تحقیق با موضوع ادبیات فارسی، زیست شناسی، توزیع فراوانی

دانلود پایان نامه ارشد

ب
955/0
48
955/0
12
956/0
27
955/0
39
955/0
49
955/0
13
955/0
a28
955/0
40
955/0
50
955/0
14
956/0
b28
955/0
41
956/0
51
955/0
15
955/0
29
955/0
42
956/0
52
954/0

53
955/0
همانطور که در جدول فوق ملاحظه می گردد، با حذف سوالات 1، 2، 3، 4، 12، 14،20 ،25، 36 ،41 ،42 میزان اعتبار تغییر نکرده است که می توانند جهت ترغیب آزمودنی برای پاسخگویی به سایر سوالات مفید باشند. با حذف باقی سوالات، میزان اعتبار آزمون کاهش یافته که نشان می دهد این سوالات با کل آزمون هماهنگی دارند و نقش موثری را در اعتبار آزمون ایفا می کنند. این آزمون فاقد سوالاتی بوده است که با حذفشان، اعتبار افزایش می یابد.
ب) تجزیه و تحلیل شاخص های سوال در مدل کلاسیک بر اساس داده های خام
جدول 4-18 : تجزیه و تحلیل شاخص های سوال در مدل کلاسیک بر اساس داده های خام
سوال
ضریب دشواری
ضریب تمیز
سوال
ضریب دشواری
ضریب تمیز
1
68/0
37/0
30
77/0
46/0
2
91/0
22/0
31
60/0
55/0
3
84/0
23/0
32
34/0
64/0
4
58/0
55/0
33
43/0
75/0
5
71/0
70/0
34
67/0
62/0
6
65/0
65/0
35
71/0
61/0
7
61/0
62/0
36
55/0
44/0
8
75/0
60/0
a37
41/0
66/0
9
80/0
37/0
b37
40/0
69/0
10
65/0
80/0
38 الف
64/0
60/0
11
80/0
50/0
38 ب
55/0
61/0
12
73/0
44/0
39
58/0
65/0
13
68/0
62/0
40
55/0
74/0
14
90/0
22/0
41
31/0
42/0
15
33/0
70/0
42
76/0
38/0
16
64/0
66/0
43 الف
79/0
41/0
17
68/0
62/0
43 ب
74/0
47/0
18
72/0
56/0
44 الف
73/0
60/0
19
69/0
59/0
44 ب
70/0
53/0
20
84/0
33/0
a45
68/0
67/0
21
66/0
59/0
b45
75/0
59/0
22
67/0
66/0
46
41/0
07/0
23
78/0
52/0
47 الف
42/0
78/0
24
85/0
36/0
47 ب
55/0
84/0
25
87/0
28/0
47 پ
38/0
76/0
26
50/0
71/0
48
76/0
65/0
27
78/0
47/0
49
66/0
75/0
a28
64/0
64/0
50
63/0
83/0
b28
66/0
68/0
51
59/0
80/0
29
77/0
54/0
52
54/0
85/0
تعداد سوالات : 61
53
71/0
71/0

در جدول بالا، ضرایب دشواری و تمیز سوالات با استفاده از روش نیتکو و از داده های خام محاسبه شده است. همان طور که مشاهده می شود، یک سوال دارای ضریب تمیز کمتر از 2/0 و 4 سوال دارای ضریب تمیز بین 2/0 تا 3/0 می باشد. باقی سوالات، ضریب تمیز بیش از 3/0 دارند که از این تعداد 44 سوال معادل 13/72 درصد از سوالات دارای ضریب تمیز 5/0 و بالاتر از 5/0 هستند. بیشترین و کمترین ضریب تمیز نیز به ترتیب متعلق به سوالات 52 و 46 (85/0، 07/0) است.
از نظر شاخص دشواری، 37 سوال معادل (65/60 ) درصد از سوالات در دامنه دشواری 3/0 تا 7/0 قرار دارد و باقی سوالات دارای دشواری بیشتر از 7/0 هستند. سوال 2 با ضریب دشواری (91/0) و سوال 41 با ضریب دشواری (31/0) به ترتیب ساده ترین و دشوارترین سوالات آزمون ادبیات فارسی هستند.
ج) تجزیه و تحلیل شاخص های سوال در مدل کلاسیک بر اساس داده های کدگذاری شده

