تحقیق با موضوع بورس اوراق بهادار، بورس اوراق بهادار تهران، بازده سهام، تحلیل داده

دانلود پایان نامه ارشد

روابط عمومی شرکت می باشد.
هزینه توزیع ،فروش و بازاریابی: شامل : 1- حساب هزينه تبليغات نمايشگاهي 2- هزينه چاپ آگهي در رورنامه 3- هزينه حمل وبسته بندي 4- هزينه مشاوره بازاريابي وماركتينگ 5- هزينه انبارهاي فروش 6- هزينه نمايندگيها 7- هزينه حقوق ودستمزد پرسنل فروش 8- هزينه طراحي سايت وتبليغات اينترنتي 9- هزينه چاپ بروشور وتبليغات خياباني 10- هزينه حمل ونقل 11- هزينه اجاره بخش هاي فروش ونمايندگيهاي فروش 12- هزينه آب وبرق وگاز قسمت هاي فروش و … اما هزينه هاي عمومي واداري مي تواند شامل: 1- اياب وذهاب پرسنل اداري 2- ملزومات مصرفي اداري 3- پست وپسک 4- چاپ وكپي 5- حمل ونقل 6- هزينه اجاره بخش هاي اداري و … می باشد.
در آمد فروش: شامل درآمد عملیاتی است که مربوط به فعالیتهای اصلی موسسه است و درآمدهای غیر عملیاتی که مربوط به فعالیتهای اصلی موسسه نمی باشد. ((Joo et.al,2011
فرمول های محاسبه بازده سهام:

1-13-جمع بندی
در این فصل در قالب بیان مساله به معرفی مساله اصلی تحقیق پرداخته شد. پس از تدوین سوالات اصلی پژوهش به معرفی فرضیات پرداختیم و با بیان مدل پژوهش،تعاریف مفهومی و عملیاتی هر یک از متغیرهای تحقیق صورت گرفت.در فصل بعدی با بررسی انواع مدل های تکنیک تحلیل پوششی داده ها و بازده سهام و همچنین مرور مطالعات پیشین در این زمینه به تشریح مبسوط تری از چهارچوب نظری پژوهش خواهیم پرداخت.

3-1-مقدمه
برای بررسی رشته های مختلف علوم انسانی از روش علمی استفاده می شود(ایرانی نژاد پاریزی،1387) تحقیق علمی پیگیری یک روش گام به گام منطقی ودقیق برای شناسایی مشکلات گردآوری داده ها و تحلیل داده ها و استنتاج متغیر از آن است،و نتیجه ی نهایی از این فرایند کشف واقعیات جدیدی است که کمک می کند تا مشکلات موجود حل شود(سکاران،1385) و از جمله ویژگی های مطالعه ی علمی که هدفش حقیقت یابی است،استفاده از یک روش تحقیق مناسب است و انتخاب روش تحقیق مناسب به هدف ها،ماهیت و موضوع مورد تحقیق و امکانات اجرایی بستگی دارد و هدف از تحقیق،دسترسی دقیق و آسان به پرسش های تحقیق است(خاکی،1387)
لذا در این فصل به تفکیک، موارد مذکور در فصل اول و هر یک از روش های مورد استفاده در این تحقیق را تشریح می کنیم.

