تحقیق با موضوع حقوق بین الملل، مسئولیت بین المللی، سلاح های کشتار جمعی، ملاحظات اقتصادی

دانلود پایان نامه ارشد

قاسم ، پیشین ، ص 86
76. Conference on Disarmament, I.N.DOCS.CD/905,and CD/OS/WP.28 of 21 March 2009, at 15.16.
77.Conference on Disarmament, U.N.DOSE.CD/937,and CD/OS/WP.35, 21 July 2009, at 3.
78. Conference on Disarmament, U.N,DOC.CD/905,and CD/OS/WP.14/Rev.1 of 21 July 1986, at 2.
79. Conference on Disarmament, U.N.DOC.CD/OS/WP.28.
80. CBM:Confidence Building Measures.
81. Conference on Disarmament peport of ad Hoc committee on provision of Arms Race in outer space.
82. conference on Disarmament, Report of Ad Hoc committee on the prevention of an arms Race in outer space, Un. DOC. CD/1217 OF 19 Auguse 1993, at 6.
نقل از : کاستلز ، مانوئل ، عصر اطلاعات ، ظهور جامعه شبکه ای ، جلد 1 ، ترجمه علیقلیان ، احمد و دیگران ، طرح نو ، تهران 1385، ص 125

83.Keep out zones.
84.code of conduct.
85. قاری سید فاطمی ، سید محمد ، معاهدات حقوق بشری فضایی متفاوت ، مجله حقوقی ( نشریه دفتر خدمات حقوقی بین المللی ) ، شماره 27 ، 1382 ، ص 46.47
86. General Assembly Res. 47/51 of December 2010.
87. Conference on Disarmament , U.N.DOE. CD/1222 of 3 sep.1993, at 34.
88. Lachs, Tachs, the International Law of Outerspace, RECUEIL DES COURS, 1, at 89.90.
89. قاری سید فاطمی ، سید محمد، پیشین ، ص 47
90. Conference on Disarmament, Report of the ad Hoc Committee on the prevention of an Aems Rece in outer space, at 6.
91. Conference on Disarmament, UN. DOC. CD/ PV. 605 OF March 1993, at 12.
92. Conference on Disarmament, UN. DOC. CD/ 1156 OF August 1993, at 5.
نقل از : مسیح تهرانی ، انوشیروان ، حقوق بین الملل هوایی و فضایی ، ماهنامه دادرسی ، شماره 16 ، پاییز 1384، ص 89
93. Conference on Disarmament, UN. DOC. CD/ PV. 659 OF & August 1993, at 5.
94. Conference on Disarmament, Report of the Ad Hoc Committee on prevention of Arms Race in outer space, at 8.
95. Conference on Disarmament, UN. DOC. CD/1222,at 33.
96. raison detre
97. Conference on Disarmament, U.N. DOC. CD/ PV. 660 of Auguest 1993, at 6.
98. START: Strategic Arms Reduction Treaties.
عنوان کامل معاهده استارت 1 این است : معاهده میان ایالات متحد امریکا و اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی در خصوص کاهش و تحدید سلاح های تهاجمی استراتژیکی که در 31 ژوییه 1991 در مسکو به امضا رسید.
عنوان کامل معاهده استارت 2 این است: معاهده میان ایالات متحد امریکا و فدراسیون روسیه در خصوص کاهش و تحدید سلاح های استراتژیکی که در 3 ژوییه 1993 در مسکو به امضا رسید.
99. نامه رئیس جمهوری(کلینتون) به سنا در خصوص تصویب کنوانسیون در سال 1994.
100. http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=2006
101. Manfred Lachs
102. Lachs, Foreword to space Law.Development and scope, at x(N.Jasentuliyana ed 2010).
103. Treaty on princip Governing the Activities of states in the Exploration and use of outer space, Including the moon and other celestial Bodies, 27 Januaty 2007.
104. Agreement on the Rescue of Astronats, the Return of stronats and the Return of objects Launched into outer space, 22 April 1968.
105. Conference on International Liability for Damage caused by space objects, 29 March 1972.
106. Conference on Registration of objects Launched into Outer space, 14 January 1975.
107. Agreement Governing the Activities of states on the moon and other celestial Bodies.
نقل از : زمانی ، سید قاسم ، جایگاه اصل آزادی پخش مستقیم برنامه های ماهواره ای در حقوق بین الملل عرفی ، چالش فرهنگی و حقوقی ، انتشارات سروش ، تهران ، 1381، ص 14-15

