باکتري، باکتريوم، کورينه

دانلود پایان نامه ارشد

شده از يك آمين و يك آلدهيد، دسته مهمي از ليگاندها هستند كه از طريق نيتروژن آزومتين به يونهاي فلزي متصل ميشوند [54]. فعاليت كاتاليتيكي در هيدروژندار کردن الفينها ، خواص فوتوكروميك و توانايي كمپلكس شدن با فلزات واسطه ازجمله ويژگيهاي بازهاي شيف ميباشند [55]، [53]. به نظر ميرسد کمپلکسهاي بازهاي شيف روي نقش مهمي در سيستمهاي زيستي ايفا ميكنند [56-58] و از لحاظ بيوشيميايي، تجزيهاي و ضد ميكروبي بسيار با اهميت هستند[59]، [60].
کمپلکسهاي فلزات Pt(II) ،Cu(II) و Pd(II) با بازشيفي به فرمول کلي MeCONHCH2CH2N=CHPy تهيه و خواص ضدتومور آن بر روي سلولهاي سرطاني بررسي شده است. از ميان اين کمپلکسها، کمپلکس مس کاملاً در آب محلول بوده و خواص ضدتوموري قابل توجهي نسبت به پلاتين و پالاديم از خود نشان ميدهد. بعلاوه، از ديگر مزاياي اين کمپلکس انتخاب گري بالاي آن نسبت به سلولهاي سرطاني است[61].
همچنين ميتوان به خاصيت ضد باکتري ترکيبهاي باز شيف اشاره کرد. کمپلکسهاي باز شيف منگنز بدست آمده از تراکم 2-هيدروکسي-1-نفتالدهيد با آمينواسيدهاي گليسين، آلانين، هيستيدين و تريپتوفان تهيه و شناسايي شدهاندکه خواص ضد باکتريايي داشته و به طورقابل ملاحظهاي مانع رشد بسياري از باکتريها و قارچها ميشوند[62]. در مورد اکثر ترکيبهاي پلاتين و پالاديم ميتوان آزمايشهاي ضدتومور، ضد باکتري، ضد قارچ و ضد مخمر را انجام داد. کمپلکسهاي بازشيف در تهيه آنزيمهايي مصنوعي29 نيز کاربرد دارند. به عنوان مثال کمپلکس باز شيف Cr(salophen) در نقش يک آنزيم مصنوعي قادر است تا در برخي واکنشهاي زيستي به عنوان کاتاليست عمل کند[63].

1-13- باکتري
باکتريها گروهي از موجودات تک سلولي ذره بيني هستند که پوشش بيروني نسبتاً ضخيمي آنها را احاطه کرده است. اين موجودات ساختار سادهاي دارند و به گروه پروکاريوتها تعلق دارند. باکتريها متنوعترين و مهمترين ميکروارگانيسمها هستند. تعداد کمي از آنها در انسان، حيوانات و گياهان بيماريزا هستند. بطور کلي بدون فعاليت آنها، حيات بر روي زمين مختل ميگردد. يوکاريوتها از موجودات زنده شبيه باکتري بوجود آمدهاند. نظر به اينکه باکتريها ساختمان سادهاي داشته و ميتوان به آساني بسياري از آنها را در شرايط آزمايشگاه کشت داد وتحت کنترل در آورد، ميکروب شناسان مطالعه وسيعي درباره فرآيندهاي حياتي آنها انجام دادهاند[64].
افزايش در ميزان مرگ و مير، در ارتباط با بيماريهاي عفوني، به طور مستقيم مربوط به باکتري‌هايي است که نسبت به آنتي بيوتيکها از خود مقاومت نشان ميدهند. توسعه عوامل ضد باکتريايي جديد با سازوکارهاي نوين و کارآمدتر قطعاً نياز ضروري در پزشکي است. باز هاي شيف به عنوان يکي از ترکيبات ضد باکترياي معرفي شدند، به عنوان مثال N-ساليسيدن-2-هيدروکسي آنيلين بر عليه مايکو باکتريوم توبر کلوزيس که باکتري مولد بيماري سل ميباشد، موثر بوده است‌
[65-68].

