغییرات زمانی آن به چگالی رسوب نیز وابسته میباشد.
(2012) Shi et al با بررسی فرآیند فرسایش و انتقال رسوب و مکانیسم آن برروی شیبهای (10، 15، 20، 25 درجه) در چین به این نتیجه رسیدند که میزان فرسایش و انتقال رسوب به خصوص ذرات بزرگتر از 152/0 میلیمتر در مناطق شیبدار بستگی به قدرت جریان و دبی داشته و حمل رسوب با افزایش شیب نیز رابطه مستقیم دارد.

3-مواد و روشها
3-1مقدمه
در این فصل ضمن معرفی منطقه مورد مطالعه، به ذکر برخی از خصوصیات آن شده است. و در ادامه نرمافزارهای مورد استفاده معرفی و مراحل اجرای آن بیان شده است.
3-2- معرفی منطقه مورد مطالعه
3-2-1- موقعیت و مشخصات حوزه آبخیز کشکان
حوزه آبخیز کشکان با مساحت 4/9274 کیلومتر مربع در ناحیه جنوب غربی ایران واقع گردیده و گستره جغرافيایی آن از’50 ◦46 تا ‘1 ◦50 طول شرقي و از ’40 ◦32 تا ’23 ◦34 عرض شمالي قرار دارد. این حوزه بخش مهمی از سرشاخههای پرآب رودخانه کرخه را تشکیل میدهد، لذا در تقسیم بندی کلی هیدرولوژیکی ایران جزیی از حوزه آبخیز خلیج فارس به شمار میرود. این حوزه به لحاظ تقسیمات سياسی تماماٌ در داخل استان لرستان قرار گرفته است، شهرستانهای الشتر، بیرانشهر، سراب دوره، خرمآباد، کوهدشت و ملاوی در داخل آن قرار دارند. این حوزه از شمال و شمال غرب به شهرستانهای نهاوند، نورآباد، دلفان و حوزه آبخیز رودخانههای گاماسياب، بادآور و از غرب و جنوب غربی به رودخانههای سیمره و بالاخره از شمال شرقی و شرق به شهرستانهای بروجرد، دورود و حوزه آبریز سرشاخههای رودخانههای مشرف به رودخانه کرخه محدود میگردد. سیستم زهکشی رودخانه اصلی کشکان ابتدا از به هم پیوستن سرشاخههای هرو دهنو، هرو ( کاکارضا) و دوآب الشتر، افرینه، چولهول و مادیانرود تشکیل میشود، از دامنه رشتهکوههای مرتفع و برفگیر گرین و میشپرور (شمال شرق و شمال حوزه) سرچشمه میگیرد. حوزه آبخیز رودخانه کشکان در تقسیمبندی کلی سیستم هیدرولوژیکی ایران جزیی از حوزه آبخیز خلیج فارس به شمار میرود و در طرح جامع آب کشور در گروه 4-2-3 قرار دارد ( سوری نژاد، 1388). مهمترین رودخانههای حوزه کشکان ( کشکان، چولهول، کاکارضا، کهمان ماديانرود و خرمآباد) میباشد شکل(3-1). خصوصیات فیزیوگرافی حوزه کشکان نیز در جدول (3-1) آمده است.

شکل(3-1). موقعیت منطقه مورد مطالعه

در این مطالعه بازه بین ایستگاه هیدرومتری کشکان پلدختر و 200 متر بالاتر از ایستگاه هیدرومتری کشکان پلدختر به عنوان منطقه تحقیق انتخاب شد که در شکل(3-2) آمده است.

شماره شکل(3-2) بازه مورد مطالعه در رودخانه کشکان

جدول شماره (3-1)- شناسنامه فيزيوگرافي حوزه کشکان (شرکت آب منطقهای لرستان، 1391)
نام حوزه
کشکان
مساحت (km2)
4/9274
محيط (km)
3/655
طول حوزه – كيلومتر
6/123
ارتفاع مینیمم حوزه (m)
662
ارتفاع ماکزیمم حوزه (m)
3626
ارتفاع متوسط وزنی حوزه (m)
1631
ارتفاع ميانه حوزه (m)
2964
شیب میانه حوزه (%)
15
شیب متوسط وزني حوزه (%)
8/18
شیب خالص آبراهه اصلی (%)
4/0
شیب متوسط آبراهه اصلی (%)
7/0
طول آبراهه اصلی (km)
4/307
قطر دايره هم سطح (km)
7/108
زمان تمركز- کرپیچ (دقیقه)
2/1959
زمان تمركز- کالیفرني (دقیقه)
6/1969
زمان تمركز- برانسی ویليمز (دقیقه)
4852

