تحقیق با موضوع استان گیلان، ضریب همبستگی، همبستگی پیرسون

دانلود پایان نامه ارشد

ای است. مقدار معناداری نیز کمتر از سطح خطا 05/0 بدست آمده است که نشان می‌دهد ضریب همبستگی مشاهده شده معنی‌دار است. بنابراین انگیزه مصرف کنندگان مرغ سبز در استان گیلان، بر انتخاب ﺁنها ﺗﺄثیر دارد.
4-4-3) آزمون فرضیه سوم: شیوه زندگی مصرف کنندگان مرغ سبز در استان گیلان، بر انتخاب ﺁنها ﺗﺄثیر دارد.
نخست با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون تاثیر شیوه زندگی بر مصرف مرغ سبز در استان گیلان بررسی شده است. این آزمون در سطح خطای 5% صورت گرفته است. فرضیه صفر مبتنی برآن است که شیوه زندگی مصرف کنندگان مرغ سبز در استان گیلان، بر انتخاب ﺁنها ﺗﺄثیر ندارد و H1 نیز ادعای آزمون است. فرضیه‌های تحقیق و بیان آماری آنها به صورت زیر تنظیم شده است:
H0: شیوه زندگی مصرف کنندگان مرغ سبز در استان گیلان، بر انتخاب ﺁنها ﺗﺄثیر ندارد.
H1: شیوه زندگی مصرف کنندگان مرغ سبز در استان گیلان، بر انتخاب ﺁنها ﺗﺄثیر دارد.
جدول (4-12). آزمون ضریب همبستگی پیرسون تأثیر شیوه زندگی بر انتخاب مرغ سبز
فرضیه
ضریب همبستگی پیرسون
تعداد
مقدار معناداری
شیوۀ زندگی
0.77
378
0.000

براساس نتایج مندرج در جدول 4-12ضریب همبستگی پیرسون 77/0 بدست آمده که همبستگی قابل توجهی است. مقدار معناداری نیز کمتر از سطح خطا 05/0 بدست آمده است که نشان می‌دهد ضریب همبستگی مشاهده شده معنی‌دار است. بنابراین شیوه زندگی مصرف کنندگان مرغ سبز در استان گیلان، بر انتخاب ﺁنها ﺗﺄثیر دارد

4-4-4) آزمون فرضیه چهارم: عوامل اجتماعی بر انتخاب مصرف کنندگان مرغ سبز در استان گیلان ﺗﺄثیر دارد.
نخست با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون تاثیر عوامل اجتماعی بر انتخاب مصرف کنندگان در استان گیلان بررسی شده است. این آزمون در سطح خطای 5% صورت گرفته است. فرضیه صفر مبتنی برآن است که عوامل اجتماعی مصرف کنندگان مرغ سبز در استان گیلان، بر انتخاب ﺁنها ﺗﺄثیر ندارد و فرض H1 نیز ادعای آزمون است. فرضیه‌های تحقیق و بیان آماری آنها به صورت زیر تنظیم شده است:
H0: عوامل اجتماعی مصرف کنندگان مرغ سبز در استان گیلان، بر انتخاب ﺁنها ﺗﺄثیر ندارد.
H1: عوامل اجتماعی مصرف کنندگان مرغ سبز در استان گیلان، بر انتخاب ﺁنها ﺗﺄثیر دارد.

جدول (4-13). آزمون ضریب همبستگی پیرسون تأثیر عوامل اجتماعی بر انتخاب مرغ سبز
فرضیه
ضریب همبستگی پیرسون
تعداد
مقدار معناداری
عوامل اجتماعی
0.71
378
0.000

براساس نتایج مندرج در جدول 4-13ضریب همبستگی پیرسون 71/0 بدست آمده که همبستگی قابل توجهی است. مقدار معناداری نیز کمتر از سطح خطا 05/0 بدست آمده است که نشان می‌دهد ضریب همبستگی مشاهده شده معنی‌دار است. بنابراین عوامل اجتماعی مصرف کنندگان مرغ سبز در استان گیلان، بر انتخاب ﺁنها ﺗﺄثیر دارد.

