تاک?د، آس?ب، فرآ?ندهاي

دانلود پایان نامه ارشد

ز?ست شناخت? که بر نقش فرآ?ندهاي بدن? تاک?د م? ورزند . – 2 د?دگاه روان پو?ش? ، که بر نقش اضطراب و تعارض درون? تاک?د دارد .

– 3 د?دگاه ?ادگ?ري ، که چگونگ? تاث?ر مح?ط بر رفتار را به آزما?ش م? کشد .

– 4 د?دگاه شناخت? ، که تفکر ناقص و مشک?ت حل مساله را علل رفتار غ?رعادي م? داند .

– 5 د?دگاه انسانگرائ? – هست? گرائ? ، که بر تفرد و آزادي آدم? براي تصم?م گ?ري در مورد خود تاک?د دارد .

– 6 د?دگاه اجتماع? ، که متوجه نقشهاي روابط اجتماع? و تاث?ر شرا?ط اقتصادي – اجتماع? بر رفتار غ?ر انطباق? است ( ساراسون و ساراسون ترجمه نجار?ان و همکاران ، 1381 ، صفحه .( 132

– 3- 1 د?دگاه ز?ست شناخت?

افراط? تر?ن نقطه نظر ز?ست شناخت? ا?ن فرض است که همه رفتارهاي غ?ر انطباق? ناش? از اخت?ل عملکرد ?ا ساختار بدن است .

تب??ن چن?ن اخت?ل? ?ا نقص? است موروث? ?انقص? است ناش? از آس?ب ?ا عفونت قبل ?ا بعد از تولد ?ا کژکاري کم ?ا ب?ش موقت ف?ز?ولوژ?ک? حاصل از بعض? شرا?ط که در زمان خاص? ظاهر م? شوند نظر کمتر افراط? که باز هم بر اهم?ت کارکرد ز?ست شناخت? تاک?د م? ورزند ، رفتار غ?ر انطباق? را محصول مشترک? ا زسه نوع فرآ?ند مختل م? ب?ند در بدن ( مث? نقص هورمون? ) ، در کنش روانشناخت? ( مثل گرا?ش به کمروئ? )، و در مح?ط اجتماع? ( مث? م?زان با?ي ب?کاري در جامعه ) .

1 -Drabman

59

چند عامل ز?ست شناخت? بر رفتار جانداران تاث?ر م? گذارد چگونگ? رفتار و تفکر ما نه تنها به کنش هر ?ک از آنها به روابط درون? ب?ن آنها ن?ز وابسته است . عوامل ژنت?ک ، مغز و دستگاه عصب? ، و غدد درون ر?ز همگ? در فرآ?ندهاي روانشناخت? نقشهاي مهم? دارند و نشان داده شده است که در رفتار غ?ر عادي در کارند ( ساراسون ، ترجمه نجار?ان و د?گران ، 1381 صفحه .( 136
– 3- 1 عوامل ژنت?ک 1

ژنها در طول کروموزوم ها به طور منظم رد?ف هستند و هر ?ک از آنها جا?گاه و?ژه خود را دارد د ر حال?که نابهنجاري کروموزم? آشکاري مشاهده نم? شود ممکن است ژنهاي مع?وب ?ا ناقص موجب نابهنجاري سوخت و سازي ?ا ب?و ش?م?ائ? شوند ( همان منبع ) .

سه دسته از شواهد تاث?ر ژنهاي مع?وب را حداقل د رمستعد ساختن فرد نسبت به اخت??ت عاطف? نشان م? دهند آن سه دسته عبارتند از :

( 1 خو?شاوندي نسب? مبت??ان به اخت?ل عاطف? نسبت به جمع?ت کل? ، م?زان با?تري ا زا?ن اخت?ل را نشان م? دهد

.

( 2 م?زان تطابق2 براي اخت??ت خلق? در دو قلوهاي مشابه ( ?ک تخمک? ) بس?ار با?تر از م?زان آن در دوقلوهاي نامشابه ( دو تخمک? ) که ژنهاي متفاوت دارند ، م? باشد ( ه?چ ?ک ا زا?ن شواهد به وضوح عوامل مح?ط? را از عوامل ارث? تفک?ک نم? کنند ، ا?ن کار با نوع د?گري ا زمطالعات امکان پذ?ر شده است ).