جدول 4-19 : تجزیه و تحلیل شاخص های سوال در مدل کلاسیک بر اساس داده های کدگذاری شده
سوال
ضریب دشواری
ضریب تمیز
سوال
ضریب دشواری
ضریب تمیز
1
68/0
34/0
30
77/0
43/0
2
91/0
35/0
31
60/0
42/0
3
84/0
28/0
32
34/0
49/0
4
58/0
41/0
33
43/0
55/0
5
79/0
53/0
34
67/0
51/0
6
69/0
56/0
35
71/0
55/0
7
74/0
52/0
36
55/0
31/0
8
78/0
56/0
a37
41/0
51/0
9
86/0
40/0
b37
40/0
50/0
10
71/0
63/0
38 الف
64/0
49/0
11
88/0
51/0
38 ب
55/0
44/0
12
73/0
39/0
39
58/0
50/0
13
68/0
52/0
40
55/0
56/0
14
90/0
32/0
41
31/0
36/0
15
33/0
54/0
42
84/0
38/0
16
64/0
53/0
43 الف
79/0
45/0
17
68/0
51/0
43 ب
74/0
45/0
18
71/0
52/0
44 الف
73/0
56/0
19
68/0
49/0
44 ب
70/0
48/0
20
84/0
37/0
a45
68/0
57/0
21
66/0
49/0
b45
75/0
52/0
22
67/0
54/0
46
42/0
59/0
23
78/0
51/0
47 الف
42/0
59/0
24
85/0
41/0
47 ب
55/0
64/0
25
87/0
38/0
47 پ
38/0
57/0
26
63/0
54/0
48
76/0
61/0
27
81/0
47/0
49
66/0
61/0
a28
64/0
53/0
50
63/0
63/0
b28
66/0
58/0
51
58/0
63/0
29
76/0
47/0
52
55/0
65/0
تعداد سوالات : 61
53
72/0
61/0

براساس اطلاعات مندرج در جدول، تمام ضریب های تمیز سوال های آزمون مثبت هستند و تنها یک سوال در دامنه ضریب تمیز2/0 تا 3/0 قرار دارد و ضریب تمیز باقی سوالات بیشتر از 3/0 است. به طوریکه از این میان 36 سوال معادل 02/59 درصد از سوالات دارای ضریب تمیز 5/0 و بالاتر از 5/0 هستند. بیشترین و کمترین ضریب تمیز نیز به ترتیب متعلق به سوالات 52 و 3 (65/0، 28/0) است.
از نظر شاخص دشواری، 35 سوال معادل (38/57 ) درصد از سوالات در دامنه دشواری 3/0 تا 7/0 قرار دارد و باقی سوالات دارای دشواری بیشتر از 7/0 هستند. ساده ترین و دشوارترین سوالات آزمون ادبیات فارسی همانند تحلیل قسمت پیشین، به ترتیب سوال 2 با ضریب دشواری (91/0) و سوال 41 با ضریب دشواری (31/0) هستند.
توزیع فراوانی و درصد سوالات آزمون برحسب ضرایب دشواری و تمیز بدست آمده از مدل کلاسیک اندازه گیری برای داده های خام و کدگذاری شده، در جداول زیر نشان داده شده است.
جدول 4-20 : توزیع سوالات بر اساس ضرایب دشواری و تمیز کلاسیک برای داده های خام
شاخص
ضریب دشواری

کمتر از 3/0
بین 3/0 تا 7/0
بیشتر از 7/0
ضریب تمیز
کمتر از 2/0

1 ( 64/1% )

