تحقیق با موضوع آموزش و پرورش، ادبیات فارسی، علوم تجربی، روانسنجی

دانلود پایان نامه ارشد

کمی و کیفی با هم ترکیب میشوند. این روش مشتمل بر مفروضات فلسفی، استفاده از روشهای کمی و کیفی و ترکیب هر دو روش در یک مطالعه است. بنابراین، این روش فراتر از جمعآوری و تجزیه و تحلیل ساده هر دو نوع دادهها است؛ همچنین، مشتمل بر استفاده همزمان از هر دو روش است، بهطوری که نیرومندی کلی یک تحقیق از هر یک از دو تحقیق کمی یا کیفی به تنهایی بیشتر است (کرسول و پلانو163، 2007، ترجمهی سعدی پور، 1391، ص17).
هدف طرحهای تحقیق ترکیبی آن است که شواهد بیشتری برای درک بهتر پدیدهها بهدست دهند. علاوه بر آن محدودیت انحصاری طرحهای تحقیق کمی را که در آنها استفاده از دادههای کیفی جایز نمیباشد و نیز طرحهای تحقیق کیفی که استفاده از دادههای کمی در آنها توصیه نمیشود از میان بردارد. بنابراین، چنانچه پژوهشگر بخواهد دادههای بدست آمده و شواهد خود را دربارهی پدیدهی مورد مطالعه از طریق اندازهگیریهای کمی با گردآوری و تحلیل شواهد کیفی تکمیل کند، استفاده از روشهای تحقیق ترکیبی ضرورت مییابد(بازرگان، 1391، ص161). از اهداف این پژوهش، بررسی ویژگیهای روانسنجی سوالات امتحانات نهایی، تعیین و توصیف عملکرد آزمونشوندگان از طریق تحلیل پاسخهای آنها به منظور شناسایی نقاط قوت و ضعف امتحانات و به دنبال آن ارتقاء کیفیت سوالات آنها بود. ماهیت کمی پاسخهای آزمونشوندگان، به استفاده از روشهای ارزیابی کمی سوالات آزمون در قالب دو نظریه کلاسیک اندازهگیری و پرسش – پاسخ ضرورت بخشیده و تحلیل کیفی آنها را دشوار ساخته است.
همچنین، به منظور بررسی اعتبار امتحانات نهایی از روشهای کمی استفاده گردید. بدین منظور، نظریه تعمیمپذیری بکار گرفته شد. ضریب اعتبار محاسبه شده با استفاده از روشهای کلاسیک، قادر به تفکیک منابع چندگانه خطای اندازهگیری نیست و همهی آنها را به عنوان خطای تصادفی در نظر میگیرد. در حالیکهGT ، سهم هر منبع خطا (رویه) را در واریانس نمرات آزمون تعیین میکند و فرصت محاسبهی برآوردهای متفاوتی از اعتبار را میدهد که بستگی به این دارد کدام منبع خطا برای هر استفادهی خاص از آزمون مهم در نظر گرفته میشود.
اگر چه روشهای کمی امکان تحلیل جامع و دقیق سوالات آزمون را میسر میسازند؛ با این وجود از عهدهی تحلیل ساختاری و محتوایی سوالات بر نیامده و نیاز به بررسیهای کیفی به عنوان مکمل روشهای کمی کاملاً احساس میشود. در این تحقیق به منظور بررسی شکلی، ساختاری و محتوایی سوالات آزمون از نظرات دبیران متخصص ماده امتحانی و آشنا به اصول روانسنجی، در قالب پرسشنامههای محقق ساخته استفاده شد. اگر چه این روش قضاوتی و ذهنی است؛ با این وجود، تنها روشی است که به وسیله بنگاههای آزمونسازی و پژوهشگران، جهت بررسی روایی محتوایی آزمونها به طور گسترده مورد استفاده قرار میگیرد.
جامعه آماری
جامعه در این پژوهش، تمام سوالات امتحانات نهایی رشتهی علوم تجربی سال سوم مقطع متوسطه در خرداد ماه 1390 بوده است. جهت بررسی ویژگیهای روانسنجی این سوالات، عملکرد 600 نفر از دانشآموزان رشته تجربی سال سوم مقطع متوسطه ناحیه یک شهرستان خرمآباد در دو درس ادبیاتفارسی و زیستشناسی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. تعداد سوالات دروس مذکور به شرح زیر است؛
جدول 3-1: دروس انتخاب شده و تعداد سوالات
خرداد 1390
درس
تعداد سوال

