تحقیق با موضوع تحلیل عاملی، تحلیل عامل، تحلیل عاملی تاییدی، مزیت رقابتی

دانلود پایان نامه ارشد

طاف‌پذیر خدمات

Estimate
S.E.
C.R.
P
Label
Var15

انعطاف.پذیری
1.000

Var14

انعطاف.پذیری
.973
.075
13.035
***

Var13

انعطاف.پذیری
1.023
.078
13.129
***

Var12

انعطاف.پذیری
.189
.067
2. 803
.005

مشابه استدلال صورت گرفته برای متغیر کارایی هزینه با توجه به اینکه مقادیر آماره t همگی بالاتر از 1.96 هستند و سطح معنی داری بدست آمده که کمتر از 0.05 است بنابراین بررسی معنی داری بارهای عاملی نشان می‌دهد که تمام متغیرها دارای بارعاملی معنا داری هستند و رابطه آنها با متغیر مکنون مورد تایید است سطح معنی‌داری برای متغیر 12 (پذیرش نظرات مشتریان در ارائه خدمات مناسب به آنها) p-value=0/005 است و برای سایر متغیرها صفر می‌باشد.

بررسی شاخص‌های برازش :
جدول 4- 19 : شاخص‌های برازش متغیر مکنون ارائه انعطاف‌پذیر خدمات
شاخص برازش
مشخصه
مقدار
دامنه مطلوب
نتیجه
مجذور کای
x^2/df
598/0
0 تا 5
تایید
ریشه خطای میانگین مجذورات تقریب
RMSEA
000/0
0.08
تایید
ریشه میانگین مربعات باقیمانده
RMR
010/0
0.05
تایید
نیکویی برازش
GFI
998/0
0. 9
تایید
شاخص نیکویی برازش اصلاح شده
AGFI
989/0
0. 85
تایید
شاخص برازش هنجار شده ( بنتلر ـ بونت )
NFI
997/0
0.90
تایید
شاخص برازش تطبیقی
CFI
000/1
0. 90
تایید
شاخص برازش افزایشی
IFI
002/1
0. 90
تایید
مقدار آماره کای اسکوئر نسبی برای مدل فوق، 598/0 می‌باشد که باتوجه به دامنه مطلوب، مقدار مناسبی می‌باشد. دوشاخص برازش RMSEA و RMR نیز مقادیر بسیار مطلوبی دارند.
هرقدر GFI به دست آمده به یک نزدیکتر باشد، مدل مناسب تر و برازنده تر است(اين شاخص بين صفر و يك قرار می گیرد). مقدار مناسب برای AGFI، که شاخصی شبیه GFI بوده و بین صفر و یک قرار می گیرد، مقداری است که به یک نزدیکتر باشد.CFI كه به عنوان شاخص برازش تطبيقي بنتلر137 نيز شناخته مي شود، بين صفر و يك قرار گرفته و اندازة نزديك يك حاكي از برازش مناسب است(گارسون138، 2004).
مقادیر محاسبه شده نشان دهنده تأیید برازش مدل ارائه انعطاف‌پذیر خدمات بر اساس این شاخص‌ها می باشد.

4-3-5 تحلیل عاملی تاییدی متغیر ارائه خدمات با کیفیت
برای متغیر ارائه خدمات با کیفیت ، تعداد 3 سوال در پرسشنامه طرح شد که در مدل‌های زیر و با استفاده از نرم‌افزار آموس به آزمون مدل می‌پردازیم :

نمودار 4-12 : مدل تحلیل عاملی تاییدی ارائه خدمات با کیفیت با ضرایب غیراستاندارد

نمودار 4-13 : مدل تحلیل عاملی تاییدی ارائه خدمات با کیفیت با ضرایب استاندارد
در این تحقیق منظور از Var16،Var17 ،Var18 به ترتیب سوالات 16 و 17 و 18 پرسش نامه (به عبارت دیگر متغیرهای مشاهده شده) و منظور از E16 ، E17 ، E18 واریانس های خطا می باشند. براساس ضرایب استاندارد محاسبه شده، متغیر مشاهده شده‌ی «ارائه خدمات سریع و بدون اشتباه به مشتریان» دارای بیشترین بارعاملی است و متغیر «در نظر گرفتن فاكتور كیفیت در تمام مراحل طراحی و ارائه خدمات به مشتریان » دارای کم‌ترین بارعاملی است.
بررسی معنی‌داری بارهای عاملی :

