تحقیق با موضوع انحراف معیار، تحلیل اطلاعات، توصیف اطلاعات، مشتری گرایی

دانلود پایان نامه ارشد

پرسشنامه مشخص شد. سپس توصیف اطلاعات حاصل شده در قالب جداول و نمودارهای توصیفی، دیدگاه کلی از چگونگی توزیع آن ها را ایجاد نموده که می تواند در چگونگی استفاده از الگو های آماری گوناگون کمک نماید. در گام بعدی به آزمون فرضیه های تحقیق پرداخته شد ودر نهایت با جمع بندی وتجزیه و تحلیل اطلاعات خاتمه یافت. کلیۀ این تجزیه و تحلیل ها به وسیلۀ نرم افزار SPSS 19 و LISREL 8. 53 انجام گردیده است.

4-2) توصیف متغیرهای اصلی تحقیق
متغیربازارگرایی
جدول4-1) توصیف متغیر بازار گرایی

تعداد
کمترین
بیشترین
میانگین
انحراف معیار
واریانس
بازار گرایی
109
22/3
5
16/4
417/0
175/0

باتوجه به نمودار و جدول (4-1) مشاهده می شود که متغیر بازار گرایی دارای کمترین مقدار22/3، بیشترین مقدار 5، میانگین 16/4، انحراف معیار 417/0 و واریانس 175/0 می باشد.

نمودار4-1) هیستوگرام متغیر بازار گرایی
در ادامه به توصیف سازه های متغیر بازار گرایی به شرح زیر پرداخته می شود:
مشتری گرایی:

پایان نامه
Previous Entries تحقیق با موضوع بازاریابی، نام تجاری، سهم بازار، عملکرد برند Next Entries مقاله رایگان درباره عملکرد برند، برند گرایی، مدل اندازه گیری، تحلیل عاملی