3-2- روش تحقیق
همان طور که در فصل اول بیان شده است این تحقیق،از حیث هدف یک تحقیق کاربردی است.
تحقیق کاربردی،تحقیقاتی اند که نظریه ها،قانون مندی ها،اصول و فنونی که در تحقیقات بنیادی6 تدوین می شوند را برای حل مسائل اجرایی و واقعی به کار می گیرند.این نوع تحقیقات بیشتر بر موثرترین اقدام تکیه دارند و علت ها را کمتر مورد توجه قرار می دهند،این تأکید بیشتر به واسطه ی آن است که تحقیقات کاربردی به سمت کاربرد عملی دانش هدایت می شوند.(خاکی،1386)
براساس اجرا یک تحقیق میدانی است.این نوع تحقیق بررسی های علمی غیر آزمایشی هستند که هدفشان،کشف روابط و تعامل بین متغیر های گوناگون در ساختار های اجتماعی و سازمانی واقعی است.به طور کلی هر مطالعه ی علمی بزرگ یا کوچکی که روابط را به طور نظام یافته دنبال می کند. فرضیه ها را بیازمایند و غیر آزمایشی باشد و در شرایط زندگی واقعی مانند جوامع محلی،کارخانه ها،سازمان ها،ومؤسسات اجرا گردد مطالعه ی میدانی تلقی می شود.(خاکی،1386)
از حیث روش و گردآوری اطلاعات یک تحقیق توصیفی است. تحقیق توصیفی شامل جمع آوری اطلاعات برای آزمون فرضیه یا پاسخ به سؤالات مربوط به وضعیت فعلی موضوع مورد مطالعه می شود و لازم بذکر است که یک تحقیق توصیفی آنچه را هست،توصیف و تفسیر می کند و به شرایط یا روابط موجود فرایند های جاری یا روند های در حال گسترش توجه دارد.(خاکی،1386)
روش کار به این صورت است که کارایی فنی شرکت های دارویی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با “فرم پوششی مدل ابرکارایی تحت بازده به مقیاس ثابت ماهیت ورودی” از تکنیک تحلیل پوششی داده ها سنجیده خواهد شد، پس از تعیین واحدهای مرجع به طور همزمان رتبه بندی واحدها با مدل مذکور،برآورد خواهد شد.در نهایت پس از محاسبه کارایی نسبی شرکت ها و رتبه بندی واحدهای تصمیم گیر بر اساس میزان کارایی شان،تکنیک های آماری جهت آزمون فرضیات پژوهش مورد استفاده قرار می گیرد.برای آزمون فرضیات اوّل(بین کارایی نسبی شرکت ها و بازده سهام رابطه معنی داری وجود دارد.) از تحلیل همبستگی، و برای آزمون فرضیات دوّم (بازده سهام شرکت های کارا از بازده سهام شرکت های ناکارا بیشتر است) از آزمون t استیودنت جهت مقایسه میانگین دو جامعه استفاده می گردد.لازم به توضیح می باشد.

3-3 -قلمرو مکانی و زمانی تحقیق
قلمرو مکانی تحقیق حاضر،شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. دلیل این امر قابلیت اتکای بیشتر اطلاعات ارائه شده توسط شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران،تهیه ی صورت های مالی حسابرسی شده توسط این شرکت ها،امکان دسترسی به اطلاعات آنها و همچنین مستند بودن اطلاعات می باشد.
دوره ی زمانی این تحقیق 3 ساله از ابتدای سال 1387 تا انتهای سال 1390 می باشد.