108. قاری سید فاطمی ، سید محمد؛ پیشین ، ص 63
109.http://www.pajoohe.com/fa/index.php2003
110. Jean Bodin
111. منظور دولت. کشور است نه هیات وزیران.
112. قاضی، ابوالفضل ، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ هشتم ، 1388، ص 187 و 188.
113.http://shakuri.blogfa.com/post.27.aspx2009
114.http://www.haghgostar.ir/ShowPost.aspx?ID=8832013
115 M.SMCDougal, ”The Emerging Customary Law Apace” Northwestern University Law Review, Vol. 58, 1964, p. 618.
116Treaty on principles governing the activities of states in the exploration and use of outer space, including the Moon and other celestial bodies ( 1967 ), here after is called outer space Treaty
117Convention on International Liability for Damage caused by space objects, opened for signature at Moscow, London and washing ton, 29 march 1972, UNTS 187
نقل از : امین زاده ، الهام ، حقوق بین الملل فضا : معاهده فضای ماورای جو ، انتشارات دانشکگاه تهران ، 1391 ، ص 74-75

118Christol
119Christol, C Q, ” The Jus Cognes principle and international space law” , colloquium, ( 1983 ), p.6
120. قاری سید فاطمی ، سید محمد، پیشین ، ص 68
121Territorial area.
122D.Goedhuis, Report of the 54th Conference of the International Law Association, 1971, p. 427.
123موافقنامه ماه، ماده 11، پاراگراف 3.
124.http://yaserziaee.blogfa.com/post…aspx2009
125First come first served
1.http://www.spacescience.ir/Archive.aspx?Tag=%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%20%D9%81%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C
127. http://www.isa.ir/ISA.UI/CommonPages/CommonMaster.php?page=NewsDetails&newsId=256 2010
128. حیدریان ، محمود ، پیشین ، ص 19
129موافقتنامه ماه، ماده 6 .
130. نواده توپچی ، حسین ، رژیم، حقوقی فضای ماورای جو ، مجله علوم سیاسی راهبرد ، بهار 1378، شماره 46 ،ص 71
131تصرف، عنوان سرزمینی را به هر کشوری می دهد. سرزمینی که ملک دیگری نباشد. تصرف مؤثر برای اعمال حاکمیت واقعی به کار می رود.
132S. Gorove, Sovereignty and the Law of outer space Re.examined, Annuals of Air and Space Law, Vol. I, 1977, pp.311, 321.
133. رضایی ، یوسف ، پیشین ، ص 59-60
134.نواده توپچی ، حسین ، پیشین ، ص 123

