تحقیق با موضوع تعمیم پذیری، ادبیات فارسی، میانگین مجذورات، زیست شناسی

دانلود پایان نامه ارشد

سال سوم متوسطه چگونه است؟
درس ادبیات فارسی
اطلاعات کلی مربوط به طرح برآورد و مشاهده این مطالعه، در جدول زیر ارائه شده است.
جدول 4-7 : طرح برآورد و مشاهده مطالعه اندازه گیری برای درس ادبیات فارسی
رویه
برچسب
سطوح
جهان
مصححان
R
9
INF
جنسیت
G:R
2
2
دانش آموزان
S:G:R
30
INF
سوالات
I
61
INF

براساس طرح برآورد و مشاهده در جدول بالا، 9 مصحح، هر کدام اوراق امتحانی 30 دانشآموز دختر و 30 دانشآموز پسر را در درس ادبیاتفارسی که دارای 61 سوال بوده است، تصحیح کردهاند. لازم به ذکر است که مصححان به دانشآموزان متفاوتی نمره دادهاند. در این بین؛ رویههای مصححان، دانشآموزان و سوالات به عنوان رویههای تصادفی با جهانهای نامحدود و جنسیت دانشآموزان به عنوان رویهی ثابت در نظر گرفته شدهاند. هر کدام از رویههای مذکور، به عنوان منبع تغییر در نظر گرفته میشوند. بنابراین برآورد واریانس آنها در مطالعهی اندازهگیری اهمیت دارد. در جدول زیر، واریانس رویههای مورد مطالعه ارائه گردیده است.
جدول 4-8 : جدول منابع تغییر درس ادبیات فارسی برای طرح های اندازه گیری SGR/I، I/SGR، R/SGI
منبع تغییرات
مجموع مجذورات
درجه آزادی
میانگین مجذورات
مؤلفه ها
درصد

خطای استاندارد

تصادفی
مختلط
تصحیح شده

R

24/28
8
53/3
00027/0-
00089/0
00089/0
1/2
00068/0
G:R

66/40
9
52/4
00231/0
00231/0
00116/0
7/2
00105/0
S:G:R

71/121
522
23/0
00355/0
00355/0
00355/0
3/8
00024/0
I

80/607
60
13/10
01865/0
01865/0
01865/0
8/43
00337/0
RI

39/28
480
06/0
00019/0-
00071/0
00071/0
7/1
00010/0
GI:R

07/38
540
07/0
00179/0
00179/0
00090/0
1/2
00014/0
SI:G:R

08/524
31320
02/0
01673/0
01673/0
01673/0
3/39
00013/0
Total

95/1388
32939

100

سهم درصدی هر مولفهی واریانس از واریانس نمرهی کل (مجموع مؤلفههای تصحیح شده واریانس) در جدول بالا نشان داده شده است. بزرگترین سهم(8/43%) از واریانس نمرهی کل به واریانس بین سوالات (I) تعلق دارد. به این معناست که سوالات از نظر سطح دشواری متفاوت هستند. در مرتبهی دوم، بزرگترین سهم(3/39 %) اثر تعاملی سوالات با دانشآموزان است که در جدول با نماد SI:G:R نشان داده شده است. سهم این مولفه با دیگر منابع ناشناختهی واریانس و خطای تصادفی آمیخته است. بیانگر این مطلب است که دشواری نسبی سوال از دانشآموزی به دانشآموز دیگر متفاوت است. همچنین رویهی دانشآموزان، 3/8 درصد از واریانس نمره کل را به خود تخصیص داده است. دیگر مؤلفههای واریانس برآورد شده، سهم ناچیزی از واریانس نمرهی کل دارند.
آیا امکان مقایسه نمرات دانشآموزان به صورت معتبر وجود دارد؟
برای پاسخگویی به این سوال، دانشآموزان (درون جنسیت)، جنسیت (درون مصححان) و مصححان به عنوان رویه‏های تفکیکی و رویه سوالات به عنوان رویهی ابزاری (رویه خطا) در نظر گرفته شدند.
جدول 4-9 : مطالعه G برای طرح اندازه گیری SGR/I
منبع واریانس
واریانس تفکیکی
منبع واریانس

