تحقیق با موضوع ارزش افزوده، افزوده اقتصادی، ارزش افزوده اقتصادی، بازده سهام

دانلود پایان نامه ارشد

شده (REVA) و بازده سهام تعديل شده بر اساس ريسک سيستماتيکRVOL) )رابطه وجود دارد. بين ارزش افزودة اقتصادي پالايش شد (REVA) و بازده تفاضلي سهام رابطه وجود دارد.این تحقیق براي دوره زمانی 5 ساله، 1384 الی 1388، انجام شده است. آزمون فرضیه‌ها به صورت بررسی سال به سال انجام شده است. در اين تحقیق براي جمع‌آوري داده‌ها و اطلاعات از روش كتابخانه‌اي- اسنادی استفاده شده است.برای مطالعه ادبیات تحقیق و بررسی پیشینه تحقیق از مطالعه كتابخانه‌اي استفاده شده است. از بانکهای اطلاعاتی و سایتهای اینترنتی اطلاعات مربوط به متغیرها استخراج گردیده است. داده‌هاي مالي مورد نياز با مراجعه به سازمان بورس اوراق بهادار تهران، گزارش‌هاي هفتگي، ماهنامه بورس اوراق بهادار و نيز با استفاده از نرم‌افزارهاي تدبيرپرداز، ره‌آورد نوین و صحرا گردآوري شده است.با توجه به اینکه توزیع جامعه آماری نرمال نبود بدین علت براي تجزيه و تحليل آماري داده‌ها و آزمون فرضيه‌هاي تحقیق، از ضريب همبستگي اسپیرمن استفاده شده است که آزمون معادل ناپارامتریک ضریب پیرسون میباشد.
نتايج حاصل از تجزيه و تحليل آماري فرضيه‌هاي تحقیق نشان مي‌دهد كه رابطه معناداری بین ارزش افزودة اقتصادي پالايش شده و بازده سهام تعديل شده بر اساس ريسک کل وجود ندارد. این در حالی است که فقط در سال 1387 بین ارزش افزودة اقتصادي پالايش شده و بازده سهام تعديل شده براساس ريسک سيستماتيک رابطه معنی دار وجود دارد.همچنین فقط در سال 1387 بين ارزش افزودة اقتصادي پالايش شده و بازده تفاضلي سهام رابطه معنی داری وجود دارد.برای بقیه سالها بین ارزش افزودة اقتصادي پالايش شده با بازده سهام تعديل شده بر اساس ريسک سيستماتيک و بازده تفاضلي سهام رابطه معنی داری وجود ندارد.
قنبري (1391) به بررسي رابطه بين ارزش افزوده اقتصادي و نسبت هاي مالي در شركت هاي پذيرفته در بورس اوراق بهادار تهران پرداخت. او نتيجه گرفت كه رابطه ي معناداري بين ارزش افزوده اقتصادي و شانزده نسبت مالي بررسي شده نظيرنسبت سود به فروش ، نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام، نسبت متوسط دوره وصول مطالبات، نسبت سود به سرمايه، نسبت سود به دارایی های ثابت ، نسبت سود به کل دارایی ها، نسبت Qتوبین وجود دارد .
باصری و عاطفت (1392)، پژوهشی را با هدف معرفي معيار‌هاي اقتصادي ارزيابي عملكرد به استفاده‌كنندگان و افزايش ميزان شناخت آنها نسبت به اين معيار‌ها از طريق بررسي محتواي نسبي وفزاينده اطلاعاتي ارزش افزوده اقتصادي و ارزش افزوده اقتصادي پالايش شده براي پيش بيني سود انجام دادند. براي رسيدن به اين هدف، پژوهش حاضر با آزمون 6 فرضيه در بين شركت‌هاي پذيرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران ازسال1375 الي 1387 انجام شده است. براي تجزيه و تحليل آماري داده‌ها و آزمون فرضيه‌هاي پژوهش، از ضريب همبستگي پيرسون، ضريب تعيين و تحليل رگرسيون خطي ساده وچند متغيره به صورت تجمعي استفاده شده است.نتايج حاصل از تجزيه و تحليل آماري فرضيه‌هاي پژوهش نشان مي‌دهد كه رابطه معناداري بين ارزش افزوده اقتصادي و ارزش افزوده اقتصادي پالايش شده با سود عملياتي وجود دارد، همچنين ارزش افزوده اقتصادي و ارزش افزوده اقتصادي پالايش شده داراي محتواي افزاينده اطلاعاتي مي باشند.
