تحقیق با موضوع اقلام تعهدی، قلام تعهدی، سود تقسیمی

دانلود پایان نامه ارشد

ندارد.

(نیکومرام و همکاران 1388) در ارزیابی مدلهای مبتنی بر اقلام تعهدی برای کشف مدیریت سود به این نتایج دست یافتند؛ که از 9 مدل مورد بررسی مدلهای مبتنی بر روشهای رگرسیونی از توان بیشتری نسبت به سه مدل هیلی، دیآنجلو و تعدیل شده دیآنجلو برخوردار هستند. همچنین از میان روشهای رگرسیونی روش اصلی جونز (1991) از توان کمتری برای تبیین مدیریت سود برخوردار است و در مورد ویرایشهای بعدی مدل جونز، مدل تعدیل شده جونز 1995 و مدل ساده دیچاو2002 و مدل جامع دیچاو2002، و نسخههای تورم زدایی شده آن از توان قابل قبولی برای کشف مدیریت سود برخوردار است که از این بین مدل تعدیل شده جونز 1995 قابل اعتمادترین نتایج را در کشف مدیریت سود در میان مدلهای موجود برای محیط اقتصادی، اجتمائی و سیاسی ایران دارد140.
طی تحقیقی مجتهدزاده و عاملی (1388) به بررسی رابطه بین کیفیت سود و سود تقسیمی شرکت ها پرداختند آنها برای اندازه گیری کیفیت سود،از چهار معیار اعم از اقلام تعهدی مطرح شده در مدل دیچو و دایچو (2002)، وجود اقلام استثنائی، تجدید ارائه صورت سود و زیان و همبستگی پیرسون بین درآمد عملیاتی جاری و آتی به عنوان متغیرهای مستقل و سود تقسیمی، نسبت سود تقسیمی به ارزش بازار هر سهم در تاریخ مجمع و تغییرات سود تقسیمی به عنوان متغیرهای وابسته ااستفاده کردند. نمونه‌های آماری تحقیق آنها شامل 85 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره پنج ساله 1381-1385 بود. نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌های این تحقیق نشان داد با معیار تجدید ارائه صورت سود و زیان، شرکت‌هایی که کیفیت سود بالاتر دارند سود تقسیمی را در زمان مقرر پرداخت نمی‌کنند؛ و نیز با معیار وجود اقلام استثنائی، شرکت‌هایی که کیفیت سود بالاتر دارند سود تقسیمی بیشتری پرداخت می‌کنند، و هیج کدام از چهار معیار کیفیت سود با تغییرات سود تقسیمی رابطه معنادار ندارند.

(جوان و همکاران 1388)141در تحقیقی “بررسی تأثیر مدیریت سود، اندازه شرکت و نسبتهای سودآوری بر ساختار سرمایه” را در شرکتهای تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی سالهای 1382 تا 1386 مورد مطالعه قرار دادند. در این تحقیق نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام(ساختار سرمایه) به عنوان متغیر وابسته و اقلام تعهدی اختیاری، بازده داراییها، بازده سرمایه و اندازه شرکت به عنوان متغیرهای مستقل در نظر گرفته شده اند. نتایج این تحقیق حاکی از آن است که اقلام تعهدی اختیاری رابطه معناداری با نسبت بدهی دارد. همچنین بین اندازه شرکت و ساختار سرمایه رابطهای معنادار و مثبت وجود دارد، ولی رابطه بین بازده داراییها و ساختار سرمایه تایید نگردید و در نهایت بین بازده سرمایه و ساختار سرمایه رابطه مثبت معنادار وجود دارد.