واریانس خطای نسبی
درصد
نسبی

واریانس خطای مطلق
درصد مطلق
R
00089/0

G:R
00116/0

S:G:R
00355/0


I

00031/0
4/50


RI

00001/0
9/3

00001/0
9/1


GI:R

00001/0
9/4

00001/0
4/2


SI:G:R

00027/0
3/91

00027/0
2/45
مجموع واریانس
00559/0

00030/0
100

00061/0
100
انحراف استاندارد
07479/0

خطای استاندارد نسبی 01734/0

خطای استاندارد مطلق 02462/0
ضریب تعمیم پذیری نسبی
95/0
ضریب تعمیم پذیری مطلق
90/0

رویهی سوالات با 4/50% بزرگترین اثر منفی را در دقت اندازهگیری مطلق نمرات دانشآموزان دارد. و اثر تعاملی سوالات با دانشآموزان (درون جنسیت) در هر دو نوع خطای اندازهگیری نسبی و مطلق، سهم بزرگی را به خود اختصاص داده است. همچنین، واریانس تفکیکی بیش از 18 برابر واریانس نسبی و بیش از 9 برابر واریانس مطلق است. در ادامه، دو شاخص کلی از دقت روش اندازهگیری در قالب ضرایب تعمیمپذیری برای اندازهگیری نسبی(95/0) و برای اندازهگیری مطلق (90/0) بدست آمده است که نشان میدهد اعتبار اندازهگیری نمرات دانشآموزان بالا بوده است.
براساس نتایج جدول، اگر هدف مقایسهی نمرات دانشآموزان در درس ادبیاتفارسی با یکدیگر باشد، ضریب تعمیمپذیری نسبی نشان میدهد که با ضریب اعتبار بالا (95/0)، امکان تفکیک نمرات ادبیاتفارسی دانشآموزان وجود دارد. حتی اگر هدف مشخص کردن جایگاه یک دانشآموز در مقیاس نمره ادبیاتفارسی باشد، مقدار ضریب مطلق (90/0) نشان میدهد که با شرایط حاضر به صورت معتبری امکان مشخص کردن جایگاه فرد در مقیاس نمره ادبیاتفارسی وجود دارد.
آیا میتوان دشواری سوالات ادبیاتفارسی را به طور معتبری اندازهگیری کرد؟
به منظور تحلیل این سوال، طرح اندازهگیری I/SGR آزمون شد که در آن، سوالات به عنوان رویه‏ی تفکیکی و رویههای دیگر؛ مصححان، دانش آموزان و جنسیت آنها به عنوان رویههای ابزاری در نظر گرفته شدند. در جدول 4-10، نتایج مربوط به مطالعهی G نشان داده شده است.
جدول4-10 : مطالعه G برای طرح اندازه گیری I/SGR
منبع واریانس
واریانس تفکیکی
منبع واریانس

واریانس خطای نسبی
درصد
نسبی

واریانس خطای مطلق
درصد مطلق


R

00010/0
46


G:R

(00000/0)
0


S:G:R

00001/0
1/3
I
01865/0


RI

00008/0
7/71

00008/0
5/36


GI:R

(00000/0)
0

(00000/0)
0


SI:G:R

00003/0
3/28

00003/0
4/14
مجموع واریانس
01865/0

00011/0
100

00021/0
100
انحراف استاندارد
13656/0

خطای استاندارد نسبی
01047/0

خطای استاندارد مطلق
01466/0
ضریب تعمیم پذیری نسبی
99/0
ضریب تعمیم پذیری مطلق
99/0

