تحقیق با موضوع تحلیل عامل، استان گیلان، همبستگی پیرسون

دانلود پایان نامه ارشد

است، وضعیت خرید در سال گذشته، وضعیت خرید در ماه گذشته و متوسط خرید ماهانه. هریک از متغیرها در قالب نمودارهای زیر بررسی شده است.

شکل (4-7). نمودار میله‌ای میزان خرید

شکل (4-8). نمودار میله‌ای متوسط خرید ماهانه

شکل (4-9). نمودار میله‌ای وضعیت خرید در سال گذشته

شکل (4-10). نمودار میله‌ای وضعیت خرید درماه گذشته

شکل (4-11). نمودار میله‌ای اولین خرید مرغ سبز

4-3) آزمون فرضيه‌هاي تحقيق
بطور کلي از تکنيک مدل‌يابي معادلات ساختاري و بکمک نرم‌افزار SPSSو LISRELفرضيه‌هاي تحقيق مورد آزمون قرار گرفته اند. براي نيل به اين منظور نخست تحليل عامل تائيدي براي پرسشنامه صورت گرفته است. سپس آزمون نرمال بودن داده‌ها انجام شده است. در نهايت نيز آزمون های همبستگی و رگرسیون چندگانه مربوط به فرضيه اصلي و پژوهش های جانبی تحقيق اجرا شده است.

4-3-1) تحليل عاملي تأیيدي
برای تهیه یک مقیاس معتبر میتوان از روش تحلیل عامل124 برای غربال آیتمها و انتخاب آیتمهای اصلی استفاده نمود. پس از ایجاد مجموعه متغیرهای مقدماتی در تحلیل عامل به وسیله چرخش125 مجموعه نهائی متغیرها جهت ساخت مقیاس استخراج میگردد. در اين مطالعه از ابزار پرسشنامه براي گردآوري داده‌ها استفاده شده است. بنابراين با استفاده از تحليل عاملي تائيدي ساختار کلي پرسشنامه‌ تحقيق مورد روائي سنجي محتوائي قرار گرفته است.
تحلیل عامل با ایجاد ماتریس همبستگی، نشان می‌دهد كه متغیرها به صورت خوشههائی گرد هم آمده‌اند بطویكه متغیرهای هر خوشه با هم همبسته بوده و با خوشه‌های دیگر همبسته نمی‌باشند. این خوشه‌ها همان ابعاد موضوع مورد بررسی هستند. متغیرهای هر خوشه نیز آیتمهای سنجش آن بعد است. متغیرهائی كه هیچ همبستگی با متغیرهای دیگر ندارند باید حذف شوند زیرا متغیرهای مورد تحلیل باید همبستگی معقولی با برخی متغیرهای دیگر تحلیل داشته باشند. (دواس، 1991) قبل از اقدام به استفاده از روش تحلیل عامل باید معنی داری متغیرها جهت تحلیل عامل سنجش شود. یكی از روش‌های سنجش معنی‌داری متغیرها جهت تحلیل عاملی محاسبه آماره 126KMO (شاخص ارزیابی كفایت نمونه) است. چنانچه مقدار این آماره بیش از 7/0 باشد همبستگی‌های موجود برای تحلیل عامل بسیار مناسب است. چنانچه بین 5/0 و 7/0 باشد باید دقت زیادی بخرج داد و اگر كمتر از 5/0 باشد برای تحلیل عاملی مناسب نیست. (دواس، 1991)
جدول (4-7). شاخص کفایت نمونه (KMO) و آزمون بارتلت
KMO
742/0