مطالعه بر روي دوقلوهاي ?ک تخمک? که جدا از هم بزرگ شده اند حصول اطم?نان از ا?ن موضوع را که در زم?نه ژنت?ک مشابه عوامل مح?ط? احتما? نامشابه باشند امکان پذ?ر م? سازد در دوقلوهاي ?ک تخمک? م?زان تطابق براي اخت?ل عاطف? حت? اگر مح?ط رشد آنان متفاوت باشد با?تر است. در نوع? از ا?ن مطالعات گروه? از افراد مبت? به اخت??ت عاطف? با گروه? ا زافراد بهنجار مقا?سه شدند وجود اخت??ت عاطف? ب?ن خو?شاوندان نسب? افراد مبت? به اخت?ل عاطف? هشت بار ب?شتر از م?زان آن ب?ن بستگان جمع?ت بهنجار بود ( نقل از کاستلو و کاستلو3 ، 1990 ، ترجمه پورافکاري ، . ( 1386

وراثت هاي ژنت?ک? نه تنها خص?صه هاي ف?ز?ک? مثل نوع جنس?ت بلکه و?ژگ?هاي رفتاري ران?ز تع??ن م? کند ول? چ?زي که درا?ن ب?ن ناشناخته مانده ا?ن است که حدو حدود ا?ن تع??ن بخش? چه م?زان است ?ک مدل پ?شنهادي به نام مدل د?اتز – استرس4 ، معرف ا?ن موضوع است که ژنهاي خاص? ?ک د?اتز ?ا آس?ب پذ?ري رانسبت به ?ک اخت?ل ا?جاد

-Gentic factors -Concordancerate -Custlo ,T.& Custlo,j -Diathasiz – stress

1

2

3

4

60

م? کنند و اگر ا?ن آس?ب پذ?ري در معرض شرا?ط مساعد قرار گ?رد ?ک اخت?ل را باعث م? شوند ( الوي1 و جاک?سون 2
، . ( 1999

– 3- 1- 2 مغز و دستگاه عصب?

مغز و عصبهاي آن دائما در فعال?تند ا?ن فعال?ت هم بطور خودبخودي و هم در پاسخ به محرك خارج? رخ م? دهد . شواهد فراوان? نشان م? دهد که اخت??ت رفتاري گوناگون از ع?وب موجود در دستگاه عصب? ناش? م? گردند اما هنوز سوا?ت بس?اري ب? جواب م? مانند غالبا نه نوع نقص و نه اط?عات موجود درباره آس?ب عضوي احتمال? آنقدر روشن ن?ستند که بتوان اطم?نان ز?ادي درباره علل رفتارها داشت شا?د کس? که گرفتار ضعف حافظه است با سر به زم?ن خورده باشد اما ممکن است اثرات واقع? ضربه بر بافت مغز معلوم نباشد . در چن?ن مواردي متخصصان بال?ن? در سبک سنگ?ن کردن اهم?ت نسب? آس?ب عضوي ?ا عوامل روانشناخت? احت?اط م? کنند . شناخت کامل نقش مغز در رفتار غ?ر عادي مستلزم تحق?ق گسترده درباره روابط متقابل فرا?ندهاي روانشناخت? و ز?ست شناخت? است ( ساراسون ، ترجمه نجار?ان و د?گران ، . (1381

– 3- 1 -3 عوامل عصب? – غددي

غدد درون ر?ز بدن ما?عات? ( هورمون ) ترشح م? کنند که تاث?ر ا?ن عوامل هورمون? کانون پژوهش ز?ادي بوده است به خصوص ›› کورت?زول ) 3 ?ک ماده هورمون? ) که تاث?ر ب?شتري در پ?دا?ش اخت??ت عاطف? دارد . ه?پوت?روئ?د?سم ) 4 کم کاري غده ت?روئ?د ) ن?ز به نظر م? رسد با افسردگ? رابطه دارد ( گراهام ، 1985 ؛ نامداري و عسگري ، مترجمان ، ( 1382

.

– 3- 2 د?دگاه روان پو?ش?

تئوري روان تحل?ل گري فرو?د اول?ن ت?شهاي نظام دار مدرن براي فهم اخت??ت روان? در واژه هاي روانشناخت? بود . او ?ک تئوري واحد و برجسته از اصول جهان? را براي تب??ن رفتارهاي بهنجار و نابهنجار طراح? کرد . ( نلسون و ا?زرائ?ل ، 2000 ، صفحه ( 55 د?دگاه روان پر?ش? بر ا?ن باور استوار است که افکار و ه?جانات علل مهم رفتار هستند رو?کردهاي روان پو?ش? به رفتاربه درجات مختلف فرض م? کنند که رفتار قابل مشاهده ( پاسخ آشکار ) تابع? ا ز فرآ?ندهاي درون – روان? (حوادث پنهان ) است نظر?ه پردازان روان پو?ش? بر رو?دادهاي درون? و خاستگاه هاي تحر?ک مح?ط واحدي تاک?د ندارند اما در ا?ن باره توافق دارند که شخص?ت راترک?ب? از وقا?ع داخل? و خارج? با تاک?د بر وقا?ع درون? تشک?ل م? دهد .

