بررسی مبنای فقهی و حقوقی حریم خطوط برق ایران- قسمت 12

دانلود پایان نامه ارشد

پوراحمدی محمدحسین، حریم در حقوق ایران و فرانسه، (پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی).

 1. جعفری لنگرودی، محمد جعفر، حقوق اموال، گنج دانش، چاپ دهم، 1391.
 2. حامد، محمد صادق. منوچهر حبیبی؛ تاریخ صنعت برق در ایران، انتشارات شرکت تحقیقات، آموزش و بهره وری برق تهران( تاب نیرو)، تهران: بهمن 1385.
 3. دهخدا، علی اکبر، لغت نامه، جلد دوازده، دانشگاه تهران، ج6، 1389.

رشیدی حمید، فرهنگ اصطلاحات آب و برق، انتشارات دادگستر، تهران 1378.
______، قانون توزیع عادلانه آب در آئینه حقوق ایران، نشر دادگستر، 1388.
زاهدی عاطفه، قانون مدنی، انتشارات جنگل جاودانه، چاپ هفتم، 1393.
زراعت عباس، حریم املاک، (پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تهران). 1386.
سرمد، مرتضی، حقوق آب، انتشارات عدالت گستر، 2 ج، ش21، 1386..
شاهباغ حائری، سید علی، شرح قانون مدنی، انتشارات ققنوس، 1389، ج1،.

 1. شفایی، عبدالله، بررسی ماهیت‌ حقوقی‌ و فنی‌ حریم‌، مجله: فقه ، بهار 1384 – شماره 43.
 2. صفایی، سید حسین، حقوق مدنی، انتشارات سمت، ج1، 1389.

علیزاده، عباس، بررسی ماهيت حقوقي حريم خطوط انتقال و توزيع نيروي برق، ماهنامه صنعت برق، ش155، 1388.

 1. عمید، لغتنامه عمید، انتشارات گنج دانش، چاپ هفدهم، 1387،، ج2.
 2. کاتوزیان، ناصر، اموال و مالکیت، چاپ نوزدهم، انتشارات شرکت سهامی، 1391.
 3. ________، حقوق مدنی، بحث حریم، به نقل از سرمد، مرتضی، حقوق آب، جلد اول چاپ آرمان، تهران 1386.
 4. ________، قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی، چاپ بیست وسوم، شرکت سهامی انتشار، 1388.
 5. کریمیان سردشتی، نادر، دانش نامه آب وآب شناسی درفقه و روایات اسلامی، نشر بنیاد دایره المعارف اسلامی، 1383.

کمالان سیدمهدی، قانون مدنی، انتشارات کمالان، چاپ هفتم، 1393.
محقق‌ قمی‌، جامع‌الشتات، انتشارات کیهان، قم، چاپ سوم، 1424 .
مدنیان، غلامرضا، حفاظت قانونی از منابع آبهای داخلی، پایان نامه کارشناسی ارشد، تهران، دانشگاه شهید بهشتی، 1377.
منابع عربی و فقهی
اندلسی، ابن حزم، المحلّی، دارالجلیل، بیروت1423،، ج۸.

 1. براج، عبدالعزیز، المهذب، بیروت، دارالمفید،، ج 2، ۱۴۱۴ هـ. ق.

بهرامی احمدی، حمید، سوء استفاده از حق، پایاننامه کارشناسی ارشد، 1388.
 

 1. حلی، ابومنصور حسن بن سدید یوسف بن زین الدین علی بن مطهر، مختلف الشیعه، چاپ زنجانی، قم، 1427، ج۶. 

حلی، جمال الدین حسن، تذکره الفقهاء،1424ه. ق قم: موسسه معارف اسلامی، ، ج۲، چاپ سنگی   .
حلی، حسن بن یوسف، تذکره الفقها، قم، چاپ سنگی، انتشارات امیرالمومنین، 1427، ج۲.
حموی، یاقوت، معجم البلدان، چاپ مهدی عوازم قطیفی، قم ۱۴۱۹، ج2.
حیدر علی، درر الحکام، انتشارات آل البيت قم. ، 1425، ج۱۰و۱۱.
خمینی، روح الله، استفتائات امام خمینی، انتشارات آثار امام خمینی، 1425، ج۲.

 1. _________، تحریرالوسیله، قم، انتشارات آثار امام، چاپ بیست ودوم ، ج3، 1431ه ق.
 2. _________، البیع، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره)، قم، 1386.

الخوانساري، السيد احمد، جامع المدارك في شرح المختصر النافع لمؤلفه الفقيه، سماحه الحجه آيه الله الحاج مد ظله العالي علق عليه علي اكبر الغفاري الناشر مكتبه الصدوق – طهران الجزء الاول – الطبعه الثانيه 1385 ه‌ ش كلمه المحشى، ج۵.
خوانساری، سيد احمد، جامع المدارک، 1425ه. ق، قم: موسسه معارف اسلامی، ج. 
خویی، سید ابوالقاسم، منهاج الصالحین، با فتاوی حسین وحید خراسانی، 1423، ج۳.
____________، منهاج الصالحین، با فتاوی حسین وحید خراسانی، چاپ الاسلامیه، 1427ه. ق، ج۳.
سبزواری، محمدباقر بن محمد مؤمن، کفایه الاحکام، ناشر كتابخانه آيه‏اللّه‏ نجفى مرعشى، قم، چاپ سنگی.
سیوطی، جلال الدین عبدالرحمن، الحاوی للفتاوی، (به کوشش محمد علی توحیدی) قم: انتشارات انصاریا ن، 1427ه ق. ، ج۱.

 1. شهید ثانی، مسالک الافهام، قم : انتشارات22 بهمن ونجف اشرف، مطبعه العلمیه، 1425، ج۱۲.
 2. الصحاح جوهری، اسماعیل بن حماد، تاج اللغه و صحاح العربیه، چاپ احمد عبدالغفور عطار، بیروت، چاپ افست تهران، ج۵، 1388.

صدر، سید محمدباقر، منهاج الصالحین با تعلیقه شهید صدر، پژوهشگاه علمی تخصصی شهید صدر (ره) ، ج۲.
طبیبیا،ن حميد، فرهنگ لاروس عربی فارسی، انتشارات آرمان سبز، 1383ج1.

 1. طریحی، فخر الدین بن محمدعلی، مجمع البحرین، چاپ محمد سمامی حائری، قم 1429ه ق.
 2. طوسی، محمدبن حسن، تهذیب‌الاحکام، چاپ محمدرضا انصاری قمی، قم، ج۷، 1425.

عاملی، حر، وسایل الشیعه، مجمع البحرین، چاپ محمد سمامی حائری، قم، 1427، ج۱۷. 

  پایان نامه
Previous Entries بررسی مبنای فقهی و حقوقی حریم خطوط برق ایران- قسمت 6 Next Entries بررسی مبنای فقهی و حقوقی حریم خطوط برق ایران- قسمت 14