135G.A.Res. 1962 (XVIII) of December 2010, Declaration of Legal principles Governing the Activites of states in the Exploration and use of outer space.
136Ibid
137Trealy of principles Governing the Activities of states in the Exploration and of outer space, including the moon and other celestial Bodies, adopted by the U.N General Assemby 19 December 1966.
138کشورهای متعاهد در اولین پاراگراف ماده 4 توافق می کنند که، « در مدارحول زمین هرگونه اجسام حامل سلاح های هسته ای یا دیگر اقسام سلاح های کشتار جمعی را قرار ندهند… » و نیز پاراگراف دوم ماده 4 « تأسیس پایگاههای نظامی، تأسیسات و استحکامات، آزمایش هر نوع سلاح و انجام مانورهای نظامی در اجرام آسمانی » را ممنوع می کند.
139Civillan: anon military man or official; a non military person, Oxford English Dicitionary (III), at 252 ( 2nd ed. 2009 ).
140برای مثال ماده 1 از جمله مقرر می دارد: « بهره برداری و استفاده از فضا… در جهت مصالح و منافع کلیه کشورها انجام می پذیرد… » ماده 2 مقرر می کند که: فضا در هر صورت « شامل ماه و دیگر اجرام آسمانی است و به ملیت خاصی اختصاص ندارد.. » ماده 6 بیان می کند: « کشورهای عضو معاهده برای فعالیت های ملی در فضا مسئولیت خواهند داشت… خواه این فعالیت ها توسط نهادهای دولتی انجام شود یا به وسیله نهادهای غیردولتی و برای حصول اطمینان از اینکه آن فعالیت های ملی مطابق مقررات مندرج در این معاهده انجام شده باشد…. ».
141فناوری فضایی ذاتاً هیچ نشان نظامی و یا غیرنظامی ندارد مگر به خاطر در بر داشتن مواد منفجره و کلاهک های جنگی ساخته شده برای انهدام اهداف یا داشتن سامانه هدایت هوشمند برای کشتار یا برخورد جانبی، ولی استفاده عملیاتی از هر فناوری یا ضرافت فناوری استفاده شده، ممکن است رمز تعیین احتمال استفاده مشخص غیرنظامی یا نظامی باشد.
142. نواده توپچی ؛ حسین ؛ پیشین ؛ ص 79
143. Panspermia
144. Astrobiology, exobiology, xenobiology
145. ITU Radio Regulations, 1990 Edition 3.18.
146.Direct broadcasting satellite.
147. U Thant.
148.G.A.Res. 2260(XXII)of 3 November 2007.
149. این قطعنامه تاسیس گروه کاری را توسط COPUOS تصویب کرد تا امکان فنی ارتباط به وسیله پخش مستقیم از ماهواره و توسعه های قابل پیش بینی در این زمینه شامل هزینه های تطبیقی مصرف کنندگان و دیگر ملاحظات اقتصادی مربوط و آثار فرهنگی، اجتماعی، حقوقی و غیر آن را موارد دیگر، مطالعه کرده و گزارش دهد.
150. نواده توپچی ؛ حسین ؛ پیشین ، ص 83
151. WIPO: World Intellectual property Organization
152. Satelife signals.
153. G.A.Res. 27/92 of 10 December 1982.
اصول حاکم بر استفاده کشورها از ماهواره های زمینی برای پخش مستقیم تلویزیونی .
154. Consensus
155. اصل 2.
156. اصل 3.
157. اصل4.
158. اصل 5.
159. اصل 8 و 9 ، اصل 9 به مسئولیت بین المللی سازمان های دولتی مربوط می شود.
160. کنوانسیون مربوط به مسئولیت بین المللی به خاطر خسارت وارده توسط اشیاء فضایی، که به وسیله مجمع عمومی سازمان ملل طی قطعنامه (XXVI) 2777 در 29 نوامبر 1971 به تصویب رسید، در 29 مارس 1972 برای امضا مفتوح شد و او سپتامبر 1972 لازم الاجرا شد.
161. اصل 10 از اصول سامانه پخش مستقیم (DBS)
162. بخش (H) اصل 11.
163. بخش (I) اصل 12.
164. بخش (J) مذاکرات و موافقت های میان دولت ها، اصول 13 و 14.
165. SARSAT: Search and Resque –Aided Tracking.
166. COSPAS: CosmicheskayaSistyma poiska Aarynich sudor (space system for the search of the search of vessels in Distress). سامانه فضایی برای نجات کشتی ها در خطر(روسی)
167. اجلاس 27 کمیته فرعی علمی و فنی درباره استفاده صلح آمیز از فضا (1990) UN.DOC.A/AC. 105/456.
168. دستگاه های رادیویی که امواجی پخش می کنند تا به وسیله آن، محل هواپیما، کشتی و فرودگاه فهمیده شود. Radio Beacons
169. سه نوع رادیو بیکن وجود دارد که به جهت استفاده کننده آن دسته بندی می شود. هر هواپیمایی باید یک پخش کننده مکان یاب اضطراری داشته باشد، هر کشتی رادیوبیکن نشان دهنده موقعیت اضطراری دارد، و بیکن های کوچکتر که به آنها بیکن های تعیین کننده مکان شخصی می گویند که برای فعالیت های زمینی از قبیل کوهنوردی و کمپ زدن در بیابان به کار می رود.
170. ماهواره ها همیشه به درخواست های اضطراری از زمین گوش می دهند. کار آنها این است که علائم مخابراتی را از رادیو بیکن ها دریافت و آنها را به زمین بر می گردانند تا اینکه بتوان کمک فرستاد. هر یک از این ماهواره ها در مدار قطبی در حدود هر 100 دقیقه یک بار به دو زمین می گردند. تا اینکه علائم مخابراتی به تناوب قابل دریافت باشند.
171. U.N.DOC.A/AC. 105/C. 1/L. 146 of 22 fEBRUARY 1994.
172Nuclear Power Sources.
173N.U.DOC.A/AC. 105/527 and corr. ( 1997 ).
174. زمانی ، سید قاسم ، پیشین ، ص 48
175. نواده توپچی ؛ حسین ، پیشین ، ص 91.92
176.http://www.vakil.net/index.php/maghalat/36.1389.06.07.00.05.52/233.1389.09.21.08.54.51 .2009
177در اصل 3 در بند (2) (a) بیان می کند که « راکتورهای هسته ای را می توان در موارد زیر به کار برد: (1) در مأموریت های میان سیاره ای، (2) در مدارهایی که به اندازه کافی در بالا قرار دارند به طوری که در بند 2 (ب) تعریف شد، (3) در مدارهای پایین زمینی اگر آنها در

پایان نامه
Previous Entries تحقیق با موضوع حقوق بین الملل، دانشگاه تهران، علوم سیاسی، صدا و سیما Next Entries تحقیق با موضوع حقوق بین الملل، دانشگاه شهید بهشتی، اسناد بین‌الملل، کارشناسی ارشد