تحقیق با موضوع ادبیات فارسی، زیست شناسی، روانسنجی، توزیع فراوانی

دانلود پایان نامه ارشد

تشخیص بدینگونه عمل میشود؛ سوالات دارای شیب 1 و بالاتر دارای قدرت تشخیص خیلی بالا؛ سوالات دارای شیب 99/0-79/0 دارای قدرت تشخیص بالا؛ سوالات دارای شیب 78/0 – 38/0 دارای قدرت تشخیص متوسط؛ سوالات دارای شیب37/0-21/0 دارای قدرت تشخیص ضعیف و سوالات دارای شیب20/0 – 01/0 دارای قدرت تشخیص خیلی ضعیف ارزیابی میشوند.
تحلیل سوالات بر اساس مقادیر برآوردشدهی پارامترها به تفکیک مدل
مدل یک پارامتری : همانطور که جدول (4-27) نشان میدهد، بر اساس مدل یک پارامتری 44 سوال در دامنه دشواری 1تا 1- قرار دارند که از این میان 6 سوال دارای دشواری 0 تا 5/0 و تنها 3 سوال در بازهی دشواری 5/0 تا 1 قرار دارند. دشواری 17 سوال باقی مانده نیز کمتر از 1- میباشد که از این میان دشواری 5 سوال کمتر از 5/1- است. بیشترین مقدار پارامتر دشواری متعلق به سوال 41 (70/0) است و کمترین مقدار را سوال 2 (99/1-) به خود اختصاص داده است که به ترتیب سختترین و آسانترین سوالات هستند.
میانگین دشواری سوالات آزمون ادبیاتفارسی در مدل یک پارامتری(68/0- ) است که نشان میدهد سوالات این آزمون از دشواری متوسطی برخوردارند.
مدل دو پارامتری : با توجه به اطلاعات جدول (4-27)، در مدل دو پارامتری همانند مدل یک پارامتری 44 سوال در دامنه دشواری متوسط قرار دارند که از این میان 6 سوال دارای دشواری 0 تا 5/0 و تنها دشواری 3 سوال بالاتر از5/0 می باشد. 27 سوال از این 44 سوال از قدرت تشخیص خیلی بالایی برخوردارند. 17 سوال باقی مانده نیز سوالات آسانی هستند.
سوال 14 با دشواری (16/2-) آسانترین سوال آزمون ادبیات فارسی است. این سوال در سطوح پایین توانایی از قدرت تشخیص متوسطی (76/0) برخوردار است. سوال 41 نیز در هر دو مدل سخت ترین سوال است که با داشتن دشواری (97/0) دارای قدرت تشخیص متوسطی (57/0) است.
50 سوال (97/81%) دارای قدرت تشخیص بالا و خیلی بالا هستند و در تفکیک آزمودنیهای قوی و ضعیف موفق عمل میکنند. مابقی سوالات از قدرت تشخیص متوسطی برخوردارند و در تفکیک آزمودنیهای قوی و ضعیف چندان موفق عمل نمیکنند. قابل ذکر است که هیچکدام از سوالات آزمون ادبیاتفارسی از قدرت تشخیص منفی، خیلی ضعیف و ضعیف برخوردار نیستند. سوالات 48 و 36 با ضریب تشخیص (92/1) و(40/0) به ترتیب بالاترین و کمترین قدرت تشخیص را در بین سوالات این آزمون دارند.
در جدول زیر توزیع فراوانی و درصد سوالات آزمون ادبیات فارسی برحسب پارامترهای برآورد شدهی دشواری و تشخیص حاصل از مدل دو پارامتری ارائه شده است.
جدول4-29: توزیع سوالات آزمون ادبیات فارسی بر اساس پارامترهای سوال در مدل دو پارامتری
پارامتر
دشواری

بیشتر از 1
(دشوار)
1 تا 1-
(متوسط)
کمتر از 1-
(آسان)
تشخیص
خیلی ضعیف
20/0 – 01/0


ضعیف
37/0 – 21/0


متوسط
78/0 – 38/0

6 (84/9%)
5 (2/8%)

بالا
99/0 – 79/0

11(03/18%)
8 (11/13%)

خیلی بالا
1 و بالاتر

27 (26/44%)
4 (56/6%)

منحنی ویژگی سوالات به تفکیک مدل
یکی از روشهای معمول در نظریه پرسش پاسخ جهت تجزیه و تحلیل سوالات، منحنی ویژگی سوال است که رابطه تابعی میان صفت زیربنایی مورد سنجش و احتمال پاسخ صحیح را به تصویر میکشد. با نگاه کردن به این منحنیها میتوان به توصیف ویژگیهای روانسنجی سوالات در مدلهای مختلف پرداخت. بدینمنظور در این قسمت، منحنی ویژگی تمامی سوالات با هم و به تفکیک مدل نشان داده میشود.

