تحقیق با موضوع استان گیلان، جامعه آماری، قصد استفاده، فناوری اطلاعات

دانلود پایان نامه ارشد

امکان دارد از خطا به دور باشد؛ از آنجا که در اکثر مطالعات، محقق نميتواند به تک تک رويدادها و يا افراد تشکيل دهندة جامعة مورد نظر دسترسي داشته باشد، لذا بهرهگيري از روشها و فنون خاصي که استنباط آماري بر آنها استوارند ضرورت پيدا ميکند. در بسياري از مطالعات، حتي اگر امکان دستيابي به واحدهاي اجزاء جامعه نيز ميسر باشد، ملاحظات اقتصادي و مسئلة زمان نيز عوامل مهمي هستند که محقق را وادار ميکنند با مطالعة نمونهاي از جامعه به استنتاج و تعميمهاي لازم بپردازد.
از این رو، در اين فصل کوشش شده ‌است ابتدا روش تحقیق و پس از آن به مواردی همچون جامعه آماری تحقيق، نمونه آماری و روش نمونه‌گيری، حجم نمونه، روش و ابزار جمع‌آوری اطلاعات، تعيين روايی و پايايی ابزار، و روش‌های تجزيه تحليل داده‌ها پرداخته شود.
3-2) روش تحقیق
پژوهشگران با توجه به زوایای مختلف تحقیق از جمله هدف، موضوع، ماهیت داده، و زمان تحقیق، انواع مختلف تحقیقات را بیان می کنند. در زیر به تقسیم بندی خصوصیات تحقیق فوق بر حسب پارامترهای در نظر گرفته شده پرداخته خواهد شد:
تحقیق فوق بر اساس هدف، تحقیقی کاربردی محسوب می شود. هدف تحقيقات کارُبردي توسعة دانش کاربُردي در يک زمينه خاص است. به عبارت ديگر تحقيقات کارُبردي به سمت کارُبرد علمي دانش هدايت مي‌شود. همچنین در این نوع تحقیق، نتايج يافته ها براي حل مشكلات خاص انجام مي شود وتلاشي براي پاسخ دادن به يك معضل و مشکل عملي است كه در دنياي واقعي وجود دارد.
تحقیق فوق از نظر شيوه گردآوري اطلاعات تحقيق توصيفي است. همچنین تحقیق فوق بر اساس ماهیت داده ها، تحقیقی کمی بشمار می رود. به لحاظ نظری، اینگونه تحقیقات ریشه در مکتب اثبات گرایی دارد و صاحبنظران این روش علاقه مند به تبدیل اطلاعات تحقیق بصورت نمادهای ریاضی بمنظور استفاده از قابلیت تحلیل های آماری و ریاضی برای توصیف و تحلیل پدیده های اجتماعی می باشند. در مجموع، روش اثباتی مدعی است که با روش تجربی سروکار دارد و شناخت حوادث و رویدادها و وضعیت های مختلف بر اساس مشاهده بدست استوار است. شناخت علمی، از طریق همبستگی مباحث نظری با مشاهده بدست می آید. یعنی در علم، نظریه و مشاهده، ذاتا˝ جدایی ناپذیرند. در هر صورت، هرگونه ابزاری که برای حصول به دقت نظر در علم مورد استفاده قرار گیرد، از نظر اثبات گرایان می تواند بکار گرفته شود (کرم پور، صفری، 1390).
3-3) جامعه آماری، تعیین حجم نمونه و روش نمونه گیری
3-3-1) جامعه آماری
در اين تحقيق جامعه آماري عبارتست از: كليه مراجعه كنندگان به گمرك‎هاي تجاري استان گیلان شامل صادر کنندگان، واردکنندگان و مراجعه کنندگان حمل و نقل یا ترانزیت كه به نوعي با خدمات گمرک الکترونیکی سرو کار دارند. گمركات تجاري گیلان شامل گمرک انزلی و آستارا و منطقه آزاد تجاری حسن رود می باشد.
3-3-2) نمونه و روش نمونه گیری
برای تعیین حجم نمونه از مراجعه کنندگان ابتدا 30 پرسشنامه در بین آنها توزیع و واریانس نمونه مقدماتی محاسبه گردید. به همین دلیل و همچنین نامحدود بودن جامعه، از فورمول کوکران به صورت زیر به منظور تعیین حجم نمونه استفاده شد (سرمد و همکاران، 1388):

