برنامه های تلویزیونی، برنامه های تلویزیون، پخش تلویزیونی

دانلود پایان نامه ارشد

باشند، تلویزیون تماشا می کنند. دراین گزارش آمده است که این زنان در مرتبه اول تلویزیون تماشا می‌کنند و خرید خانه و صحبت با تلفن در رده های بعدی ارتباط قرار دارند. مراقبت از کودکان و صحبت کردن با آنها در مراتب پایین‌تر قرار دارند. همانطور که ملاحظه می‌شود، صرف وقت زیاد برای رسانه‌، به‌منزله‌ی کاهش میزان ارتباط‌های انسانی به‌ویژه با کودکان است. این روند، به افزایش فردگرایی114 و کاهش جمع‌گرایی115 منجر خواهد شد که عامل مهمی در آسیب دیدن انسجام خانواده و ایجاد پدیده‌ی شکاف نسلی قلمداد می‌شود»(گیدنز،1995).
موضوع مهم دیگر سلطه اطلاعاتی و تکنولوژیکی غرب است که از طریق آن فرهنگ غربی روز به روز در فرهنگ‌های دیگر و به ویژه فرهنگ اسلامی رخنه کرده، سعی در تحمیل و درونی کردن ارزش‌ها و هنجار های خود از طریق فن‌آوری نوین و رسانه‌ها دارد، که به تبع آن نوعی شکاف و تضاد بین اولویت‌های فرهنگی و شیوه های تفکر و نگرش و هنجارها و ارزش‌های نسل جدید با نسل قبلی پدید می‌آید.

2-32 تأثیر برنامه های ماهواره و تلویزیون بر حوزه فرهنگ و خانواده:
ماهواره يكي از ابزار ارتباط از راه دور است كه موانع محدود كننده و كنترل كننده ي انتقال پيام را ندارد. با رشد و گسترش سريع اين گونه وسايل ارتباطي، در جهاني كه در آن مرزبندي هاي مختلفي وجود دارد، وضعيت آتي مرزهاي گوناگون و چگونگي تغييرات درون مرزي را دچار حساسيت هايي كرده است. بنابراين نظر «دانيل لرنر116» درست مي باشد كه اين وسايل از آن جهت اثرات قابل ملاحظه اي دارند كه روند فرافكني را تسهيل ميكنند و سرانجام باعث رشد شخصيت پايه و پذيرش شرايط گوناگون مي شود(ساروخانی،1384،ص 247).
به تعبير «جان فيسك117»، تلويزيون و برنامه هاي ماهواره اي، در درون خود،تلقي جديدي از انسان دارند.انساني كه ميتواند،تجربيات فردي و اجتماعي انسان هاي ديگر را درك كند و در تعقل و تخيل آن ها مشاركت ورزد اين تلقي جديد، نگاه تازه اي به انسان، هنرة ارزش و …. مي دهد كه به همراه ماهواره در سراسر جهان گسترده مي شود. اخبار به ذهنيت ها و تحليل هاي مردم، جهت مي دهد و مدل جديدتري از تفكر سياسي- اجتماعي را در ذهن آن ها به وجود مي آورد. با توجه به اين كه بخش عمده اي از ارزش ها و مفاهيم موجود، در تركيه، كشور هاي عربي و يا جنوب شرقي آسيا توليد مي شود، به نوعي تحت تاثير شيوه برنامه سازي و يا مفاهيم نوين غربي قرار مي گيرند؛ به عبارت ديگر 15000 كانال تلويزيوني كه بسياري از آنها از طريق ماهواره، امكان جهاني شدن مي يابند، زمينه ساز جهاني شدن خواهند بود ( ملودي118، 1995 ، ص6-10) در حالي كه رسانه هاي تصويري و الكترونيكي با برنامه هاي تفريحي و سرگرم كننده و شوهاي تجاري در دراز مدت، باعث يكسان سازي سلايق و ذايقه هاي قشرهاي عظيمي از جامعه خواهد شد و از اين طريق دادو ستد هاي فكري را در افكار عامه و گفتگوهاي مردمي به حداقل رسانده و در نهايت قدرت تفكر و انديشه را كاهش داده است و نظام شكل گيري آرا و عقايد بيننده را مخدوش مي سازد. از سوي ديگر اين رسانه ها هم باعث پيدايش شكاف هاي موجود اجتماعي ريشه در سطح دانش عمومي و قدرت فهم و انديشه و نيز توانايي درك و فراگيري مسايل جديد دارد( طباطبايي، 1377،ص80).
