برنامه چهارم توسعه، برنامه پنجم توسعه

دانلود پایان نامه ارشد

وشايد براي همه آحاد جامعهبياني روشن ، شفاف وقابل درک متناسب با نوع مخاطب از اين نظام ارايه گردد .
16-17-نقش صنعت بيمه وبانک هادر پذيرش ريسک طرح ها وتامين منابع مالي اجراي طرح هاي سرمايه گذاري بسيار کم رنگ است در حالي که در اکثر کشور هاي دنيا بيمه ها وبانک ها نقش اساسي در اين موضوع دارند بدين منظور لازم است که جايگاه ونقش بيمه به منظوربالا بردن کيفيت وکاهش زمان اجراي طرح ها بازنگري شود.
5-18-باتوجه به فعاليت دو نظام فني واجرايي ونظام فني ومهندسي در پروژه هاي عمراني بخش دولتي وخصوصي با محوريت دفتر نظام فني واجرايي معاونت نظارت راهبردي رياست جمهوري ومرکز تحقيقات ساختمان مسکن لازم است به منظور بالابردن بهره وري وافزايش سطح نظارت در پروژه هاي عمراني با ادغام اين دو نظام ضمن جلوگيري از موازي کاري اقدامات لازم در خصوص استفاده بيشتر از پتانسيل بخش خصوصي علي الخصوص در مناطق محروم بعمل آيد.

5-2-پيشنهاد براي تحقيقات آتي:
با توجه به تحقيق انجام شده و به منظور پي گيري بعدي هر يک از زيرسامانه هاي نظام فني واجرايي کشور که در اين تحقيق بصورت کلي به بررسي وتحقيق در موردآن ها اقدام شده مي تواند بعنوان يک عنوان تحقيق بررسي گردد که در زير به برخي از اين موضوعات اشاره مي گردد:
5-2-1-شناخت و اولويت‏بندي اسناد مورد نياز سامانه‏هاي نظام، در برنامه‏ريزي براي تهيه آنها.
5-2-2-چگونگي ارتقا و استفاده از حداكثر توان فني و مهندسي كشور.
5-2-3-بررسي نحوه پاسخگو بودن عوامل ذي‏نفـع نسبت به تعهـدات و مسئـوليتهـاي خود در پديدآوري طرحها و پروژه‏هاي سرمايه‏گذاري و قراردادهاي مربوط.
5-2-4-شناخت راه هاي استقرار سامانه تضمين انجام به موقع تعهدات مالي در دستگاه‏هاي اجرايي و تأمين‏كنندگان منابع مالي.
5-2-5-چگونگي احراز صلاحيت تأمين‏كنندگان خدمات و كالا و ايجاد بستر رقابت شفاف در ارجاع كارهاي پديدآوري طرحها و پروژه‏هاي سرمايه‏گذاري.
5-2-6-بررسي راه هاي انتخاب فناوري مناسب در پديدآوري طرحهـا و پروژه‏هـاي سرمايـه‏گذاري و زمينه‏سازي براي بومي‏كردن آنها.
5 -2-7- چگونگياستقرار و نهادينه ساختن نظام مديريت كيفيت، در سازمان هاي عوامل ذينفع.
5-2-8- بررسي لزوم استفاده از مصالح و فرآورده‌هاي ساختماني و كالاهاي تأسيسات و تجهيزات مكانيكي و برقي استاندارد در طرحها و پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري.

مراجع

مراجع:
[1] سازمان برنامه وبودجه،نظام فني واجرايي طرح هاي عمراني کشور،1367
[2] سازمان برنامه وبودجه،نظام فني واجرايي طرح هاي عمراني کشور،1375
[3] سازمان برنامه وبودجه،نظام فني واجرايي طرح هاي عمراني کشور،1385
[4] قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
[5] برنامه چهارم توسعه اقتصادي،اجتماعي وسياسي کشور
[6] برنامه پنجم توسعه اقتصادي،اجتماعي وسياسي کشور
[7] آييننامهتشخيصصلاحيتمشاورانسازمانمديريتوبرنامهريزي کشور،1385
[8] آييننامهطبقهبنديوتشخيصصلاحيتپيمانکارانسازمانمديريتوبرنامهريزيکشور،1381
[9] آييننامهنحوهانتخابوارجاعکاربهمشاورانسازمانمديريتوبرنامهريزيکشور،1383
[10] شرايطعموميوشرايطخصوصيپيمانسازمانبرنامهوبودجه
[11] موافقتنامهسازمانمديريتوبرنامهريزيکشور 1381 ،پيوستها،شرايطعموميوشرايطخصوصيپيمان
[12] آيين نامه استاندارد هاي اجراي طرح هاي عمراني ،1352
[13] قانون محاسبات عمومي کشور
[14] وزارت مسکن وشهرسازي ،قانون نظام مهندسي وکنترل ساختمان 1375
[15] سازمان مديريت وبرنامه ريزي کشور،گزارش نظارتي طرح هاي عمراني 1385-1388
[16] عباس نصر،جايگاه مشاور ومشاوره در نظام اجرايي کشور،مجله آموزه،شماره13،ص36
[17] مهندسين مشاور گذر راه، معاونت برنامه ريزي ونظارت راهبردي ،تدوين ماتريس فعاليت ومسئوليت در سامانه پديد آوري ،1389

پایان نامه
Previous Entries وزارت امور خارجه، تعامل با دولت Next Entries دانلود تحقیق در مورد ارزیابی عملکرد، عدم قطعیت، دینامیکی