تحقیق با موضوع ارزش افزوده، افزوده اقتصادی، ارزش افزوده اقتصادی، رگرسیون

دانلود پایان نامه ارشد

ارتباط بين ارزش افزوده اقتصادي و توليد ناخالص داخلي، ارزش افزوده بازار را در طي فاصله زماني 2004-2008 در كشور آمريكا موردبررسي قراردادند . آن ها دريافتند كه رابطه مثبت و معناداري ميان ارزش افزوده اقتصادي، توليد ناخالص داخلي و ارزش افزوده بازاروجود دارد.
فرناندز (2011)تحقیقی را جهت بررسی رابطه بین ارزش افزوده اقتصادی و ثروت ایجاد شده برای سهامداران انجام داد. نمونه وی شامل 962 شرکت بود که به این نتیجه رسید که همبستگی بین ارزش افزوده اقتصادی و ثروت ایجاد شده برای سهامداران تنها 17166 % بود و 61 شرکت که دارای ارزش افزوده اقتصادی منفی بودند، دارای ثروت ایجاد شده مثبت و 64 شرکت که دارای ارزش افزوده اقتصادی مثبت بودند دارای ثروت ایجاد شده منفی بودند. در نهایت وی نتیجه گرفت که ارزش افزوده اقتصادی توان اندازه گیری ثروت ایجاد شده برای سهامداران را ندارد.
دیچو (2011) میزان رابطه متغیرهای بنیادی حسابداری وارزش بازار سهام شرکت طی دوره زمانی 2000 تا 2009 را مورد بررسی قرارداد. روش آزمون فرضیات در این پژوهش آزمون همبستگی و رگرسیون چندگانه بوده است. نتایج نشان داد هر چه تغییرات متغیری غیر قابل پیش بینی تر باشد ، آن متغیر با ارزش سهام مربوط تر خواهد بود . وی چهار متغیر جریانهای نقدی عملیاتی ، سود قبل از بهره و مالیات ، سود خالص و ارزش دفتری به عنوان متغیرهای مستقل انتخاب کرد . نتایج پژوهش دیچو نشان می دهد که تغییرات جریانهای نقدی عملیاتی وسود خالص غیر قابل پیش بینی تر هستند.
باندرا(2012) به بررسی تاثیر تغییرات بدهی ها بر ارزش افزوده اقتصادی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار سریلانکا پرداخته است. در این پژوهش از ارزش افزوده اقتصادی به عنوان معیار اندازه گیری ارزش شرکت و از برخی نسبت های اهرمی به عنوان معیار های اندازه گیری تغییرات بدهی ها استفاده شده است.یافته های وی حاکی از وجود ارتباط معنی داری بین ارزش افزوده اقتصادی شرکت و مدیریت سرمایه در گردش بود.
الدومیاتی(2013) به بررسی رابطه ساختار سرمایه و ارزش افزوده شرکت های بورس اوراق بهادار مصر پرداخت. نمونه انتخابی وی شامل 22 شرکت و در سالهای 2007-2011 بود. او ساختار سرمایه را به سه سطح شرکت های با بدهی بالا، شرکت های با بدهی متوسط و شرکت های با بدهی پائین تقسیم نمود. بطور کلی بین هر دو نسبت بدهی کوتاه مدت و نسبت بدهی بلند مدت با معیارهای ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده بازار رابطه قوی وجود دارد.
گارود (2013) شش متغیر حقوق صاحبان سهام ، سود خالص ،سه نوع از متغیرهای اقلام تعهدی ، سودهای تقسیمی وقیمت سهام را به عنوان متغیرهای بنیادی برای پیش بینی تغییرات ارزش افزوده اقتصادی طی دوره زمانی 2000 تا 2011 مورد آزمون قرار داد. روش آزمون فرضیات در این پژوهش آزمون همبستگی و رگرسیون چندگانه بوده است. نتایج مقدماتی حاکی از آن است که جریان وجه نقد عملیاتی و اقلام تعهدی اگر با سود خالص ترکیب شود ، دارای قدرت پیش بینی افزایشی می باشند. در واقع دو متغیر یاد شده ، دو متغیر توضیحی اضافه شده در سال 2005 است که طبق نتایج مقدماتی با رشد ارزش افزوده سال آتی ارتباط دارند.
نیلسون (2014)در تحقیقی اثر ویژگی های خاص شرکت ها را بر ارزش افزوده اقتصادی در شرکت های سوئدی بررسی نمود .نتایج این تحقیق نشان داد که از بین ویژگی های خاص شرکت فقط سودآوری ،گردش وجوه نقد عملیاتی ، اندازه شرکت و رشد فروش بر ارزش افزوده اقتصادی شرکتها تاثیر گذار هستند. همچنین نتایج ارتباط مثبت و معنادار بین سود آوری و ارزش شرکت و ارتباط معناداری بین اندازه شرکت ،رشد فروش و گردش وجوه نقد عملیاتی با ارزش شرکت را نشان داد.
اوپوهامی (2014) به بررسي رابطه بين ارزش افزوده اقتصادي و نسبت هاي مالي در شركت هاي پذيرفته در بورس اوراق بهادار تایلند پرداخت. او نتيجه گرفت كه رابطه ي معناداري بين ارزش افزوده اقتصادي و نه نسبت مالي بررسي شده نظيرنسبت سود به فروش ، نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام، نسبت متوسط دوره وصول مطالبات، نسبت سود به سرمايه، نسبت سود به دارایی های ثابت ، نسبت سود به کل دارایی ها، نسبت Qتوبین وجود دارد .
رامانا (2015)با استفاده از تحلیل رگرسیون رابطه ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده بازار را در شرکت های هندی آزمون کرد و با معیارهای متداول حسابداری شامل سود خالص عملیاتی پس از کسر مالیات، سود قبل از بهره و مالیات و… مقایسه نمود. نتیجه این بررسی نشان داد که ارزش افزوده اقتصادی نسبت به معیارهای متداول حسابداری برتری ندارد.
ج) جمع بندی پیشیینه
در این قسمت به صورت خلاصه وار تحقیقات انجام شده بوسیله پژوهشگران در داخل و خارج از کشور عزیزمان ایران در جدول 2-1 آورده شده است.