علوی طبری و همکاران(1388)طی تحقیقی رابطه بین کیفیت سود و سود تقسیمی شرکتها در یک نمونه آماری شامل 85 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادرا تهران برای یک دوره پنج ساله 1385-1381 مورد مطالعه قرار دادند. آنان در تحقیق خود برای اندازه گیری کیفیت سود ،چهار معیار اقلام تعهدی مطرح شد ه در مدل دیچو و دایچو(2002) ، وجود اقلام استثنایی، تجدید ارائه صورت سود و زیان و همبستگی پیرسون بین درآمد عملیاتی جاری و آتی به عنوان متغیرهای مستقل و سود تقسیمی، نسبت سود تقسیمی به ارزش بازار هر سهم در تاریخ مجممع و تغییرات سود تقسیمی را به عنوان متغیرهای وابسته انتخاب شدند. نتایج حاصل از این آزمون فرضیه های این تحقیق نشان میدهد با ما معیار تجدید ارائه صورت سود وزیان ، شرکتهای که کیفیت سود بالاتری دارند سود تقسیمی را در زمان مقرر پرداخت نمی کنند؛ با معیار وجود اقلام استثنایی، شرکتهایی که کیفیت سود بالاتر دارند سود تقسیمی بیشتری پرداخت می کنند، وهیچ کدام از چهار معیار کیفیت سود با تغییرات سود تقسیمی رابطه معنادار ندارند.
مهرانی و رسائیان (1388) در تحقیقی مبنی بر”رابطه ارزش افزوده اقتصادی و نسبتهای مالی شرکتهای تولیدی بورس اوراق بهادار تهران” به بررسی رابطه142 بین ارزش افزوده اقتصادی به عنوان معیار ارزیابی عملکرد اقتصادی و نسبتهای مالی(در پنج طبقه؛ نسبتهای نقدینگی، نسبتهای فعالیت، نسبتهای اهرمی، نسبتهای سودآوری و نسبتهای بازار) در 70 شرکت برای یک دوره هفت ساله از سالهای 1385-1379پرداختند. نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که بین معیار ارزش افزوده اقتصادی و نسبتهای نقدینگی، نسبتهای فعالیت، نسبتهای سودآوری و نسبتهای بازار رابطه معناداری وجود ندارد. همچنین از بین نسبتهای اهرمی شامل اهرم مالی و توان بازپرداخت بهره نیز فقط بین اهرم مالی و ارزش افزوده اقتصادی رابطه معناداری ضعیفی (0.021R2=) وجود دارد.

(دوری و همکاران 1388) در تحقیق خود مبنی بر بررسی تأثیر ثبات در معیارهای مالی گذشته شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادر تهران بر عکس العمل سرمایهگذاران که در یک دوره زمانی هشت ساله از سالهای 1378 تا 1385 انجام گرفت به این نتایج دست یافتندکه عکس العمل بیش از اندازه سرمایهگذاران به یکنواختی در عملکرد گذشته شرکتها در مورد متغیرهای فروش، سود و بازده سهام است. همچنین افزایش طول دوره تشکیل پرتفوی، باعث تشدید عکس العمل بیش از اندازه میشود، و این موضوع به این مفهوم است که شرکتها در بلند مدت دارای یک عملکرد یکنواخت هستند.

(کاشانی پور و رساییان 1386)در تحقیقی با عنوان “بررسی رابطه بازده سهام و معیارهای ارزیابی عملکرد” به بررسی رابطه بین بازده سالانه سهام و معیارهای ارزیابی عملکرد از قبیل ارزش افزوده اقتصادی، میزان بازده حقوق صاحبان سهام، میزان بازده داراییها، سود هر سهم، جریانهای نقدی عملیاتی، اهرم مالی و درصد تقسیم سود در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1382-1378 در مورد 51 شرکت که بصورت رگرسیون ترکیبی143و رگرسسیون مقطعی144انجام گرفت پرداختند، که نتایج حاصل از آن بیان کننده رابطه معنادار و نسبتا پایدار بین بازده سالانه سهام با معیارهای داخلی ارزیابی عملکرد همچونROE ، ROA و EPS در دوره زمانی تحقیق است

