تجارت الکترونیک، شرکتهای کوچک، شرکتهای کوچک و متوسط

دانلود پایان نامه ارشد

آموزشی، کاهش استقلال و آزادی عمل، پیچیدگی درک سیستمهای EC، احساس عدم نیاز به EC، کاهش تماس رودررو با مشتریان می باشد. پاسخها نشان دهنده تایید تاثیر این عامل می باشد.
عدم آمادگی شرکای تجاری در پذیرش تجارت الکترونیک
در این عامل، زیرساختهای لازم برای بکارگیری تجارت الکترونیک در شرکاء و میزان اعتماد و اطمینان شرکاء به EC لحاظ شده است که از عوامل تاثیرگذار شناخته شده است.
عوامل رقابتی
عوامل رقابتی عبارتند از تهدید نشدن سهم بازار ایران خودرو از سوی رقبای داخلی، تهدید نشدن سهم بازار ایران خودرو از سوی رقبای خارجی، استفاده نکردن رقبای داخلی از EC
عدم آمادگی و تمایل مشتریان
این عامل به دو عامل جزئی میزان دسترسی مشتریان به اینترنت و میزان اعتماد و اطمینان مشتریان به تجارت الکترونیک مربوط می شود.
در این تحقیق عدم آمادگی و نبود قابلیت لازم در شرکاء و مشتریان از اهم موارد شناخته شده اند.
3-3- بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش تجارت الکترونیک در شرکتهای کوچک و متوسط
3-3-1- سایر کشورها

در مقاله ای که توسط صلاح و ایروین ارائه شده است، با تاکید بر این مطلب که عوامل مؤثر بر پذیرش تجارت الکترونیک در شرکتهای کوچک و متوسط (SMEs) در کشورهای کمتر توسعه یافته با کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه متفاوت است این عوامل را در سه دسته کلی عوامل سازمانی، عوامل خارجی و عوامل ابداعی تقسیم بندی نموده اند (Salah & Irwin, 2010):
عوامل سازمانی
آگاهی از فناوری تجارت الکترونیک : این عامل به درک فناوری تجارت الکترونیک و درک مدلهای تجاری، نیازمندیها و منافع و طرحهای آتی اشاره دارد.
منابع تجاری: این عامل شامل منابع ارتباطی سازمانی، رفتار ریسک پذیری در سازمان، ارتباطات تجاری موجود و بودجه بندی برای تجارت الکترونیک می باشد.
پشتیبانی مالکان شرکت: این عامل مرتبط با دیدگاه و استراتژی صاحبان شرکت نسبت به تجارت الکترونیک است.
کنترل: این عامل اشاره به مدلهای عملیاتی، فنی و استراتژیک شرکت دارد. این مورد می تواند نوآوری در تجارت الکترونیک را شامل شود.
منابع انسانی: مربوط به دسترسی به نیروی انسانی باتجربه و تخصص کافی در زمینه ICT و EC است.
تخصص ICT : این عامل معرف تخصص کافی (دانش و تجربه) در اجرای EC است.
منابع فنی: این منابع شامل بنیان اساسی ICT در شرکتهای کوچک و متوسط می باشد. مانند گستره اتوماسیون، شبکه و سایر زیرساختهای لازم.
عوامل خارجی:
فشار بازار: به این مسئله اشاره دارد که طرفین تجاری (مشتریان و تامین کنندگان) تا چه حد اجازه کسب و کار الکترونیکی می دهند.
حکومت: این عامل اشاره به ارزیابی جایگاه ملی در مورد تجارت الکترونیک دارد.
صنایع پشتیبانی: اشاره به ارزیابی اجرا، توسعه، سطح خدمت و یا هزینه های پشتیبانی دارد.
فشار رقبا: اشاره به رقابت بین شرکتهایی دارد که تجارت الکترونیک را پذیرفته اند و همچنین سطح رقابت در صنعت خاص را شامل می شود.
عوامل ابداعی:
منافع نسبی: اشاره به این دارد که تا چه حد این تکنولوژی عملکرد شرکتهای کوچک و متوسط را بهبود می بخشد.
سازگاری: میزان سازگاری تجارت الکترونیک را با اهداف استراتژیک، ارزش ها و تجارب شرکت دارد.
هزینه های درک شده: شامل تطابق هزینه ها با منافع قابل انتظار از این فناوری است.
تصویر: به معنای سطح ادراک اینکه پذیرش تجارت الکترونیک جایگاه اجتماعی شرکت را بالا می برد، می باشد.