1-13-1- اشرشيا کولی30
اشرشيا کولي که به « اي کُلاي» يا کُلاي باسيل نيز معروف است، يک باکتري گرم منفي از خانواده انتروباکترياسه بوده که در سال ۱۸۵۵ کشف شد. اين باکتري بيهوازي و بدون اسپور مي‌باشد. باکتري‌هاي اشيرشيا کولي، اغلب متحرک مي‌باشند. اشرشيا کولی يکي از اولين باسيلهاي رودهاي است که شرح و کشت داده شده است و ساکن طبيعي رودهي انسان و حيوانات ميباشد. اشرشیاکولی در اين محل عامل نادر گاستروانتريت31 و اختلالات گوارشي محسوب ميشود، ولي عامل مهم عفونتهاي مجاري ادراري و سپتي سِمي32 نوزادان و مننژيت33 ميباشد. اين باکتري انتشار وسيع داشته و در ‌سرتا‌‌سر دنيا در روده انسان و حيوانات خون گرم و خون سرد يافت ميشود، به همين دليل از آنها به عنوان معرف آلودگي آب با مدفوع استفاده ميکنند. اشرشیاکولی ابزار فيزيولوژيستها و ژنتيکدانان ميکروبي ميباشد. اين باکتري مدتها جزو باکتريهاي همسفره غير بيماريزا محسوب ميشد، ولي امروزه نقش آنها به عنوان عامل فرصت طلب و عامل مولد عفونت مورد قبول همگان قرار گرفته است. اغلب تيپهاي اين باکتري در روده بيماريزا نيستند ولي برخي از تيپهاي آن با توليد سم و آسيب مستقيم و تهاجم بافتي مي‌توانند ايجاد اسهال بنمايند. اسهال اغلب خفيف است ولي در تيپهاي مهاجم تر مي‌تواند خوني باشد. اسهال مسافران اغلب نيازي به درمان آنتي بيوتيکي ندارد و فقط بايد اتلاف آب و الکتروليت را جبران نمود وکمتر از يک هفته بهبود مي‌يابد. ولي در موارد شديد از کينولون‌ها مانند سيپروفلوکساسين34 و ناليدوکسيک اسيد35 مي‌توان استفاده کرد شکل (1-37) [69]،[70].

شکل (1-37) تصوير ميکروسکوپي باکتري اشرشيا کولي

1-13-2- استافيلوکوکوس اورئوس36
استافيلوکوکوسها از نخستين باکتريهاي بيماريزايي هستند که شناخته شدهاند. استافيلوکوکوس اورئوس کوکسي گرم مثبت و بي‌هوازي اختياري است که مهمترين گونه در جنس استافيلوکوکها از نظر پزشکي محسوب مي‌شوند. گاهي اوقات به اين باکتري، استافيلوکوک طلايي نيز مي‌گويند. اورئوس در زبان لاتين به معناي طلايي است [71]. استافيلوکوکوس اورئوس اولين بار در سال ۱۸78 توسط کخ37 در چرک مشاهده شد و در سال 1880 توسط پاستور در محيط مايع کشت گرديد و روزنباخ در سال 1884 کشت خالص باکتري را تهيه نمود. استافيلوکوکوس از واژه يوناني استافيلو به معني خوشه انگور گرفته شده است. استافيلوکوکها در طبيعت انتشار وسيع داشته وغالباً به صورت ميکروفلور طبيعي پوست، بيني و بخش فوقاني دستگاه تنفس ديده ميشوند [72]. استافيلوکوک اورئوس، گستره وسيعي از عفونت‌ها از عفونت‌هاي ساده پوستي مانند جوشدانه، کورک، کفگيرک، گل مژه و آبسه38 گرفته تا بيماري‌هاي تهديد کننده زندگي مانند پنوموني39، مننژيت، استئوميليت40، اندوکارديت41، سندرم شوک سمي42 و سپتي سمي را ايجاد مي‌نمايد [71]. پس از کشف پني سيلين، در ابتدا از اين دارو براي درمان عفونت‌هاي استافيلوکوکي استفاده مي‌شد اما روز به روز به مقاومت آنتي بيوتيکي عليه پني سيلين افزوده شد بهطوريکه در سال ۱۹۵۰، ۴۰ درصد سويه‌هاي بيمارستاني به پني سيلين مقاوم شدند و اين ميزان در سال ۱۹۶۰ به ۸۰ درصد رسيد. آنتي بيوتيک‌هاي آمينوگلوکوزيدي مانند جنتامايسين43، استرپتومايسين44 و کانامايسين زماني به خوبي عليه استافيلوکوک‌ها جواب مي دادند اما استافيلوکوک به مرور زمان به اين آنتي بيوتيک‌ها نيز مقاوم شد شکل (1-38)[70].

