بهبود عملکرد

دانلود پایان نامه ارشد

LS = تيمار دريافت کننده دانه کتان اکسترود شده و بدون مخلوط گياهان دارويي، SB+HM = تيمار دريافت کننده دانه سوياي اکسترود شده و گياهان دارويي، SB = تيمار دريافت کننده دانه سوياي اکسترود شده و بدون گياه دارويي.
4-7- تشريح اهداف پژوهش سوم
سطوح بالاي سلول‌هاي سوماتيک در شير اشاره به عدم سلامت پستان وکيفيت پايين شير داشته و نگراني‌هاي زيادي را براي دامداري‌هاي مدرن ايجاد نموده است [244]. گاوهايي که سطوح بالاي سلول‌هاي سوماتيک دارند شير کمتري توليد نموده و خسارات اقتصادي زيادي را به صنعت گاو شيري وارد مي‌نمايند. در حقيقت، تقريبا 70 درصد هزينه‌هاي مرتبط با ورم پستان تحت باليني به کاهش توليد شير به دنبال صدمات التهابي غدد پستاني مربوط مي‌گردد [291]. به نظر مي‌رسد فاکتورهاي تغذيه‌اي نقش کليدي در افزايش مقاومت دام به عفونت‌هاي پستاني ايفا مي‌نمايند [219]. مکمل نمودن جيره با مقادير کافي از مواد مغذي کم‌نياز با فعاليت آنتي اکسيداني و بهبود دهنده سيستم ايمني مثل ويتامين E، سلنيوم، روي و مس سلامت پستان را افزايش مي‌دهد [219 و 241]. در تضاد با مقالات اوليه چاپ شده، مقالات جديد نشان دادند که سطوح بالاي ويتامين E ممکن است سلامت پستان را تهديد نموده و وقوع ورم پستان را بيشتر نمايد [39]. همچنين تحقيقات نشان داده است که مقدار ويتامين C نيز در حين عفونت‌هاي پستاني کاهش مي‌يابد [280] و پيشنهاد شده است که ذخاير آنتي اکسيدان‌هاي محلول در آب تخليه شده و به دنبال آن، راندمان ويتامين E و سلامت پستان کاهش مي‌يابد. اين نتايج در کل، اهميت جستجو به دنبال منابع جايگزين آنتي اکسيداني مخصوصاً از منابع آبدوست، براي بهبود وضعيت آنتي اکسيداني و افزايش راندمان ويتامين E به منظور حفظ سلامت پستان، نشان مي‌دهد [39 و 102].
فيتوکميکال‌ها که با نام مواد فعال بيولوژيک گياهي نيز شناخته مي‌شوند، از گذشته دور در پزشکي و دامپزشکي براي پيشگيري و درمان بيماري‌هاي مختلف و بهبود عملکرد در شرايط تنش و افزايش مقاومت در مقابل عفونت‌ها مورد استفاده قرار مي‌گيرند [232]. ترکيبات فيتوکميکال به طور وسيعي در تحقيقات براي دستکاري‌هاي شکمبه‌اي و کاهش توليد متان و افزايش راندمان تخمير شکمبه‌اي مورد استفاده قرار گرفته است [139]. در کنار اثرات ضد ميکروبي اين ترکيبات، تحقيقات زيادي نشان دادند که اين اين ترکيبات داراي اثرات آنتي اکسيداني و ضد التهابي قوي نيز مي‌باشد [85] که در فصل دوم بطور کامل مورد بحث قرار گرفت و در آزمايش اول نيز اثرات آنتي اکسيداني گياهان استفاده شده در آزمايش فعلي به شکل انفرادي و مخلوط مورد بررسي قرار گرفت. در آزمايش اول نشان داده شد که مخلوط چهارتايي اين گياهان دارويي به طور ميانگين 20 تا 29 درصد اثرات سينرژيسمي از خود نشان دادند و قدرت آنتي اکسيداني اين مجموعه را تقويت نمودند. گلادين و همکاران [101] نشان دادند که عصاره‌هاي چهار گياه دارويي شامل رزماري، گل هميشه بهار، مرکبات و انگور زماني که به گوسفندان تغذيه شدند اثرات آنتي اکسيداني خود را در محيط درون تني همچنان نشان دادند و وضعيت آنتي اکسيداني را بهبود بخشيدند. در تحقيقي ديگر نشان داده شد که اين ترکيبات فعال بيولوژيک زماني که در کنار ويتامين E مورد استفاده قرار گرفتند به عنوان يک آنتي اکسيدان آبدوست توانستند با ويتامين E اثرات سينرژيسمي نشان دهد و تنش اکسيداتيو را در گاوهاي شيري کاهش