در تحقیق دیگری مدل چهار بعدی (TOET) بر پایه مدل راجرز برای پذیرش بازار الکترونیکی در استرالیا به صورت زیر مورد مطالعه و تایید قرار گرفته است (Duan, Deng & Corbitt, 2010):
T(Technology):
بعد تکنولوژی به منافع درک شده از پذیرش بازار الکترونیکی در شرکت بر میگردد. منافع درک شده بطور موثری بر پذیرش تکنولوژی تاثیر دارد. سازمانها زمانی یک فناوری را می پذیرند که مزایای آنرا درک کنند. مزایای درک شده به دو دسته تقسیم می شود:
درک مزایای مستقیم
درک مزایای غیر مستقیم
مزایای مستقیم به کاهش هزینه های عملیاتی، افزایش دسترسی به مشتریان و یا تامین کنندگان مرتبط است، در حالیکه مزایای غیر مستقیم شامل تاثیر تجارت الکترونیک در مدیریت فرآیندهای تجاری و همچنین ارتقاء تصویر تجاری شرکت، افزایش راندمان عملیاتی، بهبود ارتباطات با شرکای تجاری می باشد.
O(Organization):
اندازه سازمان: اندازه سازمان مستقیما در پذیرش تکنولوژیها موثر است. شرکتهای بزرگ معمولا به دلیل منابع مالی و فنی بیشتر قادرند فناوریهای جدید را بپذیرند.
آمادگی سازمانی (آمادگی مالی و آمادگی فنی): آمادگی مالی به منابع مالی برای ایجاد بازار الکترونیک و تداوم آن مربوط است. آمادگی فنی به سطح پیشرفتگی کاربردهای IT و مدیریت IT می باشد.
پشتیبانی مدیران ارشد: از جنبه تامین منابع کافی برای پذیرش فناوری اهمیت پیدا می کند
E(Enviroment):
فشار بیرونی شامل فشار رقبا و شرکای تجاری و دولت
فشار رقبا عموما شرکتهای خصوصی را مجبور به پذیرش یک فناوری می نماید تا در محیط پویا بتوانند رقابت کنند.
فشار شرکای تجاری و دولت می تواند بنحو موثری شرکتهای کوچک و متوسط را تحت تاثیر قرار دهد چون اینگونه شرکتها قادر نیستند شرایط را تغییر دهند.

T(Trust):
اعتماد به شرکاری تجاری: پذیرفتن این مسئله برای شرکتهای کوچک و متوسط دشوار است که یک تامین کننده، مواد اولیه مورد نیاز شرکت را با کیفیت لازم و به موقع در شرایط اینترنتی تحویل دهد. از طرف دیگر نیز برای تامین کننده اعتماد به پرداخت آنلاین به موقع دشوار است.
اعتماد به EMarket: ناشی از احتمال افشای اطلاعات محرمانه شرکتهاست.

در پژوهشی که در شرکتهای کوچک و متوسط کانادا صورت گرفته است عوامل مؤثر بر پذیرش تجارت الکترونیک در این شرکتها طبق مدل زیر شناسایی شده اند (Sparling & Toleman, 2007):

شکل3-1- مدل پذیرش تجارت الکترونیک در شرکتهای کوچک و متوسط کانادا

این مدل عینا مانند مدل پژوهش قبلی است. عوامل در پژوهش قبلی توضیح داده شده است.

