بهبود عملکرد

دانلود پایان نامه ارشد

مذکور، با فراهم آوردن بهتر عناصر غذايي، باعث افزايش وزن تر و افزايش ماده خشک گياه شده است. ميتوان اينطور استنباط کرد که همزيستي با قارچ در اين شرايط در بهبود عملکرد رويشي گياه موثر است. همانگونه که مطالعات زيادي بر روي گياهان مختلف اين موضوع را تأييد ميکنند [26، 72 و 117]. جدول ضرايب همبستگي در شدت نور 300 ميکرومول فوتون بر متر مربع در ثانيه نشان داد که همبستگيهاي صفات نسبت به شدت نور پايينتر، ضعيفتر بود، به طوري که همبستگي مثبت اما ضعيفي بين تعداد ساقه با وزن تر و وزن خشک ساقه وجود داشت (جدول 4-18). همچنين همبستگي مثبت و قوي بين وزن تر و وزن خشک ساقه وجود داشت.
از آنجايي که در شدت نور پايين، ميزان کلونيزاسيون با وزن تر وزن خشک اندام هوايي همبستگي مثبت داشت اما اين رابطه در شدت نور بالا وجود نداشت ميتوان نتيجهگيري کرد که احتمالاً همزيستي بين قارچ ميکوريزا و گياه نعناع در شدتهاي نوري کمتر، براي گياه مفيد تر واقع ميشود و امکان دارد که شدت نور 300 ميکرو مول فوتون بر متر مربع در ثانيه، به عنوان استرس نوري براي گياه تلقي شده باشد و توليدات اوليه گياه را کاهش داده و در نهايت وزن تر و خشک اندام هوايي تحت تأثير منفي قرار گرفته باشد.
در هر دو شدت نور، هيچگونه همبستگي بين صفات مورد ارزيابي و محتواي اسانس توليدي وجود نداشت (جدول 4-18). اين نتايج نشان داد که در شرايط مطالعه حاضر، تلقيح گياه با قارچ باعث افزايش چشمگيري در توليد اسانس در گياه نميگردد. اين امر ميتواند به دليل اثرات متقابل بين نور و قارچ باشد به طوري که اثرات تنش نور LED بر گياه قويتر و موثرتر از اثرات همزيستي با قارچ بوده است و در نتيجه توليد ترکيبات ثانويه گياه تحت تأثير کيفيتهاي متفاوت نور قرار گرفته است.

جدول 4-12- تجزيه واريانس صفات مورد مطالعه در ژنوتيپهاي تحت اثرات متقابل نور و قارچ ميکوريزا (شدت نور 150 ميکرومول فوتون بر متر مربع در ثانيه)
منابع تنوع
درجه آزادي
تعداد ساقه
ارتفاع
وزن تر اندام هوايي
وزن خشک اندام هوايي
درصد کلونيزاسيون
محتواي اسانس
نور
4
**1/191
**5/1873
**6/610
**9/15
**5/117
**55/4
تکرار در محيط (خطا)
10
01/3
4/48
44/6
10/0
74/9
09/0
ميکوريزا
3
**3/1584
**3/333
**8/797
**8/21
**3/19460
**2/18
ژنوتيپ
2
**3/340
**5/5638
**3/1609
**7/42
**3/2664
21/0
ژنوتيپ*ميکوريزا
6
**1/206
**4/234
**0/57
**54/1
**5/1303
**83/1
نور*ميکوريزا
12
**6/175
**6/230
**0/99
**49/2
**5/1237
**39/1
نور*ژنوتيپ
8
**4/79
**3/814
**2/228
**00/8
**9/1082
**08/3
نور*ژنوتيپ*ميکوريزا
24
**3/84
**2/121
**0/87
**45/2
**0/687
**32/1
خطا
110
95/0
73/6
57/3
12/0
58/7
16/0
** معنيدار در سطح احتمال 1 درصد

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد با موضوع روشنفکران، انقلاب مشروطیت، آزادی خواهی Next Entries منبع پایان نامه ارشد با موضوع خون آلوده