تحقیق با موضوع جامعه آماری، ارزش افزوده، ارزش افزوده اقتصادی، افزوده اقتصادی

دانلود پایان نامه ارشد

بين متغیرهای بنیادی حسابداری و ارزش افزوده اقتصادی شرکت‌ها، استفاده شده است، طرح تحقیق از نوع پس روی دادی، توصیفی-تحلیلی گذشته نگر یا علی پس از وقوع بوده است.
در نهایت از آن جهت که در تحقیق حاضر بر مبنای مدل ها، روش ها و نظریه های موجود در راستای بهبود تصمیم گیری در زمینه های سرمایه گذاری و نظارت بر عملکرد بر مبنای معیارهای اقتصادی تلاش شده و هدف طرح مدل یا نظریه جدیدی نبوده، تحقیق از جهت هدف کاربردی بوده است.
3-3( جامعه آماري پژوهش
جامعه آماری تحقيق حاضر شامل شرکت‌هاي منتخب پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده است بنابر اعلام سايت رسمي سازمان بورس اوراق بهادار تهران كليه شرکت‌هاي پذيرفته شده تا پایان سال 1392 شامل 520 شرکت در 37 گروه صنعتي بوده‌اند. از این شرکت ها با اعمال محدودیت هایی تعدادی حذف و باقی مانده به عنوان جامعه آماری تعریف گردیده است. تعریف مرزهای جامعه آماری در جدول شماره 3-1 خلاصه شده است.
1- با توجه به اطلاعات مورد نیاز از سال 1388، شرکت‌هایی که حداکثر تا پايان اسفند ماه سال 1387 در بورس و اوراق بهادار تهران پذیرفته شده‌اند و نام آن‌ها تا پایان سال 1392 از فهرست شرکت‌های یاد شده، حذف نشده باشد.
2- در طول دوره مورد‌نظر، سهام آن‌ها به طور فعال در بورس معامله شده باشد.
3- به منظور افزایش قابلیت مقایسه شرکت‌های مورد بررسی، دوره مالی آنها باید منتهی به 29 اسفند ماه باشد و در دوره مورد مطالعه تغییر دوره مالی نداشته باشند.
4- جزء شرکت‌های واسطه‌گری مالی (سرمایه‌گذاری، هلدینگ، لیزینگ و بانک‌ها و بیمه‌ها) به دلیل متفاوت بودن عملکرد آن‌ها، نباشند.
5- اطلاعات مورد نیاز در دسترس باشد.
جدول 3- 1 تعریف مرزهای جامعه آماری
کلیه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس در تاریخ 29/12/1392
520
شرکت‌هایی که طی دوره تحقیق در حالت تعلیق بوده و یا از بورس خارج شده‌اند
(100)
شرکت‌هایی که سال مالی آنها به 29 اسفند ختم نمی‌شود و یا تغییر سال مالی داده‌اند
(82)
شرکت‌های واسطه‌گری مالی (سرمایه‌گذاری، هلدینگ، لیزینگ و بانک‌ها)
(18)
شرکت‌هایی که درطول دوره مورد‌نظر،سهام آن‌هابه طورفعال دربورس معامله نشده است
(45)
شرکت‌هایی که صورتهای مالی سال1391خودرادرزمان انجام این تحقیق ارائه نداده بودند
(3)
شرکت‌هایی که اطلاعات آن ها برای بدست آوردن برخی متغیرهای تحقیق کافی نبود
(27)
جامعه آماری قابل آزمون با در نظر گرفتن پیش‌فرض‌ها
245

