تحقیق با موضوع استان گیلان، خدمات الکترونیک، پذیرش فناوری، مدل پذیرش فناوری

دانلود پایان نامه ارشد

. اگر گمرک الکترونیک توسط شهروندان پذیرفته شده و به کار گرفته شود، مزایاي متعددي را براي جامعه همچون شفاف‌سازي2 و پاسخگویی به ارمغان خواهد آورد. از این رو، درك و تأثیرگذاري بر پذیرش مراجعه کنندگان از خدمات گمرک الکترونیک امری حیاتی است. فقط سرمایه گذاري و فراهم کردن تجهیزات و امکانات مورد نیاز، نمیتواند به برخورداري جامعه از مزایاي گمرک الکترونیک منجر شود و براي دستیابی به مزایاي بالقوه دولت الکترونیک، باید پذیرش آن در جامعه نیز مد نظر قرار گیرد (همان، 1389: 45).
بر اساس بررسي‌هاي صورت گرفته، مدل‌ها و روشهاي گوناگوني در سطح جهان براي بررسي عوامل مؤثر بر پذيرش فناوري اطلاعات به كار گرفته شده و از جمله معتبرترين آنها »مدل پذيرش فناوري «3TAMاست كه به بررسي عوامل در سطح فردي مي‌پردازد. مدل پذیرش فناوری در ابتدا برای استفاده در محیطهای سازمانی طراحی شده بود. این چارچوب توسط محققان متعددی به کار گرفته شد تا پذیرش بسیاری از افراد،ازپیشرفت های فناوری مانند اینترنت ، تجارت الکترونیک و یا دولت الکترونیک را توضیح دهد. این مدل یکی از مدلهاي قابل قبول و گسترده در حوزه پذیرش تکنولوژي اطلاعات است. اساس اين مدل را دو عامل «برداشت ذهني از مفيد بودن4» و «برداشت ذهني از آساني استفاده5» تشكيل مي‌دهد بطوری که برداشت ذهني از آساني استفاده، بر برداشت ذهني از مفيد بودن تأثير دارد. اين دو عامل به نوبه خود بر نگرش افراد نسبت به استفاده از يك فناوري تأثير گذاشته، موجب تصميم‌گيري براي استفاده از آن فناوري مي‌شوند و در نهايت عمل استفاده صورت مي‌گيرد(شیخ شعاعی و علومی،1386: 211). به عبارت دیگر، فرض اساسی این مدل تاثیر مستقیمی بر نگرش در جهت بکارگیری قصد استفاده دارد، که نیت رفتاری نیز نامیده می شود. نگرش نیز به نوبه خود بر سودمندی ادراک شده و سهولت استفاده ادراک شده ، مقدم بوده است که همچنین بر قصد استفاده نیز مقدم می باشد .در نهایت، و همچنین برای افزایش مزایای مطالعه، مدل پذیرش فناوری نیز تاثیر مستقیم، سهولت استفاده ادراک شده بر سودمندی ادراک شده را پیشنهاد می کند (Belanche, 2012: 197). از سوی دیگر بلانچ و همکاران (2012: 196) به منظور تقویت مدل، متغیر اعتماد مشتری را نیز به آن اضافه نمودند. آنها فرض نمودند که اعتماد مشتری بر نگرش به استفاده، تمایل به استفاده از خدمات و همچنین سودمندی ادراک شده موثر بوده، هرچند خود بوسیله سهولت استفاده ادراک شده تحت تاثیر قرار می گیرد.
سؤالی که در این پژوهش قصد پاسخ دادن به آن را داریم این است که : آیا عوامل اعتماد و ارزش شخصی و مؤلفه های مدل پذیرش فناوری (TAM) بر پذیرش خدمات گمرک الکترونیکی توسط مراجعه کنندگان به گمرکات استان گیلان تأثیر گذار است؟
برای پاسخ به سوال تحقیق،مدل تحقیق بصورت شکل 1-1 بر اساس مطالعات بلانچ و همکاران6 (2012) تدوین شد. در مدل فوق چهار نوع متغیر می توان مشاهده نمود. در زیر متغیرهای تحقیق و نوع آنها مشخص شده است.