جدول2-1 پیشینه تحقیق
سال
محقق/ محققین
متغیر
مدل پژوهش
نتیجه گیری
1383
شریعت پناهی و بادآور
EVAو REVA
همبستگی
بین REVA و معیارهای بازده سهام تعدیل شده براساس ریسک رابطه همبستگی ضعیف مثبت وجود دارد.
1383
نوروش و همكاران
ارزش افزوده اقتصادی
رگرسیون
ارزش افزوده اقتصادي شاخص بهتري براي پيش بيني ثروت ايجاد شده براي سهامداران بوده است.

سال
محقق/ محققین
متغیر
مدل پژوهش
نتیجه گیری
1387
مشايخي و همکاران
ارزش افزوده اقتصادي
رگرسیون مرکب
ارتباط معناداري بين تغييرات سود حسابداري و تغييرات ارزش افزوده اقتصادي در اين شركتها وجود دارد.
1388
مهدوی و گوینده
ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده اقتصادی پالایش شده
همبستگی پیرسون
بین ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده اقتصادی پالایش شده با بازده سهام رابطه معنی دار وجود ندارد.
1390
جهانخانی و سهرابی
ارزش افزوده اقتصادی
رگرسیون معمولی ورگرسیون تلفیقی
رابطه معناداری بین ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده بازار
1390
یحیی زاده فر و همکاران
متغیرهای بنیادی
رگرسیون
رابطه معنادار بين ارزش افزوده اقتصادي و متغیرهای بنیادی
1391
محرمی و اکسون
ارزش افزوده اقتصادي پالايش شده
همبستگي اسپیرمن
رابطه معناداری بین ارزش افزوده اقتصادي پالايش شده و بازده سهام تعديل شده بر اساس ريسک کل وجود ندارد.
1391
قنبري
ارزش افزوده اقتصادي و نسبت هاي مالي
رگرسیون مرکب
رابطه ي معناداري بين ارزش افزوده اقتصادي و شانزده نسبت مالي
1392
باصری و عاطفت
ارزش افزوده اقتصادي
رگرسيون خطي ساده وچند متغيره
رابطه معناداري بين ارزش افزوده اقتصادي و ارزش افزوده اقتصادي پالايش شده با سود عملياتي وجود دارد
1392
صوفیانی
ساختار مالکیت و ارزش افزوده اقتصادی
رگرسیون چند متغیره
رابطه ای خطی و معکوس بین نسبت بدهی بهره دار به حقوق صاحبان سهام و ارزش افزوده اقتصادی
1392
ریگی
معیار ارزش افزوده اقتصادی
همبستگی
رابطه مثبت و معناداری بین ساختار سرمایه و عملکرد شرکت ها وجود دارد.
1393
ایزدی نیا و رحیمی
ارزش افزوده اقتصادی و بازده سهام
همبستگی
رابطه مستقیم بین ارزش افزوده اقتصادی با بازده سهام و درآمد هر سهم
سال
محقق/ محققین
متغیر
مدل پژوهش
نتیجه گیری
1393
پورحیدری
متغیرهای حسابداری و ارزش افزوده اقتصادی
رگرسیون خطی
ارتباط معناداری بین 4 متغیر بازده سود، درصد سرمایه گذاری مالکان ، تغییرات در سودآوری و تغییر در ارزش شرکتها
