تحقیق با موضوع تحلیل عامل، تحلیل عاملی، ضریب همبستگی

دانلود پایان نامه ارشد

 معروف است. اگر تحلیل عاملی برای ماتریس همبستگی بین پاسخگویان به کار برده شود، در اینصورت روش فوق را روش تحلیل عاملی، نوع Q میگویند.
تحلیل عاملی نوع Q، به دلیل مشکل بودن، کمترمورد توجه قرار گرفته و بیشتر از روش تحلیل خوشه ای برای طبقه بندی پاسخگویان استفاده میشود.
البته آماره های دیگری نیز وجود دارند که محقق از طریق آنها نیز قادر به تعیین و تشخیص مناسب بودن داده ها برای تحلیل آماری میباشد. از جمله این روشها می توان به روش های بارتلت و KMO اشاره کرد (هومن، 1391).

3-9-2-1) روش KMO
یکی از روش های آماری که به وسیلۀ آن محقق می تواند مناسب بودن داده ها را تعیین کند روش KMO می باشد، که به افتخار سه پژوهشگر به نام های Kaiser – Meyer – Olkin، نام گذاری شده است.
مقدار آمارۀ این آزمون همواره بین 0 و 1 در نوسان است در صورتی که KMO کمتر از 0.5 باشد داده ها برای تحلیل عاملی مناسب نخواهد بود و اگر مقدار آن بین 0. 5 تا 0.69 باشد داده ها متوسط بوده و اگر مقدار این شاخص،بزرگتر از 0.7 باشد همبستگی های موجود در بین داده ها برای تحلیل عاملی مناسب خواهند بود (حبیبی، 1391).

3-9-2-2) روش بارتلت
یکی دیگر از روشهای تشخیص مناسب بودن داده ها میباشد آزمون بارتلت، این فرضیه را که ماتریس همبستگی مشاهده شده متعلق به جامعه ای با متغیرهای نابسته است، می آزماید. برای اینکه یک مدل عاملی، مفید و دارای معنا باشد لازم است متغیرها همبسته باشند. پس فرضیه آزمون بارتلت به اینصورت است :

پس مطلوب آن است که فرض صفر رد شود. آگر فرض صفر رد نشود مطلوبیت تحلیل عاملی زیر سوال میرود.و باید درباره انجام آن تجدید نظر کرد. به همین دلیل است که قبل از قبل از تحلیل عاملی بایستی به تشکیل ماتریس همبستگی بین متغیرها اقدام کرد (حبیبی، 1391).

