بررسی مبنای فقهی و حقوقی حریم خطوط برق ایران- قسمت 16

دانلود پایان نامه ارشد
 • – به موجب تصويب ‌نامه شماره29052 مورخ 8/10/1347. 
 • – به موجب تصويب ‌نامه 9145/ت22293ه. مورخ26/2/80. 
 • – بخش‌نامه شماره100/30/74665 مورخ 25/12/83 وزارت نيرو. 
 • – بخش‌نامه شماره100 /10/ 1820مورخ20/2/84 وزارت نيرو. 
 • – مطابق تبصره2 ماده 18قانون سازمان برق ايران. 
 • – بخش‌نامه شماره 24924/2544/505 مورخ18/10/73 وزارت نیرو. 
 • – ماده10تصويب ‌نامه شماره 29052حريم خطوط هوايي انتقال و توزيع نيروي برق مصوب 8/10/1347. 
 • – حمید رشیدی، پیشین، ص328. 
 • – همان، ص329. 
 • – مرتضی سرمد، حقوق آب، انتشارات عدالت گستر، 2ج، ش21، 1386، ص167. 
 • – سید مهدی کمالان، قانون مدنی، انتشارات کمالان، چاپ هفتم، 1393، ص112. 
 • – حمید رشیدی، پیشین، ص331. 
 • – مهدخت بروجردی، «حریم خصوصی درجامعه اطلاعاتی، www.iranwsis.ir/Default.asp. 
 • – سید مهدی کمالان، پیشین، 1393، 114. 
 • – ماده 1 قانون قنوات مصوب 6/6/1309. 
 • – عاطفه زاهدی، قانون مدنی، انتشارات جنگل جاودانه، چاپ هفتم، 1393، ص114. 
 • – همان، ص114. 
 • – سیدحسین صفایی، پيشين، ص270. 
 • – محقق‌ قمی‌، جامع‌الشتات، انتشارات کیهان، قم، چاپ سوم، 1424، ص232. 
 • – امامی سید حسن، حقوق مدنی، پيشين، ص121. 
 • – همان، ص۲۲۹. 
 • – احمد متین دفتری، مجموعه رویه قضایی حقوقی، انتشارات رهام، تهران، 1387، ص۲۹۵. 
 • – محمدجعفر جعفری لنگرودی، حقوق اموال، پیشین، ص۳۲۳. 
 • – محمد حسین پور احمدی، حریم در حقوق ایران و فرانسه، پایاننامه کارشناسی ارشد، 1384، ص64. 
 • – حسن امامی، پیشین، ص124. 
 • – ماده۱۳۷ قانون مدنی. 
 • – ماده ۱۳۸ قانون مدنی. 
 • پایان نامه

  Previous Entries بررسی مبنای فقهی و حقوقی حریم خطوط برق ایران- قسمت 13