1996
چن و داد
تغییرات ارزش افزوده اقتصادی
همبستگی
تغییرات در ارزش افزوده اقتصادی با سود باقیمانده بازده دارایی ها سود هر سهم و بازده حقوق صاحبان سهام با تغییرات در بازده سهام رابطه دارند
1996
لهن و ماخیا
ارزش افزوده اقتصادی
همبستگی
ارزش افزوده اقتصادی دارای همبستگی بالایی با بازده سهام است
1997
بیدل و همکاران
ارزش افزوده اقتصادی
رگرسیون
شرکت ها از ارزش افزوده اقتصادی به عنوان یک ابزار برای انجام تصمیم گیری های داخلی استفاده می کنند.
2004
ورثینگتون و وست
اطلاعاتی ارزش افزوده اقتصادی
همبستگی
ارزش افزوده اقتصادی نسبت به سایر متغیرها رابطه کمتری با بازده سهام دارد
2006
آستین
ارزش افزوده اقتصادی
همبستگی
ارزش افزوده اقتصادی به عنوان یک معیار برای قیمت گذاری محصولات شرکت به کار برده می شود.
2008
هو وهمکارانش
تغییرات قیمت سهام
همبستگی و رگرسیون
رابطه معنا داری بین تغییرات در دادهای فروش و درآمد با تعییرات قیمت سهام
2008
جنيس و همكاران
ارزش افزوده اقتصادي
همبستگی
رابطه مثبت و معناداري ميان ارزش افزوده اقتصادي، توليد ناخالص داخلي و ارزش افزوده بازاروجود دارد.
2011
فرناندز
ارزش افزوده اقتصادی
رگرسیون مرکب
ارزش افزوده اقتصادی توان اندازه گیری ثروت ایجاد شده برای سهامداران را ندارد.
2011
دیچو
متغیرهای بنیادی حسابداری وارزش بازار سهام
آزمون همبستگی و رگرسیون چندگانه
هر چه تغییرات متغیری غیر قابل پیش بینی تر باشد ، آن متغیر با ارزش سهام مربوط تر خواهد بود.
سال
محقق/ محققین
متغیر
مدل پژوهش
نتیجه گیری
2012
باندرا
ارزش افزوده اقتصادی
رگرسیون مرکب
وجود ارتباط معنی داری بین ارزش افزوده اقتصادی شرکت و مدیریت سرمایه در گردش
2013
الدومیاتی
ساختار سرمایه و ارزش افزوده
رگرسیون چندگانه
رابطه قوی بین هر دو نسبت بدهی کوتاه مدت و نسبت بدهی بلند مدت با معیارهای ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده بازار
2014
نیلسون
ارزش افزوده اقتصادی
همبستگی
سودآوری ،گردش وجوه نقد عملیاتی ، اندازه شرکت و رشد فروش بر ارزش افزوده اقتصادی شرکتها تاثیر گذار هستند
2015
اوپوهامی
ارزش افزوده اقتصادي و نسبت هاي مالي
رگرسیون
رابطه ي معناداري بين ارزش افزوده اقتصادي و نه نسبت مالي بررسي شده
2015
رامانا
ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده بازار
تحلیل رگرسیون
ارزش افزوده اقتصادی نسبت به معیارهای متداول حسابداری برتری ندارد.