دهد [102] و پيشنهاد نمودند که اين ترکيبات در شرايط تنش زا مانند عفونت‌هاي پستاني و گاوهاي دوره انتقال مي‌توانند موثر واقع شده و از اثرات منفي تنش اکسيداتيو بکاهند. با توجه به مطالب ذکر شده، در اين آزمايش فرض بر اين بود که تغذيه گياهان دارويي حاوي مقادير زيادي ترکيبات فيتوکميکال به گاوهايي که از مشکلات عفونت پستاني رنج مي‌برند و تحت شرايط تنش التهابي قرار دارند بتواند شرايط تنش را تعديل نموده و سلامت پستان و عملکرد دام را تحت تأثير قرار دهند. هدف از اين طرح بررسي اثرات يک مخلوط گياهي منحصر به فرد با اثرات قوي آنتي اکسيداني بر مصرف خوراک، توليد شير، سلامت پستان، تخمير شکمبه و متابوليت‌هاي خوني گاوهاي شيري با سطوح سلول‌هاي سوماتيک بالا و متوسط بود.
4-8- نتايج و بحث پژوهش سوم
4-8-1- مصرف ماده خشک و عملکرد
همانطور که در جدول 4-14 نشان داده شده است، گاوهايي که در زمان شروع آزمايش سلول‌هاي سوماتيک بالاتري در شير خود داشتند نسبت به دام‌هاي با سلول هاي سوماتيک متوسط، تمايل به کاهش توليد شير از خود نشان دادند (10/0 (P. در بيشتر تحقيقات نشان داده شده است که عفونت هاي پستاني موجب کاهش شديد توليد شير مي‌گردد [241، 244 و 280]. فاکتورهاي زيادي مانند کاهش مصرف خوراک، افزايش نياز سلول‌هاي سيستم ايمني به انرژي و ديگر مواد مغذي در پاسخ به التهاب ايجاد شده [289] و صدمات وارده به بافت ترشحي شير و جايگزين شدن بافت فيبروزي منجر به کاهش موقت و يا دايمي توليد شير در حين عفونت پستاني مي‌گردد [291].
مکمل نمودن گياه دارويي به گاوهاي با سلول‌هاي سوماتيک متوسط منجر به افزايش ماده خشک مصرفي گرديد و اين پاسخ در دام‌هاي با سلول‌هاي سوماتيک بالا مشاهده نگرديد (05/0 ? P). قابليت هضم ماده خشک و ماده آلي تحت تأثير منبع گياهان دارويي و سطوح مختلف سلول‌هاي سوماتيک قرار نگرفت (10/0 (P. توليد شير در گاوهايي که مخلوط گياهان دارويي دريافت نمودند، بيشتر بود (05/0 = P). اثرات متقابل بين سطح اوليه سلول‌هاي سوماتيک و مخلوط گياهان دارويي بر شير تصحيح شده بر حسب چربي، چربي و پروتئين و انرژي معني دار بود (05/0 P)، زيرا افزودن مخلوط گياهان دارويي زماني موثر بود و توليد شير تصحيح شده را بيشتر نمود که دام‌ها در شروع آزمايش سلول‌هاي سوماتيک بالايي داشتند (05/0 P) و در سطح پايين سلول‌هاي سوماتيک اين پاسخ مشاهده نشد (10/0 P) که از نتايج جالب توجه اين تحقيق بود. اين اثر متقابل اشاره به اين نکته دارد که مخلوط گياهان دارويي مجال بهبود عملکرد دام‌هاي با سلول هاي سوماتيک بالا را فراهم مي‌آورد. در تحقيقي که اخيراً توسط شابتاي و همکاران [246] صورت گرفت نشان داده شد که اضافه نمودن عصاره انار غليظ شده به گاوهاي شيري، توليد شير را بيشتر نمود و تأثير اين عصاره بر دام‌هايي که از ورم پستان تحت باليني در اواسط شيردهي رنج مي‌بردند، قوي تر از دام‌هاي سالم در اواسط شيردهي بود. همچنين تغذيه سينامالدهيد به دام‌هاي پرواري که از تنش‌هاي تغذيه‌اي مانند اسيدوز رنج مي‌بردند و شرايط التهابي را تجربه مي‌نمودند و يا گاوهاي شيري که در شرايط تنش حرارتي قرار داشتند با تغذيه عصاره‌هاي گياهي، عملکرد بهتري را نسبت به تيمار کنترل از خود نشان دادند [40، 195 و 285]. در مجموع اين نتايج از فرضيه مربوط به اثرات مثبت سلامتي و عملکرد گياهان دارويي و مواد موثره آن‌ها بر دام‌هايي که تحت شرايط تنش‌زا قرار دارند حمايت مي‌نمايد.