نمودار4-2: منحنی ویژگی سوال های آزمون ادبیات فارسی در مدل یک پارامتری
با مشاهده نمودار بالا میتوان دریافت که در مدل یک پارامتری، بیش از نیمی از سوالات دارای دشواری متوسطی هستند و از ویژگیهای روانسنجی مناسب برخوردارند. لازم به ذکر است که سوالات از سمت چپ به راست شمارهگذاری شده اند.

نمودار 4-3 : منحنی ویژگی سوال های آزمون ادبیات فارسی در مدل دو پارامتری
با مشاهده نمودار بالا میتوان دریافت که در مدل دو پارامتری، 50 درصد سوالات دارای قدرت تشخیص خیلی بالا هستند و بیش از نیمی از سوالات در دامنه دشواری متوسط قرار دارند.
منحنی ویژگی و تابع آگاهی یک سوال نمونه در مدل دو پارامتری
از آنجا که طبق بررسیهای انجام شده، مدل دو پارامتری بهترین برازش را با دادههای آزمون ادبیاتفارسی دارد از این پس، تحلیل فقط بر مبنای این مدل پیش میرود.

نمودار 4-4 : منحنی ویژگی سوال 48 آزمون ادبیات فارسی بر اساس مدل دو پارامتری
بررسی منحنی ویژگی سوال 48 نشان میدهد که این منحنی تا سطح توانایی 2- حالت تختی دارد به این معنی که فاقد قدرت تشخیص است. در دامنه 1/1- تا 5/0- با کوچکترین افزایشی در سطح توانایی، احتمال موفقیت بسرعت افزایش پیدا میکند. شیب تند منحنی نیز مبین این مسئله است. بنابراین این سوال در این بازه از قدرت تشخیص بالایی برخوردار است و به خوبی میتواند آزمودنیهای قوی و ضعیف را از یکدیگر تفکیک کند. با افزایش پارامتر توانایی از میزان شیب منحنی کاسته شده بهطوریکه از سطح توانایی 4/1به بالا منحنی کاملاً به صورت تخت درآمده که بیانگر این است، از این سطح توانایی به بعد سوال فاقد قدرت تشخیص است. این سوال بیشترین قدرت تشخیص (92/1) را در بین سوالات آزمون ادبیات فارسی دارد.
در سطح توانایی ( 83/0-) میزان احتمال موفقیت برابر 5/0 می باشد که حاکی از دشواری متوسط سوال است. احتمال موفقیت برای آزمودنیهایی که دارای سطح توانایی 3/2- و پایینتر هستند صفر(00/0) و برای آزمودنیهایی که از سطح توانایی 6/0 و بالاتر برخوردارند (99/0) است.

نمودار 4-5: منحنی آگاهی سوال 48 آزمون ادبیات فارسی بر اساس مدل دو پارامتری
با مشاهدهی منحنی آگاهی سوال 48 می توان دریافت که بیشترین میزان آگاهی دهندگی این سوال برای آزمودنیهایی است که در دامنهی توانایی 5/0- تا 1/1- قرار دارند. ارتفاع بلند منحنی در این بازه گویای این مطلب است. بیشینه میزان آگاهی این سوال 66/2 است که در نقطه ی تتا برابر 8/0- واقع شده است.
مقادیر بیشینه آگاهی سوالات و تتای ماکسیمم در مدل دو پارامتری
در جدول زیر، بیشینه آگاهی که هر کدام از سوالات فراهم میکند ارائه گردیده است . همچنین به آن سطح توانایی که این بیشینه آگاهی در آن اتفاق میافتد و به آن تتای ماکسیمم گفته میشود، نیز اشاره شده است.
جدول 4-30: مقادیر بیشینه آگاهی سوالات و تتای ماکسیمم در مدل دو پارامتری در آزمون ادبیات فارسی
سوال
بیشینه آگاهی
تتای ماکسیمم
سوال
بیشینه آگاهی
تتای ماکسیمم
1
20/0
1-
30
45/0
2/1-
2
61/0
2-
31
32/0
5/0-
3
20/0
1/2-
32
52/0
6/0
4
29/0
4/0-
33
75/0
2/0
5
09/1
1-
34
63/0
7/0-
6
1
7/0-
35
99/0
8/0-
7
90/0
9/0-
36
1/0
3/0-
8
44/1
1-
a37
55/0
3/0
9
55/0
7/1-
b37
53/0
3/0
10
04/2
7/0-
38 الف
52/0
6/0-
11
2
4/1-
38 ب
35/0
2/0-
12
29/0
2/1-
39
50/0
3/0-
13
69/0
7/0-
40
74/0
2/0-
14
42/0
2/2-
41
23/0
1
15
83/0
6/0
42
39/0
7/1-
16
74/0
5/0-
43 الف
64/0
2/1-
17
66/0
7/0-
43 ب
49/0
1-
18
79/0
8/0-
44 الف
15/1
8/0-
19
54/0
8/0-
44 ب
59/0
8/0-
20
40/0
7/1-
a45
1
7/0-
21
56/0
7/0-
b45
83/0
9/0-
22
79/0
6/0-
46
96/0
2/0
23
84/0
1-
47 الف
01/1
2/0
24
55/0
6/1-
47 ب
43/1
2/0-
25
50/0
7/1-
47 پ
91/0
4/0
26
76/0
5/0-
48
66/2
8/0-
27
74/0
2/1-
49
53/1
5/0-
a28
72/0
5/0-
50
70/1
5/0-
b28
09/1
6/0-
51
49/1
3/0-
29
63/0
1/1-
52
67/1
2/0-