شکل (1-38) تصوير ميکروسکوپي باکتري استافيلوکوکوس اورئوس

1-13-3- سالمونلا45
سالمونلاها دسته بزرگي از باسيلهاي گرم منفياند که اندازه آنها به طول 1 تا 3 و عرض5/0 تا 8/0 ميکرون مي باشد [73-76]. نامگذاري سالمونلا از نام سالمون46دامپزشک باکتري شناس منشأ گرفته است. بيماري ناشي از سالمونلا داراي سه حالت اصلي شامل تب روده اي (تيفوئيد)، باکتريمي47( وجود باکتري در خون) و آنتروکوليت ميباشد و هر يک ميتواند باعث بروز عوارض متعددي از قبيل تب، سردرد، کندي ضربان قلب، استفراق، اسهال، ازدياد حجم کبد و طحال، تورم کيسه صفرا، زخم و ضايعات مفصلي گردد [77-79]. آنتروکوليت48 معمولاً يک بيماري خود محدود است و بدون درمان برطرف ميگردد و بهترين روش، درمان محافظتي و جبران مايعات از دست رفته ميباشد. سفترياکسون49 چاره درمان براي تب رودهاي يا سپتي سمي (عفونت خون) است. داروي مناسب جهت درمان سالمونلوز در انسان کلرامفنيکل50 است ولي به دليل امکان بروز کم خوني کمتر مورد استفاده قرار ميگيرد. ساير داروهاي مناسب شامل آمپي سيلين، آموکسي سيلين و تري متوپريم51 ميباشد. عفونتهاي سالمونلايي اساساً به وسيله بهداشت عمومي و رفتارهاي فردي بهداشتي جلوگيري مي‌شوند. پاک سازي صحيح فاضلاب، افزودن کلر به ذخاير آب، شستن دستها پيش از غذا خوردن، پاستوريزاسيون شير و پختن کامل طيور و گوشت همه و همه مهم ميباشند شکل (1-39) [70].

شکل (1-39) تصوير ميکروسکوپي باکتري سالمونلا

1-13-4- سودوموناس آئروژينوزا52
سودوموناس آئروژينوزا يک باکتري ميلهاي گرم منفي با اندازه (5/2×4/0) ميکرون است که معمولاً در محيط يافت ميشود. اين موجود زنده در خاک، آب و ديگر محيطهاي مرطوب يافت ميشود. آئروژينوزا يک پاتوژن (بيماريزا) فرصت طلب است. اين باکتري از سيستم ايمني ضعيف افراد سوء استفاده کرده و در آنها عفونت و سموم مضر براي بافتها ايجاد ميکند. سودوموناس آئروژينوزا سبب عفونتهاي مجاري ادراري، سيستم تنفسي، التهاب و آماس پوست، عفونتهاي بافتهاي نرم، باکتريمي (وجود باکتري در خون)، عفونتهاي استخوان ومفاصل، عفونتهاي معدهاي و روده اي و عفونتهاي سيستميک متنوع به ويژه در بيماران با سوختگيهاي شديد، بيماران مبتلا به سرطان و ايدز که سيستم ايمني آنها سرکوب شده است، مينمايد. سودوموناس آئروژينوزا غالبا نسبت به آنتي بيوتيکهاي معمول مقاومت ميکند، اما برخي انواع به جنتامايسين، توبرامايسين53، کوليستين54 و آميکاسين55 پاسخ ميدهد. جنتامايسين و کربينيسيلين اغلب براي درمان آلودگيهاي شديد کاربرد دارند. چندين نوع واکسن هم مورد آزمايش قرار گرفتهاند اما هيچيک براي استفاده عمومي، به طور رايج در دسترس نيستند شکل (1-40) [70].

