بهداشت روان، تحت درمان

دانلود پایان نامه ارشد

کودك تعلق م? گ?رد و چه کسان? در مورد تکم?ل کار با وي همکاري خواهند کرد ، نمونه اي از فرم قرارداد که م? تواند مورد استفاده معلمان و والد?ن قرار گ?رد در بخش ضمائم د?ده م? شود .

2 – 4 – 5 آموزش متقابل : برنامه هاي آموزش? متقابل که در درمان مهارتهاي اجتماع? – عاطف? کودکان موثر هستند ، ن?ز در آموزش مبتن? بر بشر دوست? باهلر7 ، ( 1969 و ش?وه هاي آموزش? روان? ( مکل پا?ن و همکاران 8، 1974 ) طبقه بندي شده اند ( رئ?س? ، . ( 1384

1 -Wallas and Kauffman 2 -Lovitt 3 -Leandezly 4 -Waker and Balky 5 -Waker

6 -Widerholt .Hamil and Brown 7 -Bahler 8 -Macalpine

42

مشک?ت فرآ?ند آموزش اخت??ت رفتاري

ا?ن موارد به ترت?ب اهم?ت معرف? گرد?ده است :

عدم دسترس? به کتب مناسب ، آشنا نبودن معلم?ن با روش تدر?س ، کمبود فضاي آموزش? مناسب ، کمبود ن?روي انسان? ?زم و متخصص و کمبود وسا?ل آموزش? و کمک آموزش? . (سازمان آموزش و پرورش استثنا?? ، .(1379

آمارها و ضرورت انجام مطالعه آمار سازمان بهداشت جهان? وجود بعض? اخت??ت روان? را به صورت ز?ر در جمع?ت جهان تخم?ن علم? م? زند :

اضطراب 400 م?ل?ون نفر ، عقب ماندگ? ذهن? 60 م?ل?ون نفر ، زوال عقل 29 م?ل?ون نفر ، اسک?زوفرن? ( نوع? اخت?ل روان? با ع?ئم قطع ارتباط با واقع?ت ) 22 م?ل?ون نفر ، افسردگ? همراه با از کار افتادگ? 41 م?ل?ون نفر ( سازمان بهداشت جهان? ، 1997 نقل از سا?ري ، .(1380

طبق آمارهاي منتشر شده از طرف سازمان جهان? بهداشت 1(WHO) حداقل 52 م?ل?ون نفر از مردم جهان د رسن?ن مختلف از ب?مار?هاي شد?د روان? همچون اسک?زوفرن?ا ، 150 م?ل?ون نفر از اخت??ت خف?ف روان? ، 120 م?ل?ون نفر از عقب ماندگ? ذهن? ، 50 م?ل?ون نفر از صرع ، و 30 م?ل?ون نفر از ابت? به دمانس رنج م? برند . و طبق هم?ن گزارشات م?زان ش?وع اخت??ت روان? در کشورهاي در حال توسعه رو به افزا?ش است ؛ در حال? که در برنامه ر?ز?هاي توسعه اجتماع? و اقتصادي ا?ن کشورها پا??ن تر?ن الو?ت به آنها داده م? شود ( صاحب الزمان? ، .( 1372

دوره ھاي مختلف مطالعات ھمھ گ?ر شناسي اخت??ت رفتاري

درنوند ( 1982 ) 2 در مروري بر مطالعات همه گ?ر شناس? اخت??ت روان? ؛ ا?ن مطالعات را به سه دوره کل? تقس?م
م? کند :

– 1 دوره اول اکثر در ن?مه اول قرن ب?ستم و قبل از وقوع جنگ جهان? صورت گرفته است محقق?ن ا?ن دوره در زم?نه ب?مار?اب? در جامعه ب?شتر به گزارش هاي مراکز ب?مارستان? ، پرونده هاي ب?ماران و اط?ع دهندگان کل?دي متک? بوده اند .

– 2 دوره دوم به دنبال جنگ جهان? دوم انجام گرد?ده و همانند ب?شتر مطالعات انجام شده در کشورهاي اروپا?? و آس?ا?? ?ک روانپزشک ?ا ت?م تحق?ق با تمام افراد جامعه مصاحبه نموده و تشخ?ص موارد بر اساس مصاحبه ها داده شده اند

. درنوند در مقا?سه مطالعات انجام گرفته قبل و بعد از جنگ جهان? دوم جهان? مطرح نمود که م?انگ?ن ش?وع انواع اخت??ت روان? در 16 بررس? دوره اول برابر 3/6 درصد و در 60 تحق?ق دوم? دوره 20د رصد بوده است .