بارتلت
Approx. Chi-Square
073/4313

درجه آزادی
528

مقدار معناداری
000/0

براي تحليل عاملي تأیيدي بارعاملي استاندارد و آماره t محاسبه شده است. بطور کلي قاعده زير حاکم است:
قدرت رابطه بين عامل (متغير پنهان) و متغير قابل مشاهده بوسيله بار عاملي نشان داده مي‌شود. بار عاملي مقداري بين صفر و يک است. اگر بار عاملي کمتر از 3/0 باشد رابطه ضعيف درنظر گرفته شده و از آن صرف‌نظر مي‌شود. بارعاملي بين 3/0 تا 6/0 قابل قبول است و اگر بزرگتر از 6/0 باشد خيلي مطلوب است.
زمانيکه همبستگي متغيرها شناسائي گرديد بايد آزمون معناداري صورت گيرد. جهت بررسي معنادار بودن رابطه بين متغيرها از آماره آزمون t يا همان t-value استفاده مي‌شود. چون معناداري در سطح خطاي 05/0 بررسي مي‌شود بنابراين اگر ميزان بارهاي عاملي مشاهده شده با آزمون t-value از 96/1 کوچکتر محاسبه شود، رابطه معنادار نيست (کلاين، 1994).
4-3-1-1) نتايج تحليل عاملي تأیيدي مقياس سنجش تحقیق
تحليل عاملي تأیيدي مقياس سنجش در جدول 4-8 ارائه شده است. بارعاملي استاندارد تحليل عاملي تأیيدي براي سنجش قدرت رابطه بين هر عامل (متغير پنهان) با متغيرهاي قابل مشاهده آن (گويه‌هاي پرسشنامه) در تمامي موارد بزرگتر از 3/0 بدست آمده است. بنابراين ساختار عاملي پرسشنامه قابل تائيد است. خروجی نرم‌افزار لیزرل در شکل 4-12 آمده است. در این شکل هر متغیر پنهان یعنی همان ابعاد اصلی مطالعه با نماد بیضی و گویه‌های سنجش هر بعد (سوالات پرسشنامه) با نماد مستطیل نمایش داده شده است. بارعاملی استاندارد تبیین ابعاد توسط پرسش‌ها بر روی فلش‌هایی که هر گویه را به بعد مورد نظر متصل می‌کند قابل مشاهده است. برای نمونه برای متغیر آگاهی 4 پرسش در نظر گرفته شده است که در شکل 4-12 با نماد B1 تا B4 نمایش داده شده است. بارعاملی استاندارد در تمامی موارد بزرگتر از 3/0 بدست آمده است که نشان می‌دهد سوالات مورد نظر بدرستی متغیر آگاهی را مورد سنجش قرار می‌دهد. در زمینه سایر ابعاد نیز به همین صورت است.
بعد از محاسبه بار عاملي استاندارد بايد آزمون معناداري صورت گيرد. براساس نتايج مشاهده شده در جدول 4-9 بارعاملي آماره t شاخص‌هاي سنجش هر يک از ابعاد مورد مطالعه در سطح اطمينان 5% مقداري بزرگتر از 96/1 مي‌باشد. بنابراين همبستگي‌هاي مشاهده شده معنادار است. خروجی نرم‌افزار لیزرل در شکل 4-13 آمده است.

