تجارت الکترونیک، شرکتهای کوچک و متوسط، شرکتهای کوچک

دانلود پایان نامه ارشد

مختلف تحصیلی در عامل چهارم 116
جدول 5-32- آمار توصیفی پاسخ دو سطح تحصیلی به عامل چهارم 116
جدول 5-33- نتایج تست من ویتنی برای مقایسه نظرات دوگروه تحصیلی در عامل چهارم117
جدول 5-34- میزان تاثیر پیچیدگی تجارت الکترونیک در عدم توسعه تجارت الکترونیک 118
جدول 5-35- نتایج آزمون نسبت موثر بودن عامل پنجم در عدم توسعه تجارت الکترونیک در SMEs 118
جدول 5-36- نتایج مقایسه پاسخها مبنی بر مشخصات پاسخگو و مشخصات شرکت در مورد عامل پنجم 119
جدول 5-37- آمار توصیفی نظرات کاربران و غیر کاربران اینترنت نسبت به عامل پنجم 120
جدول 5-38- نتایج تست من- ویتنی برای مقایسه نظرات کاربر و غیر کاربر اینترنت نسبت به عامل پنجم 120
جدول 5-39- میزان تاثیر مقاومت اعضاء در برابر تغییر در عدم توسعه تجارت الکترونیک 121
جدول 5-40- نتایج آزمون نسبت موثر بودن عامل ششم در عدم توسعه تجارت الکترونیک در SMEs 121
جدول 5-41- نتایج مقایسه پاسخها مبنی بر مشخصات پاسخگو و مشخصات شرکت در مورد عامل ششم 122
جدول 5-42- میزان تاثیر عدم آمادگی طرفهای تجاری در عدم توسعه تجارت الکترونیک 123
جدول 5-43- نتایج آزمون نسبت موثر بودن عامل هفتم در عدم توسعه تجارت الکترونیک در SMEs 124
جدول 5-44- نتایج مقایسه پاسخها مبنی بر مشخصات پاسخگو و مشخصات شرکت در مورد عامل هفتم 124
جدول 5-45- میزان تاثیر وجود نداشتن فرهنگ عمومی استفاده از تجارت الکترونیک در عدم توسعه تجارت الکترونیک 125
عنوان و شماره صفحه
جدول 5-46- نتایج آزمون نسبت موثر بودن عامل هشتم در عدم توسعه تجارت الکترونیک در SMEs 126
جدول5-47- نتایج مقایسه پاسخها مبنی بر مشخصات پاسخگو و مشخصات شرکت در مورد عامل هشتم 126
جدول 5-48- میزان تاثیر عدم وجود مزیت کافی در استفاده از تجارت الکترونیک در عدم استفاده از تجارت الکترونیک 128
جدول 5-49- نتایج آزمون نسبت موثر بودن عامل نهم در عدم توسعه تجارت الکترونیک در SMEs 128
جدول5-50- نتایج مقایسه پاسخها مبنی بر مشخصات پاسخگو و مشخصات شرکت در مورد عامل نهم 129
جدول 5-51- میزان تاثیر عدم استفاده رقبا از تجارت الکترونیک در عدم استفاده از تجارت الکترونیک 130
جدول 5-52- نتایج آزمون نسبت موثر بودن عامل دهم در عدم توسعه تجارت الکترونیک در SMEs 131
جدول5-53- نتایج مقایسه پاسخها مبنی بر مشخصات پاسخگو و مشخصات شرکت در مورد عامل دهم 131
جدول 5-54- میزان تاثیر ناکافی بودن قوانین حقوقی داخلی مرتبط با تجارت الکترونیک در عدم توسعه آن 133
جدول 5-55- نتایج آزمون نسبت موثر بودن عامل یازدهم در عدم توسعه تجارت الکترونیک در SMEs 133
جدول 5-56- نتایج مقایسه پاسخها مبنی بر مشخصات پاسخگو و مشخصات شرکت در مورد عامل یازدهم 134
جدول 5-57- میزان تاثیر پایین بودن امنیت در شبکه در عدم توسعه تجارت الکترونیک 135
جدول 5-58- نتایج آزمون نسبت موثر بودن عامل دوازدهم در عدم توسعه تجارت الکترونیک در SMEs 136
عنوان و شماره صفحه
جدول 5-59 – نتایج مقایسه پاسخها مبنی بر مشخصات پاسخگو و مشخصات شرکت در مورد عامل دوازدهم 136
جدول 5-60- آمار توصیفی پاسخ گروههای سنی مختلف به عامل دوازدهم 137
جدول 5-61- نتایج تست کروسکال والیس برای مقایسه نظرات گروههای سنی مختلف در عامل دوازدهم 137
جدول 5-62- آمار توصیفی پاسخ دو گروه سنی به عامل دوازدهم 137
جدول 5-63- نتایج تست من ویتنی برای مقایسه نظرات دوگروه سنی در عامل دوازدهم 138
جدول 5-64- آمار توصیفی پاسخ سطوح مختلف تحصیلات به عامل دوازدهم 138
جدول 5-65- نتایج تست کروسکال والیس برای مقایسه نظرات سطوح مختلف تحصیلات در عامل دوازدهم 138
جدول 5-66- آمار توصیفی پاسخ سطوح تحصیلات به عامل دوازدهم 139
جدول 5-67- نتایج تست من ویتنی برای مقایسه نظرات دوگروه سطح تحصیلات در عامل دوازدهم 139
جدول 5-68- آمار توصیفی نظرات کاربران و غیر کاربران اینترنت نسبت به عامل دوازدهم 140
جدول 5-69- نتایج تست من- ویتنی برای مقایسه نظرات کاربر و غیر کاربر اینترنت نسبت به عامل دوازدهم 140
جدول 5-70- میزان تاثیر ناکارآمد بودن نظام بانکی کشور در عدم توسعه تجارت الکترونیک 141
جدول 5-71- نتایج آزمون نسبت موثر بودن عامل سیزدهم در عدم توسعه تجارت الکترونیک در SMEs 141
جدول 5-72- نتایج مقایسه پاسخها مبنی بر مشخصات پاسخگو و مشخصات شرکت در مورد عامل سیزدهم 142
جدول 5-73- میزان تاثیر وجود نداشتن خطوط ارتباطی سریع و مطمئن در عدم توسعه تجارت الکترونیک 143