كه در فرمول فوق:

: مقدار متغير نرمال واحد، متناظر با سطح اطمينان 95 درصد ( ).
: مقدار اشتباه مجاز (05/0 = ).
S_x^2: واریانس نمونه مقدماتی(0.25 =S_x^2).
بنابراين حجم نمونه مورد نياز پژوهش با تقريب عبارت است از:
n=(〖(1.96)〗^2. 0.25)/〖(0/05)〗^2 =384
با توجه به افت حجم نمونه تعداد 400 پرسشنامه به روش نمونه گیری غیراحتمالی در دسترس در میان مراجعه كنندگان به گمرك‎هاي استان گیلان توزیع و در نهایت تحلیل بر روی 384 پرسشنامه صورت پذیرفت. لازم به ذکر است در همان زمان توزیع، پرسشنامه های تکمیل شده توسط پژوهشگر از مراجعه کنندگان گرفته شدند. در جدول زیر فراوانی توزیع پرسشنامه ها در بین مراجعه کنندگان مختلف نشان داده شده است.
جدول 3-1) فراوانی توزیع پرسشنامه ها در بین مراجعه کنندگان
ردیف
نوع مراجعه کننده
تعداد نمونه
1
وارد کننده
108
2
صادر کننده
98
3
ترانزیت
178
مجموع
384
3-4) روش و ابزار گردآوری داده ها
روش گردآوری داده ها میدانی و ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه است. در اين تحقیق به منظور جمع‌ آوري داده‌ها و اطلاعات از مطالعات بلانچ و همکاران (2012) استفاده شد. توزیع سوالات پرسشنامه و طیف پاسخگویی در جدول 3-2 نشان داده شده است.

جدول 3-2) توزیع سوالات پرسشنامه
متغیر
سوالات
منبع
طیف پاسخگویی
سودمندی ادراک شده
1 الی 3
Davis, 1989; Wu and Chen, 2005
از
1) کاملا مخالفم
تا
5) کاملا موافقم
سهولت استفاده ادراک شده
4 الی 6
Davis, 1989; Guinalu, 2005

نگرش نسبت به استفاده از فناوری اطلاعات
7 الی 10
Bhattacherjee, 2000; Wu and Chen, 2005; Hsu et al., 2006; Taylor and Todd, 1995

اعتماد
11 الی 13
Lee and Turban, 2001

قصد استفاده
14 الی 16
Bhattacherjee, 2000;
Wu and Chen, 2005; Venkatesh and Davis, 2000

نگرانی های زیست محیطی
17
Fraj and Martnez, 2006

وقت شناسی
18
Kleijnen et al., 2007

3-5) پایایی110 متغیرهای پرسشنامه
دراين تحقيق به منظورتعيين پايايي آزمون ازروش آلفاي كرونباخ استفاده گرديده است. بدين منظور ابتدايك نمونه اوليه شامل 30 پرسشنامه پيش آزمون گرديد وسپس با استفاده از داده های به دست آمده ازاين پرسشنامه ها و به كمك نرم افزارآماري SPSS ميزان ضريب اعتماد با روش آلفاي كرونباخ براي اين ابزار محاسبه شد.
جدول 3-3) آلفای کرونباخ متغیرهای پرسشنامه
متغیر
آلفا
سودمندی ادراک شده
0.72
سهولت استفاده ادراک شده
0.64
نگرش نسبت به استفاده از فناوری اطلاعات
0.64
اعتماد
0.74
قصد استفاده
0.62

