تحقیق با موضوع تحلیل عامل، تحلیل عاملی، تحلیل عاملی تائیدی، استان گیلان

دانلود پایان نامه ارشد

ه، 82 % معادل 315 نفر را مردان و 18% معادل 69 نفر را زنان تشکیل می دهند.
جدول 4-1: جنسیت مراجعه کنندگان
درصد تجمعی
درصد
فراوانی
متغیر
82.0
82.0
315
مرد
100
18.0
69
زن

100
384
مجموع

نمودار 4-1: نمودار ستونی جنسیت مراجعه کنندگان

ب) سن
همانگونه که در جدول 4-2 و نمودار 4-2نشان داده شده است، 52 نفر (13.5%) در محدوده سنی زیر 30 سال، 124 نفر (32.3%) در محدوده سنی «بین 30 الی 40 سال»»، 141 نفر (36.7%) در محدوده سنی «بین 40 الی 50 سال»»، و 67 نفر (17.4%) در محدوده سنی بالای 50 سال قرار داشتند.
جدول 4-2: سن مراجعه کنندگان
درصد تجمعی
درصد
فراوانی
محدوده سنی
13.5
13.5
52
زیر 30 سال
45.8
32.3
124
بین 30 تا 40 سال
82.6
36.7
141
بین 41 تا 50 سال
100
17.4
67
بالای 50 سال

100
384
مجموع

نمودار 4-2: نمودار ستونی سن مراجعه کنندگان
ج) تحصیلات
همان گونه که در جدول 4-3 و نمودار 4-3 نشان داده شده است از 384 مراجعه کننده که در این تحقیق شرکت نمودند، 63 نفر (16.4%) دیپلم و زیر دیپلم، 78 نفر (20.3%) فوق دیپلم، 202 نفر (52.6%) لیسانس، و 41 نفر (10.7%) مدرک فوق لیسانس و بالاتر داشتند.
جدول 4-3: تحصیلات مراجعه کنندگان
درصد تجمعی
درصد
فراوانی
تحصیلات
16.4
16.4
63
دیپلم و پایین تر
36.7
20.3
78
فوق دیپلم
89.3
52.6
202
لیسانس
100.0
10.7
41
فوق لیسانس و بالاتر

100
384
مجموع

نمودار 4-3: نمودار ستونی تحصیلات مراجعه کنندگان
4-2-2- تحلیل توصیفی متغیرهای تحقیق
در جدول 4-4، نتایج مربوط به تحلیل توصیفی متغیرهای تحقیق آورده شده است.
جدول 4-4: نتایج توصیفی متغیرهای تحقیق (N=384)

سودمندی ادراک شده
سهولت استفاده ادراک شده
اعتماد مشتری
نگرش نسبت به استفاده
تمایل به استفاده
نگرانی های زیست محیطی
وقت شناسی
میانگین
3.88
3.86
3.77
3.79
3.98
3.91
4.20
انحراف استاندارد
0.62
0.64
0.63
0.67
0.59
0.89
0.94
مینیمم
2
2.33
2.33
2.50
1.67
1
1
ماکزیمم
5
5
5
5
5
5
5
چولگی
0.269-
0.260-
0.483-
0.435-
0.605-
0.921-
1.12
کشیدگی
0.284-
0.692-
0.444-
0.519-
0.705
0.822-
0.833-

بر اساس نتایج جدول فوق، میانگین بدست آمده از پاسخ به سوالات متغیر سودمندی ادراک شده برابر 3.88 با انحراف معیار 0.62 می باشد. همچنین میانگین متغیر سهولت ادراک شده برابر 3.86 با انحراف معیار 0.64، میانگین متغیر اعتماد مشتری برابر 3.77 با انحراف معیار 0.63، میانگین متغیر نگرش نسبت به استفاده برابر 3.79 با انحراف معیار 0.67، میانگین متغیر تمایل به استفاده برابر 3.98 با انحراف معیار 0.59، میانگین متغیر نگرانی های زیست محیطی برابر 3.91 با انحراف معیار 0.89، و میانگین متغیر وقت شناسی برابر 4.20 با انحراف معیار 0.94 می باشد.