(حسنی.آذر 1385) طی سالهای 1378 تا 1380 تحقیقی انجام دادند که نتایج حاصل از تحقیق نشان میدهد مدیران سود شرکتها را در سال قبل از عرضه اولیه سهام به عموم و سال عرضه اولیه سهام به عموم مدیریت میکنند. همچنین نتایج تحقیق نشان میدهد که بین اقلام تعهدی جاری اختیاری سال اول شرکتهای سهامی عام و عملکرد بلند مدت قیمت سهام در سه سال آتی رابطه مثبت وجود دارد.
(نوروش و همکاران 1384) در تحقیقی خود مبنی بر بررسی مدیریت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران که با استفاده از متغیرهای مدیریت سود (اندازه شرکت، نسبت بدهی به سرمایه و نرخ موثر مالیات) انجام شد به این نتیجه رسیدند؛ که مدیران شرکتهای بزرگ از اقلام تعهدی، برای به حداقل رساندن مالیات شرکت استفاده می کنند و در صورت بزرگ بودن شرکت و زیاد بودن بدهی شرکت تمایل مدیران به مدیریت سود بیشتر خواهد شد و یافتههای تحقیق مدیریت سود را در شرکتهای بورسی اثبات میکند.

سجادی (1377)طی تحقیقی به بررسی تأثیر سود غیر منتظره بر قیمت سهام و نیز میزان تأثیرگذاری متغیرهای مستقل پنجگانه تحقیق نظیر اندازه شرکت،اهرم مالی، عمر، مالکیت دولتی و وابستگی ارزی بر روی سود غیرمنتظره در رابطه با 70 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1373 الی 1375 پرداخت. در این تحقیق مسأله اصلی این است که آیا سود غیرمنتظره در بورس اوراق بهادار تهران منجر به تغییر قیمت سهام (بازده غیرعادی )میشود؟ و اینکه آیا بین سود غیرمنتظره و ویژگیهای شرکتها از قبیل اندازه،اهرم مالی،عمر،مالکیت دولتی و وابستگی ارزی رابطهای وجود دارد؟نتایج حاصل از آزمون فرضیههای این تحقیق نشان میدهد که در مرحله اول مبانی زیربنایی نظریه بازار کارآ حتی در شکل ضعیف آن هم در ایران کاربرد ندارد. و در مرحله دوم نتایج به دست آمده حاکی از آنست که بین متغیرهای مستقل تحقیق و قیمت سهام رابطه آماری معنیداری وجود ندارد.

۲-۱۹. تحقیقات انجام شده خارجی

بِن نصر145 و همکاران(۲۰۱۵)طی تحقیقی اثر کیفیت سود(اقلام تعهدی) را بر ارزش حقوق صاحبان سهام را در مورد بررسی قرار دادند. آنها از یک نمونه ۱۶۱ شرکت(متشکل از شرکتهای صنعتی و توسعه یافته از سی و دو کشور) در طی بازه زمانی ۱۹۸۷ تا ۲۰۰۶ این نتایج دست یافتند که بین اقلام تعهدی اختیاری و ارزش حقوق صاحبان سهام رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

اُلوچ و همکاران(۲۰۱۵) طی تحقیقی با عنوان ” تاثیر کیفیت اقلام تعهدی بر روی بازده بورس اوراق بهادار” به بررسی ارزیابی ارزش سهام(قیمت) بر روی کیفیت اقلام تعهدی میان شرکتهای کره ای در بازه زمانی ۱۹۹۳ تا ۲۰۱۳ پرداختند. یافته های حاصل از این پژوهش با استفاده از مدل رگرسیونی پَنل نشان میدهد که کیفیت اقلام تعهدی اختیاری شرکتها به طور معناداری در سطوح مختلف متاثر از ارزش سهام می باشد.

پاپانَستپولِس146 (۲۰۱۴) طی تحقیقی با عنوان” اقلام تعهدی حسابداری بازده سهام:شواهدی از بوس سهام اروپاه” به بررسی در یازده کشور از شانزده کشور اروپایی پرداختند آنها پس از بررسی به این نتایج دست یافتندکه بازده غیرعادی از اقلام تعهدی اختیاری سنتی بدست میآید و نیز اقلام تعهدی بر بازده سهام متاثر است.