جدول 4-20: معنی‌داری بارهای عاملی متغیر مکنون ارائه خدمات با کیفیت

Estimate
S.E.
C.R.
P

Var18

کیفیت.خدمات
1.000

Var17

کیفیت.خدمات
.773
.062
12.406
***

Var16

کیفیت.خدمات
.877
.068
12.936
***

بررسی مقدار آماره t و سطح معنی داری (p) نشان از معنا دار بودن بارهای عاملی است زیرا مشابه استدلال صورت گرفته برای متغیر کارایی هزینه با توجه به اینکه مقادیر آماره t همگی بالاتر از 1.96 هستند و سطح معنی داری بدست آمده که کمتر از 0.05 است بنابراین تمام متغیرها دارای بارعاملی معنا داری هستند و رابطه آنها با متغیر مکنون مورد تایید است.
بررسی شاخص‌های برازش :
ابتدا به محاسبه درجه‌آزادی مدل می پردازیم :
جدول 4-21 : محاسبه درجه آزادی مدل تاییدی متغیر ارائه خدمات با کیفیت
6
تعداد کل نقاط
6
پارامترهایی که باید برآورد شوند
0
درجه آزادی (6-6)
همانند مدل کارایی هزینه، تعداد پارامترهایی که باید برآورد شوند 6 پارامتر می باشد (3 بارعاملی و3 واریانس خطا ) و همچنین تعداد کل نقاط (واریانسی و کواریانسی) از رابطه زیر بدست می‌آید:
p(p+1)/2=3(4)/2=6
که در آن p تعداد متغیرهای مشاهده شده است، مقدار آن در این مدل برابر 3 می‌باشد، لذا تعداد کل نقاط برابراست با 6، از طرفی برای محاسبه درجه آزادی باید تعداد پارامترهایی را که می‌خواهیم برآورد کنیم از تعداد کل نقاط کم کنیم که نتیجه می‌شود درجه آزادی برای این مدل برابر صفر است. بنابراین مدل ارائه خدمات با کیفیت ، اشباع شده می‌باشد و مشابه استدلالی که در مورد متغیر کارایی هزینه بیان شد. این مدل غیر قابل آزمون است و نمی توان آنرا رد کرد. در جدول زیر نیز خروجی آزمون برای آماره کای اسکوئر نسبی ارائه شده است :
جدول 4- 22 : آماره کای اسکوئر متغیر مکنون ارائه خدمات با کیفیت
Model
NPAR
CMIN
DF
P
CMIN/DF
Default model
6
.000
0

Saturated model
6
.000
0

Independence model
3
343.464
3
.000
114.488

4-3-6 تحلیل عاملی تاییدی متغیر زمان (موقعیت) مناسب ارائه خدمات

نمودار 4-14 : مدل تحلیل عاملی تاییدی زمان (موقعیت) مناسب ارائه خدمات با ضرایب غیراستاندارد

نمودار 4-15 : مدل تحلیل عاملی تاییدی زمان (موقعیت) مناسب ارائه خدمات با ضرایب استاندارد
در این تحقیق منظور از Var19،Var20 ،Var21 به ترتیب سوالات 19 و 20 و 21 پرسش نامه (به عبارت دیگر متغیرهای مشاهده شده) و منظور از E19 ، E20 ، E21 واریانس های خطا می باشند. بررسی بارهای عاملی استاندارد نشان می دهد که برای متغیر مکنون زمان (موقعیت) مناسب ارائه خدمات ، متغیر مشاهده شده‌ی « ارائه بسته های خدماتی در مناسبت های مختلف )مانند روز تولد و (…» دارای بیشترین بارعاملی است و متغیرهای مشاهده شده دیگر دارای بارعاملی برابر هستند.
» بررسی معنی‌داری بارهای عاملی :
جدول 4-23: معنی‌داری بارهای عاملی متغیر مکنون زمان (موقعیت) مناسب ارائه خدمات

Estimate
S.E.
C.R.
P
Label
Var21

زمان
1.000

Var20

زمان
.901
.072
12.442
***

Var19

زمان
.921
.074
12.517
***

مشابه استدلال‌هایی که در بخش‌های قبل ارائه شد تمامی بارهای عاملی معنی‌دار هستند. مقادیر آماره t بالای 96/1 هستند و سطح معنی داری نیز صفر می‌باشد.
/ بررسی شاخص‌های برازش :
ابتدا به محاسبه درجه‌آزادی مدل می پردازیم :
جدول 4-24 : محاسبه درجه آزادی مدل تاییدی متغیر زمان (موقعیت) مناسب ارائه خدمات
6
تعداد کل نقاط
6
پارامترهایی که باید برآورد شوند
0
درجه آزادی (6-6)
همچنین خروجی آزمون مدل برای محاسبه شاخص کای اسکوئر نسبی به صورت زیر است :
جدول 4- 25 : آماره کای اسکوئر متغیر مکنون زمان (موقعیت) مناسب ارائه خدمات
Model
NPAR
CMIN
DF
P
CMIN/DF
Default model
6
.000
0

Saturated model
6
.000
0

Independence model
3
329.561
3
.000
109.854
کای اسکوئر مدل زمان (موقعیت) مناسب ارائه خدمات برابر 0 CMIN = و مدل اشباع شده است و چون مدل فوق می تواند حالات مختلف به خود بگیرد، چنین مدل‌هایی را طبق نظر ری کف و مارکولیدس (2002) نمی توان آزمون نمود.