عنوان و شماره صفحه
جدول 5-74- نتایج آزمون نسبت موثر بودن عامل چهاردهم در عدم توسعه تجارت الکترونیک در SMEs 144
جدول5-75- نتایج مقایسه پاسخها مبنی بر مشخصات پاسخگو و مشخصات شرکت در مورد عامل چهاردهم 144
جدول 5-76- آمار توصیفی پاسخ سطوح مختلف تحصیلات به عامل چهاردهم 145
جدول5-77- نتایج تست کروسکال والیس برای مقایسه نظرات گروههای سنی مختلف در عامل چهاردهم 145
جدول 5-78- میزان تاثیر وجود نداشتن کارتهای اعتباری داخلی با گستره فعالیت بین المللی در عدم توسعه تجارت الکترونیک 146
جدول 5-79- نتایج آزمون نسبت موثر بودن عامل پانزدهم در عدم توسعه تجارت الکترونیک در SMEs 147
جدول 5-80- نتایج مقایسه پاسخها مبنی بر مشخصات پاسخگو و مشخصات شرکت در مورد عامل پانزدهم 147
جدول 5-81- میزان تاثیر بازگشت سرمایه طولانی تجارت الکترونیک در عدم توسعه تجارت الکترونیک 148
جدول 5-82- نتایج آزمون نسبت موثر بودن عامل چهاردهم در عدم توسعه تجارت الکترونیک در SMEs 149
جدول 5-83- نتایج مقایسه پاسخها مبنی بر مشخصات پاسخگو و مشخصات شرکت در مورد عامل شانزدهم 149
جدول 5-84- آمار توصیفی نظر رده های مختلف شغلی پاسخگویان در مورد عامل شانزدهم 150
جدول 5-85- نتایج تست کروسکال والیس برای مقایسه نظرات رده های شغلی مختلف در عامل شانزدهم 150
جدول 5-86- آمار توصیفی نظرات مدیران عالی و میانی نسبت به عامل شانزدهم 150

