تحقیق با موضوع بورس اوراق بهادار، محدودیت ها، بهای تمام شده، بورس اوراق بهادار تهران

دانلود پایان نامه ارشد

ط بهDEA استفاده شده و توسط نرم افزارGAMS تحلیل می شود. سپس رابطه نتایج بدست آمده از واحدها با نتایج امتیاز حاصل از قیمت سهامشان توسط روش آماری آزمون همبستگی پیرسون و آزمون t استیودنت توسط نرم افزار SPSS تحلیل خواهد شد.

1-9-قلمروی تحقیق
قلمرو تحقیق در سه بعد موضوعی، مکانی و زمانی مشخص می گردد:
قلمرو موضوعی:این تحقیق در زمینه ی سنجش کارایی شرکت های دارویی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با مدل ابر کارای تکنیک تحلیل پوششی داده ها و بررسی رابطه آن با بازده سهام این شرکت ها می باشد.

قلمروی مکانی: پژوهش حاضر به منظور بررسی کارایی،شرکت های دارویی پذیرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار واقع در تهران صورت می گیرد.

قلمروی زمانی:تحقیق حاضر از شهریور 1392 به منظور شناسایی مسأله ی اصلی تحقیق وبا مطالعه ی مقالات مرتبط با موضوع آغاز شد، و اطلاعات به کار گرفته شده به عنوان داده هایی برای حل مدل مربوط به بازه ی زمانی1390-1387 می باشد. که در آبان سال 1392 از بانک اطلاعاتی بورس اوراق بهادار تهران تهیه گردید.

1-10-جامعه و نمونه ی آماری
جامعه ی آماری تحقیق کلیه ی شرکت های دارویی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد که جمعاً27 مورداند و نمونه ی آماری را با رعایت حداقل تعداد واحدها ،همان 27 شرکت مواد دارویی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در نظر می گیریم. به جدول شماره ی 1 مراجعه گردد.

ردیف
نماد
نام شرکت
14)
دلر
داروسازی اکسیر
15)
دعبید
لابراتوار داروسازی دکتر عبیدی
16)
شتهران
تهران شیمی
17)
دامین
داروسازی امین
18)
دفارا
داروسازی فارابی
19)
والبر
سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)
20)
دالبر
البرز دارو
21)
دابور
داروسازی ابوریحان
22)
ددام
داملران
23)
دارو
کارخانجات داروپخش
24)
دیران
ایران دارو
25)
دپارس
پارس دارو
26)
وپخش
دارو پخش(هلدینگ)
27)
دزهراوی
داروسازی(زهراوی)
ردیف
نماد
نام شرکت
1)
دسینا
داروسازی سینا
2)
داسوه
داروسازی اسوه
3)
دفرا
فراوردههای تزریقی ایران
4)
دکیمی
کیمیدارو
5)
درازک
دارویی رازک
6)
دکوثر
داروسازی کوثر
7)
دتهران
داروسازی تهران دارو
8)
دلقما
دارویی لقمان
9)
دجابر
داروسازی جابربن حیان
10)
دشیمی
شیمی دارویی دارو پخش
11)
دتماد
تولید مواد اولیه ی داروپخش
12)
دروز
داروسازی روز دارو
13)
دسبحا
گروه دارویی سبحان

