بهداشت روان، ناخودآگاه، هتک حرمت

دانلود پایان نامه ارشد

س?دنهام به ناراحت? هاي نوروت?ک اشاره کرد ول? بعد از او مسئله به فراموش? سپرده شد تا

ا?نکه مجدداً در قرن ب?ستم مسئله توسط فرو?د به سرزبانها افتاد(شاملو، .(1387

در قرن ه?جدهم مسئله به همان طر?ق قرن هفدهم ادامه ?افت و موسسات خ?ر?ه در کشورهاي کاتول?ک بنا به پ?شنهاد کش?ش ها تأس?س شد. در ا?ن موسسات نظر?ات مردم درباره نحوه نگهداري و نظر?ه پزشکان در مورد درمان ب?ماران متفاوت بود. در ب?مارستان بتلم اخت?ف ب?ن پزشکان طوري بود که عده اي ب?ماران روان? را غ?ر قابل ع?ج دانسته و بعض? ن?ز روشهاي مختلف درمان? به آنها توص?ه نموده و عق?ده داشتند که ا?ن ب?ماران با?ست? درمان پزشک? شوند. در هم?ن قرن ژرژ سوم پادشاه انگلستان که دچار حم?ت ب?ماري مان?ک شده بود توجه پزشکان و اطراف?ان را به خود معطوف داشت و نه تنها به درمان ژرژ سوم بلکه به مسائل پزشک? و روانپزشک? و پرستاري ب?ماران روان? ب?شتر شد(م??ن? فر، .(1380

1.Decates
2 .Malpighi Willis
3 .Praxix Media
4 .Felix Platter
5 Paelo Zacchia
6.Thomas Sydenham

77

در اوخر قرن 18 و اوا?ل قرن 19 نام سه نفر با?د در سرلوحه پ?شتازان و رهبران درمان اخ?ق? و انسان? که عبارتند از ف?ل?پ پ?نل 1 از فرانسه، و?ل?ام ت?وك2 از انگلستان و وسنزوک?اروگ?3 از ا?تال?ا قرار گ?رد. ک?اروگ? در سال 1794-1793 سه جلد کتاب درباره ب?مار?هاي روان? 4 نوشت و افتتاح ب?مارستان روان? به نام ” بون? فاز?و”5 و گذراندن قانون براي ب?ماران روان? در سال 1774 از کارهاي انجام شده او بود. مورگان6 ن?ز در ا?تال?ا از افرادي بود که در پ?شرفت و ادامه درمان با روش اخ?ق? سهم مهم داشت. ت?وك (1819-1732) به علت داشتن اعتقادات مذهب? و ا?نکه اگر ب?مار روان? از مح?ط فشار آور دور باشد بهبود م? ?ابد در ?ورگ انگلستان در سال 1796 ب?مارستان?7 براي 30 نفر افتتاح کرد و به درمان پزشک? با آزاد گذاشتن ب?ماران اقدام کرد و چون نتا?ج رضا?تبخش? داشت بعد از او ن?ز پسرش به نام ساموئل ت?وك 8 روش پدر را ادامه داد و روش او الگو?? براي افتتاح ب?مارستان و مراکز روان? در ا?الت متحده امر?کا گرد?د(م??ن? فر، .(1380

پ?نل (1826-1745) متولد جنوب فرانسه و پزشک معروف در سال 1794 به پار?س رفت و به ر?است ب?مارستان ب? ستر9 که مربوط به ب?ماران روان? مرد بود و حدود 200 ب?مار خطرناك و غ?ر قابل کنترل داشت منصوب شد. پ?نل از سالها قبل درباره درمان و نگهداري ب?ماران روان? به طرق انسان? نظر?ه ها?? داشت. پس ازمنصوب شدن به ا?ن سمت، اول?ن اقدامش آزاد گذاشتن ب?ماران و کنار گذاشتن تنب?ه و شکنجه بود که با استقبال اکثر?ت مردم آن زمان روبرو شد و در نت?جه ا?ن امر در ب?مارستان سال? پرپر10 که مخصوص ب?ماران زن بود و توسط اسک?رول11 اداره م? شد به اجرا در آمد. پ?نل در کتاب? به نام رساله پزشک? فلسف? درباره مان?12 با زبان? بس?ار ساده و روشن و مطابق سبک پزشک? ع?ئم ب?مار?هاي روان? را شرح داده و به چهار گروه ب?مار?هاي روان? اشاره کرد. که عبارت بودند از:

م?نکول? ?ا اخت?ل عمل? فکري و ذهن?، مان? ?ا ه?جان? عصب? ب?ش از حد بدون هذ?ان و ?ا توأم با هذ?ان، دمانس ?ا جنون پ?ري و اخت?ل پد?ده هاي فکر و با?خره عقب ماندگ? ذهن? ?ا محدود?ت فعال?ت قواي ذهن?(کر?م?، .(1387

1 .Philipe Pinel 2 .William tuke 3 .Vencense chiarugi
4.Medical Treatise on insanity
5 .Bonifaz
6 .Morgagh
7 .York Retrcat
8 .Samuel tuke
9 . Biester Hospital

.Saliperper

.Esqure

10

11

12.Traite Medico-Philosophic sur Ia Manie

78

پ?نل اعتقاد داشت که ا?ن ب?مار?ها با?ست? با دارو درمان شوند و در رساله خود ه?جان 1را عامل? مستعد کننده و ?ا تسر?ع کننده در ب?مار?هاي روان? دانسته است.

به نظر م? رسد وجود ا?ن عق?ده در پ?نل به علت ا?ن بوده که در مکتب روان شناس? عمل? ارسطو??2 (?ک? ازمکاتب روان شناس? ?ونان در سالهاي 322 تا 384 قبل از م??د) ه?جان3 در سرلوحه ع??م ب?مار?هاي روان? قرار داده شده بود و به عبارت د?گر ارسطو4 ب?مار?هاي روان? را در اثر به هم خوردن تعادل و ه?جان و س?مت روان را به علت تعادل کامل ه?جان م? دانست.5 درمکتب ارسطو?? تمام جنبه هاي رفتاري از نظر عمل? در نظر گرفته م? شد که تقر?با همان نظر?ه اي که فع? ن?ز ، مد نظر است. در ا?ن مکتب فلسفه ?گانگ? روان و جسم ب?شتر مورد تأک?د بوده و به هم?ن دل?ل براي درمان ب?ماران روان? از عطر?ات، مشروبات، موز?ک، تفر?ح، گردش و صحبت آزاد استفاده م? شد

و مخصوصاً براي مسئله درد دل آزاد و اح?اي واکنشها6 خ?ل? تأک?د م? شده ز?را ه?جانات با?د ب?رون ر?خته م? شدند تا باعث تهاجم و هتک حرمت نشوند. با?د گفت استقبال از موز?ک و تاتر در فرهنگ ?ونان ب?شتر به علت جنبه هاي ه?جان? روان? و بالنت?جه درمان بوده است و هم?ن مسئله باعث شده که پ?نل درمان اخ?ق? را ?ک درمان انتخاب? براي ب?ماران روان? دانسته است)7م??ن? فر، .(1380

در کشورهاي آمر?کا?? تا زمان? که جزء کشورهاي مستمرات? بودند مسائل روان? همان جنبه هاي خرافات? و موهوم پرست? داشت و سحر و جادو در سرلوحه علل ب?مار?هاي روان? به شمار م? رفت. ب?ماران شد?د روان? در زندانها و ب?ماران سبک و خف?ف در منازل نگهداري م? شدند و حت? قانون ال?زابت? در باره نگهداري فقرا در انگلستان تأث?ر ز?ادي در کشورهاي مستمرات? امر?کا نداشت. کم کم مردم خ?ر و فهم?ده، انجمهاي محل? تشک?ل داده و به تبع?ت از کشورهاي اروپا?? روشهاي انسان? درباره ب?ماران روان? به اجرا گذاشتند و روز به روز به علت فشار و

1 .Emotion
2 .Aristotle Empirical psychology
3 .Passion= Emotion
4 .Aresteus

5 . در سالهاي مذکور در ?ونان دو مکتب اصل? ?ک? عمل? ارسطوئ? و د?گري اف?طون? (Platonic) از 360-310 که ب?شتر روي ارتباط جسم و روان کار مـ? کردند وجود داشته است و فعال?تهاي روان? را به سه قسمت اشتها، دل?ل و خلق و خو تقس?م م? کردند. روانکاران فعل? ارتباط ز?ادي بـ?ن سـه قسـمت فـوق بـا نهاد، من و فوق من م? دهند و اخت?ف در ا?ن است که اشتها خود آگاه و نهاد ناخودآگاه و فوق من محدود به خلق و خون?ست و دامنه وس?عتري دارد.