1 -Alloy ,L.A.
2 -Jacbson ,N.S. 3 -Cortisl 4 -Hypothyroidism

61

از آنجا که افکار و احساسات قابل مشاهده مستق?م ن?ستند نظر?ه پردازان روان پو?ش? با?د آنها را استنباط کنند – آنها استنباطشان را از فرآ?ندهاي درون? به و?ژگ?هاي مهم رفتاري آشکار مرتبط م? سازند ( ساراسون ، 1987 ، ترجمه نجار?ان ، . (1371

اگر چه فرو?د اهم?ت تاث?رات اجتماع? را تصد?ق کرد اما او بر فرآ?ندهاي درون روان? ?ا فرآ?ندهاي ذهن? در رشد و گسترش رفتار تاک?د کرد ع?وه بر ا?ن وي ب?ان کرد که فرآ?ندهاي ذهن? بحران? ناهش?ارند ?عن? ا?ن که در سطح هوش?ار دسترس? ناپذ?رند ( نلسون ، و ا?زرائ?ل ، 2000 ، صفحه. (55

فرو?د معتقد است که هر اندازه تعارض درون روان? شد?دتر باشد احتمال ب?شتر ي م? رود که رو?دادهاي روان? مربوط به آن ناهش?ار بمانند .

هر اندازه تعارض ناهش?ار فشرده تر باشد آس?ب پذ?ري شخص? در برابر فشار روان? ب?شتر م? شود وي معتقد بود که اخت??ت رفتاري دوران پس از کودک? معلول تلف?ق? از تجارب آس?ب زاي اول?ه و تجارب بعدي هستند که ه?جانات و عواطف و تعارضات همراه با رو?دادهاي اول?ه را اح?اء م? کنند فرو?د ادعا م? کرد که تکانه ها ?ا سائق هاي نهفته در تعارض آدم? درگ?رند ا?ن سائق ها را ز?ست ما?ه 1 م? نامند و آنها را نوع? ن?روي روان? شب?ه به ذخ?ره ن?روي جسمان? م? دانست وي همچن?ن معتقد بود که ن?روي روان? ?ا سطح سائق فرد ?ک حالت تنش درون? ا?جاد م? کند که م? با?ست به طر?ق? کاهش ?ابد ( ساراسون ، 1987 ، ترجمه نجار?ان ، . (1381

فرو?د اضطراب را منشا تمام? نابهنجار?هاي روان? قلمداد م? کند و اضطراب را ناش? ا زاحساس نگران? که ›› خود ‹‹ از وجود خطري محتمل براي فرد که او را آگاه م? سازد که با آن مقابله کند و ?ا ا?نکه از روبه روئ? با آن بپره?زند م? داند و اضطراب را به سه دسته :
– 1 اضطراب واقع? ?ا ع?ن? 2
– 2 نوروت?ک 3
– 3 اخ?ق?4 تقس?م م? کند .

اضطراب? واقع? اضطراب? است طب?ع? که نسبت به خطري واقع? فرد از خود نشان م? دهد و اساس اضطراب نوروت?ک ترس فرد از ا?نکه تکانشهاي نهاد 5 به ضم?ر آگاه رسوخ نما?د و علت در ا?ن است که ››خود ‹‹ قادر به کنترل غرا?ز نهاد نم? باشد و کنترل آنها از دست او خارج است.

هنگام? که ا?ن غرا?ز از سد ›› خود ‹‹ بگر?زند و به سطح ›› خود آگاه ‹‹ درآ?ند فرد دچار اضطراب نوروت?ک م? گردد و نها?تا ›› اضطراب اخ?ق? ‹‹ ناش? از نگران? تنب?ه ›› خود ‹‹ به وس?له ››فراخود‹‹ م? باشد و ا?ن زمان? است که نهاد سع?