53
93/1
7/0-
با مشاهده ی جدول بالا، در آزمون ادبیات فارسی بیشترین و کمترین میزان آگاهی( 66/2، 1/0) به ترتیب به سوالات 48 و 36 اختصاص دارد. میزان آگاهی 45 سوال معادل (77/73%) از سوالات، کمتر از یک است. در جدول زیر توزیع فراوانی و درصد سوالات آزمون برحسب دامنهی آگاهی در مدل دو پارامتری ارائه شده است.
جدول4-31 : توزیع سوالات آزمون ادبیات فارسی برحسب دامنه ی آگاهی در مدل دو پارامتری

دامنه آگاهی سوالات

1 – 0
2- 1
2 و بیش از آن
تعداد و
درصد سوالات
45 (77/73%)
13(31/21%)
3 (92/4%)
تابع آگاهی آزمون و خطای استاندارد اندازهگیری
مقادیر آگاهی و خطای استاندارد اندازهگیری آزمون ادبیاتفارسی در سطوح مختلف توانایی در جدول (4-32) و منحنی آنها در نمودار (4-6) نشان داده شده است. با مشاهده و بررسی جدول مذکور و منحنی آگاهی آزمون می توان دریافت که بیشینه میزان آگاهیدهندگی این آزمون در سطح توانایی7/0- (معادل نمرهی) به میزان 11/42 قرار دارد که بیانگر این مطلب است؛ توانایی افرادی که در این سطح قرار دارند در مقایسه با سطوح دیگر با دقت بیشتر و خطای کمتر برآورد میشود. خطای معیار اندازهگیری در سطح توانایی مذکور برابر 71/0 میباشد که کمترین میزان خطای آزمون است. کمینه میزان آگاهی آزمون اختصاص به سطح توانایی 3 دارد که برابر 71/0 میباشد.
جدول4-32: مقادیر برآورد شده ی آگاهی و خطای استاندارد اندازه گیری آزمون ادبیات فارسی
در سطوح مختلف توانایی برحسب مدل دو پارامتری
خطای استاندارد اندازه گیری

آگاهی
θ
خطای استاندارد اندازه گیری

آگاهی
θ
65/3
31/19
5/0
27/13
56/4
3-
75/6
73/10
1
30/8
45/8
5/2-
52/11
55/5
5/1
73/4
42/15
2-
56/18
77/2
2
29/2
68/26
5/1-
51/28
39/1
5/2
95/0
91/38
1-
11/42
71/0
3
78/0
14/41
5/0-

71/1
14/31
0

نمودار 4-6 : منحنی آگاهی و خطای استاندارد اندازه گیری آزمون ادبیات فارسی برحسب مدل دو پارامتری
هیستوگرام توزیع توانایی آزمودنی ها
میانگین و انحراف استاندارد توزیع توانایی افراد در مدل دو پارامتری به ترتیب برابر 001/0 و 0196/1 بدست آمده است. پارامتر توانایی آزمودنیها به همراه پارامترهای سوال برآورد گردیده است که نمودار زیر، هیستوگرام توانایی بر آورد شدهی آزمودنیها را نمایش میدهد.

نمودار4-7 : هیستوگرام توزیع توانایی آزمودنیها در آزمون ادبیاتفارسی برحسب مدل دو پارامتری

تحلیل روانسنجی سوالات آزمون زیستشناسی براساس مدلهای IRT
بررسی مفروضات

نمودار4-8 : نمودار اسکری آزمون زیست شناسی
با توجه به نمودار اسکری آزمون زیست شناسی، پیداست که آزمون مذکور دارای یک عامل غالب است و به عبارتی تک بعدی است. وقتی که مفروضه تک بعدی بودن برقرار است، استقلال موضعی نیز حاصل میشود.
برآورد پارامتر های سوال به تفکیک مدل
پس از اطمینان از برقراری مفروضات، نتایج تجزیه و تحلیل سوالات آزمون زیست شناسی براساس مدل یک پارامتری و دو پارامتری در جدول زیر ارائه میشود.
جدول4-33: مقادیر برآوردشده ی پارامترهای سوال به همراه آزمون خی دو و سطح معناداری در مدل های
یک پارامتری و دو پارامتری در آزمون زیست شناسی
سوال
یک پارامتری
دو پارامتری

دشواری
خی دو
سطح معناداری
دشواری
تشخیص
خی دو
سطح

پایان نامه
Previous Entries تحقیق با موضوع سطح معنادار، ادبیات فارسی، تحلیل اطلاعات، ویژگی های روان سنجی Next Entries تحقیق با موضوع 001/0، 01/0، 02/0، 98/0