بین 2/0 تا 3/0


4 ( 56/6% )

بیشتر از 3/0

36 (02/59 %)
20 (79/32 %)

جدول 4-21 : توزیع سوالات بر اساس ضرایب دشواری و تمیز کلاسیک برای داده های کدگذاری شده
شاخص
ضریب دشواری

کمتر از 3/0
بین 3/0 تا 7/0
بیشتر از 7/0
ضریب تمیز
کمتر از 2/0


بین 2/0 تا 3/0


1 ( 64/1% )

بیشتر از 3/0

35 (38/57 %)
25 (98/40 %)

تحلیل آزمون ادبیات فارسی بر اساس دادههای خام و کدگذاری شده نشان داد که آزمون مذکور، فاقد
سوالات دشوار بوده است. از دو جدول بالا می توان دریافت که نتایج تحلیل کلاسیک با داده های خام و
کدگذاری شده تا چه حد به هم نزدیک است.
تحلیل سوالات آزمون زیست شناسی بر اساس مدل کلاسیک
الف) اعتبار بر اساس روش لوپ
ضریب اعتبار کل آزمون با استفاده از فرمول آلفای کرونباخ، (97/0 = α) بدست آمد. سپس بعد از حذف هر سوال میزان اعتبار آزمون مجدداً مورد بررسی قرار گرفت که نتایج آن در جدول(4-22) آمده است.
جدول4-22 : میزان اعتبار به روش لوپ در آزمون زیست شناسی
سوال حذف شده
میزان اعتبار
سوال حذف شده
میزان اعتبار
سوال حذف شده
میزان اعتبار
سوال حذف شده
میزان اعتبار
1الف
97/0
8الف.b
969/0
a16
969/0
24
97/0

97/0

969/0
b16
969/0
25الف
969/0

97/0

97/0
17الف
97/0
25ب
969/0

97/0
9الف
969/0
17ب
969/0
25ج
969/0
2الف
97/0

969/0
18الف
969/0
26الف
969/0

969/0

969/0
18ب.a
969/0
26ب
969/0

97/0
10الف
969/0
18ب.b
969/0
26ج.a
969/0

969/0
10ب
969/0
19الف
969/0
26ج.b
969/0
a3
969/0
11a
969/0
19ب
969/0
27الف
969/0
b3
969/0
11b
969/0
19ج
969/0
27ب.a
969/0
4الف
969/0
12a
969/0
19د
969/0
27ب.b
969/0

969/0
12b
969/0
20الف
969/0
a28
969/0

97/0
13a
969/0
20ب
969/0
b28
969/0
5a
969/0
b13
969/0
a21
969/0
a29
969/0
b5
969/0
14الف
97/0
b21
969/0
b29
969/0
6الف
97/0
14ب
969/0
22الف
969/0
30الف.a
969/0

969/0
15الف
969/0
22ب
969/0
30الف.b
969/0
7الف
969/0
15ب
969/0
22ج
969/0
30ب
969/0

969/0
15ج
969/0
23الف
969/0

8الف.a
969/0
15د
969/0
23ب
969/0

همانطور که در جدول فوق آمده است، با حذف سوالات 1الف، 1ب، 1ج، 1د، 2الف، 2ج، 4ج، 6الف، 8ج، 14الف، 17الف، 24 میزان اعتبار تغییر نکرده است. همچنین با حذف باقی سوالات، اعتبار آزمون به میزان (001/0) کاهش یافته است. این آزمون همانند آزمون ادبیات فارسی فاقد سوالاتی بوده است که با حذفشان، اعتبار افزایش می یابد.
ب) تجزیه و تحلیل شاخص های سوال در مدل کلاسیک بر اساس داده های خام
جدول4-23: تجزیه و تحلیل شاخص های سوال در مدل کلاسیک بر اساس داده های خام
سوال
ضریب دشواری
ضریب تمیز
سوال
ضریب دشواری
ضریب تمیز
1الف
75/0
33/0
15د
60/0
81/0

