تحقیق با موضوع ارزش افزوده، افزوده اقتصادی، ارزش افزوده اقتصادی، بازده سهام

دانلود پایان نامه ارشد

و دليل عمده براي تعديلات كم را ذكر كردند (یانگ و اوبیرم، 2001، 157)27.
1ـ مديران دوست ندارند تغييراتي را انجام دهند كه انحراف با اهميتي از اعداد حسابداري داشته باشند زيرا اين موجب مي شود كه مديران ،‌سهامداران و بازار به ارزش افزوده اقتصادی با بي اعتمادي نگاه كنند .
2ـ مديران به كاركناني نياز دارند كه معيار را درك كنند و فرايند تصميم گيري خود را بهبود بخشند ( اسکالونا، 2002، 25)28.
استيوارت به دليل حجم زياد اين تعديلات كه موجب انتقاد به ارزش افزوده اقتصادی از طرف منتقدان و همچنين بوجود آمدن روشهاي مبتني بر مديريت مبتني بر ارزش به غير از ارزش افزوده اقتصادی همچنين CVA ارزش افزوده نقدي و …. شده است ، در حدود 5 الي 15 تعديل را به شركتهايي كه مشاوره مي دهند پيشنهاد مي كند . استيوارت در اين باره مي گويد : ما صرفاً تعديلاتي را با توجه به تعريف ارزش افزوده اقتصادی توصيه مي كنيم كه از عهدة آزمونهاي زير برآيند :
آيا آنها تأثير با اهميتي بر ارزش افزوده اقتصادی دارند ؟
آيا مديران مي توانند به نتايج حاصله تأثير گذار باشند ؟
آيا براي نيروهاي سطوح عملياتي به سهولت قابل درك هستند ؟
آيا اطلاعات مورد نياز براي رديابي يا تجزيه و تحليل نسبتاً آسان مي باشد ؟ (ویزرد، 1998، 9) .
در محاسبه ارزش افزوده اقتصادی ،NOPAT ، سرمايه و هزينه سرمايه را بايد بدست آوريم . براي محاسبه NOPAT و سرمايه استيوارت دو رويكرد را مطرح مي كند (استيوارت، 1990، 70)29.
2-10- ارزش افزوده اقتصادی سهام30
از آنجائیکه در محاسبه ارزش افزوده اقتصادی کل سرمایه در نظر گرفته می شود، اگر کل سرمایه را تغییر دهیم و بصورت حقوق صاحبان سهام بصورت زیر تعریف کنیم در آن صورت داریم :
حقوق صاحبان سهام *(هزینه حقوق صاحبان سهام – ROE) = ارزش افزوده اقتصادی سهام
حقوق صاحبان سهام * هزینه حقوق صاحبان سهام – درآمد خالص =E*Ke- NI
که ارزش افزوده اقتصادی سهام یا مازاد بازده31 نیز می نامند.
شرکتی که ارزش افزوده اقتصادی سهام مثبت به دست می آورد برای سهامداران ارزش ایجاد می کند در صورتی که شرکت با ارزش افزوده اقتصادی سهام منفی موجب تخریب ارزش سهامدار می شود .
با این تعریف از ارزش افزوده اقتصادی ، تشخیص این که ارزش ایجاد شده در طی دوره ، مدیون کدام یک از این محرک های ارزش می باشد مشکل است . همچنین این که کدام یک از محرک ها مهم است و باید پاداش داده شود . با توجه به فرمول ارزش افزوده اقتصادی روش هایی که شرکت می تواند بدان وسیله ارزش را اضافه کند به شرح زیر هستند:
1- افزایش سود عملیاتی خالص ، که مستلزم افزایش کارآیی در استفاده از دارائی ها و منابع در دسترس می باشد . به عبارت دیگر افزایش NPV ، که این عمل منجر به افزایش سود عملیاتی خالص گردیده (هنگامی که هزینه منابع ثابت باشد) این اقدامات اساساً نتیجه تصمیمات عملیاتی است .