اگر قصد داشته باشیم بررسی کنیم سوالات درس ادبیاتفارسی چقدر خوب میتوانند نسبت به یکدیگر در مقیاس دشواری قرار بگیرند آنگاه تنها دو منبع بالقوه از واریانس خطا وجود دارد. تعاملات سوالات با مصححان و سوالات با دانشآموزان. یعنی RI و SI:G:R. در این صورت ضریب تعمیمپذیری نسبی مدنظر است و اگر هدف از بررسی این باشد که میتوان اندازهگیری دقیقی از دشواری سوال را برای سوالات مختلف ادبیاتفارسی فراهم کرد یا خیر، در این صورت تفسیر نتایج متمرکز بر ضریب تعمیمپذیری مطلق خواهد بود. در این طرح اندازهگیری، ضرایب تعمیمپذیری بدست آمده مشابه و خیلی نزدیک به یک است. دلیل مشابه بودن ضرایب تعمیمپذیری در این وضعیت اندازهگیری این است که، دو منبع واریانس S:G:R (00001/0) و R (0001/0) که تنها در ضریب تعمیم پذیری مطلق سهیم هستند و در ضریب تعمیم پذیری نسبی تاثیر ندارند، نسبتاً ناچیز هستند. به طوریکه این دو منبع تنها در حدود 6/0% از وایانس کل را به خود اختصاص دادهاند. همچنین، رویهی G نیز یک رویهی ثابت است و در ضریب سهمی ندارد.
کاردینت و همکاران (2010) بیان میکنند؛ رویهی ثابت که قسمتی از رویه ابزاری را تشکیل میدهد، تحت تاثیر نوسانات نمونهگیری قرار نمیگیرد، در نتیجه نمیتواند بر دقت اندازهگیری تاثیری داشته باشد. از این رو در جدول بالا، واریانس مربوط به جنسیت و اثرات تعاملی آن با دیگر رویهها با مقادیر صفر در داخل پرانتز نشان داده شده است.
آیا نمرات اختصاص داده شده توسط مصححان، اعتبار لازم را دارد؟
جهت پاسخگویی به این سوال، طرح اندازهگیری R/SGI آزمون شد. در این طرح، مصححان به عنوان رویهی تفکیکی و هدف مطالعه اندازهگیری هستند. سایر رویهها بهعنوان رویههای ابزاری محسوب میشوند.
جدول4-11 : ضرایب تعمیم پذیری برای طرح R/SGI
منبع واریانس
واریانس تفکیکی
منبع واریانس

واریانس خطای نسبی
درصد
نسبی

واریانس خطای مطلق
درصد مطلق
R
00089/0


G:R

(00000/0)
0

(00000/0)
0


S:G:R

00006/0
5/78

00006/0
5/15


I

00031/0
2/80


RI

00001/0
4/15

00001/0
3


GI:R

(00000/0)
0

(00000/0)
0


SI:G:R

00000/0
1/6

00000/0
2/1
مجموع واریانس
00089/0

00008/0
100

00038/0
100
انحراف استاندارد
02982/0

خطای استاندارد نسبی
00868/0

خطای استاندارد مطلق
01952/0
ضریب تعمیم پذیری نسبی
92/0
ضریب تعمیم پذیری مطلق
70/0