شکل 1-1: مدل نظری پژوهش (بلانچ و همکاران،2012: 196)

1-3- اهمیت تحقیق
در چند سال اخیر هزینه های بسیاری در گمرکات کشورمان در خصوص الکترونیکی کردن آن صورت پذیرفته که در بسیاری از بخش ها موفقیت آمیز و در برخی دیگر با شکست مواجه شده است. شکست اجرای الکترونیکی کردن گمرکات یا به طور کل استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در شرکت ها و سازمان ها دلایل گوناگونی داشته و به زعم برخی تحقیقات صورت گرفته در این حوزه، عدم پذیرش فناوری های نوین از سوی مشتریان یکی از مهم ترین دلایل آن است (الهی و همکاران، 1389: 46).
بنابراین، شناسایی عوامل موثر بر پذیرش فناوری از سوی مشتریان یکی از مهم ترین دغدغه های سازمان ها است تا از این طریق هم هزینه های اجرای پروژه کاهش یافته و هم در نهایت رضایت مشتریان برای استفاده از آن جلب شود. زیرا پذیرش فناوری های نوین در سازمان از سوی مشتریان می تواند هم سود بیشتری برای سازمان و هم منافع بهتری برای مشتریان به همراه داشته باشد، در حالی که عدم پذیرش آن باعث خواهد شد هزینه های صورت گرفته به هدر روند. از این رو، هرچه مطالعات بیشتری در این زمینه صورت پذیرد می توان به نتایج دقیق تری دست یافت (ساعی و نخعی،1385: 77).
به همین جهت در تحقیق حاضر سعی شد از یک مدل جامع بمنظور بررسی عوامل موثر بر پذیرش فناوری اطلاعات از سوی مراجعه کنندگان در گمرکات استان گیلان استفاده شود. هرچند مدل پذیرش فناوری در مطالعات زیادی مورد استفاده قرار گرفته اند، ولی هیچ کدام از محققان تأثیر عامل اعتماد و ارزش شخصی مشتری را بر مؤلفه های آن مورد بررسی قرار نداده اند. در خدمات آنلاین عامل اعتماد یکی از مؤلفه های کلیدی محسوب می شود.
در نهایت می توان گفت تحقیق حاضر به دو دلیل از اهمیت ویژه ای برخوردار است. ابتدا اینکه مطالعه و شناسایی عوامل موثر بر پذیرش فناوری سازمان از سوی مشتریان یک عنصر کلیدی در موفقیت سازمان به شمار رفته و ثانیا˝ مدل تحقیق یک مدل کاربردی است که بوسیله آن می توان به نقش متغیرهای بااهمیتی مانند اعتماد و نگرش مشتریان در استفاده از فناوری پی برد.

1-4- اهداف تحقیق
اهداف علمی تحقیق حاضر به قرار زیر است:
سنجش میزان رابطه بین نگرش نسبت به استفاده از خدمات گمرک الکترونیک با تمايل به استفاده این خدمات توسط مراجعه کنندگان به گمرکات استان گیلان.
سنجش میزان رابطه بین سودمندی ادراک شده از خدمات گمرک الکترونیک با تمايل به استفاده این خدمات توسط مراجعه کنندگان به گمرکات استان گیلان.
سنجش میزان رابطه بین سودمندی ادراک شده ازخدمات گمرک الکترونیک با نگرش نسبت به استفاده از این خدمات توسط مراجعه کنندگان به گمرکات استان گیلان.
سنجش میزان رابطه بین سهولت استفاده ادراک شده ازخدمات گمرک الکترونیک با نگرش نسبت به استفاده از این خدمات توسط مرا جعه کنندگان به گمرکات استان گیلان.