2- كاهش منابع كل بدون در خطر انداختن سود عملياتي خالص يعني فروش دارائي هاي غيرمفيد كه اين عمل باعث افزايش NPV اين پروژه ها شود. با اين اقدام سود عملياتي ثابت است اما هزينه منابع كاهش مي يابد (سرمايه گذاري كاهش مي يابد) كه اساساً نتيجه تصميمات سرمايه گذاري است.
3- كاهش هزينه مالي و از اين رو كاهش نرخ تنزيل، كه اين به معني افزايش NPV است. اين كاهش مستلزم افزايش مقدار بدهي از يك منبع مالي ارزان است و مزاياي مالياتي دارد. (تأمين مالي از اين طريق داراي ريسك مالي است) اين اقدام موجب مي شود كه سود عملياتي ثابت بماند و هزينه منابع كاهش يابد كه اساساً نتيجه تصميمات تأمين مالي است.
4- سرانجام اينكه چندين حالت باقي می ماند كه طبقه بندي آنها مشكل است. مي شود آنها را از دو بعد در نظر گرفت در حقيقت دو روي سكه اند.
افزايش سود خالص عملياتي با سرمايه گذاري جديدكه كل منابع را افزايش دهد و از طرفي نرخ بازده بيشتر از هزينه مالي باشد. اين اقدام يعني اجراي پروژه هاي جديد با NPV مثبت.
كاهش كل منابع از طريق كاهش هزينه هاي تأمين مالي كه اثر اين كاهش بيشتر از كاهش در سود خالص آن عمليات است. فروش دارائي هايي كه به اندازه كافي سود توليد نمي كنند. و اين استراتژي يعني مشخص كردن دارايي هايي كه در توليد ارزش نقشي ندارند.
اگر ارزش افزوده اقتصادی بعنوان معياري براي ارزيابي عملكرد شركت، سيستم مديريت در نظر گرفته شود بسياري از تحليلگران ممكن است كه سطحي از توليداتي را بخواهند كه در آن سطح ارزش افزوده اقتصادی برابر صفراست. اين نقطه كه نقطه آستانه ارزش افزوده اقتصادی است بصورت زير بدست مي آيد (رودریگز، 2002، 9)32:

2-11- پیشینه تحقیق
الف) پیشینه داخلی
شریعت پناهی و بادآور (1383)، صاحبنظران مالی به دلیل انتقادات وارد شده بر EVA ، شکل پالایش شده ای از آن را مطرح می کنند که به جای تأکید بر قابلیت اتکاء اطلاعات بر مربوط بودن آنها تأکید می کند. به عبارت دیگر این معیار هزینه فرصت منابع بکارگرفته شده را بر مبنای ارزش بازار آنها محاسبه می کند و تحت عنوان REVA موسوم است که تحقیق آن ها درصدد مطالعه محتوای اطلاعاتی و قابلیت توضیح دهندگی آن برای معیارهای مختلف بازده سهام تعدیل شده براساس ریسک، RVOL، RVAR بوده است. با استفاده از جامعه آماری دردسترس که شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده است، آزمون فرضیات تحقیق بر روی 50 شرکت فعال معرفی شده برای دوره تحقیق انجام شد و شدت همبستگی بین متغیرهای تحقیق و قابلیت توضیح دهندگی REVA برای تغییرات هرکدام از معیارهای بازده سهام تعدیل شده براساس ریسک ، RVOL، RVAR مورد آزمون قرار گرفت. یافته های تحقیق نشان می دهد که بین REVA و معیارهای بازده سهام تعدیل شده براساس ریسک رابطه همبستگی ضعیف مثبت وجود دارد و اینکه، (بازده تفاضلی یا غیرعادی سهامRVAR بازده سهام تعدیل شده براساس ریسک کل و RVOL بازده سهام تعدیل شده براساس ریسک سیستماتیک به ترتیب دارای بیشترین میزان همبستگی با REVA می باشند.