در صورتي يك پرسشنامه پاياست كه مقدار آلفاي كرونباخ بزرگتر از مقدار7/0 باشد و هر چه اين مقدار به عدد 1 نزديكتر باشد پرسشنامه از پايايي بالاتري برخوردار مي باشد و مقدار آلفای کرونباخ تا محدوده 0.5 قابل قبول و پایین تر از آن غیرقابل قبول است و بازنگری در سوالات مطرح شده پرسشنامه ضروری به نظر می رسد (حبیب پور و صفری، 1390). در جدول 3-3 پایایی متغیرهای تحقیق آورده شده است.
3-6) روایی111 پرسشنامه
به منظور اطمینان از روایی پرسشنامه به اساتید راهنما و متخصص حوزه مدیریت ارائه گردید. از طرفی، سوالات پرسشنامه حاضر بر اساس سوالات پرسشنامه های استاندارد شده استخراج شده است که روایی آن از این جهت نیز مورد تائید می باشد که به این نوع روایی، روایی محتوا یا روایی صوری گفته می شود. در انتها نیز به منظور اطمینان از روایی سازه، از تحلیل عاملی تاییدی استفاده شد که نتایج آن در فصل چهارم نشان داده شده است.
3-7) روش های تجزیه و تحلیل داده ها
روش هاي آماري مورد استفاده در اين تحقيق به دو صورت خواهد بود. روشهاي آماري توصيفي و روش هاي آماري استنباطي. بخش هاي عمده مورد استفاده در آمار توصيفي با استفاده از جداول فراواني و نمودارهاي مختلف خواهد بود. تمام نتايج اين بخش در مورد نمونه مورد نظر صادق است و قابل تعميم به كل جامعه نیست.
در بخش آمار استنباطی نیز به منظور آزمون فرضیه های تحقیق از روش مدل یابی معادلات ساختاری در نرم افزار لیزرل استفاده شد. بطور کلي دو نوع رويكرد براي برآورد پارامترهاي يك مدل معادلات ساختاري وجود دارد كه عبارتند از: رويكرد مبتني بر كوواريانس و رويكرد مبتني بر واريانس. رويكرد اول در تلاش است تا اختلاف بين كوواريانسهاي نمونه و آنچه كه مدل نظري پيش بيني كرده است را حداقل كند. بخاطر شهرت فراوان مدلسازي معادلات ساختاري مبتني بر كوواريانس، مطالعات متعددي وجود دارند كه از اين تكنيك تعريفي ارائه كرده اند. بطور کلی دو آزمون در این روش صورت می پذیرد:
1- تحلیل عاملی تأییدی کلی شاخص‌های مدل اندازه گیری.
2- تحلیل مسیر از طریق روش تحليل عاملي112 یا مدل معادلات ساختاري113 (SEM) که در آن بمنظور کشف روابط میان متغیرها از ماتریس همبستگی استفاده می شود. نکته قابل ذکر در ساخت مدل، برازش آن می باشد.
جدول 3-4) شاخص های برازندگی
شاخص

تعریف
دامنه پذیرش
χ^2⁄df
درجه آزادی/ کای دو
این نسبت جایگزین آزمون χ^2 (پراكندگي (اختلاف) بين داده‌ها (ماتريس كواريانس- واريانس داده‌ها) و مدل (ماتريس كواريانس- واريانس ضمني به دست آمده از روش تخمين ML و..) را نشان می دهد) است که به حجم نمونه و همبستگی های موجود در مدل حساس است.
اگر این نسبت
کوچکتر مساوی از 3 باشد برازش مدل عالی است
RMSEA114
جذر برآورد واریانس خطای تقریب
ارزیابی برازندگی مدل هم از نقطه نظر آماری و هم مفهومی میباشد که فرض تناسب نزدیک بین مدل و جمعیت (جامعه) را برقرار میسازد.