4-3) آمار استنباطی
در این بخش به منظور بررسی فرضیه های تحقیق از روش مدل یابی معادلات ساختاری در نرم افزار لیزرل استفاده شد. در ابتدا در شکل های زیر خروجی مدل تحقیق در نرم افزار فوق نمایش داده شده و در ادامه به تحلیل نتایج فوق پرداخته شد.
4-3-1) تحلیل عاملی تائیدی
متغیر سودمندی ادراک شده
الف) تحلیل عاملی تائیدی متغیر سودمندی ادراک شده در حالت معناداری ضرایب:
تائید یا رد معناداری بارهای عاملی با توجه به اعداد معناداری 120 (t-value) صورت می گیرد. بطور کلی چنانچه مقدار ارزش تی (t-value) بیش از |2| یا |2.576| گردد، تاثیر سازه مورد نظر بر دیگری به ترتیب در سطح خطای 5% و سطح خطای 1% از نظر آماری معنی دار می باشد. در شکل 4-1 مدل تحلیل عاملی شاخص‌های فوق در حالت معناداری ضرایب نشان داده شده است.

شکل 4-1) مدل تحلیل عاملی متغیر سودمندی ادراک شده در حالت معناداری ضرایب
با توجه به شکل 4-1 که تمامی مقادیر t-value از مقدار |2.576| بزرگتر بدست آمدند، لذا گویه های مورد نظر که برای سنجش شاخص‌های متغیر فوق در نظر گرفته شده اند در سطح خطای 1% معنادار می باشند نیاز به حذف هیچ گویه ای نیست.
ب) تحلیل عاملی تائیدی متغیر سودمندی ادراک شده در حالت استاندارد بودن ضرایب:
در شکل 4-2 مدل تحلیل عاملی متغیر فوق در حالت استاندارد بودن ضرایب نشان داده شده است.

شکل 4-2) مدل تحلیل عاملی متغیر سودمندی ادراک شده در حالت ضرایب استاندارد
از طرفی با توجه به شاخص های برازش، برازش مدل در حالت بسیار عالی قرار گرفته، بنابراین مدل فوق با داده های بدست آمده برازش دارد.
متغیر سهولت استفاده ادراک شده
الف) تحلیل عاملی تائیدی متغیر سهولت ادراک شده در حالت معناداری ضرایب:
در شکل 4-3 مدل تحلیل عاملی شاخص‌های فوق در حالت معناداری ضرایب نشان داده شده است. با توجه به شکل که تمامی مقادیر t-value از مقدار |2.576| بزرگتر بدست آمدند، لذا گویه های مورد نظر که برای سنجش شاخص‌های متغیر فوق در نظر گرفته شده اند در سطح خطای 1% معنادار می باشند نیاز به حذف هیچ گویه ای نیست.

شکل 4-3) مدل تحلیل عاملی متغیر سهولت ادراک شده در حالت معناداری ضرایب
ب) تحلیل عاملی تائیدی متغیر سهولت ادراک شده در حالت استاندارد بودن ضرایب:
در شکل 4-4 مدل تحلیل عاملی متغیر فوق در حالت استاندارد بودن ضرایب نشان داده شده است.

شکل 4-4) مدل تحلیل عاملی متغیر سهولت ادراک شده در حالت ضرایب استاندارد
از طرفی با توجه به شاخص های برازش، برازش مدل در حالت بسیار عالی قرار گرفته، بنابراین مدل فوق با داده های بدست آمده برازش دارد.

متغیر اعتماد ارباب رجوع
الف) تحلیل عاملی تائیدی متغیر اعتماد در حالت معناداری ضرایب:
در شکل 4-5 مدل تحلیل عاملی شاخص‌های فوق در حالت معناداری ضرایب نشان داده شده است. با توجه به شکل که تمامی مقادیر t-value از مقدار |2.576| بزرگتر بدست آمدند، لذا گویه های مورد نظر که برای سنجش شاخص‌های متغیر فوق در نظر گرفته شده اند در سطح خطای 1% معنادار می باشند نیاز به حذف هیچ گویه ای نیست.

