تحقیق با موضوع حقوق بین الملل، صدا و سیما، توسل به زور، دانشگاه تهران

دانلود پایان نامه ارشد

این نوشتار به شرح زیر مورد بررسی قرار گرفتند:
در مورد فرضیه الف: « قاعده ممنوعیت توسل به زور یا تهدید به آن در فضای ماورای جو قابل اعمال است » توصیف و تحلیل قواعد و مقررات ذی ربط بر این فرضیه مهر تأیید زد.
همچنین این فرضیه که « اجرای قاعده ی ممنوعیت توسل به زور یا تهدید به آن در فضای ماورای جو با استثنائات رو به رو می باشد » مورد تأیید قرار گرفت.

منابع و مآخذ
1-منابع فارسی
الف- کتب
1. امین زاده ، الهام ، حقوق بین الملل فضا : معاهده فضای ماورای جو ، انتشارات دانشگاه تهران ، 1391
2. حیدریان ، محمود ، حقوق فضا ، مجله حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران ، اسفند 74 13
3. حیدریان ، محمود ؛ اصول اساسی حقوق فضا , مجله حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران ، بهار 1379
4. خسروی ، علی اکبر ، حقوق بین الملل دفاع مشروع ، تهران ، موسسه فرهنگی آفرینه ، 1383
5. خسروی ، مجید ، هوا و فضا از دیدگاه حقوقی ، سازمان عقیدتی سیاسی ارتش ، 1381
6. خسروی، مجید ، اقتدار و دیپلماسی در حقوق بین الملل ، نشر اگه ، 1389
7. زمانی ، سید قاسم ، جایگاه اصل آزادی پخش مستقیم برنامه های ماهواره ای در حقوق بین الملل عرفی ، چالش فرهنگی و حقوقی ، انتشارات سروش ، تهران ، 1381
8. صفوی، سیدحسن، حقوق بین الملل هوایی و فضایی، جلد سوم ( تهران، سازمان هواپیمایی کشوری، چاپخانه اقبال توانا، 1374
9. صلح چی و هیبت الله نژندی منش، اسناد بین المللی حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات، تهران، نشر جنگل، چاپ دوم، 1390.
10. صلح چی، محمدعلی و هیبت الله نژندی منش، حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی، تهران، نشر میزان، چاپ دوم، 1390.
11. ضیایی بیگدلی ، محمدرضا، حقوق معاهدات بین المللی ،تهران، گنج دانش، چاپ سوم، 1385.
12. ضیایی بیگدلی، محمدرضا، حقوق بین الملل عمومی ، تهران، گنج دانش، چاپ 24، 1388
13. ضیایی بیگدلی، محمدرضا، حقوق جنگ ، تهران، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی، چاپ دوم، 1380
14. ضیایی بیگدلی، محمدرضا و همکاران، آراء و نظریات مشورتی دیوان بین المللی دادگستری، جلد اول ( تهران، انتشارات دانشگاه علامه، چاپ اول، 1387.
15. قاضی، ابوالفضل ، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ هشتم ، 1388
16. کاستلز ، مانوئل ، عصر اطلاعات ، ظهور جامعه شبکه ای ، جلد 1 ، ترجمه علیقلیان ، احمد و دیگران ، طرح نو ، تهران 1385
17. کاسسه ، آنتونیو ، نقش زور در روابط بین الملل ، ترجمه مرتضی کلانتریان ، انتشارات اگه ، چاپ اول، 1390
18. کاسسه، آنتونیو، حقوق بین الملل عمومی در جهان نامتحد، ترجمه مرتضی کلانتریان ، تهران، دفتر حقوقی بین المللی، زمستان 1378.
19. کلود آلب کلیار، نهادهای روابط بین الملل، ترجمه و تحقیق از هدایت الله فلسفی ، تهران، نشر نو، 1384.
20. گروه مطالعات حقوقی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ، حقوق بین الملل و پخش مستقیم برنامه های ماهواره ای، جلد اول ، تهران، انتشارات صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، انتشارات سروش، گروه مطالعات حقوقی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، 1380.
21. گروه مطالعات حقوقی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، حقوق بین الملل و پخش مستقیم برنامه ها ماهواره ای، جلد اول ( تهران، انتشارات سروش، گروه مطالعات حقوقی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، 1380 ).
22. مدنی، سید جلال الدین، حقوق بین الملل عمومی و اصول روابط بین الدول ( تهران، انتشارات پایدار، چاپ دوم، 1377 ).
23. مدنی،سید جلال الدین، خلع سلاح و سازمان ملل متحد، تهران، چاپ خواندنی ها، 1352.
24. مقتدر، هوشنگ، حقوق بین الملل عمومی ، تهران، وزارت امور خارجه، 1374.
25. موسی زاده، رضا ، مبانی حقوق بین الملل ، نشر میزان ، چاپ سوم ، 1388
26. موسی زاده، رضا، بایسته های حقوق بین الملل عمومی ، تهران، میزان، 1386.
27. میرعباسی، سیدباقر، حقوق بین الملل عمومی، جلد دوم، تهران، میزان، چاپ سوم، 1387.
28. نژندی منش، هیبت الله ، بابایی ، یوسف ، مجموعه اسناد حقوق بین الملل فضایی، تهران، انتشارات خرسندی، 1390.
29. نژندی منش، هیبت الله و زهرا الیاسی، حقوق بین الملل عمومی معاصر، جلد اول ، تهران، انتشارات خرسندی، تهران، چ اول، 1390.
30. نواده توپچی ، حسین ، حقوق بین الملل فضا ، انتشارات سازمان عقیدتی سیاسی ارتش ، 1378
31. نواده توپچی، حسین، حقوق بین الملل فضا، تهران، سازمان عقیدتی سیاسی، جلد اول، 1378.
ب- مقالات و جزوات :
32. امین زاده ، الهام ، علاقه بند حسینی ، یونس ، جایگاه مفهوم حاکمیت در حقوق بین الملل فضا ، مجله حقوق بین المللی ، شماره 50 ، تابستان 1393
33. رضایی ، یوسف ، اصول اساسی حاکم بر حقوق فضا ، مجله دانشکده حقوق دانشگاه تبریز، شماره 15 ، 1392
34. زمانی، سید قاسم، تسخیر فضا توسط ماهواره ها از دیدگاه حقوق بین الملل، مجله اداره کل حقوقی سازمان صدا و سیما، آبان 1378.
35. ساندوز ، یوس ، حقوق بین الملل : خطرات و فرصت ها ، ترجمه حسن سواری ، مجله حقوقی ، شماره 29 ، پاییز 1382
36. ساندوز ، یوس ، حقوق بین الملل : خطرات و فرصت ها ، ترجمه حسن سواری ، مجله حقوقی ، شماره 29 ، پاییز 1382
37. فلسفی ، هدایت الله ، روش های شناخت حقوق بین الملل شناخت منطقی حقوق بین الملل ، مجله تحقیقات حقوقی ، بهار و تابستان 1371 ، شماره 1 ،1386
38. فلسفی هدایت الله، « ملل متحد و آرمان بشریت » مجله تحقیقات حقوقی، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی شماره ۳۶-۳۵، سال ۱۳۸۱
39. فلسفی، هدایت الله، « تقریرات درس تحقیق در متون و اسناد بین‌المللی: دوره دکتری حقوق بین‌الملل دانشگاه شهید بهشتی سال تحصیلی ۸۵-۸۴.
40. فلسفی، هدایت الله، « حق، صلح و منزلت انسانی » مجله حقوقی دفتر خدمات حقوقی بین‌المللی، شماره بیست و ششم و بیست و هفتم، ۸۱- ۱۳۸۰.
41. قاری سید فاطمی ، سید محمد ، معاهدات حقوق بشری فضایی متفاوت ، مجله حقوقی ( نشریه دفتر خدمات حقوقی بین المللی ) ، 1389
42. کوک دین، نگویین، « بحثی در حقوق فضا »، ترجمه محمدرضا ضیایی بیگدلی، مجله روابط بین الملل، انتشارات مرکز مطالعات مالی بین المللی دانشگاه تهران، شماره 6، سال 1355.
43. محمودی ، سید هادی ، تاثیر فناوری های علمی بر توسعه و تحول حقوق بین الملل فضایی، فصلنامه پژوهش حقوق ، سال سیزدهم ، شماره 12 ، بهار 1390
44. نواده توپچی ، رژیم حقوقی فضای ماورای جو ، مجله علوم سیاسی راهبرد ، شماره 46 ، بهار 1378،