3-4- جامعه و نمونه ی آماری تحقیق
جامعه ی آماری عبارت است از تعدادی از عناصر مطلوب مورد نظر که حداقل دارای یک صفت مشخص باشند،صفت مشخصه صفتی است که بین همه ی عناصر جامعه ی آماری مشترک و متمایز کننده جامعه ی آماری از سایر جوامع باشد.نمونه ی آماری عبارت است از تعداد محدودی از آحاد جامعه ی آماری که بیان کننده ی ویژگی های اصل جامعه باشد.(عادل آذر ،1382)
جامعه ی آماری این تحقیق از کلیه ی شرکت های دارویی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تشکیل می شود.جهت انتخاب نمونه ی آماری از روش حذف سیستماتیک استفاده شده است. بدین منظور شرکت هایی که حائز شرایط زیر باشد بعنوان نمونه ی تحقیق انتخاب شده اند.
در تمام دوره ی تحقیق عضو پذیرفته شده و بطور فعال در بورس اوراق بهادار تهران مورد مطالعه قرار گرفته باشد.
در تمام طول سال های تحقیق ،سال مالی شرکت تغییر نیافته باشد و سال مالی آنها به 29 اسفند منتهی می باشد،تا شاخص های محاسبه شده در انتهای سال مالی دارای تطابق زمانی لازم باشد.
شرکت هایی که نام آنها تا تاریخ 29/12/1383 در فهرست شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران درج شده باشد.
صورت های مالی،ترازنامه، بدلیل استخراج اطلاعات مربوط به متغیر های مدل ویادداشت های همراه سالانه ی شرکت های مورد بررسی جهت استخراج اطلاعات مربوط به متغیرهای مواد مستقیم،دستمزد مستقیم،سربار تولید در دسترس باشد.
شرکت در طول دوره تحقیق وقفه معاملاتی7 بیش از شش ماه نداشته باشد.
جزو شرکت های سرمایه گذاری، ،هلدینگ، و لیزینگ نباشد،به عبارت دیگر صرفا شرکت هایی که بطور مستقیم در فعالیت های عملیاتی (تولیدی و خدماتی )ایفای نقش می کند مورد مطالعه و بررسی قرار می گیرند چون وارد کردن این گونه شرکت ها در جامعه ی آماری پژوهش باعث احتساب مضاعف نتایج فعالیت های عملیاتی خواهد شد.
ازبین 27 شرکت دارویی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران،4 شرکت سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)،داروپخش(هلدینگ) ،تهران شیمی(سال مالی،30/9/x138)،دارویی لقمان (عدم موجود بودن اطلاعات صورت حساب سود و زیان)، حذف ،و23شرکت به عنوان نمونه ی آماری انتخاب شدند.
با توجه به سنجش کارایی شرکت های دارویی با استفاده از تکنیک DEA و الگوبرداری از شرکت های کارا،لازم است تعداد واحد های مورد بررسی حداقل برابر با رابطه ی زیر باشد:

تعداد واحدهای مورد ارزیابی
که در این رابطه :
m تعداد ورودی ها s :تعداد خروجی ها
عدم بکارگیری رابطه ی فوق در عمل موجب می گردد که تعداد زیادی از واحد ها بروی مرز کارا قرار گرفته و به عبارت دیگر امتیاز کارایی 1 گردد. لذا قدرت تفکیک پذیری واحد ها کاهش می یابد.(مهرگان،1386)
لازم به توضیح است:
در این تحقیق برای سنجش کارایی از یک مدل که شامل 4 ورودی و یک خروجی می باشد، استفاده شده است، که طبق رابطه (1+4)3 تعداد واحد های تحت بررسی باید حداقل برابر 15 تا شود،که 23 شرکت دارویی، که از لحاظ ویژگی همگون و جزء شرکت های تولیدی بورس اوراق بهادار تهران محسوب می شود،به عنوان نمونه در نظر گرفته شد.

