تحقیق با موضوع تحلیل عاملی، تحلیل عامل، قابلیت اعتماد

دانلود پایان نامه ارشد

کدام از عوامل مربوطۀ در بازه ای بین 1 تا 5 ( 1 به معنی کاملاً مخالف و 5 به معنی کاملاً موافق ) می باشد. پرسشنامه بر اساس یک پرسشنامه استاندارد بر اساس مطالعات Zanoli et al., (2004) ، Nihan, (2007) و Dickieson & Arkus, (2009) طراحی گردیده است.

جدول (3-1). ابزار و متغیر های استفاده شده در پرسشنامه تحقیق
بخش ها
متغیرها
سوالات
مقیاس
شکل پاسخ ها
بخش اول

ویژگی های
دموگرافیکی و
خرید
مصرف کنندگان
جنس
1
اسمی
دوجوابیه

سن
2
ترتیبی
چند جوابیه

درآمد ماهانه
4
ترتیبی
چند جوابیه

وضعیت تأهل
4
اسمی
دوجوابیه

تحصیلات
5
ترتیبی
چند جوابیه

اشتغال
6
ترتیبی
چند جوابیه

میزان خرید
7
فاصله ای
چند جوابیه

اولین بار خرید
8
فاصله ای
چند جوابیه

خرید در سال
9
اسمی
دوجوابیه

خرید در ماه
10
اسمی
دوجوابیه

دفعات خرید در ماه
11
فاصله ای
چند جوابیه
بخش دوم
عوامل موثر
بر
انتخاب مصرف کنندگان
آگاهی
4-1
ترتیبی
چند جوابیه(لیکرت)

انگیزه
10- 5
ترتیبی
چند جوابیه(لیکرت)

شیوۀ زندگی
17-11
ترتیبی
چند جوابیه(لیکرت)

عوامل اجتماعی
25-18
ترتیبی
چند جوابیه(لیکرت)

ادراک
33-26
ترتیبی
چند جوابیه(لیکرت)

