بررسی مبنای فقهی و حقوقی حریم خطوط برق ایران- قسمت 15

دانلود پایان نامه ارشد
 • – همان، ص۱80. 
 • – سیدمرتضی موسوی خلخالی، تقریر، قم، موسسه مطبوعاتی اسماعیلیان، چاپ سوم،1425، ص326. 
 • – میرفتاح حسینی مراغی، العناوین، قم، موسسه معارف اسلامی، چاپ اول، ج۱، ص۳۱۷. 
 • – ر.ک:حمید بهرامی احمدی، سوء استفاده از حق، پایاننامه کارشناسی ارشد، 1388، ص۳۳۲. 
 • – میرفتاح حسینی مراغی، پیشین، ص۳۱8. 
 • – ناصرکاتوزیان، اموال و مالکیت، چاپ نوزدهم، انتشارات شرکت سهامی، 1391، ص۲۲8. 
 • – جمال الدین حسن حلی، تذکره الفقهاء، 1424ه.ق، قم، موسسه معارف اسلامی، ، ج۲، چاپ سنگی ، ص۴۱۰
 • – شهید ثانی، منهاج الصالحین، 1423ه.ق، پژوهشگاه علمی تخصصی شهید صدر (ره)، ج۲، پاورقی ش۲، ص۴۰9. 
 • – حرّعاملی،پيشين، ج۱۷، ص۳۴۳. 
 • – روح الله خمینی، استفتائات، پيشين، ص۵۸۶. 
 • – همان، ص۵۸۷. 
 • – روح الله خمینی، تحریر الوسیله، پيشين، ص۱۹۱. 
 • – جلال الدین عبدالرحمن سیوطی، الحاوی للفتاوی، (به کوشش محمدعلی توحیدی) قم، انتشارات انصاریان، 1427ه. ق، ج۱، ص۱۹۰- ۱۷۸. 
 • – علي حیدر، پیشین، ص311. 
 • – همان، ص۲۵۶. 
 • – ابن حزماندلسی، المحلّی، دارالجلیل، بیروت1423 ، ج۸، ص۲۳۹. 
 • – ابوبکرکرجی، انباط المیاه الخفیه، ناشركتابخانه آيه‏ اللّه ‏نجفي مرعشي، قم، چاپ هفتم، 1427ه.ق، ص2. 
 • – سیدحسین عرب باغ، قواعد الاسلام، ج1و2، چ دهم،نشر ققنوس، قم، 1424ه.ق، ص271 
 • – مولی محمدصالح مازندرانی، شرح اصول کافی، تهران: مکتب الاسلامیه، 1421ق، ص241 
 • – محقق حلی، شرایع الاسلام، پيشين، ص116. 
 • – روح الله خمینی، البیع، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره)، قم، 1386، ص337- 381. 
 • – همان، ص338. 
 • – همان، ص339. 
 • – جلال الدین عبدالرحمن سیوطی، پیشین، ص184. 
 • – سیدحسن امامی، حقوق مدنی، انتشارات سمت، چاپ هفتم، 1389، ج1، ص۱۲۲. 
 • – محمدجعفر جعفری لنگرودی، حقوق اموال ، پيشين، ص۳۳۱. 
 • – محقق حلی، شرایع الاسلام، پيشين، ص۷۹۳. 
 • – حسن امامی، پیشین، ص۱۲۳. 
 • – ناصرکاتوزیان، قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی، چاپ بیست وسوم، شرکت سهامی انتشار، 1388، ص۲۲۸. 
 • – سیدمرتضی موسوی خلخالی، پیشین، ص231. 
 • – سیدعلی شاه باغ حائری، شرح قانون مدنی، انتشارات ققنوس، 1389، ج1، ص97 
 • – سید حسن امامی، پیشین، ص121. 
 • – همان، ص122 
 • – سیدحسین صفایی، حقوق مدنی، انتشارات سمت، 1389،ج1، ص270 
 • – همان، ص271 
 • – ناصرکاتوزیان، اموال و مالکیت، چاپ نوزدهم، انتشارات شرکت سهامی، 1391، ص258. 
 • – ناصرکاتوزیان، قانون مدنی درنظم حقوقی کنونی، پيشين، – ص96. 
 • – روح الله خمینی، تحریرالوسیله، پيشين، – ص379. 
 • – محمد جعفر جعفري لنگرودی، حقوق اموال، پيشين، شماره448. 
 • – ماده 136 قانون مدنی. 
 • – آئین نامه حفظ و تعیین بستر و حریم رودخانه ها وانهار و مسیل ها و شبکه های آبیاری و زهکشی مصوب13/9/50 و 8/2/53 وآئین نامه اجرایی قانون حفظ وتثبیت کناره و بستر رودخانه های مرزی مصوب18/12/63. 
 • – آئین نامه تعیین حد بستر حریم رودخانه ها، انهار، ومسیل ها و مرداب ها و برکه های طبیعی مصوب 12/4/70 و 24/9/79. 
 • – آئین نامه حفظ و تعیین بستر و حریم رودخانه ها وانهار و مسیل ها و شبکه های آبیاری و زهکشی مصوب13/9/50 و 8/2/53 وآئین نامه اجرایی قانون حفظ وتثبیت کناره و بستر رودخانه های مرزی مصوب18/12/63. 
 • – آئین نامه تعیین حد بستر حریم رودخانه ها، انهار، ومسیل ها و مرداب ها و برکه های طبیعی مصوب 12/4/70 و 24/9/79. 
 • – حمید رشیدی، قانون توزیع عادلانه آب در آئینه حقوق ایران، نشر دادگستر، 1388 ، ص237. 
 • – همان، ص238. 
 • – آئین نامه حریم دریاچه احداثی پشت سدها مصوب22/7/46. 
 • – قانون اراضی مستحدث و ساحلی مصوب 29/4/1354. 
 • – سید حسین صفایی، پيشين، ص270. 
 • – براساس حدیث شریف«لاضرر و لاضرر فی الاسلام»که از احادیث معتبر اسلامی است و ضرر رسانیدن و وجود ضرر در قواعد منع شده است. 
 • – سیدحسین صفایی، پیشین، ص277. 
 • – عبدالله شفایی، بررسی ماهیت‌ حقوقی ‌و فنی‌ حریم‌، مجله فقه، بهار1384- شماره43، ص107- 160. 
 • – همان، ص107–160. 
 • – همان، ص107–160. 
 • – همان، ص107–160. 
 • – بند 9 ماده50 قانون برنامه وبودجه سال1351. 
 • – راي وحدت رویه شماره4، هيئت عمومي ديوان عدالت اداري.، روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران،سه شنبه 28 دی ماه 1379. 
 • – تصويب ‌نامه شماره 29052حريم خطوط هوايي انتقال و توزيع نيروي برق مصوب 8/10/1347. 
 • – بخش‌نامه شماره62337 /30/100 مورخ10/5/85. 
 • – عباس علیزاده، بررسی ماهيت حقوقي حريم خطوط انتقال و توزيع نيروي برق، ماهنامه صنعت برق، ش155، 1388، ص43. 
 • – همان، صص44و45. 
 • – همان، ص46. 
 • – منصور جهانگیر، قانون مدنی، انتشارات دوران، 1393، چاپ یازدهم، ص113. 
 • – همان، صص116و27. 
 • – عباسعلیزاده، پیشین، ص47. 
 • پایان نامه
  Previous Entries بررسی مبنای فقهی و حقوقی حریم خطوط برق ایران- قسمت 13