تحقیق با موضوع بازده سهام، تحلیل پوششی، تحلیل پوششی داده ها، بورس اوراق بهادار

دانلود پایان نامه ارشد

دارو
7
959760
48137
68867
21753
369827
داروسازی جابربن حیان
8
266136
10170
20832
6120
183397
شیمی دارویی داروپخش
9
393198
21134
46976
15996
182367
تولید مواد اولیه ی داروپخش
10
201150
7178
17276
26808
82696
داروسازی روز دارو
11
169714
8856
128298
35559
380286
گروه دارویی سبحان
12
1298057
81180
72226
32526
568461
داروسازی اکسیر
13
376023
18821
46233
14830
123526
لابراتوار داروسازی دکتر عبیدی
14
268161
17476
33684
13755
113187
داروسازی امین
15
918429
27708
54065
10416
513099
داروسازی فارابی
16
655277
25077
54678
14526
162901
البرز دارو
17
422205
30749
57988
13520
230695
داروسازی ابوریحان
18
300752
16350
19126
8416
125836
داملران
19
1011226
69551
146847
71968
408433
کارخانجات داروپخش
20
157210
16123
25406
8191
66772
ایران دارو
21
276101
16045
28846
13651
148473
پارس دارو
22
789491
34151
38702
11132
461693
داروسازی زهراوی
23

جدول 3-1-3 داده های مربوط به شاخص های مدل تحلیل پوششی داده ها سال 1389
درآمد فروش
(y_1 )
هزینه های فروش، عمومی و اداری
(x_4 )
سربار تولید
(x_3 )
دستمزد مستقیم
(x_2 )
مواد مستقیم
(x_1 )

شرکت های مواد دارویی
ردیف
422209
24192
40845
18171
141151
داروسازی سینا
1
720660
35059
52638
16292
174365
داروسازی اسوه
2
200685
27915
38261
30876
42307
فراورده های تزریقی ایران
3
450476
26674
63266
24750
203933
کیمیدارو
4
512879
55438
55753
22741
234766
دارویی رازک
5
295540
33796
36460
10476
188534
داروسازی کوثر
6
197540
18592
26205
18218
125570
داروسازی تهران دارو
7
1155250
58552
84431
23080
434914
داروسازی جابربن حیان
8
280825
9924
26522
6611
180845
شیمی دارویی داروپخش
9
452311
23120
53786
18909
238808
تولید مواد اولیه ی داروپخش
10
186287
9384
40777
10016
88811
داروسازی روز دارو
11
178032
9481
143033
42467
1074653
گروه دارویی سبحان
12
1474076
10404
83198
37493
622814
داروسازی اکسیر
13
443887
42674
54351
16377
139114
لابراتوار داروسازی دکتر عبیدی
14
251135
14737
36015
14093
113063
داروسازی امین
15
39285
904969
52395
17671
534786
داروسازی فارابی
16
630997
29738
57462
17085
211336
البرز دارو
17
560600
35169
73887
18536
279012
داروسازی ابوریحان
18
367850
16653
26262
11668
154059
داملران
19
1101409
40313
164445
79853
418647
کارخانجات داروپخش
20
178159
14347
30188
10209
78520
ایران دارو
21
348527
19300
32379
5628
141310
پارس دارو
22
890074
44769
40424
12684
503686
داروسازی زهراوی
23

داده های مربوط به بازده سهام سال 1388و1389و1390

جدول 3-1-4 داده های مربوط به بازده سهام 1388و1389و1390
ردیف
نام شرکت
بازده سال1390
بازده سال1389
بازده سال1388
1
سینا
60.16
86.59
33.74
2
اسوه
62.55
72.69
52.5
3
فراورده های تزریقی ایران
3.805
11.59
3.98
4
کیمیدارو
47.06
53.37
40.76
5
رازک
71.9
93.69
50.11
6
کوثر
26.84
19.37
34.3
7
تهران دارو
348.05
709.8
-13.7
8
جابربن حیان
52.63
102.5
2.77
9
شیمی دارویی داروپخش
46.14
71.8
20.48
10
تولید مواد اولیه داروپخش
115.2
126.5
103.9
11
روز دارو
15.88
15.88
10.57-
12
سبحان
75.87
59.56
92.19
13
اکسیر
37.05
62.32
12.69
14
لابراتوار دکتر عبیدی
28.43
25.22
31.65
15
امین
67.77
59
76.55
16
فارابی
36.43
25.76
47.11
17
البرز دارو
36.43
47.11
25.76
18
ابوریحان
76.1
11.7
140.5
19
داملران
55.42
99.52
11.32
20
کارخانجات داروپخش
62.9
84.04
41.77
21
ایران دارو
70.04
74.01
66.08
22
پارس دارو
45.45
37.51
53.4
23
زهراوی
55.05
35.65
54.45

3-11-جمع بندی
در این فصل به معرفی ساختار ها و روش های تجزیه و تحلیل داده ها، روش اجرای تحقیق و معرفی داده های مورد نظر برگرفته از مدل تحقیقات آوکیران (2011) ،بکالی (2010) و دادخواه و همکاران (1389) و بیان گام های محاسباتی تحقیق، پرداختیم.در ادامه در فصل چهارم، سعی بر تجزیه و تحلیل روش ها و معرفی مدل اصلی تحقیق در قالب داده های برگرفته از شرکت های دارویی پرداخته تا از نتایجی که بدست آمده در راستای ارائه پیشنهاد ها بهره گرفته شود، که در جدول زیر به صورت اجمالی خلاصه ای از فصل سوم نشان داده شده است.