سنجش میزان رابطه بین سهولت استفاده ادراک شده از خدمات گمرک الکترونیک با سودمندی ادراک شده از این خدمات توسط مراجعه کنندگان به گمرکات استان گیلان.
سنجش میزان رابطه بین سهولت استفاده ادراک شده از خدمات گمرک الکترونیک با اعتماد به استفاده این خدمات توسط مراجعه کنندگان به گمرکات استان گیلان.
سنجش میزان رابطه بین اعتماد مراجعه کنندگان به گمرکات استان گیلان به استفاده از خدمات گمرک الکترونیک با سودمندی ادراک شده این خدمات.
سنجش میزان رابطه بین اعتماد مراجعه کنندگان به گمرکات استان گیلان به استفاده از خدمات گمرک الکترونیک با نگرش نسبت به استفاده از این خدمات.
سنجش میزان رابطه بین اعتماد مراجعه کنندگان به گمرکات استان گیلان به استفاده از خدمات گمرک الکترونیک با تمايل به استفاده این خدمات.
سنجش نقش تعدیل گر نگرانی‌های زیست محیطی در رابطه بین سودمندی ادراک شده، نگرش نسبت به استفاده از خدمات و اعتماد مراجعه کنندگان به گمرکات استان گیلان با تمايل به استفاده این خدمات.
سنجش نقش تعدیلگر وقت شناسی در ارتباط بین سودمندی ادراک شده، نگرش نسبت به استفاده و اعتماد مراجعه کنندگان به گمرکات استان گیلان به استفاده از خدمات گمرک الکترونیک با تمايل به استفاده این خدمات.
همچنین هدف کاربردی تحقیق حاضر استفاده از نتایج بدست آمده در گمرکات کشور بالاخص گمرکات استان گیلان و بهبود تصمیم گیری در آنها در خصوص پیاده سازی سیستم های الکترونیک نوین می باشد.
1-5- فرضیه های تحقیق
فرضیه های این تحقیق عبارتند از:
نگرش نسبت به استفاده از خدمات گمرک الکترونیک و تمايل به استفاده این خدمات توسط مراجعه کنندگان به گمرکات استان گیلان رابطه دارد.
سودمندی ادراک شده خدمات گمرک الکترونیک و تمايل به استفاده این خدمات توسط مراجعه کنندگان به گمرکات استان گیلان رابطه دارد.
سودمندی ادراک شده خدمات گمرک الکترونیک و نگرش نسبت به استفاده از این خدمات توسط مراجعه کنندگان به گمرکات استان گیلان رابطه دارد.
سهولت استفاده ادراک شده خدمات گمرک الکترونیک و نگرش نسبت به استفاده از این خدمات توسط مراجعه کنندگان به گمرکات استان گیلان رابطه دارد.
سهولت استفاده ادراک شده خدمات گمرک الکترونیک و سودمندی ادراک شده این خدمات توسط مراجعه کنندگان به گمرکات استان گیلان رابطه دارد.
سهولت استفاده ادراک شده خدمات گمرک الکترونیک و اعتماد به استفاده این خدمات توسط مراجعه کنندگان به گمرکات استان گیلان رابطه دارد.
اعتماد مراجعه کنندگان به گمرکات استان گیلان در استفاده از خدمات گمرک الکترونیک و سودمندی ادراک شده این خدمات رابطه دارد.
اعتماد مراجعه کنندگان به گمرکات استان گیلان در استفاده از خدمات گمرک الکترونیک و نگرش نسبت به استفاده از این خدمات رابطه دارد.
اعتماد مراجعه کنندگان به گمرکات استان گیلان در استفاده از خدمات گمرک الکترونیک و تمايل به استفاده این خدمات رابطه دارد.
بین سودمندی ادراک شده، نگرش نسبت به استفاده و اعتماد ارباب رجوع و تمايل به استفاده از خدمات گمرکات با توجه به نگرانی های زیست محیطی رابطه وجود دارد.