عنوان و شماره صفحه
جدول 5-87- نتایج تست من- ویتنی برای مقایسه نظرات مدیران عالی و میانی نسبت به عامل شانزدهم 151
جدول 5-88- نتایج آزمون فریدمن برای عوامل 1 تا 16 151
جدول 5-88- آمار توصیفی آزمون فریدمن برای عوامل 1 تا 16 152
جدول 5-90- نتایج آزمون ویلکاکسون برای مقایسه دو به دو عوامل 152
جدول 5-91- ماتریس همبستگی بین سئوالات 154
جدول 5-92- نتایج آزمون کرویت بارتلت و اندازه کایزر – مایر- الکین (KMO) 156
جدول 5-93- میزان اشتراک اولیه و بعد از استخراج عامل ها برای سئوالات 157
جدول 5-94- ارزش ویژه مولفه ها 158
جدول 5-95 – ماتریس عاملی دوران نیافته 160
جدول 5-96- بارگذاری عاملی متغیرها 161
جدول 5-97- ماتریس همبستگی مولفه ها 162
جدول 5-98- بارگذاری عاملی متغیرها 163
جدول 5-99- مقادیر آلفای کرونباخ به ازای هر عامل 164
جدول 5-100- مقادیر آلفای کرونباخ به ازای هر عامل 164

فهرست شکل ها

عنوان صفحه
شکل3-1- مدل پذیرش تجارت الکترونیک در شرکتهای کوچک و متوسط کانادا 43
شکل3-2- مدل پذیرش تجارت الکترونیک در شرکتهای کوچک و متوسط آمریکا 44
شکل 3-3- مدل پذیرش تجارت الکترونیک در شرکتهای کوچک و متوسط ویتنام 45
شکل3-4- مدل پذیرش تجارت الکترونیک در شرکتهای کوچک و متوسط نیوزلند 46
شکل3-5- مدل مفهومی موانع توسعه تجارت الکترونیک در شرکتهای کوچک و متوسط 52
شکل3-6- مدل مفهومی موانع توسعه تجارت الکترونیک در شرکتهای کوچک و متوسط سوئد و استرالیا 53
شکل 3-7- مدل مفهومی موانع توسعه تجارت الکترونیک در شرکتهای سهامی بیمه ای آسیا 56
شکل 4-1- مراحل انجام پروژه 64
شکل4-2- مدل مفهومی موانع توسعه تجارت الکترونیک در شرکتهای کوچک و متوسط ایران 74
شکل 5-1- مدل مفهومی موانع توسعه تجارت الکترونیک در شرکتهای مستقر در خوشه نساجی 153
شکل 6-1- مدل تجاری توسعه تجارت الکترونیک در خوشه نساجی یزد 168