4-3-7 تحلیل عاملی تاییدی متغیر بهبود مزیت رقابتی

نمودار 4-16 : مدل تحلیل عاملی تاییدی بهبود مزیت رقابتی با ضرایب غیراستاندارد

نمودار 4-17 : مدل تحلیل عاملی تاییدی بهبود مزیت رقابتی با ضرایب استاندارد
در این تحقیق منظور از Var22،Var23 ،Var24 به ترتیب سوالات 22 و 23 و24 پرسش نامه (به عبارت دیگر متغیرهای مشاهده شده) و منظور از E22 ، E23 ، E24 واریانس های خطا می باشند. برای سنجش بهبود مزیت رقابتی از سه پرسش در پرسشنامه استفاده کردیم. در مدلهای فوق نمودار مربوط به تحلیل عاملی تاییدی برای تعیین ضرایب رگرسیونی ترسیم شد. نتایج آزمون مدل نشان می‌دهد که برای متغیر مکنون بهبود مزیت رقابتی، متغیر مشاهده شده‌ی (فاكتور اعتماد ، شخصیت و اعتبار در بین مشتریان) دارای بیشترین بارعاملی است.
بررسی معنی‌داری بارهای عاملی :
جدول 4-26: معنی‌داری بارهای عاملی متغیر مکنون بهبود مزیت رقابتی

Estimate
S.E.
C.R.
P
Label
Var24

مزیت.رقابتی
1.000

Var23

مزیت.رقابتی
.821
.119
6.923
***

Var22

مزیت.رقابتی
.892
.129
6.922
***

باتوجه به مقادیر آماره t که همگی بالاتر از 96/1 هستند و سطح معنی داری به دست‌آمده که کمتر از0.05 است، نتیجه‌می‌گیریم که تمامی بارهای عاملی معنادار هستند و رابطه‌ آنها با متغیر مکنون بهبود مزیت رقابتی مورد تایید است. در بخش بعد به بررسی شاخص‌های برازش می پردازیم.
د بررسی شاخص‌های برازش :
ابتدا به محاسبه درجه‌آزادی مدل می پردازیم :
جدول 4-27 : محاسبه درجه آزادی مدل تاییدی متغیر بهبود مزیت رقابتی
6
تعداد کل نقاط
6
پارامترهایی که باید برآورد شوند
0
درجه آزادی (6-6)
همچنین خروجی آزمون مدل برای محاسبه شاخص کای اسکوئر نسبی به صورت زیر است :
جدول 4- 28 : آماره کای اسکوئر متغیر مکنون بهبود مزیت رقابتی
Model
NPAR
CMIN
DF
P
CMIN/DF
Default model
6
.000
0

Saturated model
6
.000
0

Independence model
3
144.318
3
.000
48.106
کای اسکوئر مدل بهبود مزیت رقابتی برابر 0 CMIN = و مدل اشباع شده است و چون مدل فوق می تواند حالات مختلف به خود بگیرد، چنین مدل‌هایی را طبق نظر ری کف و مارکولیدس (2002) نمی توان آزمون نمود.

4-3-8 تحلیل عاملی تأییدی کل
در نمودار‌های زیر مدل تحلیل عاملی کلی تحقیق در دوحالت (ضرایب استاندارد و غیر استاندارد) ارائه می‌گردد.

نمودار 4-18 : مدل تحلیل عاملی تاییدی کل با ضرایب غیر استاندارد

نمودار 4-19 : مدل تحلیل عاملی تاییدی کل با ضرایب استاندارد
در این تحقیق، منظور از res ، واریانس خطای متغیر بهبود مزیت رقابتی است. باتوجه به آزمون مدل تحقیق به صورت کلی به معنی‌داری بارهای عاملی در سطح عامل‌های اول (متغیر‌های مکنون) می پردازیم. این آزمون پایه و اساس آزمون فرضیات در مرحله بعد قرار می‌گیرد.
ا بررسی معنی‌داری بارهای عاملی :
جدول 4-29: معنی‌داری بارهای عاملی مدل کل

پایان نامه
Previous Entries تحقیق با موضوع تحلیل عامل، تحلیل عاملی، ضریب همبستگی، تحلیل عاملی تاییدی Next Entries تحقیق با موضوع مزیت رقابتی، کارایی هزینه، رهبری تحول آفرین، تحلیل داده