بین سودمندی ادراک شده، نگرش نسبت به استفاده و اعتماد ارباب رجوع و تمايل به استفاده از خدمات گمرکات با توجه به وقت شناسی مراجعین رابطه وجود دارد.
1-6- تعریف نظری و عملیاتی متغیرهای تحقیق
سودمندی ادراک شده7: سودمندی ادراک شده به اين معني است كه استفاده از يك سيستم خاص تا چه اندازه عملكرد كار فرد را بالا ميبرد. سودمندی ادراك شده مربوط به عوامل خارجي از قبيل كارآيي و اثر بخشي ميشود (بلانچ وهمکاران،2012: 195). با مولفه هایی در طیف لیکرت پنج گزینه ای بصورت زیر سنجیده می‌شود (Davis, 1989; Wu and Chen, 2005):
مفید بودن استفاده از خدمات الکترونیک.
نقش استفاده از خدمات الکترونیک در تحقق هدفهای شغلی.
نقش استفاده از خدمات الکترونیک در بهبود عملکرد .
سهولت استفاده ادراک شده8: درجه ای که فرد معتقد است که با استفاده از یک سیستم خاص، نیازی به تلاش ندارد یا اینکه انجام آن کار آسان است (بلانچ وهمکاران،2012: 195). با مولفه هایی در طیف لیکرت پنج گزینه ای بصورت زیر سنجیده می شود (Davis, 1989; Guinalu, 2005):
دستیابی آسان به اطلاعات مورد نیاز به دلیل استفاده از خدمات الکترونیک.
آسان بودن نحوه یادگیری خدمات الکترونیک برای انجام کارها.
سهولت و راحتی کار با خدمات الکترونیک.
نگرش نسبت به استفاده از فناوري اطلاعات9: نگرش نسبت به استفاده از فناوری به ارزیابی کاربر از درجه مطلوبیت در به کارگیری فناوری، گفته می شود. نگرش کاربر نسبت به استفاده از یک نظام، از باورهای کاربر یعنی سودمندی ادراک شده و سهولت استفاده ادراک شده کاربر مشتق می شود (بلانچ و همکاران،2012: 195). با مولفه هایی در طیف لیکرت پنج گزینه ای بصورت زیر سنجیده می شود (Hsu et al., 2006):
جذاب بودن ایده استفاده از خدمات الکترونیک برای کاربران.
فراهم نمودن یک تجربه خوشایند در استفاده از خدمات الکترونیک برای کاربران.
خوب و مناسب بودن ایده استفاده از خدمات الکترونیک از منظر کاربران.
عاقلانه بودن استفاده از خدمات الکترونیک از منظر کاربران.
اعتماد10: به باور، احساس یا انتظار مشتریان نسبت به تخصص، قابلیت اتکا و حسن نیت خدمت دهنده اشاره دارد (بلانچ وهمکاران،2012: 196). با مولفه هایی در طیف لیکرت پنج گزینه ای بصورت زیر سنجیده می شود (Lee and Turban, 2001):
اطمینان به خدمات الکترونیک از سوی کاربران.
بدون خطا بودن عملکرد خدمات الکترونیک.
قابل اعتماد بودن خدمات الکترونیک.
قصد استفاده11: شدت تمایل فرد برای انجام یک رفتار خاص که یک نشانه خوب از رفتار فرد در آینده نسبت به استفاده مجدد از یک محصول یا خدمت را نشان می دهد (بلانچ وهمکاران،2012: 196). با مولفه هایی در طیف لیکرت پنج گزینه ای بصورت زیر سنجیده می شود (Bhattacherjee, 2000; Wu and Chen, 2005):
تمایل کامل به استفاده از خدمات الکترونیک از سوی کاربران در صورت نیاز.

پایان نامه
Previous Entries تحقیق با موضوع تحلیل عامل، تحلیل عاملی، پذیرش فناوری، مدل پذیرش فناوری Next Entries تحقیق با موضوع فناوری اطلاعات، پذیرش فناوری، پذیرش فناوری اطلاعات، تکنولوژی اطلاعات