ج-پایان نامه ها:
45. ایمان زاده، الهام، بررسی ارزش اصل منع توسل به زور در حقوق بین الملل، پایان نامه کارشناسی ارشد، رشته ی حقوق بین الملل، دانشگاه شهید بهشتی، 1379.
46. حسینی، سیدابراهیم، اصل منع توسل به زور در اسلام و حقوق بین الملل، پایان نامه کارشناسی ارشد، رشته حقوق بین الملل، دانشکده حقوق و علوم سراسری، دانشگاه علامه طباطبایی، 1379.
47. خسروی، مجید، مقایسه اصول حاکم بر هوا و فضا، پایان نامه کارشناسی ارشد، رشته حقوق بین الملل، دانشکده حقوق، دانشگاه آزاد واحد تهران مرکر، 1386.
48. ربانی فر، شهریار، اصل منع توسل به زور و محدوده ی آن در حقوق بین الملل، پایان نامه کارشناسی ارشد، رشته ی حقوق بین الملل، دانشکده ی حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، 1386.
49. محمودی، سیدهادی، سنجش از راه دور از منظر حقوق بین الملل، رساله دکتری، رشته ی حقوق بین الملل، دانشکده حقوق و علوم سراسری، دانشگاه علامه طباطبایی، 1388.
2- انگلیسی
A- Articles
1. Akehurst, Micheal Barton ”A modern Introduction to International law” th ed, London uniwin Hyman.2004
2. Defence Agenyc Budjets 8 Million $ for SAT Tests, space News, (3.9December 1990), at 21.
3. Lachs, Tachs, the International Law of Outerspace, RECUEIL DES COURS, 1, at 89.90.
4. P.Jessup & H. Taubenfeld, Controls for outer space & Antarctic Analogy, 2011
5. Tsipis, Its not necessary, 50 BULL. ATOM SCIENTISTS, May.june 1994, at 59.
6. BBruce A. Hurwit , ” The legality of Space Militraization ” (Amesterdam : Elsevier Publications, 1986).P.17 as quoted in Patrik K.Gleeson ,”Legal Aspect of the Use of force in space ” (LL.M.thesis, McGill University, 2005)
7. Hussein Safavi , “Legal Aspect of protection of Outer Space Environment , 1989
8. Louis Heach, Disarmament law and International orther outer Space “(1997)xxll.1 Ann Air 8 SP.L 559. at 575 quoted in Patric K.Gleeson
9. M .Chandrasekharan . ” The Space Trarty “(1967) 7Indian Jurdan of Int’l Law 6 lat 63 as quoted in patric k. Gleeson
10. Philip Manin , Droit International Public , 1979 , Masson
11. Y war Dinstein , Aggression and Sef Defence (Great Britain : Blackstone Press Ltd .1996)p82 as quoted in Partic k. Gleeson
12. Civillan: anon military man or official; a non military person, Oxford English Dicitionary (III), at 252 ( 2nd ed. 2009 )
13. G.A.Res. 1962 (XVIII) of December 2010, Declaration of Legal principles Governing the Activites of states in the Exploration and use of outer space.
14. Lachs, preserving the space Enviroment, in MAINTAINING OUTER SPACE FOR
15. M.MCDOUGAL,H. LASSWELL & I, VLASIC, Law and public Order in space, 2010
16. M.SMCDougal, ”The Emerging Customary Law Apace” Northwestern University Law Review, Vol. 58, 1964
17. P. Jessup & H.Taubenfeld, Controls for outer space & Antarcitic Analogy, 2011
18. P.STARES, THE Militarization of space_U.S. Policy, 1945_1984, at 55, (1985).
19. S. Gorove, Sovereignty and the Law of outer space Re.examined, Annuals of Air and Space Law, Vol. I, 1977
20. Stojak Luce, “Logally Permissble Scope of currnty Military Activities in Space and Prospects for their Future control”(D.C.L.thesis, McGill University , 1986) at 186 as quoted in patric k.Gleeson