6 .Catharsis

” Therapcutic Milicu= Milieu Therapy ..7 م?لو” ?ک لغت فرانسوي به معناي مح?ط است و طور مح?ط? خاص ا?ت که درمان ب?ماران در آنجا انجـام م? گ?رد بدون در نظر گرفتن نوع و فلسفه درمان وارز?اب? روشهاي درمان?، ا?نوع درمان در حق?قت همان درمان اخ?ق? پن?ل است که در قرن 18 بنا نهاده شد. اصط?ح Therapeutic Communityن?ز تقر?باً همان معناي م?لوتراپ? را م? دهد و منظور درمان اجتماع? با فلسفه مخصوص مواظبت است و ب?شـتر تأک?ـد در س?مت? و بهداشت روان? دارد تا در درمان داروئ? ب?ماران. در ا?ن جا ب?ماران حکم فردي از اجتماع محل? را پ?دا م? کنند که مسئول گروه اجتماع? خود م? باشند و درمان کارکنان و ب?ماران را بصورت گروه محل? در بر م? گ?رد و همه ت?ش م? کنند که اثر متقابل روي هم داشته و بطـور دمکرات?ـک در حـل مشـکل ?کد?گر کمک کرده تا به درمان اصل? برسند. در ا?ن روش پرورش بص?رت و ب?نش در رفتار افراد است که از طرف تمام گروه چه ب?ماران و چه کارکنان به فـرد م? رسد.

79

احت?اج مردم تعداد ا?ن انجمنها ز?اد شدند. با?خره در سال 1751 اول?ن قانون نگهداري ب?ماران روان? و فقرا ار طرف دولت وقت وضع شد. در سال 1756 اول?ن ب?مارستان عموم? در پنسلوان?ا توسط بن?ام?ن فرانکل?ن1 بنا نهاده شد و بخش ب?ماران روان? در طبقه ز?رزم?ن ا?ن ب?مارستان قرار داده شد. روش درمان در ا?ن ب?مارستان بدوي و به طور اول?ه بود و ب?شتر از ب?ماران کار م? کش?دند تا توجه به س?مت آنها داشته باشند. ب?ماران به وس?له نگهبان نگهداري و مواظبت م? شدند و اگر حالت تهاجم? و تحر?کات شد?د وجود داشت دستها و پاهاي آنها را م? بستند و آنها را به زم?ن م?خکوب م? کردند و ?ا در لباسهاي مخصوص2 محکم م? بستند و مانند انگلستان روزهاي ?کشنبه ب?ماران را در معرض تماشاگران در مقابل در?افت پول قرار م? دادند. اول?ن ب?مارستان روان? جدا از ب?مارستان عموم? در سال 1773 از طرف دولت و مسئول?ن ا?الت? در شهر و?ل?امزبرگکه3 بعداً پا?تخت و?رج?نا نام گرفت افتتاح شد. بس?ار به جاست که نام? از بن?ام?ن راش4 که پدر روانپزشک? در امر?کا نام?ده شده ببر?م که درمان ب?ماران روان? را در ب?مارستان پنسلوان?ا به عهده گرفت و در سال 1812 ?ک سال قبل از مرگش کتاب? به نام اط?عات پزشک? و شرح ب?مار?هاي روان? 5 نوشت که تا 70 سال تنها کتاب ب?مار?هاي روان? در آمر?کا به شمار م? رفت. مسئله درمان اخ?ق? که ب?شتر جنبه انسان?، عاطف? و تعل?م و ترب?ت داشت در طرفداران انجمهاي خ?ر?ه اثر خوب? گذاشت و مخصوصاً در قرن 19 بنا نهادن ب?مارستانها مد نظر گرفت. به طور خ?صه باي دگفت در اوا?ل قرن 19 اصط?ح روانپزشک?6 در کشورهاي اروپا?? به جاي د?وانگ?7 بنا نهاده شد (کر?م? ، .(1387