موضوع
روش تحقیق
جامعه آماری
27 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
نمونه آماری
23
روش نمونه گیری
روش نمونه گیری حذف سیستماتیک
روش آماری
جهت سنجش کارایی به روش : DEAمدل های برنامه ریزی ریاضی
“فرم پوششی مدل ابرکارایی تحت بازده به مقیاس ثابت ماهیت ورودی” تحلیل پوششی داده ها
جهت آزمون فرضیات: آزمون همبستگی پیرسون ، آزمون مقایسه میانگین دو جامعه

4-1- مقدمه
بر مبنای مطالبی که در فصول پیش مطرح شد،هدف از انجام پژوهش فوق برآورد امتیاز کارایی فنی شرکت های دارویی، تعیین شرکت های کارا و ناکارا، معرفی واحدهای الگو ، با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده ها و بررسی رابطه آن با بازده سهام این شرکت ها می باشدجامعه ی آماری پژوهش 27 شرکت دارویی پذیرفته شده در بورس در بازه ی زمانی 1387-1389 بوده است که با حذف سیستماتیک 23 شرکت به عنوان نمونه انتخاب گردید، آنچه که در این فصل ارئه خواهدشد نتایج حاصل از حل مدل هایی می باشد که به تفضیل در فصول پیش تشریح شده و تحلیل نتایج حاصل از آزمون همبستگی پیرسون وآزمون t استیودنت جهت بررسی رابطه امتیاز کارایی حاصل از DEA و بازده سهام و بررسی وضعیت بازده سهام شرکت های کارا نسبت به بازده سهام شرکت های ناکارا می‌باشد.

4-2- آمار توصیفی متغیر های DEA
به منظور بررسی مشخصات عمومی متغیرها، جهت برآورد مدل و تجزیه و تحلیل دقیق آنها ،آشنایی با آماره های توصیفی مربوط به متغیرها لازم است.
داد ه های مورد بررسی ،مربوط به 23 شرکت در طی سه سال می باشد.جدول زیر آمار وتوصیفی داده های (3-2-1) ،(3-2-2)، (3-2-3) جمع آوری شده در فصل سوم مربوط به تکنیک DEA را نشان می دهد.

جدول شماره 4-1 آمار توصیفی متغیر های DEA

متغیر
میانگین
انحراف معیار
حداقل
حداکثر
مواد مستقیم(x_1 )
457540
317093
39285
1470000
دستمزد مستقیم(x_2 )
38472
107147
7178
905000
سربار تولید(x_3 )
49966
31720
14378
164000
هزینه های فروش، عمومی و اداری(x_4 )
18280
13811
4745
79853
درآمد فروش(y_1 )
234870
179677
33615
1070000

4-3- سنجش کارایی حاصل از حل مدل
همان طور که بیان گردید برای سنجش کارایی فنی شرکت های دارویی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از “فرم پوششی مدل ابرکارایی تحت بازده به مقیاس ثابت ماهیت ورودی” استفاده شده و داده های جمع آوری شده در بازه ی زمانی 1387-1389 با استناد به جداول شماره ی (3-2-1) ،(3-2-2)، (3-2-3) موجود در فصل 3 برای تعریف متغیر‌های تصمیم و پارامتر های مدل ریاضی DEA به کار گرفته شد،اطلاعات بدست آمده از مدل های مذکور جهت حل وارد نرم افزارGAMS گردید . جداول زیر امتیاز نتایج حاصل از انواع کارایی، واحدهای الگو برای واحدهای ناکارا، و مقادیر مازاد ورودی و کمبود خروجی را نشان می دهد.

جدول 4-2-1 امتیاز کارایی حاصل از DEA برای سال های 1387-1389 ، و معرفی واحدهای الگو
DMU
شرکت
1387
واحد های الگو
1388
واحد های الگو
1389
واحد های الگو

سینا
0.87

0.48(17),0.18(19),0.7(23)
0.73
0.16(2),0.04(13),0.33(17)
0.76
0.53(2),0.03(13)

اسوه
0.92

0.28(3),0.58(17)
1.19
0.16(2),0.3(3),0.78(17)
1.36
0.053(2),0.04(3),0.36(14),0.86(17)

فراورده های تزریقی ایران
1.35
0.28(3),0.36(17)
1.02
0.31(2),0.3(3)
1.15
0.28(2),0.04(3)

کیمیدارو
0.74

0.08(16),0.94(17)
0.77
0.24(6),0.05(16),0.53(17)
0.64
0.46(2),0.08(13)