1-11-محدودیت های تحقیق
محدودیت ها برای انجام هر پژوهش ،می تواند محقق را از رسیدن به نتیجه ی بهتر و دقیقتر باز دارد.
در تحقیق حاضر هم محدودیت هایی وجود داشته که می توان به موارد زیر اشاره کرد:
وجود معدود تحقیق کافی داخلی در خصوص بررسی و تحلیل رابطه سنجش کارایی با تکنیک DEA و بازده سهام
سنجش کارایی مالی شرکت ها و الگوبرداری از شرکت های رقیب با روشDEA به علت محدودیت در دسترسی به داده های مالی شرکت هاکار دشواری است.
عدم دسترسی به داده های مالی سال 1391 به بعد با توجه به محدودیت اطلاعات در سایت www.rdis.ir
از آنجایی که محدودیت های این تحقیق به علت استخراج متغیر ها ی مدل از ترازنامه و صورت حساب سود وزیان عمدتا ناشی از محدودیت های اصول ومفروضات حسابداری می باشد در ادامه به مهمترین آنها اشاره می کنیم:
به دلیل فرض دوره ی مالی در حسابداری سود و درآمد یک شاخص کوتاه مدت ارزیابی عملکرد است. کوتاه مدت بودن شاخص مزبور عملکرد یک واحد اقتصادی را به درستی ارزیابی نمی کند در واقع بدلیل تغییرات مدیریتی و همچنین فرضیه ی تضاد منافع بین مدیریت وسایر گروه ها مانند سهامداران ممکن است سود و درآمد حسابداری دستکاری یا هموارسازی گردد، پس این احتمال وجود دارد که اطلاعات مربوط به متغیر خروجی مدل از اعتبار کمتری برخوردار باشد.
به دلیل اصل بهای تمام شده ه ی تاریخی، در محاسبه ی درامد حسابداری ارزش زمانی پول در نظر گرفته نمی شود.
که با توجه به محدودیت های حسابداری ذکر شده در فصل نهایی در نحوه ی استخراج وتعریف متغیرهای مدل DEA و نسبت های مالی پیشنهاداتی داده خواهد شد.

1-12-تعریف مفهومی و عملیاتی اصطلاحات و متغیرها
همانطور که در بخش های پیشین تشریح شد، در این پژوهش ابتدا به سنجش کارایی شرکت های دارویی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با مدل های ابر کارای تکنیک DEA می پردازیم و سپس به بررسی و تحلیل ارتباط امتیاز کارایی محاسبه شده با تکنیک مذکور و بازده سهام این شرکت ها در پایان سال مالی خواهیم پرداخت.
در ذیل به تعریف مفهومی و عملیاتی هر یک از متغیر های پژوهش می پردازیم:

شکل شماره 1-1 مدل DEA و بررسی رابطه آن با بازده سهام،
با استفاده ازسه مقاله ی آوکیران (2011) ، بکالی (2010) و دادخواه و همکاران (1389)