صوفیانی (1392) در پایان نامه خود به بررسی ارتباط بین ساختار مالکیت و ارزش افزوده اقتصادی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است. تحلیل نتایج بیانگر وجود رابطه ای خطی و معکوس بین نسبت بدهی بهره دار به حقوق صاحبان سهام و ارزش افزوده اقتصادی می باشد. این نتیجه در سه سطح مورد بررسی: تجمیع دوصنعت، صنعت محصولات کانی غیرفلزی و صنعت ساخت ماشین آلات و تجهیزات منتج به روابط یکسانی نشده است. در نهایت پژوهش صوفیانی بیان می دارد که ارزش افزوده اقتصادی می تواند به عنوان شاخصی در تعیین ساختار سرمایه در صنعت محصولات کانی غیر فلزی مورد توجه قرار گیرد و بطور کلی رابطه منفی ومعنی داری بین نسبت بدهی بهره دار به حقوق صاحبان سهام و ارزش افزوده اقتصادی وجود دارد.
ریگی(1392) در پایان نامه خود به بررسی ارتباط بین ساختار سرمایه و ارزش شرکتهای تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از معیار ارزش افزوده اقتصادی پرداخته است نتایج بدست آمده ازتحقیق نشان می دهد که در سطح کل شرکتهای بورس، رابطه مثبت و معناداری بین ساختار سرمایه و عملکرد شرکت ها وجود دارد اما این رابطه در سطح هر صنعت به نوع صنعت بستگی دارد. در صنایع خودرو و ساخت قطعات، محصولات شیمیایی و کاشی و سرامیک رابطه مثبت، در صنایع مواد و محصولات دارویی رابطه منفی و در صنایع سیمان و فلزات اساسی رابطه ای وجود ندارد .
ایزدی نیا و رحیمی (1393) در مقاله ای به مطالعه تاثیر تغییرات نرخ بازده سهام و درآمد هر سهم بر ارزش افزوده اقتصادی در طی سالهای 1387 تا 1391 در 11 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند و به این نتیجه دست یافتند که یک رابطه مستقیم بین ارزش افزوده اقتصادی با بازده سهام و درآمد هر سهم وجود دارد.
پورحیدری (1393)به بررسی ارتباط بین متغیرهای حسابداری با ارزش افزوده اقتصادی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار پرداخته است. متغیرهای مورد بررسی شامل بازده سود، درصد سرمایه گذاری مالکان ، تغییرات در سودآوری ،تغییرات در فرصت رشد، وتغییرات در نرخ تنزیل است. با استفاده از مدل رگرسیون خطی نتایج این تحقیق با توجه به 5 متغیر کلیدی و با استفاده از دادهای تجمعی نشان داد که ارتباط معناداری بین 4 متغیر بازده سود، درصد سرمایه گذاری مالکان ، تغییرات در سودآوری و تغییر در ارزش شرکتها وجود دارد.
الف) پیشینه خارجی
چن و داد (1996) ارتباط بین تغییرات در بازده سهام و تغییرات در معیارهای مختلف اندازه گیری سودآوری شامل افزوده اقتصادی سود باقیمانده بازده دارایی ها سود هر سهم و بازده حقوق صاحبان سهام را مورد مطالعه قرار دادند. آن ها در پژوهش خود 5566 شرکت آمریکایی را در طی دوره زمانی 1983-1992 بررسی کردند. نتایج مطالعات چن و داد نشان داد که تغییرات در ارزش افزوده اقتصادی، سود باقیمانده بازده دارایی ها سود هر سهم و بازده حقوق صاحبان سهام به ترتیب 20.2، 19.4 درصد، 24.5 درصد، پنج درصد و هفت درصد با تغییرات در بازده سهام رابطه دارند.
