تحقیق با موضوع تسليم، بيني، پيش

دانلود پایان نامه ارشد

طرفين دعوي هنگامي اساسي محسوب مي شود که منجر به ورود آن چنان خسارتي به طرف ديگر گردد که به طور عمده او را از آنچه که استحقاق انتظار آن را به موجب قرارداد داشته است محروم نمايد ،مگر اينکه طرف نقض کننده چنين نتيجه اي را پيش بيني نمي کرده و يک فرد متعارف همانند او در شرايط و اوضاع و احوال مشابه چنين پيامد و نتيجه اي را نمي توانسته است پيش بيني کند.” طبق اين ماده براي اينکه نقض تعهد اساسي محسوب گردد بايد اولا موجب ورود خسارتي به طرف مقابل گردد که اين خسارت به طور عمده طرف مقابل را از آنچه استحقاق انتظار آن را بر اساس قرارداد داشته است محروم نمايد ثانيا ورود اين خسارت نيز از طرف نقض کننده قابل پيش بيني بوده و يا در اوضاع و احوال مشابه يک فرد متعارف ورود اين خسارت را پيش بيني مي کرده است.
بنابراين وجود خسارت به نحو مذکور و پيش بيني ورود خسارت به طرف مقابل توسط ناقض يا پيش بيني ورود خسارت توسط يک فرد متعارف در اوضاع و احوال مشابه با اوضاع و احوال متعهد متخلف شرط لازم براي اساسي تلقي شدن نقض مي باشند و چنانچه شروط مذکور وجود نداشته باشند نقض اساسي محقق نخواهد گرديد.
2-نقض اساسي تعهد توسط فروشنده
به موجب ماده 49 کنوانسيون بيع بين المللي:
1)خريدار مي تواند در موارد زير به قرارداد خاتمه دهد256 :
الف)در صورتي که عدم ايفاي هر يک از تعهدات بايع به موجب قرارداد يا اين کنوانسيون نقض اساسي قرارداد محسوب شود.
ب)در صورت عدم تسليم کالا ؛هر گاه بايع ظرف مدت اضافي که مطابق بند 1 ماده 47 توسط خريدار تعيين شده است کالا را تسليم نکند يا اعلام کند که او ظرف مدت تعيين شده ي مذکور کالا را تسليم نخواهد کرد.
2)با وجود اين در مواردي که فروشنده کالا را تسليم کرده است خريدار حق خاتمه دادن به قرارداد را از دست خواهد داد مگر اينکه :
الف)در صورت تأخير در تسليم ،خريدار ظرف مهلت معقولي پس از وقوف به انجام تسليم، اعلام خاتمه قرارداد کند.
ب)در صورت نقض هر يک از تعهدات توسط فروشنده غير از تأخير در تسليم ،ظرف مهلت معقولي به شرح ذير اعلام خاتمه قرارداد نمايد :
1)پس از اين که نسبت به نقض، اطلاع حاصل نمود يا مي بايد اطلاع حاصل مي کرده است.
2)پس از انقضاي مهلت اضافي که مطابق بند 1 ماده 47 توسط مشتري تعيين شده است يا پس از اعلام فروشنده مبني بر اينکه ظرف مهلت مذکور تعهدات خود را ايفاء نخواهد کرد يا
3)پس از انقضاي مهلت اضافي که مطابق بند 2 ماده 48 توسط بايع تعيين شده است يا پس از اعلام مشتري داير بر اينکه ايفاي تعهد را قبول نخواهد کرد.

پایان نامه
Previous Entries تحقیق با موضوع نقض قرارداد، جبران خسارت، مطالبه خسارت Next Entries منبع پایان نامه درباره رسول اکرم (ص)، امام زمان (عج)، امام زمان