بنگاه های کوچک، بنگاه های کوچک و متوسط، رتبه بندی

دانلود پایان نامه ارشد

(3-1) معادله
که در آن:
n = تعداد سوالهاي تست
s_i^2 = واريانس سوال i
s_t^2= واريانس کل تست
در صورتي يك پرسشنامه پاياست كه مقدار آلفاي كرونباخ بزرگتر از مقدار 0.7 باشد و هر چه اين مقدار به عدد 1 نزديكتر باشد پرسشنامه از پايايي بالاتري برخوردار مي باشد.
در این تحقیق، از آنجا که پرسشنامه دوم بمنظور تعیین ضرایب از مقایسات زوجی بمنظور استفاده در روش تحلیل سلسله مراتبی استفاده شد، لذا تنها آلفای کرونباخ پرسشنامه اول مورد آزمون قرار گرفت و نتیجه در جدول 1-3 نشان داده شده است.

جدول 3-1) درصد آلفای کرونباخ
تعداد نمونه
تعداد سوال
آلفای کرونباخ
20
20
0.93

3-6. روایی پرسشنامه
مفهوم اعتبار به اين پرسش پاسخ مي‌دهد که ابزار اندازه‌گيري تا چه حد خصيصه مورد نظر را مي‌سنجد بدون آگاهي از اعتبار ابزار اندازه‌گيري نمي‌توان به دقت داده‌هاي حاصل از آن اطمينان داشت. براي تعيين اعتبار پرسشنامه روشهاي متعددي وجود دارد که يکي از اين روش ها اعتبار محتوا مي‌باشد. این نوع اعتبار، بطور کلی، متضمن بررسی منظم محتوای آزمون، بمنظور پاسخ به این سوال است که آیا آزمون، نمونه های معرف از حوزه رفتار مورد اندازه گیری را در بر می گیرد یا خیر؟ یکی از مهم ترین انواع اعتبار محتوایی، اعتبار صوری (ظاهری) است که بدین معنا می باشد سوالات آزمون تا چه حد در ظاهر شبیه به موضوعی هستند که برای اندازه گیری آن تهیه شده اند. در واقع، اعتبار صوری، بررسی اعتبار (معرف ها، طیف ها، …) ابزار اندازه گیری با استفاده از شم عام و تجربه بوده و وابسته به قضاوت محقق است. این نوع قضاوت تا حدی قضاوت معنایی است. معمولا در پرسشنامه هایی که از سوی دانشجویان تهیه می شود، اگر اساتید راهنما و مشاور آن را تائید کنند، در این صورت می توان گفت که ابزار اندازه گیری دارای اعتبار صوری می‎باشد. از این رو، بدلیل قرارگرفتن نظر متخصصان ذیربط بنوان مبنای صحت و سقم ابزار اندازه گیری، اعتبار صوری را اعتبار از نظر کارشناسان نیز می گویند.
پرسشنامه های مورد استفاده در این تحقیق دوباره توسط اساتید راهنما و مشاور مورد تأیید قرار گرفته است و از اعتبار لازم برخوردار است.

3-7. جامعه و نمونه تحقیق
جامعه آماری تحقیق فوق شامل تمامی مدیران و خبرگانی است که در بنگاه های کوچک و متوسط در استان گیلان که در بخش صادرات (بویژه صادرات خارجی) در حال فعالیت اند. بنابراین جامعه آماری تحقیق فوق جامعه ای محدود بشمار می رود. و از آنجایی که اطلاعات درستی در این زمینه وجود ندارد تخمین زده می‎شود در حدود 300 نفر باشند.
بنابراین تعداد نمونه های انتخاب شده می توانند از طریق معادله2-3 محاسبه شوند.
n=(N Z_(α/2)^2 P(1-P))/((N-1) ξ^2+〖 Z〗_(α/2)^2 P(1-P) ) (3-2)
ξ: بازده قابل تحمل از برآورد پارامتر مورد نظر
‍p : نسبت موفقيت در جامعه
α : سطح خطا
N: حجم جامعه
از آنجا كه مقدار p در دسترس نيست آن را مساوي0.5در نظر ميگيريم . در سطح اطمينان 0.95(0.5= α) و 300=N نفر كه شامل:و 06/0=ξ : كه از تحقيقات مشابه استخراج گرديده است حجم نمونه كه جامعه محدود تلقي مي شود به صورت زير تعيين مي شود :
n=(N 〖(1.96)〗^2 (0/5)(0/5))/((N-1) 〖(0/07)〗^2+〖(1.96)〗^2 (0/5)(0/5) )≈140
بنابراین 140 پرسشنامه در بین مدیرعاملان، اعضای هیات مدیره و کارشناسان 10 شرکت کوچک و متوسط در استان گیلان شامل شرکت های: آبچین گیلان، آبفران شمال، آرد بوجار، آسیاب خزر، آلیان گیلان، آماج بافت، ابر شمال، ارژنگ ربیع صالحی، پردیسان فرآور، آسیاب خزر توزیع شدند.

3-8. روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
تحلیل اطلاعات در این تحقیق در دو مرحله صورت می گیرد.
مرحله اول (شناسایی موانع): در این مرحله پس از استخراج موانع موثر در صادرات بنگاه های کوچک و متوسط از آزمون t تک نمونه ای استفاده شد. این آزمون زمانی مورد استفاده قرار می گیرد که یک نمونه از جامعه داریم و می خواهیم میانگین آن را با یک حالت معمول، استاندارد و یا حتی یک عدد فرضی مورد انتظار مقایسه کنیم. مقدار آزمون t تک نمونه ای از طریق معادله (3-3) زیر محاسبه می شود:
t=d/S_d →or→t=(x ̅-μ_0)/S_x ̅ (3-3)
که در آن:
d=|m-μ|
S_d=S/√n
مرحله دوم (رتبه بندی موانع): پس از شناسایی موانع صادراتی برای بنگاه های کوچک و متوسط و بمنظور رتبه بندی و شناسایی اهمیت نسبی هر مانع و انتخاب بااهمیت ترین آنها از روش AHP استفاده خواهد شد.
در ضمن موانع شناسایی شده برای تحقیق فوق در جدول 2-3 نشان داده شده است.

جدول 3-2) موانع صادراتی SMEs (لوندیو، 2004)
طبقه
موانع
موانع داخلی
موانع اطلاعاتی
اطلاعات محدود برای تعیین محل/ تحلیل بازارهای خارجی

پایان نامه
Previous Entries مقایسات زوجی، ناسازگاری، بنگاه های کوچک Next Entries منابع و ماخذ پایان نامه استراتژی ها، ساختار سازمانی، اجرای استراتژی