لهن و ماخیا (1996) در پژوهشی رابطه بین ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده بازار با بازده سهام را برای نمونه ای شامل 241 شرکت امریکایی در سال های 1987، 1988، 1992 و 1993 میلادی بررسی کردند. نتیجه پژوهش آن ها نشان داد که ارزش افزوده اقتصادی دارای همبستگی بالایی با بازده سهام است و این همبستگی بیشتر از رابطه بین ارزش افزوده بازار با بازده سهام است.
باسیدور و همکاران (1997)، در پژوهشی با عنوان جستجو برای یافتن بهترین معیار ارزیابی عملکرد مالی، 600 شرکت امریکایی را برای دوره زمانی 1982-1992 مورد بررسی قرار دادند. آن ها به این نتیجه رسیدند که یک چارچوب تحلیلی برای ارزیابی عملکرد عملیاتي جهت محاسبه ارزش ایجاد شده برای سهامداران استفاده از بازده حاصل از سرمایه گذاری است که از سود تقسیمی و تغییرات قیمت سهام در طول دوره حاصل از سرمایه گذاری است که از سود تقسیمی و تغییرات قیمت سهام در طول دوره حاصل می شود. نتایج پژوهشی باسیدور و همکاران همچنین نشان داد که ارزش افزوده اقتصادی معیار مناسبی برای ارزیابی عملکرد و محاسبه ارزش ایجاد شده برای سهام داران است. علی رغم این که از هر دو ابزار ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده اقتصادی پالایش شده برای پیش بینی ارزش ایجاد شده برای سهام داران استفاده می شود، با این حال ارزش افزوده اقتصادی پالایش شده یک ابزار متاسب تر نسبت به ارزش افزوده اقتصادی برای ارزیابی عملکرد مدیران و ارزش ایجاد شده برای سهام داران است. همچنین از ارزش افزوده اقتصادی پالایش شده برای محاسبه میزان پاداش مدیران اجرایی ارشد شرکت استفاده می شود و این در حالی است که از ارزش افزوده اقتصادی برای محاسبه میزان پاداش مدیران سطوح پایین تر در یک سازمان استفاده می شود.
بیدل و همکاران (1997)، پژوهشی با عنوان آیا بازده سهام با ارزش افزوده اقتصادی ارتباط بیشتری دارد یا با سود باقیمانده و جریان نقدی حاصل از عملیات، انجام دادند. آن ها در پژوهش خود 617 شرکت را برای دوره زمانی 1984-1993 مورد بررسی قرار دادند و به این نتیحه رسیدند که شرکت ها از ارزش افزوده اقتصادی به عنوان یک ابزار برای انجام تصمیم گیری های داخلی استفاده می کنند. همچنین میزان ارتباط بین ارزش افزوده اقتصادی با بازده سهام از میزان ارتباط بین سود باقیمانده و جریان نقدی حاصل از عملیات با بازده سهام کمتر است.
پیکسوتو (2000) در پژوهشی به بررسی محتوای اطلاعاتی ارزش افزوده اقتصادی در مقایسه با سود عملیاتی و سود خالص پرداخت. وی در پژوهش خود 39 شرکت پرتغالی را طی دوره زمانی 1995-1998 بررسی کرد. نتایج پژوهش پیکسوتو نشان داد که سود خالص نسبت به سود عملیاتی و ارزش افزوده اقتصادی رابطه بیشتری با بازده سهام دارد. همچنین سود عملیاتی نسبت به ارزش افزوده اقتصادی رابطه بیشتری با بازده سهام دارد.