مکمل نمودن مخلوط گياهان دارويي چربي شير را کاهش داد (05/0 P)، در حالي که ديگر ترکيبات شير تحت تأثير گياه دارويي قرار نگرفت (10/0 (P. راندمان خوراک در دام‌هايي که مخلوط گياهان دارويي دريافت نمودند بيشتر از دام‌هايي بود که مکمل گياه دارويي مصرف ننمودند (66/1 در مقابل 54/1، 05/0 P)، در حالي که دام‌هايي مکمل گياه دارويي دريافت نمودند ضخامت لايه چربي پشتي کمتري داشته و در طول دوره آزمايشي نيز چربي پشتي بيشتري از دست دادند (05/0 P). اختلاف راندمان خوراک در بين دام‌هاي با سطح سلول‌هاي سوماتيک متوسط و بالا تمايل به معني داري نشان داد، بدين سان که گاوهايي که در شروع آزمايش سلول‌هاي سوماتيک متوسط داشتند راندمان خوراک بيشتري نسبت به دام‌هايي که سلول‌هاي سوماتيک متوسط داشتند، از خود نشان دادند (67/1 در مقابل 54/1، 10/0 P). همانطور که در شکل 4-9 نشان داده شده است، اثر متقابل بين سطح سلول‌هاي سوماتيک و مخلوط گياهان دارويي بر اسکور سلول‌هاي سوماتيک معني دار شد (05/0 P). مکمل نمودن مخلوط گياهان دارويي به گاوهايي که در ابتداي آزمايش سلول‌هاي سوماتيک بالاتري داشتند منجر به کاهش اسکور سلول‌هاي سوماتيک در انتهاي آزمايش گرديد (49/5 در مقابل 89/5، 05/0 P) در حالي که در دام‌هايي که در ابتداي آزمايش تعداد سلول هاي سوماتيک متوسط داشتند مکمل نمودن گياه دارويي تأثيري نداشت (26/5 در مقابل 15/5 ،10/0 (P. از آنجايي که شمار سلول‌هاي سوماتيک شير به عنوان شاخصي از سلامت پستان در نظر گرفته مي‌شود، کاهش سلول هاي سوماتيک در دام‌هايي که مخلوط گياهان دارويي دريافت نمودند پيشنهاد مي‌کند که در اين دام‌ها سلامت پستاني افزايش يافته است. با اينکه مکانيسم دقيق اينکه چگونه گياهان دارويي بر سلول هاي سوماتيک و سلامت پستان موثر مي‌باشد هنوز روشن نشده است، اين احتمال وجود دارد که استفاده از گياهان دارويي بتواند شرايط پرتنش ايجاد شده در پي عفونت پستان را تعديل نمايد. با توجه به اينکه وضعيت سطح آنتي اکسيداني بدن دام در زمان عفونت‌هاي پستاني کاهش مي‌يابد، به نظر مي‌رسد تامين مقدار زيادي از انواع مختلف ترکيبات فنوليک آبدوست و آبگريز با اثرات قوي آنتي اکسيداني و کو-آنتي اکسيداني ممکن است يک استراتژي سودمند در راستاي محافظت سلول‌هاي پستاني در مقابل اثرات مخرب راديکال‌هاي آزاد باشد. موافق با نتايج به دست آمده از تحقيق حاضر، تغذيه عصاره رزماري به مقدار 2/1 گرم در روز و يا تغذيه مخلوطي از اسانس هاي گياهي به ميش هاي شيري [72 و 100] و تغذيه 4 درصد عصاره غليظ شده تفاله انار به گاوهاي شيري [246] شمار سلول‌هاي سوماتيک را در شير کاهش داد.