3-8) اعتبار و پایایی پرسشنامه
هنگامی که کار تحقیق به پایان می رسد و محقق به یافته هایی دست می یابد، ادلین پرسش که از او به عمل می آید، درباره اعتبار و قابلیت اعتماد به یافته هایش است. اعتبار به صحت و درستی اندازه گیری محقق و قابلیت اعتماد، به ثبات و پایداری یافته های او اشاره دارد. بنابراین پژوهشگر باید خود را برای پاسخگودد به این دو سؤال مهم آماده کند (خاکی ، 1388) .
درستی اندازه گیری اش چه قدر است ؟
حال که اندازه گیری دقیق و درست انجام شده نتایج انجام شده تا چه میزان دوام خواهد شد ؟ و اصولاً اگر تحقیق یا تحقیق های مکرر درباره همان فرضیه ها و هدف ها انجام شود، آیا نتایج حاصله مشابه با یافته های محقق خواهد بود ؟ اعتبار در اندازه گیری را روایی و قابلیت اعتماد را پایایی اندازه گیری می نامند.
3-8-1) اعتبار و رورایی
اعتبار116 به معنای صحیح و درست بودن است. مقصود از اعتبار آن است که وسیله اندازه گیری، بتواند خصیصه و ویژگی مورد نظر را اندازه بگیرد. اهمیت اعتبار ار آن جهت است که اندازه گیری های نامناسب و ناکافی می تواند هر پژوهش علمی را بی ارزش و ناروا سازد (خاکی ، 1388). درتحقيق حاضر اقداماتي براي افزايش ميزان اعتبار و روايي پرسشنامه انجام شد كه خلاصه آنها به شرح زير است:
ابتدا مطالعات زيادي از طريق مطالعه كتابها، پايان نامه ها و مقالات به عمل آمد تا بطوركامل مفاهيم و متغيرهاي مهم مورد استفاده در تحقيق و چگونگي اندازه گيري آنها روشن گردد تا بتوانيم سوالات مناسبي براي بررسي فرضيات طراحي نماييم؛
بعد از طراحي سوالات براي اندازه گيري هر متغير، پرسشنامه ابتدايي دراختيار اساتيد راهنما و مشاور قرارگرفت تا اصلاح و تاييد شود؛
درنهايت پرسشنامه نهايي طراحي و توزيع گرديد.
برای محاسبه روایی شیوه های مختلفی وجود دارد از آن جمله می توان به اجرای دوباره (روش باز آزمایی)، روش موازی (همتا) ، روش تصنیف (دو نیمه کردن) ، روش کورد ریچاردسون و ضریب آلفای کرونباخ اشاره کرد.
3-8-2) پایایی
مقصود از پایایی117 ابزار اندازه گیری، آن است که اگر خصیصه مورد سنجش را با همان وسیله (یا وسیله مشابه و قابل مقایسه) تحت شرایط مشابه، دوباره اندازه گیری کنیم، نتایج تا چه حد مشابه، دقیق و قابل اعتماد است. وسیله ای متغبر است که بتوان آنرا در موارد متعدد به کار برد و در همه موارد نیز نتایج یکسانی تولید کند، اگر روش های اندازه گیری فاقد اعتبار کافی باشد اجرای پژوهش تجربی بی معنا خواهد بود (آذر ، الوانی و دانایی فرد ، 1386). در این پژوهش، برای به دست آوردن پایایی پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ118 استفاده شده است. این روش برای محاسبۀ هماهنگی درونی ابزار اندازه گیری از جمله پرسشنامه یا آزمون هایی که خصیصه های مختلف را اندازه گیری می کند به کار می رود .
3-8-2-1) روش آلفای کرونباخ
این روش برای هماهنگی درونی ابزار اندازه گیری از جمله پرسشنامه یا آزمون هایی که خصیصه های مختلف را اندازه گیری می کند، بکار می رود و در اینگونه ابزار، پاسخ هر سؤال می تواند مقادیر عددی مختلفی را اختیار کند. معمولاً در مقیاس های نگرش سنج، برای سؤالهای آزمون هایی که پاسخ درست و غلط وجود ندارد، هیچ یک از پاسخ ها به خودی خود درست یا غلط نیستند، برای پایایی این گونه سؤالات کرونباخ فرمول زیر را پیشنهاد داده است:
برای محاسبه ضریب آلفای کرونباخ ابتدا باید واریانس نمره های هر زیر مجموعه از سؤالهای پرسشنامه و واریانس کل را محاسبه نمود و سپس با استفاده از فرمول زیر مقدار ضریب آلفا را محاسبه کرد .
a=(j/(j-1))(1-∑▒Si^2/S^2 )
اگر ضریب آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه بالاتر از 7/0 بدست آید، می توان عنوان نمود که پرسشنامه از پایایی قابل قبولی برخوردار است؛ اما در صورتی که این ضریب زیر 7/0 بدست آید، باید برای تک تک سؤالات پرسشنامه، ضریب آلفای کرونباخ را محاسبه نمود و سؤالاتی که ضریب آنها زیر 7/0 بدست آمده است را حذف کرده یا مورد اصلاح قرار داد (سرمد و دیگران ، 1381).
جدول (3-2). برونداد نرم افزار SPSS براي محاسبه آلفاي کرونباخ پرسشنامه
متغیر
ضریب آلفای کرونباخ
آگاهی
705/0
انگیزه
723/0
سبک زندگی
819/0
عوامل اجتماعی
812/0
ادراک
827/0