فهرست نمودارها

عنوان صفحه
نمودار 5-1- وضعیت پاسخ دهندگان از نظر جنسیت 90
نمودار 5-2- وضعیت پاسخ دهندگان از نظر سن 91
نمودار 5-3- وضعیت پاسخگویان از نظر سطح تحصیلات 92
نمودار 5-4- وضعیت پاسخگویان از نظر رده شغلی 93
نمودار 5-5- وضعیت پاسخ دهندگان از نظر تجربه استفاده از اینترنت 94
نمودار 5-6- وضعیت شرکتها از نظر سن 95
نمودار 5-7- وضعیت شرکتها از نظر تعداد پرسنل 96
نمودار 5-8- وضعیت شرکتها از نظر نوع فعالیت 97
نمودار 5-9- سطح تحصیلات مدیران شرکت 99
نمودار 5-10- تعداد کامپیوتر موجود در شرکت 100
نمودار 5-11- تعداد کامپیوتر متصل به اینترنت موجود در شرکت 101
نمودار 5-12- میزان استفاده شرکتها از تجارت الکترونیک 102
نمودار 5-13- میزان تاثیر عدم آشنایی مدیران صنعت و بازرگانی در عدم توسعه تجارت الکترونیک 105
نمودار 5-14- میزان تاثیر کمبود نبروی انسانی کارآمد و متخصص در عدم توسعه تجارت الکترونیک 107
نمودار 5-15- میزان تاثیر بالابودن هزینه های تجارت الکترونیک در عدم توسعه تجارت الکترونیک 110
نمودار 5-16- میزان تاثیر آگاهی ناکافی از مزایای تجارت الکترونیک در عدم توسعه تجارت الکترونیک 112
عنوان صفحه
نمودار 5-17- میزان تاثیر پیچیدگی تجارت الکترونیک در عدم توسعه تجارت الکترونیک 117
نمودار 5-18- میزان تاثیر مقاومت اعضاء در برابر تغییر در عدم توسعه تجارت الکترونیک 120
نمودار5-19 – میزان تاثیر عدم آمادگی طرفهای تجاری در عدم توسعه تجارت الکترونیک 123
نمودار 5-20- میزان تاثیر وجود نداشتن فرهنگ عمومی استفاده از تجارت الکترونیک در عدم توسعه تجارت الکترونیک 125
نمودار5-21- میزان تاثیر عدم وجود مزیت کافی در استفاده از تجارت الکترونیک در عدم استفاده از تجارت الکترونیک 127
نمودار 5-22- میزان تاثیر عدم استفاده رقبا از تجارت الکترونیک در عدم استفاده از تجارت الکترونیک 130
نمودار 5-23- میزان تاثیر ناکافی بودن قوانین حقوقی داخلی مرتبط با تجارت الکترونیک در عدم توسعه آن 132
نمودار 5-24- میزان تاثیر پایین بودن امنیت در شبکه در عدم توسعه تجارت الکترونیک 135
نمودار 5-25- میزان تاثیر ناکارآمد بودن نظام بانکی کشور در عدم توسعه تجارت الکترونیک 140
نمودار 5-26- میزان تاثیر وجود نداشتن خطوط ارتباطی سریع و مطمئن در عدم توسعه تجارت الکترونیک 143
نمودار 5-27- میزان تاثیر وجود نداشتن کارتهای اعتباری داخلی با گستره فعالیت بین المللی در عدم توسعه تجارت الکترونیک 146
نمودار 5-28- میزان تاثیر بازگشت سرمایه طولانی تجارت الکترونیک در عدم توسعه تجارت الکترونیک 148
نمودار 5-29- نمودار اسکری برای تعیین تعداد مولفه ها 159

فهرست نشانه های اختصاری

EC = تجارت الکترونیک
SME= شرکتهای کوچک و متوسط

کلیات تحقیق

عنوان تحقیق

بررسی موانع توسعه تجارت الکترونیک در صنایع کوچک و متوسط ایران و ارائه مدل تجاری آن. مطالعه موردی : خوشه نساجی استان یزد

مقدمه

امروزه در کشورهای مختلف جهان سیساستهای معطوف به گسترش صنایع کوچک به سیاستهای مهم محوری تبدیل شده است و از این رهگذر پیشرفت صنایع کوچک نقش قابل توجهی در توسعه اجتماعی – اقتصادی این کشورها بازی می کند. نکته جالب توجه اینست که هرچه یک کشور از نظر توسعه اقتصادی در سطح بالاتری قرار داشته باشد تکیه توسعه صنعتی آن بیشتربه صنایع کوچک معطوف می شود و این نشان می دهد که صنایع کوچک را در جهان امروزی باید به عنوان یک حقیقت انکار ناپذیر در نظر داشت و با سیاستگذاری مناسب اقتصادی در جهت پیشرفت و توسعه آن همت گمارد (ایمانی راد،72).
يكي از راهكارهايي كه در محافل علمي براي ساماندهي به بحث صنايع كوچك و متوسط مورد توجه قرار گرفته است، تجميع اين بنگاهها و ساماندهي آنها در قالب خوشه هاي صنعتي است و در راستاي توسعه اين خوشه ها بحث ICT و تجارت الكترونيك از جمله مواردي است كه به آن توجه زيادي شده است.

ضرورت تحقیق
شركتهاي كوچك و متوسط (SMEs) در اكثر كشورهاي جهان بيشتري

پایان نامه
Previous Entries منبع تحقیق درمورد جامعه شناسی، بوم شناسی، دی اکسید کربن Next Entries تجارت الکترونیک، شرکتهای کوچک و متوسط، شرکتهای کوچک