تحقیق با موضوع اقلام تعهدی، قلام تعهدی، اقلام تعهدی اختیاری

دانلود پایان نامه ارشد

تقسیمی در رابطه با نوع کیفیت اقلام تعهدی اختیاری شرکتها میباشد.

۳-۸. تعریف عملیاتی متغیرهای تحقیق
با توجه به کثرت معیارهای مالی از سوی سرمایه گذاران لازم است جهت بررسی آنها را محدودتر نموده، حسب این مورد در این پژوهش تنها از سه معیار مالی اعم از؛ نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام، نسبت بازدهی ارزش ویژه و نسبت سود تقسیمی بررسی به عمل آمده است. که دلیل انتخاب معیارهای مورد نظر در این تحقیق اهمیت این معیارها با توجه به تحقیقات انجام شده171 و همچنین در نظر گرفتن ضرورت نیاز سرمایه گذاران است.
متغیرهای این پژوهش شامل سه متغیر مستقل172؛ نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام، نسبت بازدهی ارزش ویژه، و نسبت سود تقسیمی( که به ترتیب به عنوان معیارهایی از سنجش ” ارزش شرکت، سودآوری شرکت، و سیاست تقسیم سود شرکت ” هستند)، و یک متغیر وابسته173؛ اقلام تعهدی اختیاری و چهار متغیر کنترل174 شامل؛ اندازه شرکت، اهرم مالی، عمر شرکت، و نوع گزارش حسابرسان مستقل است

الف: متغيّرهای مستقل :
نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام175:
به عنوان معیاری در جهت سنجش و مقایسه ارزش بازار یک شرکت در مقایسه با سایر شرکتها محسوب می شود به نحوی که چنانچه میزان مقدار عددی این نسبت چنانچه پایینتر از یک باشد نشان دهنده پایین بودن ارزش بازار یک شرکت نسبت به ارزش دفتری آن و چنانچه این مقدار یک باشد نشان دهنده برابری ارزش بازار و ارزش دفتری یک شرکت است و به تبع زمانی که این مقدار هر چقدر بالاتر از یک باشد گویای این مطلب است که ارزش بازار یک شرکت فراتر از ارزش دفتری آن است.

نسبت بازدهی ارزش ویژه176 :
نسبت بازدهی ارزش ویژه از جمله نسبتهایی که در رابطه با بررسی و سنجش عملکرد و سودآوری یک شرکت استفاده می شود مبنی بر اینکه هر چقدر این نسبت بالاتری باشد نشان دهنده سودآوری و در مفهوم کلیتر بالا بودن نرخ رشد سود شرکتها است.

نسبت درصد سود تقسیمی:
نسبت درصد سود تقسیمی عبارت است از نسبت سود نقدی تقسیمی هر سهم به سود اعلام شده هر سهم شرکت177، این نسبت نشان میدهد که چه نسبت از سود هر سهم بین سرمایه گذاران تقسیم شده است

ب: متغير وابسته :
اقلام تعهدی اختیاری(DA): شامل اقلام تعهدی هستند که طی یک فرآیند غیرعادی ناشی از تحریفات و دستکاری های مدیریت به منظور مدیریت سود ایجاد میشوند(رُونِن و یاری 2008: 381) که به عنوان معیار کیفیت اقلام تعهدی در نظر گرفته میشوند.

ج:‌متغير هاي كنترلي :
متغیرهای کنترل این تحقیق شامل اندازه شرکت، اهرم مالی، عمر شرکت و نوع گزارش حسابرسان مستقل می باشد.
نحوه اندازه گيري متغيرها:
اندازه گیری متغیرهای وابسته، مستقل و کنترل مبنتی بر فرمولها و اطلاعاتی است که از صورتهای مالی شرکتها از طریق نرم افزار اکسل و نرم افزار SPSS انجام گرفته شده است.
۱ . متغيرهای مستقل :
(“قیمت بازار سهام ” )/” ارزش دفتری سهام” “=نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام”

“سود خالص شرکت” /”میانگین حقوق صاحبان سهام” “=نسبت بازدهی ارزش ویژه ”

