تجارت الکترونیک، شرکتهای کوچک، شرکتهای کوچک و متوسط

دانلود پایان نامه ارشد

(SME)
ناآگاهی از منافع تجارت الکترونیک
نبودن اعتماد
کمبود منابع مالی
10- نبودن حمایت مدیریت ارشد
این پژوهش به روش پرسشنامه ای صورت گرفته و بنا به یافته های تحقیق هزینه و پیچیدگی اجرای تجارت الکترونیک و نامناسب بودن این روش برای شرکتهای کوچک و متوسط بیشترین تاثیر را داشته اند.

در تحقیقی با عنوان “عواملی که بر پذیرش تجارت الکترونیک در شرکتهای کوچک و متوسط تاثیر دارند”، موانع پذیرش تجارت الکترونیکشامل موارد زیر ارائه شده است (Chong, 2010):
هزینه راه اندازی اولیه
کمبود نیروی انسانی متخصص
موارد امنیتی
عدم آمادگی فروشندگان یا تامین کنندگان در پذیرش تجارت الکترونیک
عدم آمادگی شرکت
شکاف بحرانی بین شرکاء
عدم دسترسی به اینترنت
عدم احساس نیاز
آگاهی ناکافی از تجارت الکترونیک
موارد استاندارد و حقوقی
آشنا نبودن با IT
این تحقیق موانع پیش رو هنگام اجرای تجارت الکترونیک را در موارد زیر دانسته است:
کمبود وقت مدیریتی
کمبود مهارت و تخصص
هزینه های مفرط
نبودن دانش تجارت الکترونیک
یکپارچه نبودن سیستمهای سازمانی
کوچک بودن بیش از اندازه شرکت
– کمبود دسترسی به وسایل و پشتیبانی فنی
نبودن زیرساخت اصلی در کشور
نبودن جدیت در کامپیوتریزاسیون و IT و تجارت الکترونیک
ساختار اقتصادی نامناسب
که موارد اول تا چهارم بیشترین تاثیر را داشته اند.

در پژوهش انجام شده در نیجریه، موانع توسعه تجارت الکترونیک در صنایع کوچک و متوسط به صورت زیر لیست شده اند (Ilsanmi, 2007):
فرهنگ عمومی
موانع زیرساختی شامل ناکافی بودن سرعت و کیفیت زیرساختارهای اعتباری
موانع سیاستی شامل سیستم اقتصادی ناپایدار، تغییر کردن قوانین دولتی
موانع اجتماعی شامل کمبود اطلاعات در مورد تجارت الکترونیک، پشتیبانی کم دولت، بی کفایتی چارچوب دولتی

در پژوهشی که برای یافتن و مقایسه موانع توسعه تجارت الکترونیک در شرکتهای کوچک و متوسط در دو کشور سوئد و اندونزی صورت گرفته است، موارد ذیل به عنوان موانع شناخته شده است (Kartiwi & Mac Gregor, 2007):
نامناسب بودن تجارت الکترونیک برای محصولات و خدمات شرکتهای کوچک و متوسط
نامناسب بودن تجارت الکترونیک برای روش تجارت شرکتهای کوچک و متوسط
نامناسب بودن تجارت الکترونیک برای روش تجارت مشتریان و تامین کنندگان
نداشتن منفعت کافی برای شرکت
نداشتن دانش فنی کافی و نحوه اجرای آن
پیچیدگی تجارت الکترونیک برای اجرا
امنیت ناکافی تجارت الکترونیک
بازگشت سرمایه طولانی تجارت الکترونیک برای شرکتهای کوچک و متوسط
نداشتن وقت کافی برای اجرای تجارت الکترونیک
پیچیدگی انتخاب استاندارد تجارت الکترونیک مناسب
که موارد نسبتا مشابهی از مقایسه این دو کشور به دست آمده است. در نهایت این موانع در قالب 3 عامل عمده نامناسب بودن، پیچیده بودن و زمان تقسیم بندی شده اند.

در پژوهش الاتکن و کبنی (2010) موانع عبارتند از هزینه بالای اجرا، کمبود نیروی انسانی ماهر، سرعت پایین اینترنت، موانع امنیتی و عوامل ریسک بالا در اجرا که مهمترین آنها، عوامل امنیتی شناخته شده است. جالب توجه آنست که 90 درصد پاسخگویان کمبود نیروی انسانی را بی اهمیت دانسته اند (Olatokun & Kebonye, 2010).