4-4-5) آزمون فرضیه پنجم: ادراکات مصرف کنندگان مرغ سبز دراستان گیلان، برانتخاب ﺁنها ﺗﺄثیر دارد.
نخست با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون ادراک مصرف کنندگان مرغ سبز در استان گیلان بررسی شده است. این آزمون در سطح خطای 5% صورت گرفته است. فرضیه صفر مبتنی برآن است که ادراک مصرف کنندگان مرغ سبز در استان گیلان، بر انتخاب ﺁنها ﺗﺄثیر ندارد و فرض و چون از پرسشنامه لیکرت 5 درجه استفاده شده است فرضیه‌های تحقیق به صورت زیر تنظیم شده است:
H0: ادراک مصرف کنندگان مرغ سبز در استان گیلان، بر انتخاب ﺁنها ﺗﺄثیر ندارد.
H1: ادراک مصرف کنندگان مرغ سبز در استان گیلان، بر انتخاب ﺁنها ﺗﺄثیر دارد.
جدول (4-14). آزمون ضریب همبستگی پیرسون تأثیر ادراک بر انتخاب مرغ سبز
فرضیه
ضریب همبستگی پیرسون
تعداد
مقدار معناداری
ادراک
0.69
378
0.000

براساس نتایج مندرج در جدول 4-14ضریب همبستگی پیرسون 69 /0 بدست آمده که همبستگی قابل اعتنائی است. مقدار معناداری نیز کمتر از سطح خطا 05/0 بدست آمده است که نشان می‌دهد ضریب همبستگی مشاهده شده معنی‌دار است. بنابراین ادراک مصرف کنندگان مرغ سبز در استان گیلان، بر انتخاب ﺁنها ﺗﺄثیر دارد.

4-4-6) آزمون فرضیه ششم: عوامل دموگرافیک بر انتخاب مرغ سبز توسط مصرف کنندگان آن در استان گیلان ﺗﺄثیر دارد.
برای بررسی رابطه عوامل دموگرافیک با مولفه‌های انتخاب مرغ سبز نیز از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شده است. این آزمون در سطح خطای 5% صورت گرفته است. خلاصه نتایج آزمون همبستگی پیرسون در جدول 4-15 آمده است.
جدول (4-15). ضریب همبستگی رابطه عوامل دموگرافیک با انتخاب مرغ سبز

جنسیت
سن
درآمد
وضعیت تاهل
تحصیلات
شغل
انتخاب مرغ سبز
همبستگی
0.09
0.09
0.00
0.10
0.01
0.00

مقدار معناداری
0.08
0.09
0.97
0.05
0.84
1.00

تعداد
378
378
378
378
378
378

براساس نتایج مندرج در جدول 4-15 ضریب همبستگی عوامل دموگرافیک با انتخاب مرغ سبز بسیار اندک بدست آمده است. این مقادیر بسیار جزئی و قابل صرف نظر است. بعلاوه مقدار معناداری نیز در تمامی موارد بزرگتر از سطح خطای 5% بدست آمده است که نشان می‌دهد مقدار همبستگی اندک مشاهده شده نیز معنادار نیست.
جدول کلی آزمون همبستگی فرضیات آگاهی، انگیزه، شیوه زندگی، عوامل اجتماعی و ادراک به صورت زیر می باشد:
جدول (4-16). نتایج آزمون پیرسون بر روی پنج متغیر ترتیبی
فرضیه
ضریب همبستگی پیرسون
تعداد
مقدار معنا داری
نتیجه آزمون
آگاهی
0.71
378
00.00
رد H_0
انگیزه
0.76
378
0.001
رد H_0
شیوۀ زندگی
0.77
378
00.00
ردH_0
عوامل اجتماعی
0.71
378
00.00
ردH_0
ادراک
0.69
378
00.00
ردH_0

4-5) آزمون رگرسیون چندگانه
پس از انجام آزمون همبستگی و بررسی فرضیه‌های پژوهش برای دقت بیشترآزمون رگرسیون انجام شد. براساس فرضیه‌های زیربنائی تحقیق مدل زیر از روابط میان متغیرهای تحقیق قابل ترسیم است. در این مدل متغیرهای آگاهی، انگیزه، شیوه زندگی، عوامل اجتماعی و ادراک به عنوان متغیر پیش‌بین و متغیر انتخاب مصرف‌کنندگان به عنوان متغیر ملاک هستند. با استفاده از آزمون رگرسیون چندگانه تاثیر متغیرهای پیش‌بین بر انتخاب خرید مرغ سبز بررسی شده است.