منابع اصلی خطا که اعتبار تفکیک مصححان از یکدیگر را متاثر میکند، در ستون واریانس خطای نسبی جدول 4-11 ظاهر شدهاند که عبارتند از: دانش آموزان، تعاملات مصححان با سوالات و دانشآموزان. رویهی دانش آموزان با 5/78 درصد، بزرگترین بخش آن را تشکیل میدهد. تعامل مصححان با سوالات با سهم 4/15 درصدی دومین عامل بزرگ تشکیلدهندهی خطای نسبی است که به این معناست؛ مصححان در نمرهگذاری سوالات مختلف آزمون متفاوت عمل کردهاند. با توجه به بالا بودن ضریب تعمیمپذیری نسبی بدست آمده (92/0) میتوان گفت که مصححان به طور معتبری (در یک مقیاس سختگیری- سهل گیری) یا (برحسب میانگین نمرهگذاری هایشان ) از هم قابل تفکیک هستند و روند تصحیح مشابهای نداشته اند.
بزرگترین اثر منفی در دقت اندازهگیری مطلق نمرهگذاری مصححان، متعلق به رویهی سوالات است که 2/80 درصد از خطا را شامل میشود. ضریب تعمیمپذیری برای اندازهگیری مطلق، 70/0 است که نشان دهندهی نامطلوب بودن نمرهگذاری مطلق مصححان است.
با تغییر تعداد سطوح رویهها، چه تغییری در اندازه ی ضرایب تعمیمپذیری بوجود میآید؟
در طرح اندازهگیری SGR/I با کاهش سطوح رویهی ابزاری(سوالات) به یک دوم، یک سوم و یک چهارم، اندازهی ضریب تعمیمپذیری نسبی در مطالعهی G (95/0) به ترتیب به 90/0، 86/0 و 82/0 میرسد و همچنین اندازهی ضریب تعمیمپذیری مطلق در مطالعهی G (90/0) بهترتیب به 82/0، 75/0 و 69/0 کاهش پیدا میکند. برای رسیدن به سطح قابل قبولی از هر دو ضرایب و در نظر گرفتن زمان پاسخگویی دانشآموزان بهتر است تعداد سوالات از 61 به 30 برسد. البته به شرطی که این کاهش، روایی سوالات را به مخاطره نیندازد.
در طرح اندازهگیری I/SGR، اگر تعداد مصححان از 9 به 5 و همزمان تعداد دانشآموزان نیز از 30 به 15 برسد، تغییری در اندازهی ضریب تعمیمپذیری نسبی بوجود نمیآید و و اندازهی ضریب مطلق فقط 01/0 کاهش می یابد. علاوه بر این، اگر در سطوح رویهی دانشآموزان تغییری ایجاد نشود و سطوح مصححان به دو نفر کاهش پیدا کند، اندازهی ضریب تعمیمپذیری نسبی(99/0) و ضریب تعمیمپذیری مطلق(99/0) به ترتیب 02/0 و 04/0 کاهش مییابد که همچنان در سطح بسیار مطلوبی قرار میگیرند. در صورتیکه تعداد سطوح رویههای ابزاری طرح مذکور به یک سوم فعلی کاهش یابد، میتوان همچنان به ضرایب تعمیمپذیری بالای 95/0 دست پیدا کرد.
در طرح اندازهگیری R/SGI، با کاهش همزمان تعداد سطوح رویههای ابزاری به یک چهارم و همچنین به یک سوم، اندازهی ضرایب تعمیمپذیری کاهش یافته و در سطح نامطلوبی قرار میگیرند. اگر تعداد سطوح سوالات ثابت نگه داشته شود و تعداد دانش آموزان به دو برابر افزیش یابد ضرایب تعمیمپذیری به افزایش ناچیزی حدوداً به اندازهی 02/0 دست مییابند و اگر تعداد سطوح دانشآموزان به سه برابر افزایش یابد تنها 04/0 به ضریب تعمیمپذیری نسبی افزوده میشود و ضریب مطلق همچنان در سطح نامطلوب و ناکافی قرار میگیرد. با دو برابر کردن تعداد سوالات و همان سطوح استفاده شده از رویهی دانشآموزان در مطالعهی G میتوان به به اعتبار قابل قبولی در هر دو نوع اندازهگیری دست یافت. در این مورد باید توجه داشت که افزایش سوالات، زمان زیادی جهت پاسخگویی را میطلبد که با خستگی و از بین رفتن تمرکز دانشآموزان همراه خواهد بود.
درس زیست شناسی
آیا امکان مقایسه نمرات زیستشناسی دانشآموزان به صورت معتبر وجود

پایان نامه
Previous Entries تحقیق با موضوع ادبیات فارسی، زیست شناسی، روایی محتوا، توزیع فراوانی Next Entries تحقیق با موضوع تعمیم پذیری، زیست شناسی، ادبیات فارسی، میانگین مجذورات