مدل مفهومی زیر در چندین تحقیق مورد استفاده قرار گرفته است (Kapurubandara & Lawson, 2007)، (Kapurubandara, 2009)، (Kapurubandara & Lawson, 2009) در این مدل موانع توسعه تجارت الکترونیک در شرکتهای کوچک و متوسط به دو بخش موانع داخلی و خارجی تقسیم بندی شده اند و در همه این پژوهشها به تایید رسیده است.
موانع خارجی موانع داخلی

شکل3-5- مدل مفهومی موانع توسعه تجارت الکترونیک در شرکتهای کوچک و متوسط

لازم به توضیح است که موانع داخلی در این مدل به شرح زیر می باشند:
عدم آشنایی مدیران با تجارت الکترونیک و مزایای آن، هزینه زیاد تجارت الکترونیک و نرخ بازگشت سرمایه طولانی آن، کمبود زیرساختهای لازم در شرکت نظیر کامپیوتر و خطوط اینترنت و …، کمبود وقت مدیران، فرهنگ سازمانی
همچنین موانع خارجی به شرح زیر می باشد:
نبودن خطوط ارتباطی سریع و مطمئن، موانع فرهنگی، هزینه زیاد ارتباطات، عدم حمایت دولت از تجارت الکترونیک، کمبود نیروی انسانی کارآمد و متخصص، موانع امنیتی، کمبود دانش در مورد تجارت الکترونیک، عدم آمادگی مشتریان یا تامین کنندگان برای تجارت الکترونیک، نبودن زیرساختهای اصلی مخابراتی، نبودن کارتهای اعتباری بین المللی، ناکارآمد بودن نظام بانکی

در تحقیقی که در دو کشور سوئد و استرالیا صورت گرفته است مدل مفهومی زیر به عنوان مدل موانع توسعه تجارت الکترونیک در شرکتهای کوچک و متوسط لحاظ شده است(Mac Gregor & Vrazalic , 2005):

شکل3-6- مدل مفهومی موانع توسعه تجارت الکترونیک در شرکتهای کوچک و متوسط سوئد و استرالیا

3-4-2- ایران

تحقیقی با عنوان ” پذیرش تجارت الکترونیک توسط مدیران بنگاههای کوچک و متوسط شهر اصفهان با استفاده از مدل پذیرش فناوری ” توسط صنایعی، فتحی و صادقیان (1388) انجام شده که به موانع زیر در راستای توسعه تجارت الکترونیک در SME اشاره شده است:
نداشتن تخصص لازم
نداشتن آگاهی لازم
هزینه های ثابت بالای اجرای تجارت الکترونیک برای شرکتهای کوچک و متوسط
ناتوانی در تغییر شرایط بازار
نا امنی مالی در شرکتهای کوچک و متوسط (SME)
ریسک های احتمالی
مشکلات موجود در راستای پذیرش شیوه های کسب و کار جدید به دلیل سرمایه کم و نداشتن آزمایشگاه و …
بازارهای محدود و مشخص
تمایل به استفاده از امکانات موجود
نیاز به مارک تجاری قوی در تجارت الکترونیک
مدل پذیرش فناوری، توسط فرد دیویس ارائه شده و به دنبال این موضوع است که چرا کاربران فناوری اطلاعات را می پذیرند یا رد می کنند. این مدل بر پایه دو برداشت است: برداشت از فایده و سودمندی و برداشت از سهولت کاربرد. از سوی دیگر مدل رفتار برنامه ریزی شده شامل عوامل اجتماعی و کنترلی به مدل فوق اضافه شده است. این تحقیق از نوع توصیفی – پیمایشی بوده و در این تحقیق مدل پذیرش فناوری مدلی قوی برای پذیرش تجارت الکترونیک معرفی شده است.

در مقاله ای با عنوان ” ارزیابی شاخص های کسب و کار الکترونیک در شرکتهای کوچک و متوسط ایرانی” (فتحیان و امیری) (2006) انجام شده است و موانع زیر به عنوان موانع توسعه تجارت الکترونیک در شرکتهای کوچک و متوسط (SME) دیده شده است:
عدم تناسب تجارت الکترونیک با محصولات و خدمات شرکتهای کوچک و متوسط (SME)
عدم تناسب تجارت الکترونیک با روش تجارت شرکتهای کوچک و متوسط (SME)
عدم تناسب تجارت الکترونیک با روش تجارت مشتریان
بدون منفعت بودن تجارت الکترونیک برای این شرکتها
کمبود دانش تکنیکی
ریسک امنیتی
هزینه زیاد
ناآگاهی از سخت افزار و نرم افزار مورد نیاز
این تحقیق شاخصهای تجارت الکترونیک را در 5 دسته کلی زیرساختهای فنی و ارتباطی، منابع نیروی انسانی، زیرساخت فرهنگی، ارتباط با محیط و سیاستهای سازمانی و مدیریتی دسته بندی نموده است.

در مقاله ای تحت عنوان ” ارائه مدلی مفهومی جهت بررسی موانع تجارت الکترونیک در بخش کارآفرینی ایران (SME)” موارد زیر به عنوان محدودیتهای اجرای تجارت الکترونیک ذکر شده است (کیاکجوری، رودگرنژاد و نوبتی، 1389):
عدم وضوح و یا نبودن قوانین تجارت الکترونیکی
شامل نبودن قوانین لازم در حوزه، وجود نداشتن دادگاه تخصصی برای این امر، ناآگاهی قضات از پرونده های تجارت الکترونیک، فقدان زمینه های حقوقی لازم برای استفاده از EC از قبیل پذیرفتن اسناد و امضاهای الکترونیکی
عدم دسترسی ارزان، سریع و آسان به اینترنت و همچنین هزینه بالای ایجاد وب سایت معاملاتی
عدم بسترهای مناسب فرهنگی در شرکتهای کوچک و متوسط
فقدان افراد متخصص
عدم تحمل ریسک در شرکتهای کوچک نسبت به شرکتهای بزرگ که این مسئله به دلیل محدودیتهای مالی شرکتهای کوچک است.
عدم حمایت دولت در مواردی مانند بهبود زیرساختها، ایجاد مکانیزمهای پرداخت الکترونیک، تدوین قوانین و مقررات مناسب برای نقل و انتقالات الکترونیک، ایجاد امنیت و …
عدم آموزش مناسب بخصوص در مقاطع دانشگاهی و همچنین آموزشهای عمومی