در پژوهش دیگری که در آمریکا صورت گرفته است مدل به صورت زیر است (Grandon & Pearson, 2004):

شکل3-2- مدل پذیرش تجارت الکترونیک در شرکتهای کوچک و متوسط آمریکا

این مدل با استفاده از تکمیل پرسشنامه به تایید رسیده است. در این مدل سه عامل بر درک استراتژیک تجارت الکترونیک موثر است:
1- پشتیبانی عملیاتی: نشان می دهد که تجارت الکترونیک چگونه می تواند هزینه ها را کاهش دهد. خدمات به مشتری را بهبود دهد و کانالهای توزیع را افزایش دهد. چگونه می تواند نقش مثبتی در پشتیبانی تولید داشته باشد و ارتباط با مشتریان را پشتیبانی کند و قدرت رقابت را افزایش دهد.
2- بهره وری مدیریت: نشان دهنده توانایی تجارت الکترونیک در دستیابی به اطلاعات، تامین ابزار تصمیم گیری، ارتقاء ارتباطات در سازمان و بطور کلی ارتقاء بهره وری مدیریت است.
3- حمایتهای تصمیم گیری استراتژیک: نشان دهنده توانایی تجارت الکترونیک در پشتیبانی و تامین اطلاعات برای تصمیمات استراتژیک و پشتیبانی همکاری بین شرکاء در صنعت می باشد.
این مدل در برگیرنده 4 عامل موثر بر پذیرش تجارت الکترونیک است:
1- آمادگی سازمانی: شامل آمادگی مالی و و تکنولوژیکی سازمان در پذیرش این فناوری است. این عامل سازگاری EC با فرهنگ، ارزشها و تکنولوژی موجود در شرکت و جدیت مدیریت برای پذیرش EC را شامل می شود.
فشار خارجی شامل پنج فاکتور رقابت، عوامل اجتماعی، میزان ارتباط با شرکتهای استفاده کننده EC و صنعت و دولت می باشد.
راحتی در شده
کاربرد درک شده
پس از جمع آوری داده ها، مدل مذکور بازبینی شده و عامل رقابت به آن اضافه شده است.

در تحقیق دیگری با استفاده از مدل گراندون – پیرسون و تطبیق این مدل با شرایط SME در کشور ویتنام، مدلی به شکل زیر ارائه شده است (Pham, Pham & Nguyen, 2009):

شکل 3-3- مدل پذیرش تجارت الکترونیک در شرکتهای کوچک و متوسط ویتنام

این مدل مانند مدل پژوهش انجام شده در آمریکاست با این تفاوت که عامل اعتماد و ریسک بطور مجزا دیده شده است.
در تحقیق دیگری که در بنگلادش در راستای بررسی عوامل مؤثر بر بکاگیری تجارت الکترونیک در شرکتهای کوچک و متوسط انجام گرفته است مدلی بر اساس تئوری راجرز پیشنهاد و مورد تایید قرار گرفته است. این مدل شامل موارد زیر است ( Salah Azam & Quaddus , 2009):
پیچیدگی درک شده، مزایای درک شده، سازگاری درک شده، آزمون پذیری درک شده، مشاهده پذیری درک شده، ریسک درک شده، تطبیق اینترنت

در پژهش دیگری چارچوب پذیرش فناوری تجارت الکترونیک در نیوزلند با تأکید خاص بر بخش بنگاههای کوچک و متوسط مورد بررسی قرار گرفته است. مدل مورد نظر به شرح زیر است (خلیل مقدم و جلالی، 1389)

شکل3-4- مدل پذیرش تجارت الکترونیک در شرکتهای کوچک و متوسط نیوزلند

در این مدل شرایط موثر بر پذیرش تجارت الکترونیک عبارتند از شرایط فناوری، سازمانی، فردی و محیطی.