3-5- ابزار گردآوری داده ها و اطلاعات
هر پدیده از نظر کمی و کیفی ویژگی هایی دارد که آگاهی در مورد این ویژگی ها به ماهیت و نحوه ی دستیابی به آنها وابسته است.این پدیده ها به عنوان متغیر در طول زمان دچار تحول و دگرگونی می گردند،یافتن پاسخ و راه حل برای مسأله ی انتخاب شده در هر تحقیق،مستلزم دست یافتن به داده هایست که از طریق آنها بتوان فرضیه هایی که به عنوان پاسخ های احتمالی و موقتی برای مسأله ی تحقیق مطرح شده اند را آزمون کرد. ابزار های گوناگونی برای بدست آوردن داده ها مانند مشاهده،مصاحبه،پرسشنامه، و مدارک و اسناد وجود دارد هر یک از این ابزار ها مزایا و معایبی دارند که هنگام استفاده از آنها باید مورد توجه قرارگیرند.تا اعتبار پژوهش دچار خدشه نشود،و از طرفی نقاط قوت ابزار تقویت گردد.هر پژوهشگری با توجه به ماهیت مسأله و فرضیه های طراحی شده یک یا چند ابزار راطراحی می کندو پس از کسب شرایط لازم در مورد اعتبار این ابزارها،از آنها در جهت جمع آوری داده ها بهره جوید تا در نهایت از طریق پردازش و تحلیل این دادها بتوان در مورد فرضیه ها قضاوت کرد. انتخاب ابزارها باید بگونه ای باشد که پژوهشگر بتواند از نحوه ی انتخاب ابزار خود دفاع کند و از این دستآوردها پژوهش خود را معتبر سازد.(خاکی،1386)
اطلاعات مورد استفاده در این تحقیق،اطلاعات ثانویه های است که به روش های زیر جمع آوری شده است:
بررسی های کتابخانه ای و پایگا ه های اینترنتی مرکز توسعه و پژوهش های اسلامی سازمان بورس اوراق بهادار تهران
بررسی اسناد و سوابق گزارشات مالی (ترازنامه،صورت حساب سود و زیان) شرکت های مورد بررسی و یادداشت های همراه آن
انتخاب از بانک های اطلاعاتی ره آورد نوین،تدبیر پرداز
اطلاعات موجود در سایت بورس همچون : irbourse.com,tsesc.com,rdis.ir,seo.ir

3-6-معرفی ساختار و روش تجزیه و تحلیل داده ها
داده ها به عنوان آگاهی های خام و پردازش نشده،ابتدایی ترین شناخت پژوهشگر پیرامون پاسخ های احتمالی ای هستند که در رابطه با مسأله ی تحقیق مطرح شده اند لذا پژوهشگر پس از دستیابی به این داده ها با توجه به ماهیت آنها و ساختار و قالب فرضیه ها با این سوال روبرو می شوند،که ازچه طریق این داده ها را طبقه بندی،پردازش و در نهایت تحلیل کند تا بتواند فرضیه ها را که حالت پاسخ های احتمالی و موقتی برای مسأله ی تحقیق دارا هستند،تعیین تکلیف نماید.برای تجزیه و تحلیل داده ها با توجه به ماهیت آنها روش های مختلفی وجود دارد که پژوهشگر باید به کاربرد و سنخیت این روش ها توجه کند تا در نهایت بتواند استنتاج ها و نتیجه گیری های معتبر و دقیقی را به عمل آورد.پس بطور کلی می توان گفت که در تجزیه و تحلیل داده ها یک بعد کمی وجود دارد که آن محاسبات آماری خاص است و یک بعد کیفی، که آن تحلیل ها و استنتاج هایی است که نتایج محاسبات آماری صورت می پذیرد،تا تا بتوان در نهایت به آن جامعه ی آماری تعمیم داد.(خاکی،1386)
در این پژوهش همانطور که در فصل اول و دوم بیان شد برای سنجش کارایی فنی شرکت های دارویی و. الگوبرداری از شرکت های دارویی کارا، با استفاده از مدل های سوپر کارای تکنیک DEA خروجی استفاده شده است، لازم بذکر است متغیرهای ورودی و خروجی مدل برگرفته از تحقیقات آوکیران (2011) ،بکالی (2010) و دادخواه و همکاران (1389) و در کنار آنها با مطالعه ی چندین مقاله ی علمی-پژوهشی تعریف شده است.
حال در ذیل به تفکیک هر یک از روش های بکار گرفته شده در این تحقیق را مورد بررسی قرارمی دهیم.
3-6-1- فرم پوششی مدل ابرکارایی تحت بازده به مقیاس ثابت

پایان نامه
Previous Entries تحقیق با موضوع بورس اوراق بهادار، محدودیت ها، بهای تمام شده، بورس اوراق بهادار تهران Next Entries تحقیق با موضوع ضریب همبستگی، تحلیل پوششی داده ها، تحلیل پوششی، بازده سهام