نوروش و همكاران ( 1383 ) رابطه بين جريان هاي نقدي عملياتي، سود عملياتي و ارزش افزوده اقتصادي با ثروت ايجاد شده براي سهامداران را بررسي نمودند و نتيجه گرفتند كه ارزش افزوده اقتصادي شاخص بهتري براي پيش بيني ثروت ايجاد شده براي سهامداران بوده است.
مشايخي و همکاران (1387) سودمندي ارزش افزوده اقتصادي را در پيش بيني سود حسابداري در شركت هاي توليدي در بازه زماني 1381-1386 مورد بررسي قراردادند . آن ها اعلام نمودند كه ارتباط معناداري بين تغييرات سود حسابداري و تغييرات ارزش افزوده اقتصادي در اين شركتها وجود دارد.
تاکی(1388) به بررسي ارتباط بين ارزش افزوده اقتصادي ، سودقبل از بهره و ماليات و جريان نقدي فعاليت هاي عملياتي با ارزش بازار سهام شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. نتايج بيانگر اين است كه سودقبل از بهره و ماليات داراي همبستگي بيشتري نسبت به ارزش افزوده اقتصادي با بازار است .
مهدوی و گوینده (1388)، ارزیابی عملکرد فعالیتی است که به سهامداران جهت تصمیم گیری به منظور سرمایه گذاری بهینه کمک می کند. هیچ یک از معیارهای سنتی ارزیابی عملکرد از قبیل سود، سود هر سهم و رشد سود نمی تواند با کل بازده ایجاد شده برای سهام داران همبستگی داشته باشد. از دیگر معیارهای دیگر ارزیابی عملکرد که ممکن است با بازده ایجاد شده برای سهام داران همبستگی داشته باشد، ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده اقتصادی پالایش شده است. بر این اساس، هدف اصلی مطالعه آن ها بررسی رابطه بین ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده اقتصادی پالایش شده با بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در این راستا با استفاده از داده های ترکیبی شرکت و سال 71 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در خلال 10 سال مورد آزمون قرار گرفته است. فرضیه های پژوهش از طریق محاسبه ضریب همبستگی پیرسون آزمون شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که بین ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده اقتصادی پالایش شده با بازده سهام رابطه معنی دار وجود ندارد.
یحیی زاده فر و همکاران، (1389) سرمايه گذاران در بازار سهام همواره در صدد كسب سود بالا هستند . آنها سهامي را خريداري مي كنند كه از نظر آنها بهترين سهام باشد و بيشترين سود و بازده به آن ها تعلق گيرد. اين كه چقدر فعاليت مديران در راستاي خواست سهامداران بوده، و مديران تا چه اندازه توانسته اند در ايجاد ارزش و ثروت براي سهامداران موفق باشند از طريق سيستم ارزيابي عملكرد تعيين مي شود . اصولا معيارهاي ارزيابي عملكرد شركت ها در بازار سرمايه به دو دسته معيارهاي سنتي و معيارهاي مبتني برارزش تقسيم مي شوند.