شکل 4-5) مدل تحلیل عاملی متغیر اعتماد در حالت معناداری ضرایب
ب) تحلیل عاملی تائیدی متغیر اعتماد در حالت استاندارد بودن ضرایب:
در شکل 4-6 مدل تحلیل عاملی متغیر فوق در حالت استاندارد بودن ضرایب نشان داده شده است.
از طرفی با توجه به شاخص های برازش، برازش مدل در حالت بسیار عالی قرار گرفته، بنابراین مدل فوق با داده های بدست آمده برازش دارد.

شکل 4-6) مدل تحلیل عاملی متغیر اعتماد در حالت ضرایب استاندارد
متغیر نگرش نسبت به استفاده
الف) تحلیل عاملی تائیدی متغیر نگرش نسبت به استفاده در حالت معناداری ضرایب:
در شکل 4-7 مدل تحلیل عاملی شاخص‌های فوق در حالت معناداری ضرایب نشان داده شده است. با توجه به شکل که تمامی مقادیر t-value از مقدار |2.576| بزرگتر بدست آمدند، لذا گویه های مورد نظر که برای سنجش شاخص‌های متغیر فوق در نظر گرفته شده اند در سطح خطای 1% معنادار می باشند نیاز به حذف هیچ گویه ای نیست.

شکل 4-7) مدل تحلیل عاملی متغیر نگرش نسبت به استفاده در حالت معناداری ضرایب
ب) تحلیل عاملی تائیدی متغیر نگرش نسبت به استفاده در حالت استاندارد بودن ضرایب:
در شکل 4-8 مدل تحلیل عاملی متغیر فوق در حالت استاندارد بودن ضرایب نشان داده شده است. از طرفی با توجه به شاخص های برازش، برازش مدل در حالت بسیار عالی قرار گرفته، بنابراین مدل فوق با داده های بدست آمده برازش دارد.

شکل 4-8) مدل تحلیل عاملی متغیر نگرش نسبت به استفاده در حالت ضرایب استاندارد

متغیر تمایل به استفاده
الف) تحلیل عاملی تائیدی متغیر تمایل به استفاده در حالت معناداری ضرایب:
در شکل 4-9 مدل تحلیل عاملی شاخص‌های فوق در حالت معناداری ضرایب نشان داده شده است. با توجه به شکل که تمامی مقادیر t-value از مقدار |2.576| بزرگتر بدست آمدند، لذا گویه های مورد نظر که برای سنجش شاخص‌های متغیر فوق در نظر گرفته شده اند در سطح خطای 1% معنادار می باشند نیاز به حذف هیچ گویه ای نیست.

شکل 4-9) مدل تحلیل عاملی متغیر تمایل به استفاده در حالت معناداری ضرایب
ب) تحلیل عاملی تائیدی متغیر تمایل به استفاده در حالت استاندارد بودن ضرایب:
در شکل 4-10 مدل تحلیل عاملی متغیر فوق در حالت استاندارد بودن ضرایب نشان داده شده است. از طرفی با توجه به شاخص های برازش، برازش مدل در حالت بسیار عالی قرار گرفته، بنابراین مدل فوق با داده های بدست آمده برازش دارد.

شکل 4-10) مدل تحلیل عاملی متغیر تمایل به استفاده در حالت ضرایب استاندارد
4-3-2 بررسی مدل ساختاری تحقیق
الف) مدل ساختاری تحقیق در حالت استاندارد بودن ضرایب:
بمنظور بررسی اثر متغیرهای پنهان برونزا (مستقل) بر متغیرهای پنهان درون زا (وابسته) مدل تحقیق در نرم افزار LISREL ساخته شد. مدل ساختاری بدست آمده از تحلیل داده‌ها در حالت استاندارد بودن ضرایب در شکل 4-11 نشان داده شده است.