– 3 سوم?ن دوره شامل مطالعات همه گ?ر شناس? در طول دو دهه گذشته و با استفاده از م?کهاي تشخ?ص? -III -R

DSMو ?ا سا?ر طبقه بند?هاي را?ج ب?ن الملل? بوده است .

-World Heith Organezation -Dernond

1

2

43

در ا?ن دوره که از اواخر سالهاي دهه 1970 شروع شد محقق?ن سع? نمودند ا زوسا?ل و ابزار هاي معتبر و استاندارد جهت سرند و مصاحبه هاي بال?ن? بر اساس م?کهاي تشخ?ص? طبقه بند?ها استفاده نما?ند . در اط?عات بدست آمده از مرور اط?عات همه گ?ر شناس? اخت??ت روان? در کشورهاي مختلف جهان که د رآنها از آزمونهاي سرند و ارز?اب? بال?ن? استفاده شده م?زان ش?وع اخت??ت ب?ن 10 تا 41 درصد در نوسان بوده است ( باش ، .( 1372

تجربه هاي نخست?ن زندگ? ، بن?ان س?مت? ?ا ب?ماري روان? افراد را در بزرگسال? پ? ر?زي م? کنند از ا?ن رو مداخله کارآمد در دوران کودک? نه تنها سازگاري کنون? کودك را بهبود م? بخشد ، بلکه کاهش چشمگ?ر اخت??ت رفتاري آ?نده را ن?ز در پ? دارد ( پورافکاري ، .(1380

درك رفتار کودك بدون واقف شدن به نقش افراد مهم زندگ? کودك غ?ر ممکن است کودکان به ندرت به خاطر مسائل روانشناخت? خود به جستجوي کمک بر م? آ?ند و ا?ن به عهده بزرگسا?ن است که از جانب آنان اقدام نما?ند ( نوروزي ، .( 1379

ورود به دبستان غالبا زمان? است که مسائل روانشناخت? کودك براي نخست?ن بار شناخته م? شوند ، ?ک? از د??ل آن ا?ن است که رفتاري که در خانه تحم?ل م? شود ، ممکن است در مدرسه قابل تحمل نباشد . به ع?وه معلم?ن و سا?ر کارکنان آموزش? با ط?ف وس?ع? از کودکان روبرو هستند و از ا?ن برخوردها ، ع?وه بر آموزش و تجربه خود م? توانند براي ارز?اب? رفتار نابهنجار استفاده کنند .

در اکثر موارد تفاوت هاي رفتار بهنجار ، به وضوح? که در مورد بزرگسا?ن تع??ن م? شود ، قابل تفک?ک ن?ست ، تمام کودکان گاه? رفتار غ?ر انطباق? از خود نشان م? دهند و زمان? ا?ن رفتار به عنوان ?ک مساله نابهنجار تلق? م? گردد که به طور تکراري روي دهد و در کارکرد خود فرد ?ا د?گران اخت?ل ا?جاد نما?د ( رواق? ، . ( 1377

فرگوسن ( 1998 ) 1 معتقد است که کودکان? که ع?ئم اضطراب? دارند و تحت درمان قرار نم? گ?رند در ?ک دوره 10 ساله شرا?طشان تشد?د شده و اخت??ت اضطراب? جد?دتري به آن اضافه م? گردد ، کاپ?ن س?ر و پ?ش آگه? اخت??ت رفتاري را متناسب با شدت و تنوع آن متفاوت ذکر کرده اما معتقد است که در آ?نده همه آنها با شدت و ضعف متفاوت آ?نده کودك را درگ?ر م? کند هر چند مطالعات همه گ?ر شناس? گسترده و جامع? در سطح کشور ا?ران تا کنون صورت نگرفته و بررس?هاي انجام شده ن?ز در نوع خود بس?ار محدود بوده اند ول? اط?عات بدست آمده د?لت بر ا?ن دارد که با وجود محدود بودن ا?ن مطالعات م?زان ش?وع ا?ن اخت?ف در ا?ران ، از آمارها سا?ر کشورها و سازمان هاي جهان? بهداشت کمتر ن?ست ( فرگوسن و همکاران ، 1998 نقل از ع?س? زاده، .(1386