1-12-1- تعریف مفهومی متغیرها
بورس اوراق بهادار: بورس5 کلمه ای فرانسوی است که ریشه در لاتین دارد.در فرهنگ لغت های معتبر در مقابل کلمه ی بورس لفظ “مبادله” و گاهی هم “امکان مبادله” وهمچنین “سیستم مبادله” آمده است. بورس بازار خاصی است که در آن داد و ستد اوراق بهادار توسط کارگزاران بورس طبق مقررات این قانون انجام می گردد. در این تعریف صحبت از اوراق بهادار است که ابتدا این واژه را به اختصار تعریف می کنیم . اوراق بهادار عبارت از”سهام شرکت های سهامی،واریزنامه های صادراتی،اوراق قرضه و اوراق مشارکت صادر شده از طرف شرکت ها ،شهرداریها و مؤسسات وابسته به دولت و خزانه داری کل است که قابل معامله و نقل و انتقالند. بورس اوراق بهادار ،به معنی یک بازار متشکل و رسمی سرمایه است که در آن خرید و فروش اوراق بهادار ،تحت ضوابط و قوانین ومقررات خاصی انجام می شود. (نیکومرام ودیگران،1385)
کارایی: کارایی بیانگر این مفهوم است که یک سازمان به چه نوعی از منابع خود در راستای تولید ،نسبت به بهترین عملکرد در مقطعی از زمان استفاده کرده است(مهرگان،1387)
هزینه مواد مستقیم: یکی از اجزای اصلی بهای تمام شده،هزینه مواد اولیه می باشد،و رکن اصلی تولید کالا و محصولات است،که مواد اولیه تولید، خود به دو زیر بخش (مواد مستقیم، مواد غیر مستقیم) تقسیم می شود. (شباهنگ،1388)
هزینه‌های مواد مستقیم به موادی اطلاق می‌گردد که به سهولت قابل ردیابی و تخصیص به یک واحد محصول تولید شده می‌باشد این مواد شکل ظاهری محصول را تشکیل داده و بدون مصرف این مواد تولید محصول غیر ممکن است.(روزبهانی1391)
هزینه دستمزد مستقیم: یکی از اجزای اصلی بهای تمام شده محسوب می شود، دستمزدی است که بابت کاری پرداخته می شود که مستقیم صرف تبدیل مواد اولیه به کالای ساخته شده می باشد. (شباهنگ،1388) حقوق و دستمزد افرادی که مستقیماً در تولید محصول نقش داشته‌اند که به سهولت قابل ردیابی و تخصیص به یک واحد محصول است. مانند هزینه حقوق و دستمزد کارگران تولید. به منظور محاسبه هزینه ی حقوق و دستمزد اطلاع از عوامل لیست حقوق و دستمزد و آگاهی از قوانین و مقررات مربوط به آن مانند مالیات حق بیمه و عوامل دیگر ضروری است . (روزبهانی1391)
هزینه سربار تولید: یکی از اجزاء اصلی تشکیل دهنده بهای تمام شده، سربار تولید می باشد. در واقع هزینه هایی که مستقیماً در ساخت کالا و تولید محصول دخالت ندارند و به راحتی نمی توان تحمل این هزینه ها را به تولید کالا یا محصولی خاص یا سفارشی مشخص مرتبط دانست. (شباهنگ،1388) یکی از اجزاء اصلی تشکیل دهنده بهای تمام شده، سربار ساخت می باشد. سربار در واقع هزینه هایی می باشند که مستقیماً در ساخت کالا و تولید محصول دخالت ندارند و به راحتی نمی توان تحمل این هزینه ها را به تولید کالا یا محصولی خاص یا سفارشی مشخص مرتبط دانست. مونه هایی از هزینه های سربار که عموماً در اکثر مؤسسات تولیدی وجود دارد اشاره می نمائیم.(آبنوس،1387)
هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی: هزینه هایی هستند که مزیت انجام آن ها عاید بیش از یک موضوع هزینه در شرکت می شود و مرتبط با کوشش های اداره امور شرکت می باشند. (روزبهانی1391)
هزینه های توزیع ، فروش و بازاریابی: هزینه هایی است که به منظور به  فروش رساندن کالا و ارائه خدمات رخ می دهد وشامل هزینه های دریافت سفارش، حمل ونقل، انبارداری، تبلیغات فروش، توزیع محصولات ساخته شده ونظایر آن است. هزینه های توزیع و فروش و بازاریابی بسته به نوع فعاليتهاي آن سازمان ونياز مديريت تدوين وطراحي مي شود. (آبنوس،1387)
درآمد فروش: از فروش محصولات و ارائه ی خدمات، تحصیل و بر مبنای صورت حساب ارائه شده به مشتریان،صاحبکاران یا مستاجرین در ازای کالاها یا خدمات تامین شده اندازه گیری می شود.(سیلواری و حکمی صفت،1383)
بازده عبارت است از نسبت کلی عایدی یا زیان ناشی از سرمایه گذاری در پایان یک دوره زمانی معین به سرمایه موجود در ابتدای دوره مهمترين معيار ارزيابي عملكرد شركتها در حال حاضر نرخ بازدهي سهام آنهاست. اين معيار به تنهايي داراي محتواي اطلاعاتي براي سهامداران بوده، براي ارزيابي عملكرد مورد استفاده قرار مي گيرد.