بدون احتساب ریز سوال
با احتساب ریز سوال
ادبیات فارسی
53
61
زیست شناسی
30
78

آزمون ادبیات فارسی و زیستشناسی خرداد ماه 90، به ترتیب حاوی 53 و 30 سوال است که با احتساب ریز سوالات، این تعداد به 61 و 78 سوال میرسد. به عنوان نمونه، سوال 47 آزمون ادبیات فارسی دارای سه
قسمت الف، ب، پ و سوال 15 آزمون زیستشناسی شامل 4 قسمت الف، ب، ج، د میباشد که با توجه به اینکه هر کدام از آنها مفاهیم مستقلی را میسنجند، به عنوان یک سوال جداگانه در نظر گرفته شدهاند. همچنین در تعداد کمی از سولات، هر بخش از سوال که به آن ریز بارم تعلق گرفته بود، خود به عنوان یک سوال جداگانه در نظر گرفته شد.
همچنین تعداد دانشآموزان سال سوم مقطع متوسطه شاخه نظری در سال تحصیلی 90-89 در ناحیه یک شهرستان خرم آباد 3306 نفر بود که از بین آنها 1488 نفر معادل 45 درصد، در رشتهی علوم تجربی مشغول به تحصیل بودهاند. از بین 1488 دانشآموز رشته علوم تجربی، 594 نفر معادل 92/39 درصد را دانشآموزان پسر و 894 نفر معادل 08/60درصد را دانشآموزان دختر تشکیل دادهاند.
گروه نمونه و شیوه گزینش آن
از میان رشتههای تحصیلی شاخهی نظری، رشتهی علوم تجربی به دلیل وجود نمرات گره نسبتاً زیاد انتخاب گردید و از آنجا که در میان دروس عمومی و اختصاصی این رشته، دو درس زیست شناسی و ادبیات فارسی دارای ضرایب بالایی میباشند در بین سایر دروس انتخاب شدند. با توجه به عملی بودن بررسی یکایک سوالات دو درس مذکور، ضرورتی برای نمونهگیری از سوالات آنها وجود ندارد و کلیه سوالات این دو درس مورد تحلیل قرار میگیرد. بدینمنظور از بستههای اوراق امتحانی دروس ادبیاتفارسی و زیستشناسی موجود در انبار امتحانات که متعلق به تمام دبیرستانهای ناحیه یک شهرستان خرمآباد؛ اعم از استعدادهای درخشان، عادی – دولتی، نمونه دولتی، غیرانتفاعی و بزرگسالان بود، استفاده گردید. با توجه به اینکه نظریههای روانسنجی، نظریههای نمونههای بزرگ هستند و با در نظرگرفتن ملاحظات نظری و عملی این نظریهها و برای تحقق برآورد باثبات پارامترها، نمونهای با حجم 600 ورقهی امتحانی در دو درس مذکور به منظور بررسی ویژگیهای روانسنجی سوالات به طور تصادفی انتخاب شد. از این میان 300 ورقه امتحانی متعلق به دانشآموزان دختر و 300 ورقه امتحانی دیگر متعلق به دانشآموزان پسر میباشد.
در بررسی اعتبار دروس مورد مطالعه، با توجه به اینکه تعداد سطوح رویهی آشیانه شده برای هر سطح از رویهای که در آن آشیانه کرده است، باید برابر باشد، لذا تعداد اوراق مصححی که کمتر از اوراق سایر مصححان بود، به عنوان ملاک در نظر گرفته شد. به طوریکه از 600 اوراق امتحانی که به طور تصادفی انتخاب شده بود، 60 ورقهی امتحانی (30 ورقه برای هر جنسیت) برای هر مصحح به طور تصادفی (در صورت زیاد بودن اوراق هر مصحح) انتخاب گردید که در نهایت تعداد اوراق برای درس ادبیاتفارسی540 و برای درس زیستشناسی 420 ورقه بود. لازم به ذکر است که در مجموع، درس ادبیاتفارسی توسط 13 مصحح و درس زیستشناسی توسط 7 مصحح تصحیح شده بود که در درس ادبیاتفارسی، اوراق تصحیح شده 4 مصحح به دلیل کمی تعداد، کنار گذاشته شد.
در جدول زیر توزیع فراوانی جنسیت در جامعه و نمونهی دانشآموزان برحسب تحلیلها نشان داده شده است.
جدول3-2: توزیع فراوانی جنسیت در جامعه و نمونهی دانش آموزان رشته ی علوم تجربی
توزیع فراوانی جامعه
توزیع فراوانی نمونه