ورثینگتون و وست (2000) در پژوهشی سودمندی ارزش افزوده اقتصادی و اجزای آن را مورد بررسی قرار دادند. آن ها تعداد 110 شرکت استرالیایی را در طی سال های 1988-1994 مورد بررسی قرار دادند. نتایج پژوهش ورثینگتون و وست نشان داد که سود دارای بیشترین محتوای اطلاعاتی نسبی است. از سوی دیگر استفاده از ارزش افزوده اقصادی به همراه سود قدرت توضیحی بیشتری برای تغییرات در بازده سهام به نسبت خالص جریان وجوه نقد و سود باقی مانده ایجاد می کند. همچنین نتایج حاکی از آن بود که ارزش افزوده اقتصادی نسبت به سایر متغیرهای مورد بررسی مانند سود دارای محتوای فزاینده اطلاعاتی بیشتری است.
ورثینگتون و وست (2004) در پژوهشی دیگر با عنوان شواهدی در ارتباط با محتوای اطلاعاتی ارزش افزوده اقتصادی به مقایسه بین محتوای اطلاعاتی ارزش افزوده اقتصادی با محتوای اطلاعاتی سود باقیمانده وجوه حاصل از عملیات و سود قبل از اقلام غیرمترقبه پرداختند. آن ها در پژوهش خود 110 شرکت استرالیایی را برای سال های 1992-1998 بررسی کردند. نتایج پژوهش ورثینگتون و وست نشان داد که سود قبل از اقلام غیرمترقبه نسبت به سایر متغیرها رابطه بیشتری با بازده سهام دارد و در مقابل ارزش افزوده اقتصادی نسبت به سایر متغیرها رابطه کمتری با بازده سهام دارد.
آستین (2006) در پژوهشی به بررسی ارزش افزوده اقتصادی به عنوان معیاری برای سنجش عملکرد شرکت های هوایی نیوزیلند در دوره زمانی سال های 1995-2003 پرداخت. نتایج پژوهش وی نشان داد که ارزش افزوده اقتصادی به عنوان یک معیار برای قیمت گذاری محصولات شرکت به کار برده می شود.
پیکسوتو(2007) در تحقیقی، رابطه بین سود عملیاتی، سود خالص و ارزش افزوده اقتصادی را با ارزش بازار در بورس اوراق بهادار لیسبون پرتقال در طی سال های2000-2005 مورد آزمون قرارداد. نتایج این تحقیق نشان داد که ارزش افزوده اقتصادی نسبت به سود عملیاتی و سود خالص همبستگی بیشتری با ارزش بازار شرکتها دارد.
دوت (2007)به بررسي رابطه بين ارزش افزوده اقتصادي و ساير معيارهاي سنتي نظير جريان هاي نقدي عملياتي سود هر سهم و سود تقسيمي با ارزش افزوده بازار در بورس اوراق بهادار آفريقاي جنوبي نمود. نتيجه اين پژوهش نشان مي دهد كه ارزش افزوده اقتصادي بهتر از معيارهاي سنتي نيست .
هو وهمکارانش (2008) عوامل مربوط بر تغییرات داده های فروش و درآمد را بر تغییرات قیمت سهام طی دوره زمانی 2000 تا 2006 مورد بررسی قرار دادند. روش آماری این تحقیق آزمون همبستگی و رگرسیون می باشد. این یافته ها مطابق بامطالعات قبلی بازار سهام در آمریکا و استرالیا است .آنها دریافتند که رابطه معنا داری بین تغییرات در دادهای فروش و درآمد با تعییرات قیمت سهام وجود دارد . آنها همچنین نشان دادند که زمان نقش به سزایی را در این تحقیق دارد.
جنيس و همكاران(2009)

پایان نامه
Previous Entries تحقیق با موضوع ارزش افزوده، ارزش افزوده اقتصادی، افزوده اقتصادی، ثروت سهامداران Next Entries تحقیق با موضوع ارزش افزوده، افزوده اقتصادی، ارزش افزوده اقتصادی، رگرسیون