0.05 : برازش خوب
0.05- 0.08 : قابل قبول
0.08- 1 : قابل تامل
1 : برازش ضعیف
NNFI115
(or TLI116)
شاخص نرم نشدگی برازندگی
در این شاخص برای افزودن پارامترها در مدل، جریمه ای در نظر گرفته می شود
0.9
CFI117
شاخص برازندگی تطبیقی
درجه برازش بین فرضیه ها و مدل صفر را نشان می دهد
0.9
AGFI118
شاخص تعدیل شده برازندگی
این شاخص نشان می دهد مدل تا چه حد نسبت به عدم وجود آن، برازندگی بهتری دارد.
0.80

چون مدل کامل معادله ساختاری شامل دو متغیر مشاهده شده و پنهان است، پارامترهای مدل باید از طریق پیوند بین واریانس ها و کوواریانس های بین متغیرهای مشاهده شده آنگونه که از سوی پژوهشگر مشخص شده است برآورد شود. بنابراین، معادلات (و ماتریس ها) برای محاسبه برآوردهای ماتریس کوواریانس پیش بینی شده جامعه بر اساس مدل مفروض، و چندین اندازه برای برازندگی مدل برآوردشده با داده های نمونه بکار می رود (هومن،1390). از شاخص هاي برازندگي119 براي تعيين برازندگي و اعتبار مدل هاي طراحي شده استفاده مي شود. لازم به تذکر است درباره اين شاخص‌ها توافق همگاني وجود ندارد و شاخص هاي متعددي براي سنجش برازندگي مدل استفاده مي شود. معمو لا˝ براي تائيد مدل، استفاده از سه تا ٥ شاخص کافي است. در جدول 3-4 به شاخص هایی که در تحقیق استفاده خواهند شد اشاره شده است.

فصل چهارم
جمع‌آوری و تجزیه و تحلیل داده های تحقیق

4-1- مقدمه
تجزيه و تحليل به عنوان فرآيند يا روش علمي، يكي از پايه‌هاي اساسي هر روش تحقيق است. علم آمار به جمع آوري، خلاصه كردن، تجزيه و تحليل، نتيجه گيري و نهايتا˝ پيش بيني در مورد اطلاعات بدست آمده از تحقيق مي‌پردازد. اين داده ها معمولا˝ نمونه‌اي از يك جامعه است كه علاقه منديم تحليل هاي صورت گرفته در نمونه را به جامعه تعميم دهيم. اما نتايج هر نمونه به طرز معتبر قابل تعميم به جامعه نيست و تعميم نتايج به جامعه داراي شرايط و تكنيكهايي است كه در آمار استنتاجي آموخته مي‌شود.
دراين تحقيق از دو نوع آمار توصيفي و استنباطي جهت تحليل داده‌ها بهره گرفته شده است. درآمارتوصيفي، ابتدا كليه متغيرهاي مدل و متغيرهاي جمعيت شناختي بصورت توزيع فراوانی ونمودارنمايش داده شده است. شاخص هاي پراكندگي و مركزي مورد نياز هم ذكر گرديده و نوع توزيع متغيرهاي جمعيت شناختي براساس نمودارتوزيع فراواني كاملا˝مشخص ميباشد. همچنین در بخش مربوط به آمار استنباطی، به بررسی فرضیات تحقیق بر اساس روش مدل یابی معادلات ساختاری پرداخته شد.

4-2- آمار توصیفی
در این تحقیق تعداد 384 نفر از مراجعه کنندگان به گمرکات استان گیلان در دوره زمانی آذر و دی ماه سال 1393 انتخاب و پرسشنامه ها میان آنها توزیع شدند. در این بخش و در ابتدا به تحلیل نتایج بدست آمده از سوالات مربوط به وضعیت جمعیت شناختی مراجعه کنندگان پرداخته و در ادامه نتایج پاسخ آنها به سوالات و متغیرهای تحقیق بیان خواهند شد.

4-2-1- تحلیل خصوصیات جمعیت شناختی مراجعه کنندگان
الف) جنسیت
نتایج جدول 4-1 و نمودار 4-1 حاکی از آن است که از 384 نفر مراجعه کننده،

پایان نامه
Previous Entries تحقیق با موضوع پذیرش فناوری، فناوری اطلاعات، دولت الکترونیک، مدل پذیرش فناوری Next Entries تحقیق با موضوع تحلیل عامل، تحلیل عاملی، تحلیل عاملی تائیدی، استان گیلان