B. Conferances
21. .Conferance on Disarmament , U. N. Doc Resolution of 36/97.36/99, 1981 of 9 Dec
22. . Conferenc on Disarmament, Renort of the. Ad Hoc Committee on the Prevention of Arms Race in Outer space, U. N. Doc. CD/ 1165 of 12 August 2010, at 5.
23. conferennc on Disarmament, Report of the Ad Hoc Committee on the Prevention of a Arms Race in outer space, U.N.Doc/ 786, 24 August 1987, at 8.
24. Conference on Disarmament, I.N.DOCS.CD/905,and CD/OS/WP.28 of 21 March 2009, at 15.16
25. Conference on Disarmament, U.N.DOSE.CD/937,and CD/OS/WP.35, 21 July 2009, at 3.
26. Conference on Disarmament peport of ad Hoc committee on provision of Arms Race in outer space.
27. conference on Disarmament, Report of Ad Hoc committee on the prevention of an arms Race in outer space, Un. DOC. CD/1217 OF 19 Auguse 1993, at 6.
28. Conference on Disarmament , U.N.DOE. CD/1222 of 3 sep.1993, at 34.
29. Conference on Disarmament, Report of the ad Hoc Committee on the prevention of an Aems Rece in outer space, at 6.
30. Conference on Disarmament, UN. DOC. CD/ PV. 605 OF March 1993, at 12.
31. . Conference on Disarmament, UN. DOC. CD/ 1156 OF August 1993, at
32. Conference on Disarmament, UN. DOC. CD/ PV. 659 OF & August 1993, at 5.
33. Conference on Disarmament, Report of the Ad Hoc Committee on prevention of Arms Race in outer space, at 8.
34. Conference on Disarmament, UN. DOC. CD/1222,at 33.
35. . Conference on Disarmament, U.N. DOC. CD/ PV. 660 of Auguest

پایان نامه
Previous Entries تحقیق با موضوع توسل به زور، حقوق بین الملل، دفاع مشروع، استفاده از زور Next Entries تحقیق با موضوع حقوق بین الملل، دانشگاه تهران، علوم سیاسی، صدا و سیما