تبليغات دشمن، موثر ترين و مهم ترين سلاح در نفوذ فرهنگي به ملت هاست. كه اعم از نوشتاري، صوتي و تصويري، بسيار متراكم و پر حجم است. در اين ميان دشمن از دستاوردهاي پيشرفته فن آوري ارتباطات نيز بهره مي جويد و با ويدئو و ماهواره و شبكه جهاني اينترنت، ملت ها را زير بمباران تبليغاتي قرار مي دهد. حتي كالاهاي وارداتي از غرب به همراه كاتالوگ ها و بسته بندي هاي خود، تبليغات غرب را وارد كشور مي سازند. دانش روانشناسي ، جامعه شناسي ، مردم شناسي و فن آوري جديد و هنر مبتذل، همه و همه در اختيار تبليغات دروغين غرب است. استفاده از ماهواره براي پخش برنامه هاي تلويزيوني تحول عظيمي در توليد و پخش برنامه ها در سطح وسيع ايجاد كرده است. عدم امكان كنترل امواج ماهواره اي باعث شد كه حجم وسيعي از برنامه هاي برون مرزي به فضاي فكري جامعه وارد گردد و بر ابعاد مختلف زندگي فردي و اجتماعي تاثير گذارد. يكي از ابعاد زندگي انسان شكل گيري هويت اجتماعي است كه در فرايند اين شكل گيري،عوامل گوناگوني در حوزه ي زندگي اجتماعي مانند: خانواده ، دوستان ، همسالان ، رسانه ها و ….نقش دارند. به بيان كلي تر، مي توان گفت كه فرهنگ، مهم ترين منبع هويت است. كاستلز119(1997)معتقد است كه جهاني شدن با گسترش قلمرو روابط زندگي اجتماعي، افراد را بسيار بزرگ تر مي كند و احساس كنترل ناپذير شدن چنين دنيايي را در آن ها بوجود مي آورد. «رابرتسون120»(1382) نيز معتقد است كه فرآيند جهاني شدن نه تنها فرهنگ هاي گوناگون و پر شماري را در دسترس افراد و گروه هاي مختلف قرار مي دهد، بلكه دنيا و مراجع اجتماعي آن ها را افزون مي كند يكي از ابزارهاي موثر در فرايند جهاني شدن، رسانه هاي نوين با امكانات و توانايي هاي زياد مي باشد( عريضي، 1385 ص77).
افول فرهنگ، از پيامد هاي همه گير و عمومي برنامه هاي ماهواره اي است. از ديگر پيامدها و معضلات برنامه هاي ماهواره اي، رشد روز افزون بي سوادي، در ميان افراد علاقه مند به اين برنامه ها، به جهت تماشاي افراطي و عدم تمركز و تفكر نسبت به موضوعات و مطالب مختلف، كاهش روابط عاطفي و اجتماعي انسان ها با يكديگر، رنگ باختگي ارزش هاي انساني و باورهاي مذهبي و نماد هاي ملي و ميهني. در نتيجه ، خطر سقوط فرهنگ اجتماعي، بيش از هر زمان ديگر است و اين معضلات نه تنها كشور هاي متمدن اروپايي و آمريكايي ، بلكه سراسر جوامع دنيا را در معرض تهاجم قرار مي دهند.