شکل (4-14). مدل علی روابط متغیرهای موثر بر انتخاب مصرف‌کنندگان

ضریب بتای استاندارد تاثیر متغیرهای پیش بین بر انتخاب مصرف‌کنندگان مرغ سبز در جدول 4-16 ارائه شده است:
جدول (4-17). ضریب بتای استاندارد تاثیر متغیرهای پیش بین بر شاخص‌انتخاب

فرضیه
ضریب استاندارد نشده
ضریب استاندارد

t-value

مقدارمعناداری

B
خطای استاندارد
بتا

ثابت
0.002
0.002

1.281
0.201
آگاهی
0.200
0.000
0.314
684.128
0.000
انگیزه
0.201
0.000
0.267
511.542
0.000
شیوۀ زندگی
0.200
0.000
0.303
592.746
0.000
اجتماعی
0.198
0.000
0.244
495.268
0.000
ادراک
0.201
0.000
0.246
503.453
0.000

ضریب بتای استاندارد تاثیر آگاهی بر انتخاب مصرف‌کنندگان 314/0 بدست آمده است که مقدار متوسطی است. همچنین آماره آزمون نیز از رابطه زیر قابل محاسبه است:
آماره آزمون=(ضریب بتای استاندارد نشده)/( استاندارد خطای)
از آنجا که خطای استاندارد بسیار اندک و نزدیک به صفر محاسبه شده است بنابراین آماره t-value بزرگتر از مقدار بحرانی 96/1 است. مقدار معناداری نرمال (sig.) نیز نزدیک به صفر بوده و کوچکتر از سطح خطا است که یافته فوق را تائید می‌کند. بنابراین ضریب بتای مشاهده شده معنی دار است. لازم به توضیح است سطح خطا در این مطالعه 5% در نظر گرفته شده است. بنابراین آگاهی تاثیر مثبت و معناداری بر انتخاب مصرف‌کنندگان دارد. ضریب بتا در سایر فرضیه ها به صورت زیر است:
ضریب بتای استاندارد تاثیر انگیزه بر انتخاب مصرف‌کنندگان 267/0 و آماره t-value برابر 524/511 بدست آمده است. بنابراین انگیزه تاثیر مثبت و معناداری بر انتخاب مصرف‌کنندگان دارد.
ضریب بتای استاندارد تاثیر سبک زندگی بر انتخاب مصرف‌کنندگان 303/0 و آمار t-value برابر 764/592 بدست آمده است. بنابراین سبک زندگی تاثیر مثبت و معناداری بر انتخاب مصرف‌کنندگان دارد.
ضریب بتای استاندارد تاثیر عوامل اجتماعی بر انتخاب مصرف‌کنندگان 244/0 و آماره t-value برابر 268/495 بدست آمده است. بنابراین عوامل اجتماعی تاثیر مثبت و معناداری بر انتخاب مصرف‌کنندگان دارد.
ضریب بتای استاندارد تاثیر ادراک بر انتخاب مصرف‌کنندگان 246/0 و آماره t-value برابر 453/503 بدست آمده است. بنابراین ادراک اثیر مثبت و معناداری بر انتخاب مصرف‌کنندگان دارد.
گام نهائی محاسبه خطا128یا واریانس تببین نشده خطا است. خطای برآورد ممکن است ناشی از تاثیرات متغیری باشد که در مدل لحاظ نشده باشد. برای محاسبه خطای برآورد از ضریب تعیین129 استفاده می‌شود. ضریب تعیین قدرت توضیح دهندگی مدل را نشان می‌دهد. ضریب تعیین نشان می‌دهد که چند درصد از تغییرات متغیر وابسته توسط متغیرهای مستقل توضیح داده می‌شود. تغییرات کل متغیر وابسته برابر است با تغییرات توضیح داده شده توسط رگرسیون بعلاوه تغییرات توضیح داده نشده. بعد از محاسبه رگرسیون خطی از جدول ستادۀ مدل رگرسیونی استفاده می‌شود:

جدول (4-18). ستادۀ مدل رگرسیونی
خطای استاندارد تخمین
ضریب تعیین تعدیل شده
ضریب تعیین (R2)
ضریب همبستگی (R)
مدل
00285/0
000/1
978/0
978/0
1

ضریب تعیین در روابط مورد بررسی 978/0 بدست آمده است که بسیار به یک نزدیک بوده و نشان می‌دهد مدل از قدرت تبیین بسیار بالائی برخوردار است. از مقدار ضریب تعیین یا R Square در این جدول با فرمول √(1-R2) برای محاسبه خطا استفاده می‌شود:
e = √1- .978 = 0.148
براین اساس مدل تحلیل مسیر معادلات رگرسیون عوامل موثر بر انتخاب مصرف‌کنندگان براساس نگاره 4-15 قابل ترسیم است:

شکل (4-15). مدل تحلیل مسیرعوامل موثر بر انتخاب مصرف‌کنندگان

و سرانجام معادله خط رگرسیون برای انتخاب مصرف کنندگان را می توانیم به صورت زیر بیان کنیم:
Selection = 0.314A + 0.267M + 0.303L + 0.244S + 0.246P + 0.148

4-6) آزمون فریدمن
آزمون فریدمن یکی از آزمون‌های ناپارمتریک بسیار مهم است. این آزمون معادل روش پارامتریک آنالیز واریانس دو عاملی است که در آن k تیمار به صورت تصادفی به n بلوک تخصیص داده شده‌اند. از این آزمون برای رتبه‌بندی اهمیت متغیرهای پژوهش استفاده می‌شود. در این پژوهش به اثرات 33 متغیر بر مصرف مرغ سبز پرداخته شده است. بنابراین با استفاده از آزمون فریدمن این متغیرها رتبه‌بندی شده‌اند. خلاصه نتایج آزمون فریدمن در جدول 4-18آمده است.
جدول (4-19). خلاصه نتایج آزمون فریدمن برای ابعاد اصلی مطالعه
نام متغیر اصلی
میانگین رتبه
رتبه فریدمن
آگاهی
3.04
3
انگیزش
1.95
5
شیوه زندگی
1.98
4
عوامل اجتماعی
3.53
2
ادراک
4.51
1

براي اتکا به نتايج، تست معناداري نيز صورت گرفته است که مقدار معناداري (آماره آزمون) کمتر از سطح خطا (5%) بدست آمده است بنابراين مي‌توان به يافته‌هاي تحقيق اتکا کرد.

جدول (4-20). معناداری آزمون فریدمن
تعداد
درجه آزادی
معناداری
378
4
0.000

4-7) یافته‌های جانبی پژوهش
برای خرید مرغ سبز 5 مولفه میزان خرید، خرید نخست، خرید سالانه، خرید ماهانه و متوسط خرید در نظر گرفته شده است. چون انتخاب نهایتاً به خرید منجر می شود، و در پرسشنامه خرید مصرف کنندگان را نیز مورد سوال قرار داده ایم، بنابراین تأثیر هرکدام از عوامل موثر بر انتخاب را بر خرید نیز می سنجیم تا مشخص گردد آیا این عوامل که موجب انتخاب محصول می شوند درنهایتاً منجر به خرید نیز می گردند.

4-7-1) آزمون های همبستگی بر ابعاد خرید
در این قسمت تأثیر عوامل موثر بر انتخاب یعنی (آگاهی، انگیزه، ادراک، سبک زندگی و عوامل اجتماعی) و همچنین عوامل دموگرافیکی افراد را با ضریب همبستگی پیرسون و کندال می سنجیم. بنابراین فرضیات ما به صورت زیر می باشد:
: بین عوامل موثر بر انتخاب یعنی (آگاهی، انگیزه، سبک زندگی، عوامل اجتماعی و ادراک) با ابعاد خرید مرغ سبز رابطه وجود ندارد.
: بین عوامل موثر بر انتخاب

پایان نامه
Previous Entries تحقیق با موضوع تحلیل عامل، استان گیلان، همبستگی پیرسون Next Entries تحقیق با موضوع همبستگی پیرسون، عوامل اجتماعی، عوامل دموگرافیک