شکل (4-12). بارعاملی استاندارد تحلیل عاملی تأییدی

شکل (4-13). آماره t تحلیل عاملی تأییدی خروجی لیزرل

جدول (4-8). خلاصه نتایج تحلیل عاملی تأییدی مقیاس مورد استفاده

بار عاملي استاندارد
آماره t
آلفاي کرونباخ
شاخص‌هاي سنجش عامل آگاهی
 
 
716/0
اعتماد به تبلیغات از طریق تلوزیون و رسانه ها
38/0
92/5

برگذاری نمایشگاه ها
49/0
71/7

آگاهی قبلی
55/0
77/8

آگاهی از سلامت جسمی خود
58/0
14/9

شاخص‌هاي سنجش عامل انگیزه
 

754/0
مفید بودن برای سلامتی خود و خانواده
51/0
78/8
 
مزه و طعم بهتر
48/0
70/4
 
تازه تر بودن نسبت به محصولات عادی
28/0
66/4
 
حفظ منابع غذایی و طبیعی در پروسه تولید برای نسل ها آینده
45/0
85/7
 
سازگار با محیط زیست
37/0
36/6
 
مد و رایج بودن
48/0
39/8
 
شاخص‌هاي سنجش عامل سبک زندگی
 

838/0
سالم و سازگار بوده شیوه زندگی با محیط زیست
58/0
34/10
 
عدم توجه به سبز بودن محصول
38/0
41/6
 
حساس نسبت به مواد غذایی مصرفی خانواده و خود
47/0
02/8
 
علاقه مند به حیوانات و شیوه نگهداری آنها
40/0
78/6
 
ضرر کمتر مرغ ارگانیک در مقایسه با مرغ معمولی برا جسم
41/0
91/6
 
نمادی از موقعیت بالای اجتماعی
33/0
60/5
 
رفتن به فروشگاه های مختلف
40/0
74/6
 
شاخص‌هاي سنجش عامل اجتماعی
 

816/0
تاثیر نظر دوستان و آشنایان
53/0
52/9
 
جویا شدن از نظر دوستان و آشنایان
48/0
07/3
 
بعلت مصرف دوستان و آشنایانم
71/0
37/8
 
آگاهی اعضای خانواده ام از انتخاب مرغ سبز
42/0
69/3
 
انتخاب مرغ سبز به علت مصرف اعضای خانواده
44/0
33/3
 
انتخاب مرغ سبز به علت خرید یکی از اعضای خانواده ام
45/0
85/7
 
انتخاب به علت مصرف آن توسط همکارانم
31/0
20/5
 
انتخاب مرغ سبز به علت انتخاب و خرید آن توسط همکارانم
75/0
88/13
 
شاخص‌هاي سنجش عامل ادراک
 

837/0
کیفیت بالاتر در مقایسه با معمولی
66/0
68/12

احساس رسیدن مواد باکیفیت و مفید به جسم
77/0
72/15

معتبر بودن برندهای عرضه کننده آن
60/0
33/11

مناسب بودن بسته بندی آن
68/0
20/13
 
اطلاعات کافی بر روی بسته بندی آن
66/0
79/9
 
برخورد مناسب فروشندگان
41/0
20/7
 
پاکیزه بودن فروشگاه ها
59/0
96/10

بر خوردار بودن برند های آن از گواهینامه های معتبر بین المللی
47/0
87/2

در نهايت جهت برازش تحلیل عاملی از شاخص‌هاي نيکوئي برازش استفاده شده است.يکي از شاخص‌هاي عمومي براي به حساب آوردن پارامترهاي آزاد در محاسبه شاخص‌هاي برازش شاخص خي-دو بهنجار است که از تقسيم ساده خي-دو بر درجه آزادي مدل محاسبه مي‌شود. چنانچه اين مقدار بين 1 تا 5 باشد مطلوب است. (شوماخر و لومکس، 1988، 88 ؛ کلاين، 1205 : 59 ؛ به نقل از قاسمي127، 1389 : 162)

همچنين از آنجا که شاخص RMSEA برابر 036/0 و کوچکتر از 05/0 بدست آمده، مدل از برازندگي خوبي برخوردار است.

4-3-2) آزمون نرمال بودن داده‌ها
چون تحقيقات مبتني بر مدل ساختاري مبتني بر فرض نرمال بودن داده‌ها هستند بنابراين نخست آزمون نرمال بودن صورت گرفته است. در تحليل عاملي تائيدي نيازي به نرمال بودن تمامي داده‌ها نيست بلکه بايد عامل‌ها (سازه‌ها) نرمال باشند. (کلاين، 2010) بنابراين فرض نرمال بودن داده ها در سطح معناداري 5% با تکنيک کولموگروف-اسميرنف آزمون شده است.

در این مطالعه سه دسته متغیر وجود دارد:
دسته نخست متغیرهای معرف ویژگی‌های عمومی جامعه هستند که عبارتند از: جنسیت، سن، درآمد، وضعیت تاهل، تحصیلات و وضعیت اشتغال.
دسته دوم متغیرهای مربوط به ابعاد متغیر جانبی تحقیق یعنی «خرید» می‌باشد که عبارتند از: میزان خرید، خرید نخست، خرید سالانه، خرید ماهانه و متوسط خرید.
دسته سوم متغیرهای مستقل و موثر بر انتخاب هستند که عبارتند از: آگاهی، انگیزه، شیوه زندگی، عوامل اجتماعی و ادراک.
آزمون نرمال بودن داده ها برای متغیرهای مستقل و وابسته صورت گرفته است. نتايج در جدول 4-9 ارائه شده است.
جدول (4-9). آزمون نرمال بودن داده‌ها
آزمون
سازه (عامل)
کولموگروف-اسميرنوف
شاپيرو-ويلک