ضريب آلفاي كرونباخ محاسبه شده در اين پژوهش، در يك مطالعه مقدماتي با توزيع 15 پرسشنامه 854/0 محاسبه گرديد، که از سطح حداقلی (7/0) که توسط نانلی پیشنهاد گردیده بالاتر می باشد، بنابراين پايائي پرسشنامه بسيار مطلوب و از روایی بالایی برخوردار است.
3-9) روش های آماری مورد استفاده
محقق پس از اینکه تحقیق خود را مشخص کرد و با استفاده از ابزارهای مناسب داده های مورد نیاز را برآی آزمون فرضیه های خود جمع آوری کرد، نوبت آن رسیده که با بهره گیری از تکنیکهای آماری مناسب که با روش تحقیق و نوع متغیر ها سازگاری دارد، داده های جمع آوری شده را دسته بندی و تجزیه و تحلیل نماید. در نهایت فرضیه هایی را که تا این مرحله او را در تحقیق هدایت کرده اند را، آزمون کند و نتایج علمی مربوطه را استخراج نماید. سرانجام بتواند راه حلی برای پرسشی که تحقیق تلاش سیستماتیک برای بدست آوردن آن دارد، بیابد ( خاکی، 1388). هدف از تحلیل و توصیف در آمار، برای جامعه آماری است که به دو طریق توصیف می شود. یا با سرشماریه کلیۀ عناصر جامعه و محاسبۀ “پارامترها” که در این صورت فنون آماری توصیفی به کار خواهد رفت و یا با استفاده از تخمین زدن. برای برآورد پارامتر، بخشی از آمار را استنباطی می گویند که شامل فنون “تخمین آماری” و “ورود آزمون فرضیه ها” می شود. اینکه از کدام طریق تخمین یا آزمون استنباط انجام می گیرد به نوع تحقیق بستگی دارد. اگر تحقیق از نوع سوال و صرفاً حاوی پرسش دربارۀ پارامتر باشد از تخمین آماری برای پاسخ به سوالات استفاده می شود و اگر حاوی فرضیه ها بوده و از مرحلۀ سوال گذر کرده باشد، آزمون فرضیه ها و فنون آماری آن بکار می رود (آذر و مومنی، 1380). در این بخش، توضیحاتی راجب روش های تجزیه و تحلیل اطلاعات مورد استفاده در این تحقیق اراﺋﻪ می شود.
3-9-1) آزمون کولموگروف- اسمیرنوف
آزمون کولموگوروف – اسمیرنوف، که به افتخار دو آماردان روسی به نامهای ا . ان . کولموگوروف119 و ان . وی . اسمیرنوف120 به این نام خوانده می شود، روش ناپارامتری سادهای برای تعیین همگونی اطلاعات تجربی با توزیعهای آماری منتخب است؛ بنابراین آزمون کولموگوروف – اسمیرنوف، که آنرا با KS نشان می دهیم، روشی برای همگونی یک توزیع فراوانی نظری برای اطلاعات تجربی است (آذر و مؤمنی، 1380).
مراحل این ازمون عبارتند از:
تعیین فرضیات آزمون

محاسبل آمارۀ آزمون
آمارۀ آزمون KS را با D_n نشان می دهیم. آمارل ازمون برابر است با حداکثر قدرمطلق تفاضل فراوانی مشاهده نسبس تجمعی از فراوانی نظری نسبی تجمعیف یعنی:
Dn =Maximum| Fe – Fo |
که در آن Fe و Fo به ترتیبی از فراوانی نظری نسبی تجمعی و فراوانی مشاهده شده نسبی تجمعی است.
تصمیم گیری
اگر آمارۀ آزمون از مقدار جدول کمتر باشد، فرض صفر پذیرفته و در غیر این صورت رد می شود (آذر و مؤمنی، 1380). در تصمیم گیری بوسیلۀ داده های حاصل از تحلیل ه وسیلۀ نرم افزارهای کامپیوتری، اگر سطح معنی داری آمارۀ مورد نظر از سطح خطا (α) کوچکتر باشد، فرض H_0 در سطح اطمینان فوق رد می شود.