بررس? م?زان ش?وع اخت??ت جسم? و روان? همواره به عنوان اول?ن قدم درراه بررس? شرا?ط موجود جهت پ? ر?زي نحوه اقدامات آت? مطرح بوده است ، در ا?ران ن?ز به صورت متنوع و پراکنده تحق?قات? در ا?ن زم?نه صورت گرفته است . نوروزي ( ( 1379 به قصد ارز?اب? تاث?ر ارشد?ت در اخت??ت رفتاري کودکان ، در گرگان م?زان ش?وع ا?ن اخت?ل را حدود

1 -Fergussen

44

46 درصد گزارش نموده است .اما ب?ن متغ?رهاي مورد بررس? خود ارتباط? ن?افته است به فاصله اندک? پس از آن لهون? ( 1372) در مناطق پنجگانه اصفهان م?زان ش?وع اخت??ت رفتاري کودکان را در خانواده هاي آزادگان بررس? نمود و آن را 46/7 گزارش نمود . همزمان با آن نوري ( ( 1379 رابطه ب?ن ش?وع اخت??ت رفتاري و ناشنوا?? را بررس? نمود ، اما ب?ن ا?ن دو متغ?ر ارتباط معن? داري را ن?افت ا?ن در حال? است که رفتارهاي ضد اجتماع? در آنها افزا?ش چشمگ?ري رانشان م? داد .

در شهرستان گراش ، قاسم? زاده ( ( 1372 اخت??ت رفتاري را در کودکان فاقد پدر و داراي پدر بررس? نمود ، اما تفاوت معن? داري ب?ن ا?ن دو گروه مشاهده نکرد . او م?زان نابهنجاري را 30 درصد گزارش نمود کاپ?ن م?زان ش?وع اخت??ت رفتاري ( اخت?ل سلوك ، ا?ذائ? ، ب?ش فعال? ، افسردگ? ) در مجموع ب?ن 38 تا 41 درصد ذکر کرده است .

ھمھ گ?رشناسي

همه گ?ر شناس? اخت??ت روان پزشک? ، شاخه اي از پژوهش در علوم رفتاري است که چگونگ? توز?ع ا?ن ب?مار?ها را در جامعه مورد مطالعه قرار م? دهد ( روب?ن1 ، .( 1978

اط?عات بدست آمده از پژوهشهاي همه گ?رشناس? عبارت است از چگونگ? توز?ع ب?مار?هاي روان? ، چگونگ? ارا?ه خدمات درمان? ، تشخ?ص انواع اخت?لها?? که در ?ک منطقه جغراف?ا?? وجود دارد و چگونگ? ش?وع و بروز آنها است که آگاه? از آنها ا?ن امکان را فراهم م? سازد تا با توجه به ن?از هر منطقه ، خدمات بهداشت? مناسب ارائه گردد ( اشکان? و همکاران ، . ( 1381

هر چند وجود ب?مار?هاي روان? در جوامع مختلف قرن ها پ?ش مورد تا??د قرار گرفته است ، ل?کن در ط? قرن ب?ستم بود که روش هاي آماري براي برآورد حجم ا?ن مشک?ت مورد استفاده قرار گرفت ( گلدبرگ ؛ . 2( 1973

درگذشته بررس? هاي همه گ?ر شناس? اخت??ت روان? ، با مراجعه به پرونده ب?ماران و اط?عات به دست آمده از افراد کل?دي انجام م? شد اما امروزه با ته?ه و تدو?ن پرسشنامه هاي غربالگري و مصاحبه هاي بال?ن? تا حدي ز?ادي حجم ب?مار?هاي روان? در جهان شناسا?? شده است (دوهرنود3،1981،نقل از ا?پکچ? ، .(1379
با وجود ا?ن به دل?ل متنوع بودن ابزارهاي غربالگري و تشخ?ص? تکن?ک هاي مصاحبه و تفاوت در روش هاي نمونه گ?ري و طبقه بندي هاي مختلف مورد استفاده جمع ا?ن ب?مار?ها بس?ار متغ?ر و متفاوت برآورد شده است ، به طوري که م?زان از % 7/3 تا % 39/8 متغ?ر بوده است (ل?4 ، 1990 ،نقل از داو?د?ان ، .(1380

مطالعات همه گ?ر شناس? اخت??ت روان? انجام شده در ا?ران ن?ز همگ? د?لت بر متغ?ر بودن م?زان ش?وع ا?ن اخت??ت از 11/9 تا % 30/2 را دارند ( محمدي ، داو?د?ان ، نوربا? ، .( 1380