شکل (1- 40) تصوير ميکروسکوپي باکتري سودوموناس آئروژينوزا
1-13-5- کورينه باکتريوم رناله56
باکتري ميله اي گرم مثبت ميباشد. کورينه باکتريوم رناله، باکتري ديفتري مانند نسبتاً درشتي است که بهصورت ميلههاي کوتاه و کلفتي ديده ميشود. اغلب يکي از دو انتهاي آن کمي متورم است. طول آن 3 تا 5 ميکرون و عرض آن 5/0 تا 7/0 ميکرون ميباشد. کورينه باکتريوم رناله مانند ساير کورينه باکتريومها فاقد حرکت و هاگ و بهشدت گرم مثبت است. همچنين وجود پيلي در اطراف باکتري موجب شده تا به وسيله ميکروسکوپ الکتروني قابل مشاهده باشد. اين باکتري در تمام محيطهاي عادي آزمايشگاه رشد ميکند. لفظ کورينه، بهمعني گرز از شکل ظاهري باسيل منشأ گرفته است. بهدليل اينکه يکي از طرفين باسيل يا دو طرف آن ممکن است متورم و شبيه گرز باشد. در حال حاضر 3 نوع کورينه باکتريوم رناله از نظر ايمني شناسي، شناسايي شده است که شامل کورينه باکتريوم رناله، پيلوزوم57 و سيستي تي ديس58 ميباشند. اين گونهها بهوسيله خواص بيوشيميايي قابل تفريق ميباشند. اين اجرام بيماريزا و فرصت طلب هستند و جايگاه طبيعي آنها دستگاه ادراري گاو و ساير دامهاي اهلي است و باعث بروز موارد تک گير تورم مثانه و پيلونفريت بالارونده59 ميگردند و از نظر وقوع بيماري، کورينه باکتريوم رناله مهمترين آنهاست. اين باکتري اثري بر گلبول قرمز خون ندارد. گزارشاتي مبني بر درمان موفقيت آميز عفونت هاي ناشي از گروه کورينه باکتريوم رناله با دوز بالاي پني سيلين وجود دارد. اگرچه عود بيماري معمول ميباشد، درمان در صورتيکه به موقع آغاز شوند، رضايت بخش خواهد بود. تأثير درمان بايد از طريق کشت نمونه ادرار مورد ارزيابي قرار گيرد شکل (1-41) [70].

شکل (1-41) تصوير ميکروسکوپي باکتري کورينه باکتريوم رناله با بزرگنمايي 10×

1-13-6- باکتريهاي گرم مثبت و گرم منفي
رنگ‌آميزي گِرم60 يکي از مهم‌ترين و متداولترين روش‌هاي رنگ‌آميزي در ميکروبشناسي است که اولين بار توسط کريستين گرم61 ابداع شد. دراين رنگ آميزي باکتري‌ها بر مبناي رنگ باکتري پس از رنگ آميزي به دودسته گرم مثبت و گرم منفي تقسيم مي‌شوند. رنگ باکتري پس از رنگ آميزي به توانايي حفظ رنگ اول و به عبارتي به ساختمان ديواره سلولي باکتري بستگي دارد. در رنگ آميزي گرم باکتري‌هاي گرم مثبت پس از رنگ آميزي به رنگ بنفش و باکتري‌هاي گرم منفي به رنگ قرمز مشاهده مي‌شوند. گرچه هر دو گروه يعني باکتري‌هاي گرم مثبت و منفي داراي ديواره مي‌باشند ولي فرق بين اين دو گروه مربوط به خواصي است که در ساختمان ديواره سلولي آنها وجود دارد. اساس ساختمان در ديواره سلولي باکتري‌هاي گرم مثبت يک لايه ضخيمي‌است از پپتيدوگليکان62، ولي در باکتري‌هاي گرم منفي ضخامت آن به حداقل مي‌رسد[81].

1-14- قارچ
قارچها ارگانیسمهای هوازی اجباری یا اختیاری هستند و اکثراً بیماریزا هستند و زیستگاه طبیعی آن‌ها آب،خاک و بقایای

پایان نامه
Previous Entries منبع تحقیق درباره سازمان ملل، تجارت آزاد Next Entries منبع تحقیق درباره جبران خسارات