3-2-2- بررسی و ویژگیهای رودخانه کشکان
این رودخانه یکی از شعب مهم و پرآب رودخانه کرخه بوده و آبهای منطقه وسیعی از استان لرستان را جمعآوری و به رودخانه کرخه میرساند. رودخانههای فرعی چم زکريا، خرمآباد، چولهول و ماديانرود ( از شمال و مشرق و جنوب شرقی و مغرب آن، با جهت جريانی از شرق به غرب و از غرب به شرق و سپس جنوب) در طول مسیر به آن میپیوندد و سرانجام سیستم واحدی به نام رودخانه کشکان را تشکیل میدهد رژیم هیدرولوژیکی این رودخانه با توجه به شرایط آب و هوایی کوههای مرتفع زاگرس عمدتاٌ برفی و در دامنه کم ارتفاع بارانی میباشد. یکی از سرشاخههای اصلی این رودخانه به نام هروکاکارضا نامیده شده از دامنه کوههای ازگن و قارون واقع در مشرق شهر خرمآباد سرچشمه میگیرد و پس از تلاقی با شاخه دیگر به نام کهمان رودخانه کشکان را تشکیل میدهد. رودخانه سپس در جهت غرب جريان میيابد شعبات مختلفی را مانند ذکريا، شیخگل، سراب رفتخان، دريافت مینماید در روستای چمباغ با شاخه مهم خود با نام آب خرمآباد تلاقی مینماید ( وزارت نیرو، 1385). رودخانه بزرگ کشکان در ميان درهای عمیق و پر پیچ و خم به موازات جاده خرمآباد- پلدختر جريان میيابد. شاخههای متعددی را از دو سوی مسیر دريافت مینماید که مهمترین آنها آب چولهول، در جهت عمومی باختر روانه میگردد و در روستای گلسفید به به رود خانه کرخه میپیوندد. این رودخانه دارای جريان آب دایمی بوده و حوزه آبریز آن عمدتاٌ کوهستانی و مرتفع بوده و مسیر آن کوهستانی و پر پیچ وخم بوده است. همچنین پهنای رودخانه از 20 تا 50 متر و ژرفای آن از 1 تا 5/2 متر متغیر میباشد. رژیم آبی رودخانه برفی بوده و دوران پرآبی آن درماههای بهار میباشد. به علت کمعرض بودن دره رودخانه از آب آن استفاده چندانی به عمل نميآید (وزارت نیرو، 1385). بررسیها نشان میدهد که رودخانه کشکان سالیانه حدود 27 درصد از گذر حجمی رودخانه کرخه را به وجود ميآورد این در حالی است که وسعت آن حدود 21 درصد از مساحت حوزه کرخه میباشد (سورینژاد، 1380). رودخانه کشکان پس از طی مسافتی حدود 300 کیلومتر در منتهی الیه جنوب شهرستان پلدختر در محل گاومیشان به رودخانه سیمره پیوسته ورودخانه کرخه را تشکیل میدهد.
3-2-3- بررسی ویژگیهای توپوگرافیک و فیزیوگرافیک رودخانه کشکان
حوزه آبخیز رودخانه کشکان که در بخش مرکزی رشته کوههای چین خورده مرتفع زاگرس واقع شده است، به لحاظ موقعیت طبیعی منطقهای کاملا کوهستانی میباشد، به طوری که اطراف آن را رشته کوهای متعددی محصور کرده است. لذا از نظر ژئومورفولوژی به واحدهای کوهستانی مرتفع و کم ارتفاع، تپهها، فلاتها و تراسهای فوقانی، دشتهای پایکوهی صاف و هموار و واریزههای بادبزنی شکل(مخروط افکنههای مرکب) تقسیمبندی میگردد (سورینژاد، 1388).
3-2-4- بررسی وضعیت پوشش گياهی رودخانه کشکان
از نظر پوشش گياهی کلاٌ سه کاربری عمده ( کشاورزی، جنگل، مرتع) در سطح حوزه تفکیک شده است. اراضی جنگلی بلوط به همراه سایر گونههای جنگلی حالت غالبی را داشته و گونههای مرتعی در درجه دوم اهمیت از لحاظ درصد تاجپوشش قرار داشتهاند و اراضی مرتعی حالت غالب داشته و گونههای جنگلی درختی و درختچهای يا اصولاٌ حضور ندارند و یا در درجه دوم و سوم اهمیت قرار دارند. کاربریهای مرتع، جنگل، اراضی نظامی، تأسیسات، زراعت، اراضی غیر مرتعی و جنگلی به ترتیب 7/93531، 9/592428، 4/2448، 2/864، 94/266727 هکتار که هر کدام از انها به ترتیب 78/9، 97/61، 26، 9/0،9/27 درصد از کل حوزه آبخیز را به خود اختصاص دادهاند (ویسکرمی، 1378).