فصل سوم
روش‌ اجرای تحقیق

3-1) مقدمه
روش‌های تحقیق به عنوان هدایت‌گر جستجوهای علمی در جهت دست‌یابی به حقیقت می‌باشند. محقق باید توجه داشته باشد که اعتبار دستاوردهای تحقیق به شدت، تحت تأثیر اعتبار روشی است که برای تحقیق خود برگزیده است. منظور از روش تحقیق، همه راه‌ها و شیوه‌هایی است که محقق را از خطا مصون داشته و امکان رسیدن به حقیقت را برای وی فراهم می‌سازد. به عبارت دیگر روش تحقیق علمی، پیروی از رویه‌ای منظم و سیستماتیک است که در جریان استفاده از روش‌های آماری و مرتبط ساختن عوامل موضوع تحقیق، باید رعایت گردد (دلاور، 1386).
این فصل به بحث پیرامون ساختار و متدلوژی تحقیق اختصاص یافته، لذا به معرفی مختصر مراحل اختصاصی پژوهش از جمله، تعریف جامعه و نمونه آماری، دوره مطالعه، روش کلی یا نوع پژوهش، روش گردآوری، و تجزیه و تحلیل داده‌ها و خصوصاً تبیین مدل تحقیق پرداخته شده است.
پژوهش‌گر روش‌ ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده ها را در بیان اجزای مدل تحقیق، روش های آماری و غیر آماری مورد استفاده در توصیف یا تحلیل داده های عملکردی و نرم افزارهای آماری مورد استفاده بیان کرده است. بنابراین ساختار فصل حاضر در سه بخش کلی تنظیم شده است:
الف) کلیات روش تحقیق که در آن پس از مقدمه به تعریف جامعه آماری، نمونه و نمونه گیری، روش ها و ابزار گردآوری داده ها اختصاص یافته است.
ب) مدل تحقیق که در قالب یک چارچوب ریاضی به تعریف کمیت های ثابت و متغیر و تعیین ارتباط بین آن ها پرداخته شده است.
ج) روش های آماری و غیر آماری که در توصیف یافته، تحلیل پیش فرض ها، تعیین ارتباط بین متغیرها و تعمیم یافته ها از نمونه به جامعه آماری، مورد استفاده قرار گرفته است.
3-2) روش کلی پژوهش
روش کلی تحقيق مورد استفاده در اين پژوهش، از جهت روش استنتاج از نوع تحقيقات توصیفی- استقرایی با روش تحلیلی همبستگي بوده است. از آن جهت که در این تحقیق به بررسی روابط بین دو یا چند متغیر می‌پردازد پرداخته شده در زمره تحقیقات همبستگی تلقی شده است.
از آن جهت که در این تحقیق از داده های تاریخی عملکردی در بازه زمانی تحقیق به ‌منظور بررسي رابطه‌ي

پایان نامه
Previous Entries تحقیق با موضوع ارزش افزوده، افزوده اقتصادی، ارزش افزوده اقتصادی، بازده سهام Next Entries تحقیق با موضوع رگرسیون، تحلیل داده، اثرات ثابت، داده های تابلویی