1-12-2- تعریف عملیاتی متغیرها
کارایی: فرمول شماره 1-1 نحوه محاسبه کارایی را نشان می دهد.
=کارایی واحد jام (فرمول شماره 1-1)
Xij: میزان ورودی iام برای واحد jام (i=1,2,3,…,m)
:yrj میزان خروجی rام برای واحدjام (r=1,2,3,…,s)
Ur: وزن داده شده به خروجی rام (قیمت خروجی rام)
Vi: وزن داده شده به ورودی iام (هزینه ی ورودی iام)
ورودی ها:در تحلیل پوششی داده ها ،عاملی است که با افزودن یک واحد از آن به سیستم و با ثابت فرض کردن سایر شرایط ،کارایی کاهش می یابد.(شاهرودی و همکاران،1391)
خروجی ها: در تحلیل پوششی داده ها ،عاملی است که با افزودن یک واحد آن به سیستم و با ثابت فرض کردن سایر شرایط ،کارایی افزایش می یابد.(شاهرودی و همکاران،1391)
هزینه مواد مستقیم: آن بخش از مواد مصرفی است که از کالای ساخته شده جدائی ناپذیر است. (شباهنگ،1388) مانند هزینه چرم مصرفی در تلوید کفش و یا پارچه مصرفی در تولید پوشاک.
هزینه دستمزد مستقیم: هزینه ی حقوق و دستمزد اساسا متشکل از مبالغ پرداختی به کارکنان به صورت روز مزد ، هفتگی و ماهانه می باشد . ولی علاوه بر حقوق پایه که بر مبنای ساعات کارکرد و یا تعداد تولید محاسبه می گردد ، هزینه ی دستمزد در برگیرنده عوامل دیگر هزینه از قبیل اضافه کاری ، نوبت کاری و غیره می باشد . دستمزد و هزینه های وابسته به آن در مورد کارکنان قسمت تولیدی به صورت دستمزد مستقیم و در مورد کارکنان اداری به صورت دستمزد غیر مستقیم و هزینه های اداری و تشکیلاتی و توزیع و فروش به شکل دستمزد اداری و تشکیلاتی و دستمزد توزیع و فروش که هر دو جزء هزینه های دوره هستند تقسیم می شود .
هزینه سربار تولید: شامل هزینه استهلاک ساختمان کارخانه، هزینه اجاره ساختمان کارخانه، هزینه بیمه اجتماعی سهم کارفرما ،هزینه سوخت کارخانه ،هزینه روشنایی کارگاه و کارخانه،هزینه حقوق سرپرستان می باشد. (شباهنگ،1388) نمونه هایی از هزینه های سربار که عموماً در اکثر مؤسسات تولیدی وجود دارد اشاره می نمائیم. مشخص ترین هزینه های سربار به صورت زیر خواهند بود:
هزینه استهلاک ساختمان کارخانه ،هزینه اجاره ساختمان کارخانه، هزینه بیمه اجتماعی سهم کارفرما،هزینه سوخت کارخانه
هزینه روشنایی کارگاه و کارخانه ،هزینه حقوق سرپرستان .
در تولید هزینه های سربار در 2 زمان شناسایی می گردند.
1- قبل از شروع دوره مالی و قبل از آنکه سربار تحقق پذیرد سربار برآورد می گردد و به آن « سربار پیش بینی شده» و یا « سربار برآورد شده » گویند.
2- بعد از تحقق پذیرفتن هزینه که به آن سربار واقعی گویند باید توجه داشت گاهی سربار واقعی را در پایان دوره مالی نیز شناسایی می کنند. (آبنوس،1387)
هزینه های عمومی اداری وتشکیلاتی: شامل هزینه امور مالی، حسابداری، … و هزینه های مرتبط با

پایان نامه
Previous Entries تحقیق با موضوع بازده سهام، تحلیل پوششی، ارزیابی عملکرد، تکنیک DEA Next Entries تحقیق با موضوع بورس اوراق بهادار، بورس اوراق بهادار تهران، بازده سهام، تحلیل داده