3-4) تعیین حجم نمونه پژوهش
چنان‌چه قرار است از نمونه‌گیری نتایج رضایت بخشی حاصل شود باید به مجموعه فعالیت‌ها و مراحلی که به منظور انتخاب نمونه به کار برده می‌شود، آگاهی کامل داشت. اولین قدم، تعیین هدف‌های پژوهشی است. برای درک و روشن شدن این اهداف باید جامعه‌ای را که قصد داریم نمونه مورد مطالعه را از آن انتخاب کنیم، تعریف نماییم (دلاور، 1384).
در این مطالعه برای این‌که نمونه پژوهش يک نماينده مناسب از جامعه آماري موردنظر باشد، براي انتخاب نمونه از روش تصادفی ساده استفاده شده است. بدین منظور در ابتدا با استفاده از فرمول مناسب آماری حجم نمونه تعیین شده است.
با عنایت به اینکه متغیر ارزش افزوده از نوع کمی پیوسته و واریانس آن مجهول بود تعیین حجم نمونه آماری طی مراحل زیر انجام پذیرفت:
مرحله اول انتخاب نمونه پایلوت:
در این مرحله به طور تصادفی از بین شرکت های منتخب بورسی واجد ویژگی های تعریف شده در بند قبل به تصادف 15 شرکت انتخاب گردید.
مرحله دوم محاسبه واریانس نمونه پایلوت:
در این مرحله با استفاده از فرمول زیر واریانس متغیر وابسته یا ارزش افزوده اقتصادی در نمونه پایلوت محاسبه گردید:
s^2=[(∑▒〖(x_i-¯x)〗^2 )/(n-1)] = 89658245

مرحله سوم انتخاب فرمول مناسب حجم نمونه:
با عنایت به مجهول بودن واریانس در جامعه اصلی از فرمول مناسب زیر جهت تعیین حجم نمونه تصادفی نهایی استفاده شد:
n ≥ (〖N t〗^2 (α/2,df).S^2)/(〖 t〗^2 (α/2,df).S^2 + N 〖D S〗^(2 ) )
كه در فرمول فوق الذکر، n حجم نمونه تصادفی نهایی، t مقدار تابع توزیع تی استیودنت، S انحراف معیار نمونه ای و مجذور آن واریانس نمونه ای محاسبه شده در بند ب می باشد. α احتمال خطای نوع اول که معمولا در علوم اجتماعی 5 درصد تعیین می گردد، df درجه آزادی که در اینجا حجم نمونه تصادفی پایلوت منهای یک است، D خطای نوع دوم یا درصد خطای مجاز در مورد متغیرهای نسبی است که در تحقیقات گذشته برای متغیرهای نسبی بین 1 تا ده درصد و در اینجا حدود 5 درصد تعیین شده است.
مرحله چهارم محاسبه حجم نمونه:
برای محاسبه حجم نمونه نهایی تصادفی در این تحقیق واریانس به دست آمده از نمونه تصادفی آزمایشی یا پایلوت و پارامترهای دیگر جای گزین و حجم نمونه تصادفی به صورت زیر محاسبه گردیده است:

n ≥ (〖245* 2.5706〗^2*8958245)/(〖 2.5706〗^2*8958245 + 245*0.037*8958245) = 103.9812 ≃ 104

که با گرد کردن نتیجه محاسبات حجم نمونه تصادفی نهایی 104 شرکت محاسبه شده است.

3-5) روش نمونه گیری:
با عنایت به عدم استفاده از متغیر کنترلی در این تحقیق، جهت انتخاب شرکت های بورسی به عنوان نمونه تصادفی نهایی از روش تصادفی ساده استفاده شده است. به این منظور افراد جامعه آماری یعنی شرکت های منتخب بورسی به شرح تعریف شده در جامعه آماری با اعداد 20101 تا 20345 کد گذاری و با به کارگیری شبیه سازی تصادفی به کمک نرم افزار MATLAB 104 عدد در این بازه انتخاب و شرکت های متناظر با آن ها به عنوان نمونه تصادفی نهایی مشخص شده اند. با عنايت به محدوديت تعداد شركت ها، داده هاي عملكردي نمونه تصادفي در بازه زماني 5 ساله منتهي به 29/12/1392 مورد مطالعه قرار گرفته و در نهايت نمونه تصادفي مشتمل بر 5 نمونه تصادفي 104 تايي وابسته يعني 520 سال شركت مورد مطالعه قرار گرفته است.