برای تحلیل CTTو IRT
در هر دو درس
تعیین اعتبار با GT
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
فراوانی
ادبیاتفارسی
فراوانی
زیستشناسی
درصد
جنسیت
پسر
594
92/39
300
50
270
210
50

دختر
894
08/60
300
50
270
210
50
کل
1488
100
600
100
540
420
100
علاوه بر این، به منظور بررسی روایی دروس مورد مطالعه، برای هر درس از 5 متخصص موضوعی که با اصول سنجش و اندازهگیری آشنایی داشتند، استفاده گردید. متخصصان در شهرهای(تهران، خرمآباد، شیراز، کرمانشاه، خوزستان، ارومیه) مشغول به تدریس بودند.
روش گردآوری اطلاعات
در تحقیقات علوم رفتاری از آزمونهای روانی و تربیتی به عنوان یکی از ابزارهای جمعآوری دادهها استفاده میشود. این آزمونها را بر اساس خصیصهی اندازهگیری شده به سه گروه بزرگ تقسیم میکنند:
آزمونهای هوش و استعداد
آزمونهای پیشرفت تحصیلی
آزمونهای رغبت، نگرش و شخصیت
در این میان آزمونهای پیشرفت تحصیلی، آزمونهایی هستند که میزان تسلط فرد بر یک محتوای درس یا آموختههای وی را در زمینههای مختلف اندازهگیری میکند( سرمد، 1391، ص 165).
در این تحقیق یکی از ابزارهای جمعآوری اطلاعات، سوالات مطرح شده از دو درس ادبیات فارسی و
زیستشناسی در امتحاناتنهایی رشتهی علوم تجربی سال سوم مقطع متوسطه خرداد 90 بود که به طور همزمان در سراسر کشور برگزار شده بود. تعداد سوالات این دروس به ترتیب 53 و 30 سوال بوده که بیشتر از نوع سوالهای کوتاه پاسخ بود.
دادههای مورد نیاز این تحقیق، از اوراق امتحانات نهایی رشته تجربی مربوط به دو درس مذکور در ناحیه یک شهرستان خرمآباد استخراج گردید که نحوه جمعآوری این دادهها به شرح زیر است:
کلیه اوراق امتحانی دانشآموزان پس از اتمام کار حوزه تصحیح، بستهبندی و در داخل کیسههایی پلمب سربی شده و به مدت سه سال نگهداری میشوند. از این رو، جمعآوری دادههای این پژوهش پس از کسب مجوزهای لازم در انبار حوزه تصحیح امتحانات آموزش و پرورش ناحیه یک شهرستان خرمآباد صورت گرفت.برای این کار اوراق امتحانی 600 دانشآموز در دروس زیستشناسی و ادبیاتفارسی جهت استخراج دادهها انتخاب شد. در درس زیست شناسی از میان 600 ورقهی امتحانی انتخاب شده، 300 ورقه (150 ورقه متعلق به دانش آموزان دختر و 150 ورقه متعلق به دانش آموزان پسر) را که توسط سه مصحح تصحیح شده بود، جدا کرده و محقق به عنوان مصحح چهارم این 300 ورقه را مطابق راهنمای تصحیح نمرهگذاری نمود. 300 ورقه دیگر نیز توسط دو مصحح نمرهگذاری شده بود. همچنین اوراق امتحانی درس ادبیات فارسی همین دانش آموزان را جدا نموده و گفتنی است این اوراق توسط دو مصحح تصحیح شده بود که 300 ورقه آن توسط محقق به عنوان مصحح سوم نمرهگذاری شد. لازم به ذکر است که بیشتر اوراق امتحانی موجود این درس (به دلیل عدم اعتراض دانش آموزان و یا توافق مصححان) توسط دو مصحح نمرهگذاری شده بود.
در این تحقیق برای هر دانشآموز و در هر امتحان، نمرهی تک تک سوالات و همچنین ریزبارم هر سوال (در صورت موجود بودن) که توسط مصححان مختلف داده شده بود به عنوان دادههای پژوهش در فرمهای مخصوص محقق ساخته ثبت شد. برای درک بهتر، خلاصهی مطالب گفته شده در قسمت بالا در جدول زیر نشان داده میشود.
جدول 3-3: خلاصه اطلاعات جمع آوری شده
درس
تعداد سوال
(با احتساب ریز سوالات)
جنسیت
اوراق امتحانی