ماهوارها، با عبور از موانعي كه دولت ها طراحي مي كنند، نسبت به تغيير ذهنيت شهروندان، به طرق گوناگون سعي در تضعيف يك دولت ملي عمل مي كنند. تجربه نشان داده كه ماهواره،در اين زمينه ، به مراتب تاثير گذار تر بوده است. ماهواره ها با توجه به تازگي ، تنوع و تعدد اخباري كه رد و بدل مي كنند، به نوعي رسانه هاي ملي كشور هاي ضعيف را دچار مشكل مي كنند و جريان هدايت افكار عمومي را به دست مي گيرند .ماهواره ها در دو زمينه ي « تغيير توجهات شهروندي» و « تغيير هنجار هاي عمومي» بسيار تاثير گذارند. بنابر اين مي توانند با محصولات فرهنگي كه عرضه مي كنند، نسبت به تضعيف ضريب آرمان هاي جامعه عمل كنند(كريمي فر، 1385). برنامه های ماهواره ای و به طور اخص، تلویزیونی نقش پر رنگتری در تحول و دگرگونی فرهنگی دارند، رسانه های تصویری مثل ماهواره با برنامه های تفریحی و سرگرم کننده در دراز مدت، ایجاد شکاف های جدید طبقاتی و تعمیق آنها را باعث می شود .شبکه های تلویزیونی نیز از طریق ماهواره با تمام نقاط دنیا ارتباط برقرار می کنند . فرهنگ قالب بندی شده فرستنده این نمادها و پیامها، بدون هیچ مقاومتی در اختیار گیرنده قرار می گیرد و وارد کانون خانواده و سپس وارد جوامع می شود . افول فرهنگ از پیامد های همه گیر و عمومی برنامه های ماهواره ای است. از دیگر پیامدها و معضلات برنامه های ماهواره ای، رشد روز افزون بی سوادی عمومی به دلیل تماشای بی حد این برنامه ها و عدم تمرکز و تفکر نسبت به موضوعات و مطالب مختلف، کاهش داد و ستد های عاطفی و اجتماعی در روابط انسانها با یکدیگر، رنگ باختگی ارزش های انسانی و باور های مذهبی و نماد های ملی و میهنی و در نتیجه خطر سقوط فرهنگ اجتماعی بیش از هر زمان دیگر است و این معضلات ، سراسر جوامع دنیا را در معرض تهاجم قرار می دهد.( بهارلو نژاد، 1390ص 42 ).
استفاده از ماهواره برای پخش برنامه های تلویزیونی ، تغییرات عمیقی در الگوی مصرف تلویزیون ایجاد می کند ، امکان استفاده از ده ها شبکه تلویزیونی و بالا رفتن قدرت انتخاب افراد ، از اولین نتایج استفاده از ماهواره در پخش تلویزیونی است و مهم تر از آن ، دریافت برنامه هایی از کشورهایی با فرهنگ های گوناگون است. کشورهای غربی با انتشار فراورده های رسانه ای خود ویژگی ها و آموزه های مختلف فرهنگی خود را به درون سایر جوامع می فرستند ، سرعت اشاعه فرهنگی خود را افزایش می دهند و به این ترتیب ، یکپارچگی فرهنگی جوامع را با مشکل مواجه می سازند(حیدری، 1384،ص11)

2-33 تأثیر برنامه های ماهواره و تلویزیون بر افکار،عقاید، روش هاو رفتارها:
تلويزيون در تغيير و تحول افكار بشري تأثير بسزايي دارد. برنامه هاي تلويزيون مي توانند براي افكار عمومي مخرب يا مفيد باشند، به هر حال هر تغييري، چه مثبت و چه منفي در افكار عمومي، باعث تغيير در روند، توسعه جامعه خواهد شد. تلويزيون روي باورها، ارزش ها و رفتار بينند گان خود تاثير مي گذارد، اين تاثير براي همه يكسان نيست، تاثيري كه تلويزيون مي گذارد داراي دو جنبه است ؛ نخست وقتي كه حرف دين تلويزيون مي شود و دوم محتواي آنچه نمايش داده مي شود. بايد اضافه كرد كه تلويزيون از جهت كنترل و تسلط بر افكار عمومي، رسانه بسيار قوي