شکل4-11) مدل تحقیق در حالت استاندارد بودن ضرایب

ب) مدل ساختاری تحقیق در حالت معنادار بودن ضرایب:
مدل ساختاری تحقیق در حالت معنادار بودن ضرایب در شکل 4-12 نشان داده شده است. با توجه به شاخص های برازش بدست آمده (x^2/df=1.02, CFI=0.99, AGFI=0.92, NNFI=0.99 , RMSEA=0.013) ، برازش مدل در حالت بسیار مناسبی است. بنابراین مدل مفهومی تحقیق با داده های بدست آمده برازش مناسبی دارد.

شکل4-12) مدل مفهومی تحقیق در حالت معناداری ضرایب
بر اساس نتایج بدست آمده از تحلیل مدل در نرم افزار لیزرل، نتایج فرضیه های تحقیق در جدول 4-5 نشان داده شده است.

جدول 4-5: نتایج فرضیه های تحقیق
فرضیه
ضریب مسیر (Beta)
t
نتیجه
نگرش نسبت به استفاده از خدمات گمرک الکترونیک و تمايل به استفاده این خدمات توسط مراجعه کنندگان به گمرکات استان گیلان رابطه دارد.
0.3000
3.42
تائید
سودمندی ادراک شده خدمات گمرک الکترونیک و تمايل به استفاده این خدمات توسط مراجعه کنندگان به گمرکات استان گیلان رابطه دارد.
0.2300
2.93
تائید
سودمندی ادراک شده خدمات گمرک الکترونیک و نگرش نسبت به استفاده از این خدمات توسط مراجعه کنندگان به گمرکات استان گیلان رابطه دارد.
0.3400
4.73
تائید
سهولت استفاده ادراک شده خدمات گمرک الکترونیک و نگرش نسبت به استفاده از این خدمات توسط مراجعه کنندگان به گمرکات استان گیلان رابطه دارد.
0.310
1.98
تائید
سهولت استفاده ادراک شده خدمات گمرک الکترونیک و سودمندی ادراک شده این خدمات توسط مراجعه کنندگان به گمرکات استان گیلان رابطه دارد.
0.2100
3.63
تائید
سهولت استفاده ادراک شده خدمات گمرک الکترونیک و اعتماد به استفاده این خدمات توسط مراجعه کنندگان به گمرکات استان گیلان رابطه دارد.
0.230
1.98
تائید
اعتماد مراجعه کنندگان به گمرکات استان گیلان در استفاده از خدمات گمرک الکترونیک و سودمندی ادراک شده این خدمات رابطه دارد.
0.400
2.42
تائید
اعتماد مراجعه کنندگان به گمرکات استان گیلان در استفاده از خدمات گمرک الکترونیک و نگرش نسبت به استفاده از این خدمات رابطه دارد.
0.300
2.54
تائید
اعتماد مراجعه کنندگان به گمرکات استان گیلان در استفاده از خدمات گمرک الکترونیک و تمايل به استفاده این خدمات رابطه دارد.
0.5800
3.01
تائید
** p0.01, * p0.05

4-3-3- بررسی نقش تعدیل کنندگی نگرانی های زیست محیطی
نتایج بدست آمده از نقش تعدیل کننده نگرانی های زیست محیطی در نرم افزار lisrel در جدول 4-6 آورده شده است.
جدول 4-6: نقش تعدیل کننده نگرانی های زیست محیطی
متغیر پیش بین
متغیر تعدیل گر
متغیر وابسته
ضریب مسیر
ارزش t
نتیجه
سودمندی
نگرانی زیست محیطی
تمایل به استفاده
0.03
0.787
رد
نگرش
نگرانی زیست محیطی
تمایل به استفاده
0.02
0.445
رد
اعتماد
نگرانی زیست محیطی
تمایل به استفاده
**0.31
3.105
تایید

شکل4-13)نقش تعدیل کننده نگرانی های زیست

پایان نامه
Previous Entries تحقیق با موضوع استان گیلان، جامعه آماری، قصد استفاده، فناوری اطلاعات Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد زنجیره تأمین، مدل مفهومی، عملکرد شرکت، مدل ساختاری