3-9-3) ضریب همبستگی پیرسون

ضریب همبستگی پیرسون که به نام های ضریب همبستگی گشتاوری و یا ضریب همبستگی مرتبه ی صفر نیز نامیده می شود، توسط سرکارل پیرسون معرفی شده است. این ضریب به منظور تعیین میزان رابطه، نوع و جهت رابطه ی بین دو متغیر فاصله ای یا نسبی و یا یک متغیر فاصله ای و یک متغیر نسبی به کار برده می شود. چندین روش محاسباتی معادل می توان برای محاسبه ی این ضریب تعریف نمود.
الف) روش محاسبه با استفاده از اعداد خام:
r_xy = (cov (x,y))/(σ_x σ_y )
در این رابطه cov(x,y) کواریانس دو متغییر، سیگمای x انحراف معیار متغیر xو سیگمای y انحراف معیار متغیر y را نشان می دهد.
ب) روش محاسبه از طریق نرم های استاندارد شده:
با تعریف (x-x ̅)/s_x = z_x و (y-y ̅)/s_y = z_y که در آن s_x و s_y به ترتیب انحراف معیار متغیر های x و y می باشند، داریم:
r = (∑▒〖z_x z_y 〗)/n
ضریب همبستگی پیرسون بین -1 و 1 تغییر می کند. اگر   r=1    بیانگر رابطه ی مستقیم کامل بین دو متغیر است، رایطه ی مستقیم یا مثبت به این معناست که اگر یکی از متغیرها افزایش (کاهش) یابد، دیگری نیز افزایش (کاهش) می یابد. مانند رابطه ی بین میزان ساعات مطالعه در روز و معدل محصلین.
 r = -1، نیز وجود یک رابطه ی معکوس کامل بین دو متغیر را نشان می دهد. رابطه ی معکوس یا منفی نشان می دهد که اگر یک متغیر افزایش یابد متغیردیگر کاهش می یابد و بالعکس. زمانی که ضریب همبستگی برابر صفر است نشان می دهد که بین دو متغیر رابطه ی خطی وجود ندارد.
3-9-4) رگرسیون چندگانه
گاهی دو یا چند متغیر تأثیر عمده ای روی متغیر وابسته دارند. در این وضعیت از رگرسیون چندگانه جهت پیش بینی متغییر وابسته استفاده می شود. در رگرسیون چند گانه فرض خطی بودن متغیر ها برقرار می باشد و بر همین اساس معادله رگرسون چندگانه با سه متغیر وابسته به شکل زیر تعریف می شود (نصیری، 1388) :
y ̂ = α+ b_1 x_1+ b_2 x_2+ …+ b_n x_n
3-9-5) آزمون تحلیل فریدمن
آزمون رتبه فریدمن، یک آزمون رتبه ای برای K نمونه همبسته است. این داده ها از مجموعه ای مرکب از K مشاهده برای یک نمونه N نفری تشکیل شده اند. این داده ها از آزمایشهای بسیاری بدست می آیند که در آنها آزمون هایی تحت چند موقعیت آزمایش مختلف آزمون شده اند.
آزمون پارامتری متناظر با این روش، تحلیل واریانس برای طبقه بندی داده ها است که در آن مشاهده های دو گروه از افراد، تحت بیش از دو موقعیت بدست می آیند. هرگاه دلیلی برای این اعتقاد وجود داشته باشد که مفروضات زیربنایی تحلیل واریانس به وسیلۀ داده ها برآورد نمی شود، روش آزمون رتبه ای فریدمن می تواند مناسب باشد.
مراحل این آزمون عبارتند از:
تعیین فرضیات آزمون

محاسبۀ آمارۀ آزمون
در ابتدا به هر گروه رتبه ای داده می شود، سپس رتبه ها را با هم جمع می کنند. هرگاه این مجموعه به طور معناداری از یکدیگر متفاوت باشند می توان ابن فرضیه را که آنها از یک جامعه هستند رد کرد.
اگر N سطر و K ستون فرض شود، توزیع صفر شامل توجه به K آرایه از رتبه ها در سطر است. این آرایه ها به صورت هم احتمال فرض می شوند. با توجه به n سطر اعداد آرایه های هم احتمال ممکن از رتبه ها(K_!^N) است برای هر کدام از آرایه ها شاخص آماری S را می توان محاسبه کرد:
S = ∑▒〖( R_j- R ̅)〗
در این فرمول R_j مجموعذ رتبه ها برای ستون i ام، R میانگین مجموع رتبه ها و S مجموع مجذورات مجموعه های رتبه ها نسبت به میانگین رتبه ها است. هرگاه نمونه ها از یک جامعه باشند، انتظار می رود که R_j ها برابر باشند و ارزش S نیز کوچک باشد. حداقل در سطح نظریه برای هر N و R یک توزیع فراوانی را می توان براساس( K_!^N) ارزش S تنظیم کرد. این توضیح را می توان برای ارزشیابی ارزشهای خاص S بکار برد. هرگاه احتمال مربوط به یک ارزش خاص S کوچک باشد، فرضیه های صفر رد می شود و برای ارزشهای کم K و Nتوزیع های دقیق S مشخص شده اند. برای ارزشهایی که خارج از ارزشهای S جدول قرار می گیرند، متداول است که از یک شاخص آماری که تابعی از S است استفاده شود. این شاخص آماری از فرمول زیر بدست می آید :
X_r^2 = ( 12S )/(NK(K=1))
این شاخص آماری دارای یک تعریف از توزیع کای دو همراه با K-1 درجه آزادیبا توجه به N است. البته مقدار N باید برابر K ≥ 3 حداقل 5 باشد.
تصمیم گیری
اگر سطح معنی دار محاسبه شده از ∝ بزرگتر باشد، H0 پذیرفته می شود و اگر کوچکتر باشد H0 رد می شود (نصیری، 1388).