3-6) روش های گردآوری داده ها
در هر تحقیق، تهیه اطلاعات واقعی با توجه به اهداف تحقیق از اهمیت اساسی برخوردار است. در این پژوهش برای مطالعه مبانی نظری و بررسی پیشینه تحقیق، از روش کتابخانه‌ای با بهره‌گیری از کتب و مقالات تخصصی فارسی و لاتین و پایان‌نامه‌ها استفاده می‌گردد. از آن‌جایی که اطلاعات مربوط به متغیرهای این پژوهش شامل بسیاری از اقلام حسابداری مندرج در صورت‌های مالی حسابرسی شده شرکت‌ها می‌باشد، داده‌های مورد نیاز از صورت‌های مالی موجود در سایت‌های مدیریت پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی وابسته به سازمان بورس و اوراق‌بهادار به نشانی www.rdis.ir ، شبکه کدال،( سیستم‌های جامع اطلاع رسانی ناشران)به نشانی www.codal.ir، مرکز پردازش اطلاعات مالی ایران به نشانی www.fipiran.com و لوح‌های فشرده سازمان بورس و اوراق بهادار به صورت دستی استخراج می‌شود، که به نظر می‌رسد نسبت به سایر منابع موجود از اعتبار بیشتری برخوردار است. هم‌چنین سایر اطلاعات مورد نیاز مربوط به صورت‌های مالی شرکت‌ها، در بانک اطلاعاتی بورس اوراق‌بهادار و از نرم‌افزار ره‌آورد نوین که بصورت فایل های Pdf و Excel می‌باشد گرد‌آوری شده است. این اطلاعات شامل سود و زیان، ترازنامه، صورت جریان وجوه نقد و … می‌باشد.
بر این مبنا روش های مورد استفاده در گردآوری داده ها عبارت از موارد زیر بوده اند:
الف) روش مطالعه کتابخانه ای:
از این روش برای تبیین مبانی نظری تحقیق و گردآوری پیشینه تحقیق در ارتباط با ارزش افزوده اقتصادی و عوامل موثر بر آن و روش ها و الگوهای مورد استفاده در این زمینه، سنجه های موثر بر ارزش افزوده اقتصادی و نحوه اندازه گیری آن ها و نهایتا روش ها و نتایج تحقیقات انجام شده مرتبط یا مشابه استفاده شده است. در این راستا کتاب ها ، پایان نامه ها ، گزارشات تحقیقی، مقاله های فارسی و انگلیسی مورد بررسی و استفاده قرار گرفته است .
ب) روش مطالعه اسناد و مدارک:
به منظور دست یابی به داده های مورد نیاز در راستای آزمون و تحلیل های آماری و مبتنی بر آن ها، استنتاج در قالب پاسخ به پرسش های تحقیق ، از روش مطالعه اسناد و مدارک با توجه به اطلاعات ارائه شده شرکتها استفاده شده است . در این راستا ، صورتهای مالی و یادداشت های توضیحی و مدارک و مستندات مالی مربوط به اندازه گيري متغيرها در شرکت های مطالعه، مورد استفاده قرار گرفته است .
ج) کاوش اینترنتی:
برای تبیین بخشی از مبانی نظری تحقیق و گردآوری مبانی نظری و پیشینه تحقیق و به عنوان ابزار مکملی در کنار مطالعه کتابخانه ای استفاده شده که بر مبنای مراجعه به وب گاه ها و نشریات، کتب و مقالات الکترونیک به انجام رسیده است.