” ” “سود تقسیمی شرکت” /”سود خالص شرکت” “=” “میزان سود تقسیمی هر سهم ” /” سود هرسهم اعلام شده شرکت” “=نسبت درصد سود تقسیمی”

۲ . متغير هاي كنترل:
اندازه شرکت(SIZEit): اندازه شرکت به وسیله شاخص های مختلفی مشخص می شود از جمله این شاخص ها می توان به ارزش دارایی ها، میزان فروش، ارزش بازار سهام و.. اشاره کرد(نژاد 1383: 124)که در این تحقیق اندازه شرکت برحسب لگاریتم طبیعی مجموع حجم درآمدهای عملیاتی شرکت تعریف می شود.
اهرم مالی178: بر حسب نسبت مجموع بدهیها به مجموع داراییها تعریف میشود.
“مجموع بدهیها” /”مجموع داراییها”
.
عمر شرکت179: بر حسب لگاریتم طبیعی از زمان تاسیس شرکت تا کنون تعریف میشود.

نوع گزارش حسابرسان مستقل180: به طور کلی نوع گزارش(اظهار نظر) حسابرس مستقل نسبت به صورتهای مالی شامل چهار نوع گزارش؛گزارش مطلوب(مقبول)181، گزارش مشروط182، گزارش عدم اظهار نظر183 وگزارش مردود184 میباشد، حسب این مورد این متغیر را به صورت قیاسی185 تعریف نمودهایم که در آن برای گزارش نوع مطلوب عدد یک، گزارش مشروط عدد دو، گزارش عدم اظهار نظر عدد سه وگزارش مردود عدد چهار درنظر گرفته شده است.

۳-۹. سوألات تحقیق
سوألات مطرح شده در این تحقیق مشتمل به سه سوأل زیر است؛
– آیا ارزش بازار شرکت‌ها(مبتنی بر نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام) تاثیر معنی‌داری بر کیفیت اقلام تعهدی اختیاری دارد؟

– آیا میزان عملکرد یا سودآوری شرکت‌ها(مبتنی بر نسبت بازدهی ارزش ویژه)تاثیر معنی‌داری بر کیفیت اقلام تعهدی اختیاری دارد؟

-آیا سیاست تقسیم(توزیع) سود شرکت‌ها(مبتنی بر نسبت سود تقسیمی) تاثیر معنی‌داری بر کیفیت اقلام تعهدی اختیاری دارد؟

۳-۱۰. فرضیه های تحقیق
با توجه به سوألاتی که بیان شد، فرضیههای طرح شده در این تحقیق مبتنی بر بررسی رابطه معیارهای نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام، نسبت بازدهی ارزش ویژه و نسبت سود تقسیمی با کیفیت اقلام تعهدی اختیاری است که این معیارهای مالی به ترتیب بعنوان معیاری از سنجش ارزش بازار شرکت، سودآوری شرکت و سیاست تقسیم(توزیع) سود شرکتها محسوب میشوند.
. فرضیه اول:
– ارزش بازار شرکت‌ها(مبتنی بر نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام) رابطه معنی‌داری برکیفیت اقلام تعهدی اختیاری دارد.
فرضیه دوم:
– میزان عملکرد یا سودآوری شرکت‌ها(مبتنی بر نسبت بازدهی ارزش ویژه) تاثیر معنی‌داری بر کیفیت اقلام تعهدی اختیاری دارد.

فرضیه سوم:
– سیاست تقسیم سود شرکت‌ها(مبتنی بر نسبت سود تقسیمی) تاثیر معنی‌داری برکیفیت اقلام تعهدی اختیاری دارد.

۳-۱۱. ابزار گردآوری دادهها
در این پژوهش برای جمع آوری مبانی نظری پژوهش و پیشینه ادبیات تحقیق از روش کتابخانهای استفاده شده است. همچنین جهت جمع آوری دادههای پژوهش مبتنی بر ارقام و اطلاعات واقعی بازار سهام و صورتهای مالی شرکتها از اطلاعات موجود در سایت بورس اوراق بهادار تهران و نرم افزار رهآوردنوین استفاده شده است.

