بررسی مبنای فقهی و حقوقی حریم خطوط برق ایران- قسمت 14

دانلود پایان نامه ارشد

Supervisor (s):
Dr. Kamaladdin Herisinejad
Advisor (s):
Dr. seyed Mohammad Tagi Alavi
Researcher:
Jamshid hoseinzade
Date:
Summer2014

 1. – اسماعیل بن حمادا لصحاح جوهری، تاج اللغه و صحاح العربیه، چاپ احمد عبدالغفور عطار، بیروت، چاپ افست تهران، ج۵، 1388، ص۱۸۹۵. 
 2. – الپترس البستانی، دایره المعارف، انتشارات اندیشه، چاپ سوم، ج۷، 1387، 54. 
 3. – فخرالدين بن محمد طریحی، مجمع البحرین، چاپ محمد سمامی حائری، قم1429ه. ق، ج۶، ص۳۹(باتلخیص).

 4. – یاقوت حموی، معجم البلدان، چاپ مهدی عوازم قطیفی، قم۱۴۱۹، ج۲، ص۲۸۹. 
 5. – محمدحسن نجفی، جواهر الکلام، چاپ الاسلامیه، ج۳۸، 1425، ص۳۴
 6. – حسن بن یوسف حلی، تذکره الفقها، قم، چاپ سنگی، انتشارات امیرالمومنین، 1427، ج۲، ص۴۱۳. 
 7. – محمد جواد مغنیه، فقه الامام جعفر الصادق(ع)، انتشارات چاپ اسماعيليان نجفي قم.1424، ج ۵ و ۶، ص۴۹. 
 8. – علی حیدر، دررالحکام، انتشارات آل البيت قم، 1425، ج۱۰و۱۱، ص۳۰۳. 
 9. – علی اکبر دهخدا، لغت نامه، جلد دوازده، دانشگاه تهران، ج6، 1389، ص7819. 
 10. – حسن عمید، فرهنگ عمید، 1387، ج2، ص931، 
 11. – محمد عبدالباقی، فوائد المعجم المفهرس القرآن کریم، انتشارات22بهمن ونجف اشرف: مطبعه العلمیه.ج۲، 142، ص188. 
 12. – حميد طبیبیان، فرهنگ لاروس عربی فارسی، انتشارات آرمانسبز، 1383ج1، ص823. 
 13. – محمد جعفرلنگرودی، حقوق اموال، گنج دانش، چاپ دهم، 1391، ص448. 
 14. – نادر کریمیان سردشتی، دانش نامه آب وآب شناسی درفقه و روایات اسلامی،نشر بنیاد دایره المعارف اسلامی، 1383ص111. 
 15. – ابوبکر کرجی، انباط المیاه الخفیه، ناشركتابخانه آيه‏ اللّه ‏نجفي مرعشي، قم، چاپ هفتم، 1427ه.ق، ص108. 
 16. – همان، ص109. 
 17. – همان، 110. 
 18. – محمدبن یعقوب کلینی، الکافی، تهران، دارالکتب الاسلامیه، 1425ه.ق.ص451. 
 19. – همان، ص452. 
 20. – همان، ص453. 
 21. – همان، ص453. 
 22. – محقق حلی، شرایع الاسلام، ج3، ترجمه ابوالقاسم احمدیزدی، 1425ه.ق، ص1340- 1347. 
 23. – روح الله خمینی ، تحریر الوسیله، قم: انتشارات آثار امام، چاپ بیست و دوم، ج3، 1431ه. ق، ص379. 
 24. – همان، ص1344. 
 25. – همان، ص379. 
 26. – همان، ص352. 
 27. – همان، ص 353. 
 28. – همان، ص355. 
 29. – محمد حسن نجفی، جواهر الکلام، چاپ الاسلامیه، ج۳۸، 1425، ص۳۴. 
 30. – عباس زراعت، حریم املاک، (پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تهران).1386، ص54. 
 31. – ثقه الاسلام کلینی، فروع کافی، تهران، دارالکتب الاسلامیه، ۱۳۶۳، ج۵، ص۲۹۵، ح۲. 
 32. – محمد بن حسن طوسی، تهذیب‌ الاحکام، چاپ محمدرضا انصاری قمی، قم، ج۷، 1425، ص۱۴۵، ح۶۴۴. 
 33. – عبدالعزیز براج، المهذب، بیروت، دارالمفید، ج2، ۱۴۱۴هـ.ق، ص۳۱. 
 34. – ابومنصورحلی؛حسن بن سدید یوسف بن زین الدین علی بن مطهر، مختلف الشیعه، چاپ زنجانی، قم1427، ج۶، ص۱۷۱. 
 35. – حر عاملی، وسایل الشیعه، چاپ سمامی ، قم، 1427، ج۱۷، ص۳۴۲- ۳۴5. 
 36. – حرعاملی، پیشین، ص۳۴۲.. 
 37. – علامه مجلسی، مرآه العقول، ج۱۷، ص۳۴۴. 
 38. – همان، ص۳۹۸. 
 39. – محمدحسن نجفی، پیشین، ص۴۵. 
 40. – جمال الدین فاضل مقداد، نقیح الرائع، ج1، قم:موسسه مطبوعاتی اسماعیلیان، 1387 ه. ق، چاپ سنگی، ص۱۰۱. 
 41. – محمدحسن نجفی، پیشین، ص۳5. 
 42. – حرعاملی، پیشین، ص۳۴4. 
 43. – همان، ص۳۴5. 
 44. – محمدحسن نجفی، پیشین، ص۴۶. 
 45. – سيد احمد خوانساری، جامع المدارک، 1425ه.ق، قم، موسسه معارف اسلامی، ج۵، ص۲۳۹. 
 46. – ابومنصورحلی، حسن بن سدید یوسف بن زین الدین علی بن مطهر، پیشین، ص۱۷۱- ۱۷۲. 
 47. – شیخ زین‌الدین بن علی بن احمد عاملی جبعی شهیدثانی، منهاج الصالحین، 1423ه.ق، پژوهشگاه علمی تخصصی شهید صدر (ره)، ج۲، پاورقی ش۲، ص۱۸۱. 
 48. – محمد باقر بن محمد مؤمن سبزواری، کفایه الاحکام، 1427، چاپ سنگی، ص۲۴۰و۲۴۱. 
 49. – سیدمحمد باقر صدر، منهاج الصالحین با تعلیقه شهید صدر، پژوهشگاه علمی تخصصی شهید صدر (ره) ، ج۲، ص۱۸۱. 
 50. – محمدحسین کاشف الغطا، تحریر المجله، قم، انتشارات مدرسه فیضیه، ، 1425، ج۲، ص۲۵۶. 
 51. – محمد جواد مغنیه، پیشین، ج۵ و۶، ص۵۰. 
 52. – محمداسحاق فیاض، الاراضی، نشر اخوانه، بغداد، 1427، ص۱۳۸. 
 53. – سید ابوالقاسم خویی، منهاج الصالحین، با فتاوی حسین وحید خراسانی، 1423، ج۳، ص۱۷۸. 
 54. – همان، ص۱۷9 
 55. پایان نامه
Previous Entries بررسی مبنای فقهی و حقوقی حریم خطوط برق ایران- قسمت 13