بازار اصفهان

دانلود پایان نامه ارشد

کاملينا کارامدتر عمل نموده و بخشي از مقاومت انسوليني ايجاد شده را جبران نمودند [235]. اخيراً نشان داده شد که در گاوهاي گوشتي در حال رشد، مکمل نمودن روغن ماهي کلسيمي شده که حاوي سطح بالايي از اسيدهاي چرب امگا-3 بود نسبت به زماني که جيره حاوي مقادير بالاتري از اسيدهاي چرب اشباع بود، پاسخ بافت‌هاي مختلف را به انسولين بيشتر نموده و نتيجه گيري شد که پاسخ مشاهده شده در اين تحقيق با نتايج به دست آمده از مدل‌هاي انساني و دامي مشابهت دارد [63].
تأثير اسيدهاي چرب ضروري بر وضعيت آنتي اکسيداني
به منظور بهبود کيفيت تغذيهاي محصولات لبني و گوشتي براي مصرف کنندگان و با تکيه بر اثرات سلامتي که اسيدهاي چرب ضروري خصوصاً اسيدهاي چرب امگا-3 بر دام ميتواند داشته باشد، مکمل نمودن اين منابع از اسيدهاي چرب يک استراتژي تغذيه‌اي ساده و موثر مي‌باشد [16 و 71]. به هر حال، اسيدهاي چرب غير اشباع با چند پيوند دوگانه اهداف ترجيهي به حمله راديکال‌هاي آزاد مي‌باشند که باعث آغاز پروکسيداسيون و القاي تنش اکسيداتيو مي‌گردند. در تحقيقات اوليه نشان داده شد که استفاده از اسيدهاي چرب غير اشباع موجود در روغن سويا که غني از اسيد لينولئيک مي باشد نسبت به روغن زيتون که غني از اسيد اولئيک ميباشد، شاخص‌هاي مختلف پروکسيداسيون را در مدل‌هاي تک معده‌اي افزايش مي‌دهد [240]. در تحقيقي مشاهده گرديد که تزريق دئودنومي روغن آفتابگردان يا کتان به گوسالههاي پرواري منجر به افزايش پروکسيداسيون اسيدهاي چرب ليپوپروتئينها گرديد و همچنين در بين دام‌هايي که دانه‌هاي روغني کامل دريافت کردند، مقدار مالون‌دي آلدهيد پلاسماي دام‌هايي که دانه کتان دريافت کرده بودند و شاخص پروکسيداسيون جيره بالاتري داشتند، افزايش يافت در حالي که دام‌هاي مصرف کننده دانه آفتابگردان که غني از اسيدهاي چرب امگا-6 بود مقدار مالون‌دي آلدهيد افزايشي نشان نداد [245]. اين نتايج مطابق با نتايج قبلي بود که در آن نشان داده شد قابليت پروکسيداسيون اسيدهاي چرب امگا-3 دو برابر شديدتر از اسيد لينولئيک مي‌باشد [76]. سان و همکارن [260] گزارش نمودند تزريق شيرداني اسيد لينولنيک مقدار مالون‌ديآلدهيد را بيشتر نمود و گوبرت و همکاران [102] نيز گزارش نمودند تغذيه 9/17 درصد کتان اکسترود شده که 5 درصد چربي به جيره اضافه نمود توانست پروکسيداسيون را به شدت افزايش داده و دام را در معرض تنش اکسيداتيو قرار دهد. با توجه به اين که تنش اکسيداتيو زمينه ساز بسياري از بيماريها و ناهنجاريها در نظر گرفته ميشود[35]، به نظر ميرسد عدم تامين مقدار کافي منابع آنتي اکسيداني در جيره ممکن است منجر به مشاهده برخي اثرات منفي به دنبال تغذيه اسيدهاي چرب ضروري خصوصاً امگا-3 گردد.