3-9-2) آزمون های تحلیل عاملی تآییدی و اکتشافی
تحليل عاملي121 اصطلاحي است كلي براي تعدادي از تكنيك هاي رياضي و آماري مختلف اما مرتبط با هم به منظور تحقيق درباره ماهيت روابط بين متغيرهاي يك مجموعه معين. تحلیل عاملی از جمله روشهای چند متغیره است که در آن، متغیرهای مستقل و وابسته مطرح نیست زیرا این روش جزء تکنیکهای هم وابسته محسوب میگردد و کلیه متغیرها نسبت به هم وابسته اند. مساله اساسي تعيين اين مطلب است كه آيا تعداد زیادی متغير اصلی را مي توان به مجموعه کوچکتری از متغیرها ،با کمترین میزان ریزش اطلاعات تبدیل کرد؟ از روش تحليل عاملي جهت پي بردن به متغيرهاي زير بنايي يك پديده يا تلخيص مجموعه اي از داده‌ها استفاده مي‌شود. داده‌هاي اوليه براي تحليل عاملي، ماتريس همبستگي بين متغيرها است. تحليل عاملي، متغيرهاي وابسته از قبل تعيين شده اي ندارد. موارد استفاده تحليل عاملي را به دو دسته كلي مي‌توان تقسيم كرد : 1- مقاصد اكتشافي 2- مقاصد تاييدي. اگر شما هیچ حدسی از ساختار روابط میان گویه ها نداشته باشید از تحلیل عاملی اکتشافی استفاده می شود. اما اگر گویه ها را براساس ابعاد شناسائی کرده باشید باید از تحلیل عاملی تائیدی استفاده کنید (هومن، 1391).
تحلیل عاملی تأییدی (CFA)
در تحليل عاملي تاييدي122 پژوهشگر به دنبال تهيه مدلي است که فرض مي‌شود داده‌هاي تجربي را بر پايه چند پارامتر نسبتاً اندک، توصيف تبيين يا توجيه مي‌کند. اين مدل مبتني بر اطلاعات پيش تجربي درباره ساختار داده‌ها است که مي‌تواند به شکل يک تئوري يا فرضيه، يک طرح طبقه بندي کننده معين براي گويه‌ها در انطباق با ويژگيهاي عيني شکل و محتوا، شرايط معلوم تجربي و يا دانش حاصل از مطالعات قبلي درباره دادههاي وسيع باشد. روشهاي تاييدي (آزمون فرضيه) تعيين مي‌کنند که داده‌ها با يک ساختار عاملي معين (که در فرضيه آمده) هماهنگ هستند يا نه (هومن، 1391).
تحلیل عاملی اکتشافی (EFA)
در تحليل اکتشافي123 پژوهشگر به دنبال بررسي داده‌هاي تجربي به منظور کشف و شناسايي شاخصها و نيز روابط بين آنهاست. در اينجا از پيش مدل معيني وجود ندارد. به بيان ديگر تحليل اکتشافي علاوه بر آنکه ارزش تجسسي يا پيشنهادي دارد مي‌تواند ساختارساز، مدل ساز يا فرضيه ساز باشد. تحليل اکتشافي وقتي به کار مي‌رود که پژوهشگر شواهد کافي قبلي و پيش تجربي براي تشکيل فرضيه درباره تعداد عاملهاي زيربنايي داده‌ها نداشته و به واقع مايل باشد درباره تعيين تعداد يا ماهيت عامل‌هايي که همپراشي بين متغيرها را توجيه مي‌کنند داده‌ها را بکاود. بنابراين تحليل اکتشافي بيشتر به عنوان يک روش تدوين و توليد تئوري و نه يک روش آزمون تئوري در نظر گرفته مي‌شود.
برای اجرای تحلیل عاملی نیاز به تولید ماتریس همبستگی برای تمامی متغیرهای نمونه آماری ماتریس همبستگی ماتریسی مربعی از ضرایب همبستگی متغیرها با یکدیگر است. برای این کار باید مشخص شود که آیا هدف، محاسبه همبستگی بین متغیرهاست یا بین پاسخگویان. به عنوان مثال، ممکن است داده هایی از 70 نفر را در مورد 10 سوال مربوط به ازدواج گردآوری شده باشد این امکان وجود دارد که همبستگی بین هریک از 10 متغیر و یا بین هرکدام از پاسخگویان محاسبه شود.
اگر هدف مطالعه، تلخیص متغیرها باشد، در اینصورت باید همبستگی بین متغیرها محاسبه شود این روش به تحلیل عاملی نوع R

پایان نامه
Previous Entries تحقیق با موضوع عرضه کننده، استان گیلان، پایان نامه ها Next Entries تحقیق با موضوع تحلیل عامل، تحلیل عاملی، ضریب همبستگی