معناداري
درجه آزادي
معناداري
درجه آزادي
آگاهی
0.128
378
0.952
378
انگیزه
0.102
378
0.970
378
شیوه زندگی
0.089
378
0.983
378
عوامل اجتماعی
0.107
378
0.938
378
ادراک
0.195
378
0.800
378

همانطور که در جدول نمايش داده شده است در تمامي موارد مقدار معناداري بزرگتر از 05/0 بدست آمده است. بنابراين دليلي براي رد فرض صفر مبتني بر نرمال بودن داده‌ها وجود ندارد. به عبارت ديگر داده‌هاي تحقيق نرمال است و مي‌توان آزمون‌هاي پارامتریک را اجرا کرد.
4-4) آزمون فرضیه‌های تحقیق
بعد از تأیيد ساختار عاملي سازه‌هاي پژوهش (پرسشنامه پژوهش) از آزمون همبستگی پیرسون براي سنجش فرضیه های تحقیق استفاده شده است.

4-4-1) آزمون فرضیه اول: ﺁگاهی مصرف کنندگان مرغ سبز در استان گیلان، بر انتخاب ﺁنها ﺗﺄثیر دارد.
نخست با استفاده از آزمون همبستگی رابطه ﺁگاهی مصرف کنندگان مرغ سبز با انتخاب مرغ سبز در استان گیلان بررسی شده است. این آزمون در سطح خطای 5% صورت گرفته است. فرضیه صفر مبتنی بر آن است که ﺁگاهی مصرف کنندگان مرغ سبز در استان گیلان، بر انتخاب ﺁنها ﺗﺄثیر ندارد. براین اساس فرضیه‌های تحقیق به صورت زیر تنظیم شده است:
H0: ﺁگاهی مصرف کنندگان مرغ سبز در استان گیلان، بر انتخاب ﺁنها ﺗﺄثیر ندارد.
H1: ﺁگاهی مصرف کنندگان مرغ سبز در استان گیلان، بر انتخاب ﺁنها ﺗﺄثیر دارد.
جدول (4-10). آزمون ضریب همبستگی پیرسون تأثیرﺁگاهی بر انتخاب مرغ سبز
فرضیه
ضریب همبستگی پیرسون
تعداد
مقدار معناداری
آگاهی
0.71
378
0.000

براساس نتایج مندرج در جدول 4-10 مقدار ضریب همبستگی پیرسون که مقدار قابل اعتنائی است. مقدار معناداری نیز کمتر از سطح خطا 05/0 بدست آمده است که نشان می‌دهد ضریب همبستگی مشاهده شده معنی‌دار است. بنابراین ﺁگاهی مصرف کنندگان مرغ سبز در استان گیلان، بر انتخاب ﺁنها ﺗﺄثیر دارد.

4-4-2) آزمون فرضیه دوم: انگیزه مصرف کنندگان مرغ سبز در استان گیلان، بر انتخاب ﺁنها ﺗﺄثیر دارد.
با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون انگیزه مصرف کنندگان مرغ سبز در استان گیلان بررسی شده است. این آزمون در سطح خطای 5% صورت گرفته است. فرضیه صفر مبتنی برآن است که انگیزه مصرف کنندگان مرغ سبز در استان گیلان، بر انتخاب ﺁنها ﺗﺄثیر ندارد. فرضیه‌های تحقیق به صورت زیر تنظیم شده است:
H0: انگیزه مصرف کنندگان مرغ سبز در استان گیلان، بر انتخاب ﺁنها ﺗﺄثیر ندارد.
H1: انگیزه مصرف کنندگان مرغ سبز در استان گیلان، بر انتخاب ﺁنها ﺗﺄثیر دارد.
جدول (4-11).آزمون ضریب همبستگی پیرسون تأثیر انگیزه بر انتخاب مرغ سبز
فرضیه
ضریب همبستگی پیرسون
تعداد
مقدار معناداری
انگیزه
0.76
378
0.000

براساس نتایج مندرج در جدول 4-11 ضریب همبستگی پیرسون 76/0 بدست آمده که همبستگی قابل توجه

پایان نامه
Previous Entries تحقیق با موضوع تحلیل عامل، تحلیل عاملی، ضریب همبستگی Next Entries تحقیق با موضوع استان گیلان، ضریب همبستگی، همبستگی پیرسون