4-1) مقدمه
طبقه ‌بندي و تجزيه ‌و‌ تحليل درست داده‌ها و استفاده صحيح از تکنيک‌هاي آماري به تبع استفاده از روش‌هاي مناسب پژوهش در نهايت منجر به دستيابي به نتايج قابل اتکا خواهد شد. پس از آنكه محقق داده‌ها را گردآوري، استخراج و طبقه بندي نمود و جدول توزيع فراواني و نسبت‌هاي توزيع را تهيه كرد بايد مرحله جديدي از فرايند تحقيق كه به تجزيه و تحليل داده‌ها معروف است، آغاز شود. درمرحله تجزيه و تحليل، نكته مهم اين است كه محقق بايد اطلاعات و داده‌ها را در مسير هدف، پاسخگويي به سؤال يا سؤالات تحقيق و نيز ارزيابي ‌فرضيه‌هاي خود جهت داده و مورد تجزيه و تحليل قرار دهد. (حافظ نيا، 1382 : 102)
در این فصل تجزيه‌ و تحليل داده‌هاي گردآوري شده صورت خواهد گرفت و با استفاده از تکنيک‌هاي آماري توصيفي و استنباطي نتايج حاصل ارائه مي‌گردد. از شاخص‌هاي آمار توصيفي مانند فراواني، درصد، ميانگين و انحراف معيار براي بررسي و تجزيه ‌و تحليل اطلاعات مربوط به ويژگي‌هاي عمومي پاسخگويان استفاده شده است. ‌فرضيه‌هاي تحقيق نيز با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون آزمون خواهد شد. از تکنيک مدل‌يابي معدلات ساختاري نیز برای بررسی مدل کلی تحقیق استفاده می‌گردد.

4-2) ويژگي‌هاي عمومي پاسخ‌دهندگان
جهت توصيف ويژگي‌هاي عمومي پاسخ ‌دهندگان از شاخص‌هاي آمار توصيفي استفاده شده است. فراواني پاسخ‌دهندگان براساس جنسيت، سن، ميزان تحصيلات، درآمد، تأهل و سابقه کاري مورد بررسي قرار گرفته است همچنین وضعیت خرید آنان نیز بررسی شد و نمودارهاي مربوط ترسيم شده است.

4-2-1) جنسيت

تعداد 211 نفر يعني 82/55 درصد پاسخ‌ دهندگان مرد بوده‌اند. تعداد 167 نفر يعني حدود 45 درصد پاسخ‌دهندگان نيز زن بوده‌اند.
جدول (4-1). توزيع فراواني پاسخ دهندگان براساس جنسيت
 
فراواني
درصد
فراواني تراكمي
مرد
211
55.82
55.82
زن
167
44.18
100.00
كل
378
100.00

شکل (4-1). نمودار فراواني پاسخ دهندگان براساس جنسيت

4-2-2) سن

تعداد 79 نفر از پاسخ ‌دهندگان کمتر از 18 سال دارند. 86 نفر در بازه سنی 19 تا 28 و 56 نفر در بازه سنی 29 تا 38 سال قرار دارند. بيشترين فراواني مربوط به بازه سني 39 تا 48 سال است که با 94 نفر حدود یک چهارم درصد حجم نمونه را تشکيل مي‌دهند. تعداد 63 نفر از افراد نيز بالاي 48 سال هستند.
جدول (4-2). فراواني پاسخ دهندگان براساس سن
 
فراواني
درصد
فراواني تراكمي
زیر 18 سال
79
20.90
20.90
19- 28 سال
86
22.75
43.65
29-38 سال
56
14.81
58.47
39-48 سال
94
24.87
83.33
بالاتر از 48 سال
63
16.67
100.00
كل
378
8333.33