3-7) ابزار گردآوری داده ها:
جهت گردآوري داده هاي مورد استفاده در تدوين ادبيات تحقيق يا اجراي تحقيق در قلمرو مكاني تعريف شده، بسته به مورد از روش هاي زير استفاده شده است:
الف) فیش:
برای ثبت و ضبط مطالب به دست آمده در بررسی اسناد و مدارک در مطالعات کتابخانه ای که اعتبار و پایایی خود را در سطح بالایی حفظ می کند ، استفاده شده است.
ب) جدول:
جهت تلخیص داده ها با استفاده از اطلاعات شرکت ها و با توجه به اسناد و مدارک ارائه شده توسط آن ها به سازمان بورس اوراق بهادار تهران، یا موارد مستخرجه از مدارک و مستندات مربوط به متغیرهای بنیادی و ارزش افزوده اقتصادی شرکت های منتخب در نمونه تصادفی، از جداول تلخیص داده ها استفاده شده است.
ج) چک لیست:
از این ابزار جهت مستند ‌سازی یا کاوش‌اینترنتی در ارتباط با گردآوری و تدوین مبانی نظری و پیشینه تحقیق، استفاده‌ شده است.
3-8( پایایی و اعتبار ابزار تحقیق:
به منظور رعايت اعتبار يا دقت ابزار تحقيق و پايايي نتايج تحقيق بسته به مورد از روش هاي زير استفاده شده است:
الف ) پایایی ابزار تحقیق :
پایایی یعنی تکرار پذیری نتایج اندازه گیری، یعنی اگر اندازه گیری تکرار شود همان نتایج قبلی به دست آید . به طور کلی اگر مبدا زمانی یک متغیر، تغییر کند و میانگین و واریانس و کواریانس آن تغییری نکند، در آن صورت متغیر پایاست و در غیر این صورت متغیر، ناپایا خواهد بود. در پژوهش حاضر برای تشخیص پایایی داده های خام مربوط به نمونه تصادفی از داده هاي مميزي شده و صورت هاي مالي حسابرسي شده استفاده شده و به اين ترتيب از پایایی داده هاو ابزار تحقیق، و به عبارتی تکرار پذیری نتایج اطمینان حاصل شده است.
ب ) اعتبار ابزار تحقیق :
برای تعیین اعتبار محتوایی ، در تحقیقات پس رویدادی از منابع یا مدارک ممیزی شده و نیز استفاده از منابع موازی که همدیگر را تائید کنند استفاده می شود ، که این کار دقت و اعتبار را بالا می برد . در این تحقیق هم برای تعیین اعتبار به مطالعه و بررسی صورت های مالی، یادداشت های پیوست و حتی الامکان مدارک حسابرسی یا ممیزی شده قابل اعتماد مرتبط با داده های عملکردی در شرکت های منتخب بورسی استناد شده است.
3-9) مدل تحقیق:
مدل تحقیق به طور کلی به تعریف متغیرها، اندازه گیری متغیرها، رابطه بین متغیرها و نحوه تعیین این رابطه اختصاص یافته است:

الف) دسته بندی و تعریف متغیرها:
متغیرهای این پژوهش در دو گروه وابسته و مستقل به صورت زیر طبقه بندی شده است:
متغیر وابسته:
EVAi ارزش افزوده اقتصادی شرکت i در سال t.
متغیرهای مستقل:
∆A i تغییرات دارایی ها شرکت i در سال t.
∆C i تغییرات بدهی ها شرکت i در سال t.
∆E i تغییرات حقوق صاحبان سهام شرکت i در سال t.
∆S i تغییرات فروش شرکت i در سال t.
ب) نحوه اندازه گیری متغیر ها:
نحوه محاسبه متغیر وابسته بشرح زیر می باشد:
(سود سهام تقسیم شده+هزینه های بهره) – (سود خالص عملیاتی پس از کسر مالیات)= EVAi

نحوه محاسبه متغیرهای مستقل بشرح زیر می باشد:
دارايي هاي اول دوره/ (دارایی های اول دوره-دارایی های پایان دوره) = ∆Ai
بدهي هاي اول دوره/ (بدهی های اول دوره- بدهی های پایان دوره) =∆Ci
حقوق صاحبان سهام اول دوره / ( حقوق صاحبان سهام اول دوره- حقوق

پایان نامه
Previous Entries تحقیق با موضوع ارزش افزوده، افزوده اقتصادی، ارزش افزوده اقتصادی، بازده سهام Next Entries تحقیق با موضوع رگرسیون، تحلیل داده، اثرات ثابت، داده های تابلویی