مصححان

اول
دوم
سوم
محقق

زیست
30
(78)
پسر
150 – 1
*
*
*
*

300 – 151
*
*

دختر
450 – 301
*
*
*
*

600 – 451
*
*

ادبیات
53
(61)
پسر
150 – 1
*
*

*

300 – 151
*
*

دختر
450 – 301
*
*

*

600 – 451
*
*

یکی دیگر از ابزارهای جمعآوری اطلاعات، پرسشنامه های محقق ساختهای بود که به منظور بررسی روایی امتحانات، به چند نفر از دبیران متخصص و با تجربه به صورت ایمیل و حضوری تحویل داده شد. علاوه بر این، از طریق مصاحبه تلفنی و پرسشنامه از دبیران مصحح اوراق امتحانی دربارهی وضعیت تصحیح اوراق امتحانی نظرخواهی شد.
روش اجرای تحقیق
ابتدا از دانشگاه معرفینامهای برای اداره کل آموزش و پرورش استان لرستان جهت همکاری گرفته شد که با توجه به مسائل حفاظتی اوراق نهایی، از طرف اداره مذکور به مرکز سنجش وزارت آموزش و پرورش ارجاع داده شد. سپس از طرف این مرکز به حراست مرکزی وزارت آموزش و پرورش معرفی و با اعلام بلامانع بودن این کار از طرف مرکز نامبرده، جهت موافقت نهایی به مرکز سنجش وزارت آموزش و پرورش ارجاع گردید. بعد از دریافت مجوز از سوی این مرکز با مراجعه به اداره کل آموزش و پرورش استان لرستان و مرکز سنجش آن، هماهنگیهای لازم صورت گرفت. سپس به نواحی یک و دو آموزش و پرورش شهرستان خرمآباد معرفی گردیده که به دلیل عدم موافقت ناحیه دو، کار جمعآوری دادهها پس از طی مراحل اداری در حوزه تصحیح ناحیه یک صورت گرفت. بدینمنظور اطلاعات اوراق امتحانی 600 دانشآموز رشتهی تجربی در دروس ادبیات فارسی و زیستشناسی خرداد ماه 90 استخراج گردید. این اطلاعات در فرمهای محقق ساخته ثبت و سپس در نرم افزار spss وارد

پایان نامه
Previous Entries تحقیق با موضوع زیست شناسی، استان لرستان، روش تحقیق، کارشناسی ارشد Next Entries تحقیق با موضوع روانسنجی، تحلیل اطلاعات، روایی محتوا، ارزیابی محتوایی