۳-۱۲. روش آزمودن فرضیه های تحقیق
دراین تحقیق آزمون فرضیه ها مشتمل بر چند مرحله است که؛ ابتدا لازم است نحوه محاسبه اقلام تعهدی اختیاری به عنوان متغیر وابسته که معیار کفیت اقلام تعهدی محسوب می شود تشریح شود که محاسبه این متغیر خود مبتنی به مراحل زیر است؛
الف. محاسبه اقلام تعهدی کل؛
Total Accruals=Net Income- Cash Flow from Operations
مجموع اقلام تعهدی= سود خالص-جریان های نقدی عملیاتی
فرمول فوق مطابق با استانداردهای بین المللی است که در آن صورت جریان وجوه در در سه طبقه تهیه می شود و با تاکید به اینکه در ایران صورت جریان وجوه نقد در ۵ طبقه تهیه می شود،این موضوع موجب ایجاد تفاوتهایی در رابطه با اقلام ورودی و خروجی در بین طبقات نسبت به نوع سه طبقه ای مرسوم در استانداردهای بین المللی می شود، لذا میزان اقلام تعهدی با توجه به این تفاوتها (در ایران) از طریق فرمول زیر محاسبه میشود(خلیفه سلطانی و همکاران 1389: 66)؛

مجموع اقلام تعهدی= سود قبل از اقلام غیر مترقبه و عملیات مستمرمم( جریانهای نقدی عملیاتی طبق صورت جریان وجوه نقد+سود سهام پرداخت شده+جریانهای نقدی مرتبط با بازده سرمایهگذاریها و سود پرداختنی بابت تامین مالی_جریانهای نقدی مرتبط به مالیات).
ب. تفکیک اقلام تعهدی کل:
Total Accruals (TA) =Non-Discretionary Accruals (NDA) T+Discretionary Accruals (DA)

TA=NDA+DA
مجموع اقلام تعهدی: اقلام تعهدی غیر اختیاری+ اقلام تعهدی اختیاری
در رابطه فوق، بخش غیر اختیاری اقلام تعهدی از طریق مدل رگرسیونی خطی پیرسون زیر(مدل کشف مدیریت سود ، جونز تعدیل شده ۱۹۹۵”(دیچاو و اِسلُون 1995)( برآورد می شود؛
NDA__=α_1 (1/A_(τ-1) )+α_2 (〖∆REV〗_τ-〖∆REC〗_τ )+α_3 (PPE_τ )
::REVRدرآمد سالد منهای درآمد سال -1 هم مقیاس شده توسط کل دارایی ها در سال -1
-RECR تغییر در حسابهای دریافتنی از پایان دوره قبل تا و دوره جاری.
:PPEPناخالص میزان اموال، ماشین آلات و تجهیزات در سال در سال -1 هم مقیاس شده توسط کل دارایی ها در سال -1
: AA-1جمع کل دارایی های در سال ج-1
-1، ،2 و 3 پارامترهای خاص شرکت هستند.
برآورد پارامترهای 1، ،2 و 3 از طریق برآورد رگرسیونی مدل زیر در دوره برآورد بدست می آید؛
TA_t=〖 a〗_1 (1/A_(τ-1) )+a_2 (〖∆REV〗_t-〖∆REC〗_τ )+a_3 (PPE_t )+υ_t

پس از محاسبه اقلام تعهدی اختیاری به صورت مقطعی186 ، مبنای طبقه بندی شرکتها مبنی بر شرکتهای دارای اقلام تعهدی اختیاری با کیفیت پایین و بالا به صورت زیر انجام میشود؛
ابتدا اقلام تعهدی اختیاری را برای سال های ۹۲-۸۷ برای هریک از شرکتها محاسبه میشود.
سپس در هریک از سال های فوق، میانگین پیراسته(بر مبنای ۵%) اقلام تعهدی اختیاری محاسبه نموده و سپس، دسته بندی شرکتها به عنوان شرکتهای با اقلام تعهدی اختیاری با کیفیت پایین وبالا به صورت زیر انجام میپذیرد187؛
*. شرکتهایی که میزان اقلام تعهدی اختیاری آنها، بالاتر از مقدار میانگین پیراسته (محاسبه شده) باشد به عنوان شرکتهای با اقلام تعهدی اختیاری با کیفیت پایین در نظر گرفته می شوند(که با توجه به استفاده از رگرسیون لجستیک برای این دسته از شرکتها عدد”۰” در نظر گرفته می شود).
*. شرکتهایی که میزان اقلام تعهدی اختیاری آنها، مساوی و پایین تر از مقدار میانگین پیراسته (محاسبه شده) باشد ، به عنوان شرکتهای با اقلام تعهدی اختیاری با کیفیت بالا در نظر گرفته می شوند. (که با توجه به استفاده از رگرسیون لجستیک برای این دسته از شرکتها عدد”۱” در نظر گرفته می شود). و به این صورت متغیر پاسخ تحقیق در رگرسیون لجستیک به صورت باینری(دودوئی) تعریف میشود.