-Robin -Goldbery -Dohrenod -Lee

1

2

3

4

45

در ?ک بررس? که به منظور تع??ن ش?وع اخت??ت روان پزشک? در مناطق شهري اصفهان انجام گرفت . م?زان ش?وع ا?ن اخت??ت % 19/9 بوده است ( قاسم? تودشکچو?? ، .( 1375

م?زان ش?وع اخت??ت روان پزشک? بر اساس مطالعه وضع?ت س?مت روان افراد 15 سال و با?تر استان که در قالب طرح مل? س?مت و ب?ماري در سال 1378 انجام گرفت ، % 17/6 بوده است (نور با? ، باقري ، . ( 1381

هدف مطالعه همه گ?ر شناس? اخت??ت روان? ، ا?ن است که مسو?ن و دست اندرکاران بهداشت? ، آموزش? ، و درمان? را نسبت به اهم?ت و حجم مشکل اخت??ت روان? در استان حساس کرده و زم?نه ارائه خدمات اساس? بهداشت روان را براي آنها فراهم سازد ( محمدي ، .( 1380

مروري بر بررس? هاي همه گ?ر شناس? که ط? سه دهه گذشته انجام شده نشان م? دهد که م?زان ش?وع اخت?ل هاي روان? در کشورها و فرهنگ هاي مختلف به علت تفاوت در روش هاي نمونه گ?ري ، تنوع ابزارهاي به کار گرفته شده ش?وه هاي گوناگون مصاحبه و م?ك هاي طبقه بندي متفاوت گزارش شده است . م?زان ش?وع اخت?ل ها در بررس? ها?? که به کمک پرسشنامه س?مت عموم? (GHQ) انجام شده است ، متفاوت است .

ازجمله ) % 7/3 هاد?ا مونست1 و همکاران ( 1978 ، ) % 22 استانسفلد2 و همکاران ، ( 1991 ، ) % 14 چنگ 3 ، 1988 ) ، بررس? انجام شده در ا?ران همه گ?ر شناس? آن را در دامنه اي ب?ن دست کم ) % 11/7 باش ، ( 1342 تا ) % 43/2 داو?د?ان ، ا?زدي ، نهاپت?ان و معتبر ( 1353 گزارش کرده اند نتا?ج سا?ر بررس? ها ب?ن 13 تا % 18/5 نوسان بوده است (باش ، 1372 ؛ باقري ?زدي ، بوالهري ، شاه محمدي ، 1373 ؛ جاو?دي 1372 ؛ کوکبه بهادر خان ، 1372 ؛ 1373 ؛پا?هنگ ، نصر ، براهن? ، شاه محمدي ، .(1375

ماتر و کرامر( 1988 ) 4 همه گ?ر شناس? را مطالعه توز?ع و عوامل موثربر ب?مار?ها در جوامع انسان? تعر?ف م? کنند . به عبارت د?گر همه گ?ر شناس? با فراوان? انواع ب?مار?ها و صدمات و عوامل موثر در توز?ع آنها سر و کار دارد ، ا?ن تعر?ف بر ا?ن موضوع اشاره م? کند که ب?مار?ها به طور تصادف? در جامعه توز?ع نشده اند ، بلکه گروههاي مختلف از نظر فراوان? ب?مار?هاي مختلف باهمد?گر تفاوت دارند ( مارتر و کرامر ، 1988 ، نقل از شپرد( 1978 ) 5 همه گ?ر شناس? را چارچوب? مناسب براي ترم?م شکافهاي موجود ب?ن پژوهشهاي پا?ه و بال?ن? توص?ف نموده و مطالعات همه گ?ر شناس? را بخش? ضروري از تحق?قات بال?ن? تلق? م? کند ( و?ل?امز6 ، . ( 1989
راب?نز( 1978 ) 7 همه گ?ر شناس? روانپزشک? را مطالعه چگونگ? توز?ع اخت?لهاي روان? در جامعه توص?ف م? کند .

1 -Hadyamost 2 -Stansfeld 3 -Chank

4 -Marter and Kramer 5 -Shperd 6 -Williams 7 -Robinens

46

کوپر( 1990 ) 1 معتقد است که رشد و گسترش مطالعات همه

پایان نامه
Previous Entries منابع قدرت Next Entries دانش آموزان دختر، کودکان و نوجوانان، کودکان و نوجوان