رازک
0.67
0.06(17),1.23(19),0.02(23)
0.6
0.5(2)
0.63
0.52(2),0.09(13)

کوثر
0.97
0.52(16)
1.12
0.46(16)
0.56
0.27(2),0.12(23)

تهران دارو
0.75
0.37(19),0.12(23)
0.52
0.04(13),0.04(16),0.2(17)
0.5
0.16(2),0.06(13)

جابربن حیان
0.94
0.26(16),0.9(17),0.38(23)
0.87
0.15(13),0.01(16),0.95(17)
0.8
0.82(2),0.41(23)

شیمی دارویی داروپخش
0.91
0.25(16),0.09(17),0.01(23)
0.8
0.3(6),0.26(16),0.02(17)
0.83
0.09(13),0.16(23)

تولید مواد اولیه داروپخش
0.92
0.25(17)0.73(19),0.04(23)
0.61
0.06(6),0.06(16),0.48(17)
0.6
0.36(2),0.13(13)

روز دارو
0.94
0.2(17),0.01(19),0.17(23)
0.96
0.11(6),0.04(16),0.18(17)
0.65
0.16(2),0.05(13)

سبحان
0.66

0.22(16)
0.52
0.4(6)
0.13
0.12(13)

اکسیر
0.96
2.11(19),0.69(23)
8.81
1.64(23)
5.01
5.29(9),0.12(13)

لابراتوار دکتر عبیدی
0.84

0.2(3),0.56(17)
0.76
0.57(17)
0.77
0.59(2),0.1(3)

امین
0.66
0.03(16),0.51(17)
0.62
0.01(2),0.01(13),0.37(17)
0.64
0.26(2),0.04(13)

فارابی
1.22

0.03(16),1.14(22)
1.21
0.9(6),0.68(23)
0.04
0.01(2),0.03(23)

البرز دارو
1.34
0.53(1),0.78(14),0.08(23)
1.24
0.8(2),0.18(11),0.18(16)
0.86
0.65(2),0.11(13),0.03(23)

ابوریحان
0.75
0.09(16),0.63(17)
0.57
0.52(17),0.1(23)
0.66
0.65(2),0.11(13),.0.03(23)

داملران
1.11
0.12(13),0.33(17)
0.84
0.08(13),0.04(16),0.24(17)
0.87
0.51(2),0.07(13)

کارخانجات داروپخش
0.74
0.5(3),1.93(17)
0.6
0.3(2),1.28(17)
0.84
0.87(2),0.32(13)

ایران دارو
0.64
0.01(3),0.28(17)
0.5
0.22(2),0.05(17)
0.57
0.23(2),0.01(13)

پارس دارو
0.75
0.2(17),0.46(19),0.08(23)
0.66
0.02(13),0.09(16),0.26(17)
0.73
0.34(2),0.07(13)

زهراوی
1.37
0.87(16),0.08(23)
1
0.86(16)
1.59
23
Average
0.85
0.77
0.69

جدول 4-2-2 تعیین مقادیر مازاد و کمبود برای هر یک از واحدها در سه دوره مالی
درآمد فروش
(Y1)
هزینه های فروش، عمومی و اداری
(X4)
سربار تولید
(X3)
دستمزد مستقیم
) X2)
مواد مستقیم
(X1)

سال
شرکتهایدارویی
ردیف
0
7227.96
0
3625.4
0
1387
داروسازی سینا
1
0
0
0
3125.6
0
1388

0
0
1599.14
4459.13
0
1389

0
0
0
3063.7
0
1387
داروسازی اسوه
2
0
9652.22
0
0
0
1388

0
6567.21
0
0
0
1389

0
0
0
0
0
1387
فراوردههای تزریقی ایران
3
0
0
0
0
0
1388

0
0
0
0
0
1389

0
885.57
5609.4
0
0
1387
کیمیدارو
4
0
0
11115.05
0
0
138

0
0
9438
5285.5
0
1389

0
3151.07
0
0
0
1387
دارویی رازک
5
0
11072.6
0
241.87
0
1388

0
15687.03
0
2398.8
0
1389

0
0
9280.9
7322.6
5600
1387
داروسازی کوثر
6
0
0
0
0
0
1388

0
4237.2
1516.61
0
0
1389

0
4066.07
0
4698.2
0
1387
داروسازی تهراندارو
7
0
0
0
1752.6
0
1388

0
3073.2
0
4386.02
0
1389

0
12063.63
0
0
0
1387
داروسازی جابربن حیان
8
0
0
0
0
0
1388

0
0
8167.2
0
0
1389

0
0
0
897.9
0
1387
شیمیداروییداروپخش
9
0
0
0
1416.01
0
1388

0
0
7877.5
0
11317.52
1389

0
4605.37
0
0
0
1387
تولیدمواداولیه

پایان نامه
Previous Entries تحقیق با موضوع بورس اوراق بهادار، بورس اوراق بهادار تهران، بازده سهام، تحلیل داده Next Entries منابع و ماخذ پایان نامه سیاست جنایی، راهنمایی و رانندگی، سیاست جنایی تقنینی، پیشگیری از جرم