در ادامه برای آزمون هریک از فرضیات به ترتیب از مدل های رگرسیونی لجستیک زیر استفاده می شود که در رابطه با هر فرضیه مدل رگرسیونی مربوط به آن به صورت مقطعی-ترکیبی(انتخاب نمونه به صورت سال-شرکت) انجام میگیرد؛
مدل رگرسیونی برای آزمون فرضیه اول.
Ln(π_i/(1-π_i ))=β_0+β_1 〖M/B〗_it+β_2 Size_it+β_3 Age_it+β_4 FLR_it 〖+β〗_5 TAR_it+ε

مدل رگرسیونی برای آزمون فرضیه دوم.
Ln(π_i/(1-π_i ))=β_0+β_1 ROE_it+β_2 Size_it+β_3 Age_it+β_4 FLR_it 〖+β〗_5 TAR_it+ε

مدل رگرسیونی برای آزمون فرضیه سوم.

Ln(π_i/(1-π_i ))=β_0+β_1 POR_it+β_2 Size_it+β_3 Age_it+β_4 FLR_it 〖+β〗_5 TAR_it+ε
در رابطه با جزئیات مدل های رگرسیونی فوق باید تشریح کرد که؛
Pi: وقوع حادثه”اقلام تعهدی اختیاری با کیفیت بالا” که عدد “۱” را به خود اختصاص میدهد.
1-Pi: عدم وقوع حادثه”اقلام تعهدی اختیاری با کیفیت پایین” که عدد “۰” را به خود اختصاص میدهد.
M/Bit: نسبت قیمت بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام(متغیر مستقل).
ROEit: نسبت بازدهی ارزش ویژه(متغیر مستقل)
PORtit: نسبت درصد سود تقسیمی(متغیر مستقل).
SIZEit: اندازه شرکت(متغیر کنترل).
FLRit: اهرم مالی(متغیر کنترل).
AGEit: عمر شرکت(متغیر کنترل).
TARit:نوع گزارش(اظهار نظر) حسابرس نسبت به صورتهای مالی(متغیر کنترل).

۳-۱۳. رگرسیون لجستیک
همانطور که میدانیم برای انجام تحلیل رگرسیون خطی،متغیر وابسته باید کمی و در سطح سنجش فاصلهای/نسبی باشد.اما گاهی اوقات اتفاق میافتد که متغیر وابسته تحقیق در مقیاس فاصلهای/ نسبی نبوده و مقیاس آن به صورت اسمی است.حال سوال اینجاست که برای این کار باید چه کرد.در حالی که پیش فرض اساسی تحلیل رگرسیون،مقیاس فاصلهای/نسبی متغیر وابسته است.در چنین حالتی نرم افزار SPSS این امکان را برای ما فراهم کرده است تا بتوانیم عوامل پیشبینی کننده تغییرات یک متغیر اسمی را نیز شناسایی کنیم.این روش که رگرسیون لجستیک نام داردکه در اواخر دهه ۱۹۶۰ و اوایل ۱۹۷۰ به عنوان بدیلی برای روش رگرسیون خطی و همچنین تحلیل تابع

پایان نامه
Previous Entries تحقیق با موضوع قلام تعهدی، اقلام تعهدی، قیمت سهام Next Entries تحقیق با موضوع رگرسیون لجستیک، متغیر مستقل، رگرسیون خطی