80/0
38/0
a16
59/0
70/0

77/0
45/0
b16
63/0
70/0

45/0
40/0
17الف
31/0
49/0
2الف
79/0
33/0
17ب
61/0
72/0

51/0
69/0
18الف
40/0
60/0

51/0
50/0
18ب.a
41/0
74/0

72/0
60/0
18ب.b
51/0
83/0
a3
40/0
66/0
19الف
53/0
75/0
b3
47/0
66/0
19ب
48/0
58/0
4الف
59/0
64/0
19ج
43/0
59/0

53/0
79/0
19د
22/0
57/0

92/0
10/0
20الف
49/0
77/0
5a
79/0
45/0
20ب
62/0
72/0
b5
84/0
40/0
a21
50/0
85/0
6الف
59/0
54/0
b21
40/0
75/0

63/0
64/0
22الف
43/0
88/0
7الف
66/0
54/0
22ب
37/0
74/0

55/0
65/0
22ج
40/0
79/0
8الف.a
59/0
75/0
23الف
36/0
73/0
8الف.b
55/0
85/0
23ب
50/0
65/0

36/0
73/0
24
30/0
28/0

82/0
34/0
25الف
27/0
62/0
9الف
45/0
69/0
25ب
31/0
75/0

55/0
77/0
25ج
40/0
68/0

54/0
79/0
26الف
48/0
81/0
10الف
48/0
73/0
26ب
36/0
80/0
10ب
59/0
75/0
26ج.a
38/0
79/0
11a
19/0
54/0
26ج.b
30/0
65/0
11b
27/0
67/0
27الف
52/0
73/0
12a
51/0
73/0
27ب.a
42/0
76/0
12b
49/0
82/0
27ب.b
39/0
79/0
13a
53/0
83/0
a28
47/0
63/0
b13
49/0
79/0
b28
65/0
67/0
14الف
67/0
38/0
a29
40/0
58/0
14ب
62/0
73/0
b29
27/0
59/0
15الف
37/0
63/0
30الف.a
19/0
50/0
15ب
60/0
61/0
30الف.b
45/0
84/0
15ج
57/0
71/0
30ب
46/0
69/0

در جدول بالا، ضرایب دشواری و تمیز سوالات با استفاده از روش نیتکو و از داده های خام محاسبه شده است. همانطور که مشاهده می شود، 9 سوال دارای ضریب دشواری بیش از 7/0 هستند که دامنه ضریب تمیز این سوالات بین 1/0 تا 6/0 است. 63 سوال معادل (77/80 ) درصد از سوالات دارای ضریب دشواری بین 3/0 تا 7/0 دارند که از این میان تنها یک سوال دارای ضریب تمیز کمتر از 3/0 است. همچنین، 6 سوال دارای ضریب دشواری کمتر از 3/0 هستند که ضریب تمیز آن ها بین 5/0 تا 67/0 است.
بیشترین و کمترین ضریب تمیز به ترتیب متعلق به سوالات 22 الف و 4 ج (88/0، 1/0) می باشد که سوال 4 ج، ساده ترین سوال آزمون زیست شناسی است. همچنین، سوالات a 11 و 30 الف.a بطور مشترک با ضریب دشواری (19/0) ، دشوارترین سوالات هستند.
ج) تجزیه و تحلیل شاخص های سوال در مدل کلاسیک بر اساس داده های کدگذاری شده

جدول 4-24 : تجزیه و تحلیل شاخص های سوال در مدل کلاسیک بر اساس داده های کدگذاری شده
سوال
ضریب دشواری
ضریب تمیز
سوال
ضریب دشواری
ضریب

پایان نامه
Previous Entries تحقیق با موضوع تعمیم پذیری، زیست شناسی، ادبیات فارسی، میانگین مجذورات Next Entries تحقیق با موضوع ادبیات فارسی، زیست شناسی، روانسنجی، توزیع فراوانی