پژوهش دیگری با الهام از مدل سه شاخگی (عوامل رفتاری، ساختاری و محیطی) و با افزودن بعد چهارمی به این مدل (عوامل ماهیتی) موانع و راهکارهای پیاده سازی تجارت الکترونیک را در شرکتهای بیمه ای آسیا بررسی کرده است (امیرخانی و متقی ثابت، 1389). تحلیل های مرتبط این نتیجه را تایید کرده است که تمامی عوامل یاد شده موانع توسعه بیمه الکترونیکی بوده و تاثیر گذاری عوامل به ترتیب ماهیتی، رفتاری و محیطی و در نهایت ساختاری است.

شکل 3-7- مدل مفهومی موانع توسعه تجارت الکترونیک در شرکتهای سهامی بیمه ای آسیا

3-5- جمع بندی و نتیجه گیری

جدول 3-1- موانع اشاره شده در تحقیقات پیشین با بیشترین فراوانی

عدم آشنایی مدیران صنعت و بازرگانی با تجارت الکترونیک
کمبود نیروی انسانی کارآمد و متخصص
پیچیدگی تجارت الکترونیک برای اجرا
بالا بودن هزینه های تجارت الکترونیک
آگاهی ناکافی از مزایای تجارت الکترونیک
عدم آمادگی مشتریان و تامین کنندگان و رقبا در پذیرشEC
مقاومت اعضای سازمان در برابر تغییر
موانع فرهنگ عمومی
وجود نداشتن مزیت کافی در استفاده از تجارت الکترونیک
پایین بودن امنیت در شبکه
ناکارآمدی نظام بانکی برای انجام تجارت الکترونیک
ناکافی بودن قوانین حقوقی در ارتباط با تجارت الکترونیک
وجود نداشتن خطوط ارتباطی سریع و مطمئن
وجود نداشتن کارتهای اعتباری مطمئن
بازگشت سرمایه طولانی تجارت الکترونیک
عدم پشتیبانی دولتها و نهادهای ذیربط از تجارت الکترونیک
کمبود وقت برای اجرای تجارت الکترونیک
(Chong, 2010)
(
(

(

(

(

(
(

(
( Kapurubandara , 2009)
(
(
(
(
(
(

(
(

(

(
(
(
(
(
(Kapurubandara & Lawson, 2009)
(
(
(
(
(
(

(
(

(

(
(
(
(
(
(Sparling & Toleman,2007)
(
(

(
(

(

(
(
(
(
(

(

(Ilsanmi, 2007)
(

(

(

(

(Kapurubandara & Lawson, 2007)
(
(
(
(
(
(

(
(

(

(
(
(
(
(
(Vrazalic & Mac Gregor, 2005)
(
(
(
(

(

(

(
(Tulani et al , 2010)

(

(
(

(

(

(
(Olatokun& Kebonye, 2010)

(

(

(

(Kartiwi & Mac Gregor,2007)

(
(

(

(
(

(

(
(Fathian & Amiri, 2006)

(

(

(

(

ادامه جدول 3-1- موانع اشاره شده در تحقیقات پیشین با بیشترین فراوانی

عدم آشنایی مدیران صنعت و بازرگانی با تجارت الکترونیک
کمبود نیروی انسانی کارآمد و متخصص
پیچیدگی تجارت الکترونیک برای اجرا
بالا بودن هزینه های تجارت الکترونیک
آگاهی ناکافی از مزایای تجارت الکترونیک
عدم آمادگی مشتریان و تامین کنندگان و رقبا در پذیرشEC
مقاومت اعضای سازمان در برابر تغییر
موانع فرهنگ عمومی
وجود نداشتن مزیت کافی در استفاده از تجارت الکترونیک
پایین بودن امنیت در شبکه
ناکارآمدی نظام بانکی برای انجام تجارت الکترونیک
ناکافی بودن قوانین حقوقی در ارتباط با تجارت الکترونیک
وجود نداشتن خطوط ارتباطی سریع و مطمئن
وجود نداشتن کارتهای اعتباری مطمئن
بازگشت سرمایه طولانی تجارت الکترونیک
عدم پشتیبانی دولتها و نهادهای ذیربط از تجارت الکترونیک
کمبود وقت برای اجرای تجارت

پایان نامه
Previous Entries تجارت الکترونیک، شرکتهای کوچک، شرکتهای کوچک و متوسط Next Entries تجارت الکترونیک، شرکتهای کوچک، موانع توسعه