3-2-5 ویژگیهای زمینشناسی
ناهمواریهای این حوزه از نظر زمینشناسی و چینهشناسی در اثر حرکات تکتونیکی و کوهزایی آلپی در دوران سوم در منطقه زاگرس چینخورده و رو رانده بهوجود آمدهاند، جنس سنگهای تشکیلدهنده آنها اغلب از آهک و مارنهای آهکی و ماسهسنگ قرمز همراه باشیل هستند که از نظر چینهشناسی در اواخر دوران دوم و اوایل دوران سوم زمینشناسی بهوجود آمدهاند. از نظر ساختمانی در این حوزه طبقات آهکی با ضخامت زياد و با ساختهای ساده و موافق بر روی هم به صورت لایه لایه و متناوب با دیگر سنگها تشکیل شده است ( سورینژاد، 1380). بطور کلی از نظر سنگشناسی در حوزه آبخیز کشکان دو گروه سنگهای رسوبی و آذرین وجود دارد. در زون زاگرس رورانده سنگهای رسوبی و آذرین و در زون زاگرس چینخورده فقط سنگهای رسوبی وجود دارند. سنگهای آذرین بیشتر شامل سنگهای ولکانیکی است که دارای ترکیب متوسط بوده و در مغرب شهرستان الشتر و در مجاورت با رادیولاریتها و آهکهای کرتاسه برونزد دارند. سنگهای رسوبی بیش از 95 درصد از سطح کل حوزه آبخیز کشکان را در برگرفتهاند که در این ميان سهم نهشتههای آبرفتی، دشتها و رودخانهها 25 الی 30 درصد از این مقدار میباشد (ویسکرمی، 1378).
3-2-6 – ویژگیهای آب و هوایی
پديده‌هاي مختلف آب و هوايي مانند بارندگي، درجه حرارت، رطوبت نسبي و باد ازجمله عوامل مؤثر وكليدي در تعيين وضعيت پوشش گیاهي و اقليم يك منطقه بشمار مي‌روند، همچنين شدت و مدت ريزشهاي جوي يكي از مهمترين عوامل موثر در وقوع سيلابها مي‌باشد. وسعت زياد حوزه آبخیز کشکان و پستی و بلندی فراوان کوهستانی و برخورداری از شرایط توپوگرافی رشتهکوههای مرتفع زاگرس، تأثیر بسيار زيادی در شرایط آب و هوای زاگرس در غرب و جنوب غرب ایران میباشد و با داشتن موقعیت خاص جغرافيایی خود و تأثیرپذیری از نفوذ کمفشارهای مدیترانهای و سودانی از ویژگیهای متنوعی برخوردار است و منشاء عمومی بارشهای جوی در سطح این نواحی و بعضاٌ ناشی از این دو سیستم آب و هوایی میباشد که به مدت تقریبی 8 ماه از سال از اوایل مهر ماه و بعضاٌ تا اواخر اردیبهشت ماه در فصل بهار این سیستمها بر منطقه حکمفرما میباشد به طوری که با ورود زبانههای کمفشار مدیترانهای و سودانی بهویژه در اوایل فصل پاییز شرایط جوی

پایان نامه
Previous Entries تحقیق با موضوع رسوب معلق، منحنی سنجه رسوب، میانگین دما Next Entries تحقیق با موضوع هیدرولیک، دبی جریان، منحنی سنجه رسوب