3-3-2- ایران

در مقاله ای با عنوان “طراحی الگوی عوامل مؤثر بر بکارگیری تجارت الکترونیک در شرکتهای کوچک ایرانی” محققین با طرح مدل مفهومی، سه عامل سازمانی ، ویژگیهای تجارت الکترونیک و عوامل بازار را مؤثر بر بکارگیری تجارت الکترونیک دانسته اند (عزیزی و حاج کریمی، 1386). موارد لحاظ شده در این مدل به شرح زیر است:
عوامل سازمانی شامل خودکارآمدی تجارت الکترونیک سازمانی، انعطاف پذیری سازمانی، تمایل سازمان به تغییر، سرعت تغییر سازمانی، نوآوری سازمانی
عوامل بازار شامل پویایی رقبا، پویایی مشتری
عوامل تجارت الکترونیک شامل مزایای درک شده، مخاطرات درک شده، پیچیدگی درک شده، سازگاری درک شده، آزمون پذیری، مشاهده پذیری
چهار عامل اول موثر بر بکارگیری تجارت الکترونیک عبارت بودند از: خودکارآمدی تجارت الکترونیک سازمانی، سازگاری درک شده، انعطاف پذیری سازمانی و آزمون پذیری تجارت الکترونیک

در پژوهشی با عنوان ” شناسایی و رتبه بندی عوامل تأثیرگذار بر سطح کاربرد اینترنت در مؤسسات کوچک و متوسط صنعتی” محقق با بهره گیری از چند مدل معروف ( مدل ریمن و اشنایدر، مدل گراندون – پیرسون، مدل رایموند – لی و بیک) به ارائه مدلی به شکل زیر می پردازد (صالح نیا، 1387):
عوامل داخلی
ویژگیهای شرکت
اندازه سازمان
نگرش ها و تجارب گذشته
خود اثربخشی شامل توجه مدیریت به تجارت آنلاین، هزینه عملیات مبتنی بر وب، دانش و مهارت مورد نیاز، امنیت، سرعت

عوامل خارجی
2-1- عوامل فراساختاری
عوامل قانونی
زیرساختهای موجود
حمایت دولت
2-2- عوامل رقابت
شدت رقابت در صنعت
استفاده رقبا از اینترنت
که نتایج بررسی نشان داده که هزینه ها و امنیت بیشترین تأثیر را داراست.

تحقیقی با هدف شناسایی عوامل بحرانی موفقیت در توسعه تجارت الکترونیک در شرکتهای کوچک و متوسط در استان یزد انجام شده است (Abbasi, Sarlak, Ghorbani & Abbasi Esfanjani, 2010) در این پژوهش مدلی سه بعدی تعریف و به تایید رسیده است.
مدل شامل موارد زیر است:
مزایای درک شده
کاربرد درک شده
راحتی استفاده درک شده
محیط صنعتی
مشخصات ابداعی شرکت
محیط رقابتی صنعتی
بلوغ فناوری اطلاعات سازمان
قواعد ذهنی

3-4- بررسی موانع توسعه تجارت الکترونیک در شرکتهای کوچک و متوسط
3-4-1- سایر کشورها

در تحقیقی درزمینه منافع و محدودیتهای اجرای تجارت الکترونیک در شرکتهای کوچک و متوسط (SME) در کشور زیمبابوه به موانع زیر اشاره شده است (Thulani, Tofara & Langton, 2010):
هزینه زیاد اجرا
پیچیدگی اجرا
مقاومت در برابر تغییر
نبود مهارتهای تکنیکی و تخصص IT
کمبود وقت برای اجرای تجارت الکترونیک
نامناسب بودن تجارت الکترونیک برای محصولات و خدمات شرکتهای کوچک و متوسط

پایان نامه
Previous Entries تجارت الکترونیک، زیرساختها، موانع توسعه Next Entries تجارت الکترونیک، شرکتهای کوچک، شرکتهای کوچک و متوسط