شکل (4-2). فراواني پاسخ دهندگان براساس سن

4-2-3) مدرک تحصيلي

تنها تعداد 79 نفر از افراد داراي مدرک تحصيلي زیرديپلم و 89 نفر دیپلم دارند که حدوداً 45 درصد حجم نمونه است. تعداد 75 نفر از پاسخ‌دهندگان نيز مدرک تحصيلي کارداني دارند. افراد داراي مدرک تحصيلي کارشناسي شامل 98 نفر مي‌باشد و بيش از 25درصد حجم نمونه را تشکيل مي‌دهند. افرادي که مدرک تحصيلي کارشناسي ارشد و يا بالاتر دارند با 37 حدود10 درصد حجم نمونه را تشکيل مي‌دهند.
جدول (4-3). فراواني پاسخ دهندگان براساس تحصيلات
 
فراواني
درصد
فراواني تراكمي
پائین تر از دیپلم
79
20.90
20.90
دیپلم
89
23.54
44.44
کاردانی
75
19.84
64.29
کارشناسی
98
25.93
90.21
تحصیلات تکمیلی
37
9.79
100.00
كل
378
9021.16

شکل )4-3). فراواني پاسخ دهندگان براساس مدرک تحصيلي

4-2-4) شغل

تعداد 110 نفر دانش آموز یا دانشجو می‌باشند که تقریباً 30 درصد حجم نمونه می‌باشند.افراد کارمند نيز 82 نفر بوده و21درصد حجم نمونه را به خود اختصاص داده‌اند. کارگران نیز با رقمی مشابه 79 نفر بوده و بیست درصد نمونه را تشکیل می‌دهند. تعداد107 نفر نیز مشاغل آزاد داشته یا خانه‌دار هستند.

جدول (4-4). فراواني پاسخ دهندگان براساس شغل
 
فراواني
درصد
فراواني تراكمي
دانش آموز یا دانشجو
110
29.1
29.10
کارمند
82
21.7
50.79
کارگر
79
20.9
71.69
شغل آزاد
107
28.3
100.00
كل
378
100.0

شکل (4-4). فراواني پاسخ دهندگان براساس شغل

4-2-5) وضعیت تأهل

تعداد 203 نفر يعني 7/53 درصد پاسخ‌ دهندگان متاهل و 175 نفر يعني 3/46 درصد پاسخ ‌دهندگان نيز مجرد هستند.
جدول (4-5). توزيع فراواني پاسخ دهندگان براساس تاهل
 
فراواني
درصد
فراواني تراكمي
متاهل
203
53.70
53.70
مجرد
175
46.30
100.00

كل
378
100.00

شکل (4-5). فراواني پاسخ دهندگان براساس تاهل

4-2-6) وضعیت درآمد

تعداد 142 نفر از پاسخ ‌دهندگان کمتر از پانصدهزار تومان در ماه درآمد دارند که بیشترین حجم نمونه است. 111 نفر در بازه 500 تا یک میلیون تومان و 76 نفر یک تا یک و نیم میلیون تومان درآمد دارند. یعنی تقریباً پنجاه درصد نمونه بین 500 تا یک میلیون و پانصد هزارتومان درآمد درآمد دارند. تعداد 49 نفر از افراد نيز بالاتر از یک و نیم میلیون تومان درآمد دارند.
جدول (4-6). فراواني پاسخ دهندگان براساس درآمد
 
فراواني
درصد
فراواني تراكمي
زیر 500
142
37.6
37.57
500 تا یک میلیون
111
29.4
66.93
یک تا یک و نیم میلیون
76
20.1
87.04
بالاتر از یک و نیم میلیون
49
13.0
100.00
كل
378
100.0

شکل (4-6). فراواني پاسخ دهندگان براساس درآمد

4-2-7) وضعیت خرید
برای خرید مرغ سبز 5 متغیر استفاده شده است: میزان خرید مرغ سبز، اولین باری که مرغ سبز خریداری شده

پایان نامه
Previous Entries تحقیق با موضوع تحلیل عاملی، تحلیل عامل، قابلیت اعتماد Next Entries تحقیق با موضوع تحلیل عامل، استان گیلان، همبستگی پیرسون