در ا?ن قرن علوم و تکنولوژي پ?شرفت قابل توجه? کرد. شهرنش?ن?، صنعت? شدن، احت?اج مردم، کنار گذاشتن عقا?د و خرافات و شرکت در انق?بات اجتماع? باعث شد که علم پزشک? جزء علوم اساس? شده و روان شناس? و مسائل روان? بخصوص به علت باز شدن دانشگاهها مسئله روز شود. ا?ن موضوع در کشورهاي آلمان، ا?تال?ا به اوج خود رس?د و عل?رغم مرگ پ?شقدمان و فلسفه دانان درمان اخ?ق? کتابها?? در زم?نه جنبه هاي عضوي و ف?ز?وپاتولوژي ب?مار?هاي روان? در آلمان نوشته شد و در سال 1867 ا?ن کتابها به زبان انگل?س? ترجمه شده و در دسترس امر?کا??ان ن?ز قرار گرفت (س?دمحمدي، .(1388

به طوري که معلوم م? شود اروپا??ها نسبت به امر?کا??ها در مورد روانپزشک? خ?ل? جلو بوده و در حق?قت احت?اجات مردم کشورهاي امر?کا بوده که دولتهاي امر?کا?? را به فکر انداخت که لنگان لنگان پشت سر اروپا??ها درباره مسائل روان? پ?ش بروند (س?دمحمدي، .(1388

1 .Bejamine Franklin
2.Strait Waist Coat or Strait Jachet
3 .Willimsberg
4 .Benjamine Rrush
5 .Medical inquiries and observation upon the Diseases of the mind
6 .Psychiaty
7 . Insanity

80

درسال 1895 انست?توي روانپزشک? در ب?مارستان ن?و?ورك تحق?قات درباره مسائل روانپزشک? را شروع کرد و در سال 1902 آدولف ما?ر1 روانپزشک جوان سوئ?س? (1950-1866) جزء پزشکان ا?ن انست?تو شد و در سال 1912 به سمت رئ?س مرکز روانپزشک? هنري ف?ل?پ?ن وابسته به دانشکده جانزهاپک?نزمنصوب2 شد و بعداً مکتب سا?کوب?ولوژي را بن?ان گذاري کرد (شه?دي،.(1388

در ا?ن سالها که روانپزشک? ترق? و توسعه روزانه داشت شخص? به نام کل?فوردب?رس3 که ?ک تاجر معروف بود به علت افسردگ? در ب?مارستان روان? بستري شد و در سال 1905 کتاب? از شرح حال و تجرب?ات خود به نام ” روان? که به حال خود برگشت4″ نوشت. ب?رس در ا?ن کتاب ضمن شرح حال خود در زمان? که در ب?مارستان بوده از نحوه درمان ب?ماري خود و وضع ب?مارستان روان? صحبت م? کند. در سال 1908 کم?ته وابسته به بهداشت روان? که پس از ?ک سال، تبد?ل به انجمن مل? بهداشت روان? شد باعث شد که بهداشت روان? نهضت? جهانگ?ر شود و نظا?ر ا?ن انجمنها در کشورهاي د?گر و ا?التهاي امر?کا افتتاح شوند(شه?دي،.(1388

درمان اخ?ق? پن?ل باعث پ?دا?ش روانپزشکان? چون اسک?رول، ام?ل کراپل?ن(1929-1855) 5، اوژن بلولر6
(1939-1857)، پ?رژانه(1949-1859) 7 و شارکو(1949) 8 شد.

اثرات پ?شرفته روانپزشک? در فرانسه باعث شد روانپزشکان و پزشکان? در سوئ?س پ?دا شوند. کوچک?، ب?طرف? از نظر س?اس?، محل جغراف?ا??، نفوذ زبان و عقا?د محل? کمک ز?ادي به پ?شرفت روانپزشک? در سوئ?س کرد و اوژن بلولر لغت اسک?زوفرن? را از کلمه ?ونان? اسک?زو به معن? جدا?? و فرن به معناي مغز را بنا نهاد و تقس?م بندي ب?مار?هاي روان? را نوشت.

هرمن رورشاخ9 در سوئ?س تحت نظر ?ونگ روانکاو معروف سوئ?س مشغول کار شد و با?خره نوبت به روانپزشکان ?ا روانکاوان? مانند فرو?د، بروئر، ادلرورانک که همگ? اهل اتر?ش

پایان نامه
Previous Entries بهداشت روان، رفتار انسان، مصرف مواد Next Entries بهداشت روان