اُمری147 و هماران(۲۰۱۳) طی تحقیقی به بررسی سیستم ارزشیابی(به فعالیت مدیران) بر روی مدیریت سود در کشور فرانسه پرداختند. آنها طی یک بازه زمانی از سال ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۹ با بررسی شرکتا به این نتایج دست یافتند که در حقیقت مدیریت سود به نظر می رسد به طور معناداری با اجتناب عدم قعیت رابطه مثبتی دارد و نیز به به طور معناداری دارای رابطه منفی با فاصله قدرتی و خصوصی سازی است.

نیکبخت 148و همکاران(۲۰۱۴) طی پژوهشی ارتباط بین کیفیت اقلام تعهدی و ریسک نامتقارن را مورد بررسی قرار دادند نتایج حاصل از این پژوهش نشان دهنده ارتباط معنادار و مستقیم بین توانایی اقلام تعهدی ، ارتباط اطلاعاتی اقلام تعهدی، اندازه شرکتها و بازده سهام شرکتها با ریسک نامتقارن بر اساس مدل فاما و فرنچ و مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای149است . همچنین نتایج بیانگر عدم وجود رابطه معنادار بین نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و نوسان جریانات نقدی با ریسک نامقتارن بر اساس مدل فاما و فرنچ و مدل مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای است.

در تحقیقی که توسط دِمیرکِن150 و همکاران(2012) در رابطه با بررسی ارتباط کیفیت اقلام تعهدی در شرکتهای تک بخشی و چند بخشی151 انجام شد، نتایج نشان دهنده این است؛ که کیفت اقلام تعهدی در شرکتهای چند بخشی نسبت به شرکتهای تک بخشی کمتر است. و در بررسی ارتباط بین کیفیت اقلام تعهدی و هزینه تامین مالی نتایج نشان داد، که هزینه های تامین مالی شرکتهای چند بخشی در مقایسه با شرکتهای تک بخشی بیشتر است. و همچنین نتایج تحقیق پیشنهاد می کند که مسئله نمایندگی شرکتهای چند بخشی در مقایسه با شرکتهای تک بخشی منجر به کیفیت ضعیف اقلام تعهدی میشود، و نیز ریسک تامین مالی با هزینه تنزیل بالاتری قیمت گذاری می شود.

اٌگنِوا152 ( 2012)در پژوهش خود به بررسی رابطه بین کیفیت اقلام تعهدی با بازده سهام پرداخت در طی یک دوره 37 ساله از سال 2006 -1970 پرداخت به این نحو بازده سهام شرکتهایی که دارای کیفیت اقلام تعهدی ضعیف153 رابا شرکتهایی که دارای کیفیت اقلام تعهدی بالایی بودند، را مورد مقایسه قرار داد. نتایج حاصل از تحقیق وی نشان می دهد شرکتهای دارای کیفیت اقلام تعهدی بالایی هستند به طور میانگین در طول دوره مورد بررسی با شک های جریان نقدی بیشتری مواجه هستند و در مقابل شرکتهای دارای کیفیت اقلام تعهدی پایین به طور میانگین با شک های جریان نقدی کمتری مواجه هستند از این رو شرکتهای دارای شک های جریان نقدی بالا تعدیل کمتری را در بازده سهام آتی خود نسبت به شرکتهای مقابل خود دارند. که می توان نتیجه گرفت که بین کیفیت اقلام تعهدی با بازده آتی سهام ارتباط منفی و معناداری وجود دارد.

کنگ و همکاران154(۲۰۱۰)

پایان نامه
Previous Entries تحقیق با موضوع قلام تعهدی، اقلام تعهدی، ارزش بازار Next Entries تحقیق با موضوع قلام تعهدی، اقلام تعهدی، قیمت سهام