و موثري است، زيرا مانند راديو به حوزه خصوصي افراد نفوذ مي كند و با ارائه تصوير و رنگ و كلام و موسيقي تماشاگر را افسون مي كند . هر چند تاثير اين بر زندگي و افكار ما غير قابل انكار است، ولي با قيد احتياط بايد به آن نگريست، زيرا تلويزيون زماني تاثير قوي دارد كه زمينه هاي لازم براي پذيرش پيام هاي آنها هم وجود داشته باشد (اسدي،1383، ص6-175). همچنين تلويزيون استعداد بالقوه آموزش و سمعي و بصري،تاثير و نفوذ اجتماعي در سطح وسيع، استعداد بالقوه در ايجاد وحدت اجتماعي، ارسال اخبار، امور عمومي و سرگرمي را دارد. تلويزيون در كسب، حفظ قدرت سياسي و ايجاد رابطه بين حكومت و مردم و نيز تاثير گذاري بر افكار عمومي نقش تعيين كننده اي دارد. معيارهايي كه در جلب افكار توسط پيام تلويزيوني مطرح است عبارتند از:جاذبه تصويري فن سخنوري و اصالت افكار، ضمناً لحن كلام و نحوه برخورد بايد حاكي از صداقت و تلاش بر برقراري ارتباط صميمي و نزديك از طرف پيام دهنده باشد(علوي،1375، ص 95). استفاده از ماهواره برای پخش برنامه های تلویزیونی، تحول عظیمی در تولید و پخش برنامه ها در سطح وسیع ایجاد کرده است. امکان پذیر نبودن کنترل امواج ماهواره ای باعث شده است که حجم وسیعی از برنامه های برون مرزی به فضای فکری جامعه وارد شود و بر ابعاد مختلف زندگی فردی و اجتماعی تأثیر گذارد(عریضی، 1385)

2-34 آسیب شناسی استفاده از ماهواره وتأثیر آن بر تضعیف بنیان خانواده
ماهواره، يكي ازرسانه هاي قدرتمند ارتباط جمعي به شمار مي آيد. اين ابزار، به دليل ويژگي هاي منحصر به فرد خود، قادر است پيام هاي تصويري را به دورترين نقاط منتقل كند و تعداد بي شماري از افراد را درسرتاسر دنيـا مـورد خـطاب قرار دهد. همـچنان كـه ماهــواره مي تواند در هوشيار كردن، اطلاع رساني و در حوزهْ پژوهش، سياست و… نقش مهمي داشته باشد؛ برنامه هاي تخريبي و نابهنجاري نيز دارد؛ تا جايي كه برخي از جامعه شناسان و كارشناسان فرهنگي را برآن داشته تا براي مصونيت جامعه انساني، به ويژه نهاد خانواده چاره انديشي كنند. بدين ترتيب، تأثير برنامه هاي اين ابزار قدرتمند بر افكار عمومي و عملكرد آن را به ويژه از نظر تربيتي و جامعه پذيري نبايد از نظر دور داشت. نيازهاي گوناگون و روز افزون انسان ها، سبب رشد كمي و كيفي رسانه ها شده است. در اين ميان، پيشرفت هاي غير منتظره و نوين در زمينه ارتباطات، به وسيله راديو، ماهواره، اينترنت ونظاير آن، دگرگوني هاي عميق اقتصادي و اجتماعي را به همراه آورده و اين پرسش را پيش روي ما نهاده كه به منظور هم گام شدن با آن ها و بهره وري مطلوب از آن ها، بايد چه شيوه ها وابزارهايي را برگزيد تا در جامعه نيز فضايي در خور پذيرش آن ها به وجود آيد(اسماعیلی ، 1389). از جمله رهاوردهای فناوری ارتباطاتی، برنامه های ماهواره ای است که بدون هیچ مانعی می توانند رخدادها و فرهنگ ها را به سادگی در طول ساعات شبانه روز و در قالب برنامه های مختلف از طریق شبکه های خود در معرض دید مردم دنیا قرار دهند. شبکه هایی که علاوه بر آثار مثبتی که دارند در

پایان نامه
Previous Entries اعتضادالسلطنه، رسانه‌های جمعی، رسانه های مدرن Next Entries عناصر فرهنگی، هیأت علمی، جامعه شناسی