جهانخانی و سهرابی (1390)، سهامداران مالک اصلی واحد تجاری می‌باشند و پیوسته به دنبال حداکثر کردن ثروت خویش هستند و این ثروت برای آنها در نتیجه عملکرد مطلوب واحد تجاری حاصل خواهد شد. عدم استفاده از معیارهای مناسب برای اندازه‌گیری عملکرد و ارزش سهام یک شرکت باعث می‌شود ارزش شرکت به سمت ارزش واقعی آن سوق پیدا نکند. در این میان ادعا شده که ارزش افزوده اقتصادی قادر به نشان دادن ارزش واقعی شرکت است. به هرحال تورم موجب انحراف‌هایی در مدل ارزش افزوده اقتصادی می‌شود و معیار نامناسبی از عملکرد شرکت و ثروت سهامداران را به نمایش می‌گذارد. هدف از این پژوهش تعدیل ارزش افزوده اقتصادی به موجب انحراف‌های حاصل از تورم و نزدیک کردن آن به سود صحیح اقتصادی،‏ یافتن مدلی مناسب جهت تعیین ارزش خلق شده یا ارزش افزوده ایجاد شده در بازار سرمایه ومقایسه آن با مدل‌های تعدیل نشده می‌باشد که ارزش افزوده حاصله در بازار ملاک افزایش ثروت سهامداران است. از طرفی اهمیت اطلاعاتی ارزش افزوده اقتصادی وسایر معیارهای عملکرد رقیب نیز مد نظر قرار گرفته است. نتایج تحقیق که طی سال‌های 1381 الی 1385 و با استفاده از مدل‌های رگرسیون معمولی ورگرسیون تلفیقی (Panel Data)‎تخمین زده شد نشان داد که وقتی ارزش افزوده اقتصادی را تصحیح یا تعدیل می‌کنیم رابطه معناداری بین ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده بازار برقرار می‌شود و در مقابل وقتی ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده بازار را به درستی اندازه نمی‌گیریم وآن را از بابت انحراف‌های حاصل از تورم تعدیل نمی‌کنیم ارتباط معناداری بین آنها حاصل نمی‌شود. این موضوع نقش ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده در افزایش یا کاهش ثروت سهامداران وضرورت تعدیل آن جهت انعکاس درارزش افزوده بازار را نشان می‌دهد. همچنین بررسی رابطه بین ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده و سایر معیارهای عملکرد رقیب با بازده سهام،‏ ارتباط معنادار اما ضعیف این متغیرها با بازده سهام را نشان داد.
یحیی زاده فر و همکاران(1390) استفاده از معيارهاي سنتي در بازار سرمايه تا ساليان متوالي مرسوم بوده است تا اينكه معيارهاي مبتني برارزش براي ارزيابي عملكرد شركت ها مطرح شدند. در ارزيابي عملكرد به روش سنتي فقط به سود حسابداري توجه مي شود كه به دليل درنظر نگرفتن هزينه هاي تأمين منابع سرمايه شركت ها روش مطلوبي محسوب نمي شوند .يكي از جديدترين معيارهاي مبتني برارزش، معيار ارزش افزوده اقتصادي است. براساس اين معيار، ارزش شركت به بازده و هزينه سرمايه به كارگرفته شده شركت بستگي دارد. بنابراين تفاوت بين ارزش افزوده اقتصادي و معيارهاي سنتي در اين است كه دراين روش تلاش مي شود تا كليه هزينه هاي تأمين مالي مورد توجه قرار گيرد.
محرمی و اکسون (1391)، تحقیقی را با هدف، تعیین رابطه بين ارزش افزودة اقتصادي پالايش شده (REVA) و بازده سهام تعديل شده بر اساس ريسک انجام دادند. جهت نیل به اين هدف، تحقیق آن ها با آزمون یک فرضيه اهم و سه فرضیه اخص انجام شده است. فرضيه اهم به این صورت می باشد: بين ارزش افزودة اقتصادي پالايش شده (REVA) و بازده سهام تعديل شده بر اساس ريسک رابطه وجود دارد. و سه فرضیه اخص به این صورت می باشد: بين ارزش افزودة اقتصادي پالايش شده (REVA)بازده سهام تعديل شده بر اساس ريسک کل (RVAR رابطه وجود دارد. بين ارزش افزودة اقتصادي پالايش

پایان نامه
Previous Entries تحقیق با موضوع ارزش افزوده، ارزش افزوده اقتصادی، افزوده اقتصادی، ثروت سهامداران Next Entries تحقیق با موضوع ارزش افزوده، افزوده اقتصادی، ارزش افزوده اقتصادی، رگرسیون