1 -Drive 2 -Realistic anziety 3 -Neurotic anxi 4 -Moral anxiety 5 -Id

62

د رنشان دادن تما??ت و افکار غ?ر اخ?ق? خود دارد و فراخود با احساس گناه و شرم واکنش نشان م? دهد ( شاملو ، .(1378

رو?ه هاي جد?دتري ن?ز بعد از جنگ جهان? دوم در علت شناس? اخت??ت روان? به وجود آمدند که متفاوت از علت شناس? فرو?دي بود که هر چند صاحب نظران آنها همگ? جزء انجمن چهارشنبه فرو?د که در خانه وي و در روزهاي چهارشنبه و با شرکت افرادي مثل ?ونگ ، آدلر ، بر?ل و بلولر تشک?ل م? شد بودند ( الوي و جاک?سون ، . ( 1999

کارل ?ونگ و آلفرد آدلر که هر دو ا زاعضاي اول?ه محفل خصوص? فرو?د بودند نسبت به فرو?د برداشتهاي خوشب?نانه تري در مورد ماه?ت انسان داشتند ?ونگ بر ا?ن باور نبود که همه رفتارها مقهور وقا?ع پ?ش?ن است او بر اهم?ت ک?ف?ات روحان? تاک?د داشت و بر عقا?د منطق? اصرار م? ورز?د آدلر معتقد بود با ا?جاد شرا?ط اجتماع? معطوف پرورش ش?وه هاي واقع گرا?انه و انطباق? زندگ? مردم بهتر م? توانند در جهت تعال? تغ??ر ?ابند و در نها?ت ار?ک ار?کسون که آئ?نه تمام نماي نظر?ه روانکاوي معاصر است جز نقش? که فرو?د براي خود قائل بود تاک?د داشت اما ک?ف?ات? چون ن?از به اعتماد

? ام?دواري ، کوشش و کشش ، صم?م?ت و عشق و کمال را به آن افزود او خود را ن?روي خ?قه ن?رومندي م? دانست که

م? تواند به طور کارآمدي با مشک?ت رو به رو شود (ساراسون ، 1987 ، ترجمه نجار?ان ، . (1381

– 3- 3 د?دگاه ?ادگ?ري ( رفتاري )

ا?ن د?دگاه براي تمام اخت??ت روان? ر?شه ?ادگ?ري ب?ان داشته و معتقد است که اخت??ت به همان طر?ق به وس?له کودك ?اد گرفته م? شود که سا?ر رفتارها و اضطراب را واکنش? م? داند که بر اساس قوان?ن ?ادگ?ري قابل توج?ه است و به مشک?ت رفتاري به مقوله الگوها?? از پاسخها?? مناسب نگر?سته م? شود که احتما? در ارتباط با شرا?ط محرکهاي ب?زار کننده آموخته م? شوند و به علت آنکه در زم?نه کمک به فرد براي اجتناب از پ?امدهاي نامطلوب? کارائ? دارند حفظ م? شوند ،با?د گفته شود که ا?ن ?ادگ?ر?ها بر اساس نظر?ه شرط? شدن ک?س?ک و ?ا شرط? شدن عامل انجام م? پذ?رد ( به نقل از وطن خواه (ب?تا ) صفحه . ( 25

طبق ا?ن د?دگاه م? توان با در نظر گرفتن کودك به عنوان ?ک موجود پاسخ دهنده و درگ?ر با محرکهاي درون خانواده

? برون خانواده رفتار نابهنجار را نوع? ش?وه برخورد فرد با فشارها و مشک?ت روز افزون مح?ط پ?چ?ده ف?ز?ک? و اجتماع? دانست که همانند رفتار نابهنجار ?اد گرفته م? شود و ادامه م? ?ابد در ا?ن رو?کرد هر چند ب?شتر به علل روانشناخت? و اجتماع? تاک?د م? شود اما علل ز?ست? – ش?م?ائ? و ف?ز?ولوژ?ا?? رفتار انکار نم? شود ( لطف? کاشان? . ( 1377

در رو?کرد رفتار گرائ? شخص?ت نت?جه متقابل م?ان داشته هاي ژنت?ک? و انواع تجارب? است که به آنها در زندگ? روزانه خو?ش مواجه م? شو?م افسردگ? ممکن است تا حدي نت?جه خاموش شدن پاداشها باشد اگر تقو?ت کننده هاي مثبت کاف? قطع شوند _ از دست دادن ?ک شغل پا?ان ?ک ارتباط – بس?اري از رفتارهاي فرد به آسان? خاموش م? شوند و او منفعل گوشه گ?ر

63

و

پایان نامه
Previous Entries کمبود توجه، شهر اصفهان Next Entries عملکرد خانواده، رفتار متقابل، سلسله مراتب