4-8-2- تخمير شکمبه اي
مکمل نمودن گياه دارويي و سطوح مختلف سلول‌هاي سوماتيک pH، نيتروژن آمونياکي و کل اسيدهاي چرب فرار مايع شکمبه را تحت تأثير قرار ندادند (10/0 P). نسبت استات به پروپيونات (05/0 = P) و غلظت استات (10/0 P) در تيمارهاي دريافت کننده مخلوط گياه دارويي تمايل به کاهش نشان داد. نتايج به دست آمده از تحقيق حاضر با نتايج تکيپه و همکاران (2013) که مخلوط سينامالدهيد و ائوگنول را به گاوهاي شيري تغذيه نمودند، مشابه بود. در حقيقت، خصوصيت منحصر به فرد گياهان دارويي بر افزايش پروپيونات شکمبه‌اي در جيره‌هاي غني از دانه غلات مانند آزمايش فعلي، نشان داده شده است [139]. استراتژي افزايش توليد پرپيونات شکمبه‌اي مي‌تواند راندمان تخمير را بيشتر نموده و در دام‌هاي اوايل زايش که توازن منفي انرژي را تجربه مي‌نمايند و همچنين دام‌هاي پرواري بسيار مهم مي‌باشد. افزايش تشکيل پروپيونات در شکمبه که در کبد به گلوکز تبديل مي‌گردد مي‌تواند به عنوان منبع انرژي اصلي براي سنتز شير در پستان استفاده ‌گردد [26] که در اين تحقيق مي‌تواند توجيهي بر توليد شير بيشتر در تيمارهاي دريافت کننده مخلوط گياهان دارويي باشد. همچنين افزايش مصرف خوراک عامل ديگري بر افزايش توليد شير مي‌باشد. افزايش سنتز پروپيونات در شکمبه با کاهش توليد استات همراه بوده و چون استات به عنوان پيش ساز چربي در غدد پستان مي‌باشد، بنابراين بخشي از کاهش چربي شير مي‌تواند در اثر کاهش توليد استات باشد. همچنين دليل ديگر کاهش چربي شير به “اثر رقيق شدن چربي شير” به دنبال توليد شير بيشتر و کاهش نسبت آن در شير دام‌هاي تغذيه شده با مخلوط گياهان دارويي نسبت داده مي‌شود.
4-8-3- متابوليت هاي خوني
مکمل نمودن مخلوط گياهان دارويي غلظت بتاهيدروکسي بوتيرات و کلسترول را افزايش داد (05/ P) و غلظت کراتينين پلاسما را کاهش داد (05/0 P) و ديگر متابوليت‌هاي خوني بررسي شده تحت تأثير افزودني مخلوط گياهان دارويي قرار نگرفت. اثر متقابل بين سطوح اوليه سلول‌هاي سوماتيک و گياه دارويي بر آلبومين تمايل به معني داري نشان داد (10/0 = P). مکمل نمودن مخلوط گياهان دارويي بر دام‌هايي که سلول‌هاي سوماتيک اوليه بالايي داشتند تمايل به کاهش نسبت آلبومين به گلوبولين نشان دادند (05/0 = P) ولي اين پاسخ در دام‌هايي که سلول‌هاي سوماتيک اوليه متوسط داشتند مشاهده نگرديد.
در تحقيقات قبلي

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه با موضوع منابع معرفت، عقل و نقل Next Entries بهبود عملکرد