فصل سوم
مواد و روش‌ها
3-1- مواد و روشهاي مربوط به آزمايش اول
3-1-1- مواد شيميايي و محلولها
ماده 2و2-دي فنيل 1-1-پيکريل هيدرازيل (DPPH) از شرکت سيگما14 خريداري شد. تيوباربيتوريک اسيد، محلول فول?ن س?و کالت?و، پتاسيم فروسيانايد، تري کلرو استيک اسيد، کلريد آهن (3)، کلريد آهن (2)، فسفات سديم، موليبدات آمونيوم، کربنات سديم و اسيد سولفوريک از شرکت مرک15 خريداري شد. پوست ساقه دارچين(Cinnamomum zeylanicum)، ريزوم زردچوبه (Curcuma longa)، برگ رزماري (Rosemarinus off?cinalis) و جوانه ميخک (E. caryophyllata Tunb.) از بازار اصفهان خريداري شد.
3-1-2-عصاره گيري از گياهان دارويي
مواد گياهي پس از خشک شدن پودر شد و عصارهگيري طبق روش احمدي و همکاران [7] با کمي تغييرات صورت گرفت. بطور خلاصه، 4 گرم از گياهان پودر شده به داخل شيشههاي قهوهاي ريخته شد و 80 ميلي ليتر از محلول عصاره‌گيري (80 درصد متانول، 5/19 درصد آب مقطر 5/0 درصد اسيد استيک) به آن اضافه شد و به طور دستي مخلوط شد. سپس ويالها به مدت 45 دقيقه در معرض امواج دستگاه اولتراسونيک16 قرار گرفتند. سوسپانسيون به داخل لولههاي فالکون ريخته شد و با سرعت 1500 دور در دقيق به مدت 10 دقيقه سانتريفيوژ گرديد و محلول بالايي به داخل لوله‌هاي قهوه‌اي ريخته شد و نگهداري شد. تمامي مخلوط‌هاي دوتايي، سه تايي و چهارتايي از عصاره‌هاي گياهي با نسبت‌هاي يکسان تهيه گرديد. عصاره‌هاي انفرادي و مخلوط‌ها به نسبت 1 به 10 با حلال رقيق شد و براي آناليزهاي بعدي مورد استفاده قرار گرفت.
3-1-3- اندازه گيري ترکيبات فنلي تام
ترکيبات فنلي تام به روش فولين سيو کالتو که توسط بامداد و همکاران [22] شرح داده شده بود، اندازه گيري شد. نيم ميلي ليتر از عصاره رقيق شد به داخل لوله‌هاي فالکون ريخته شد و با 5/2 ميلي ليتر محلول فولين سيو کالتو رقيق شده (10 درصد) مخلوط شد. 2 ميلي ليتر از محلول 5/7 درصد از کربنات سديم به محلول نهايي اضافه شد و به مدت 15 دقيقه در 45 درجه سانتي گراد کشت شد و جذب نوري نمونهها با دستگاه اسپکتروفتومتر17 در طول موج 756 نانومتر خوانده شد. ترکيبات فنلي تام معادل اسيد تانيک بر هر گرم ماده خشک گياه ، بيان گرديد. اسيد تانيک يک ترکيب فنلي مي‌باشد.
3-1-4- فعاليت زدودن راديکالهاي آزاد به روش DPPH
پنج ميلي ليتر از محلول متانولي DPPHبه غلظت 1/0 ميلي مولار به 1/0 ميلي ليتر عصاره رقيق شده اضافه شد و پس از مخلوط نمودن ، لوله‌هاي حاوي مخلوط در دماي اتاق به مدت 30 انکوبه شد و جذب نوري در طول موج 517 نانومتر خوانده شد. فعاليت زدودن راديکال آزاد طبق فرمول بامداد و همکاران [22] به دست آمد.
3-1-5- اندازه گيري قدرت احيا کنندگي
قدرت احيا کنندگي نمونه‌ها طبق روش پيشنهادي جاياپراکاشا و همکاران [124] اندازهگيري شد. يک ميلي ليتر از عصارههاي رقيق شده به 5/2 ميليليتر از محلول پتاسيم فري سيانايد يک درصد اضافه شد. مخلوط به مدت 20 دقيقه در دماي 50 درجه انکوبه شد و 5/2 ميلي ليتر محلول 10 درصد تري کلرو اسيتيک اسيد به مخلوط اضافه شد و با سرعت 5000 دور در دقيقه سانتريفيوژ شد. 5/2 ميلي ليتر از محلول بالايي به 5/2 ميلي ليتر آب مقطر اضافه شد و 5/0 ميلي ليتر کلريد آهن 1/0 درصد به آن اضافه گرديد و جذب نوري در طول موج 700 نانومتر خوانده شد.
3-1-6- انداز گيري ظرفيت تام آنتي اکسيداني
ظرفيت آنتي اکسيداني تام به روش پريتو و همکاران [221] اندازه گيري شد. احياي موليبدن توسط عصاره‌ها و تشکيل ترکيب فسفوموليبدات سبز رنگ در شرايط اسيدي اندازه گيري شد. نمونه عصاره رقيق شده به مقدار 1/0 ميلي ليتر با 10 ميلي ليتر از محلول واکنش که از 6/0 مولار اسيد سولفوريک، 28/0 ميلي مولار فسفات سديم و 4 ميلي مولار موليبدات آمونيوم تشکيل شده بود، مخلوط گرديد. مخلوط نهايي به مدت 90 دقيقه در دماي 95 درجه سانتي گراد انکوبه گرديد و پس از سرد شدن محلول در دماي اتاق، جذب نوري در طول موج 695 نانومتر خوانده شد.
3-1-7- اندازه گيري ممانعت پروکسيداسيون زرده تخم مرغ رقيق شده در بافر فسفات به روش تيوباربيتوريک اسيد
اثرات ضد پروکسيداسيون عصاره‌ها طبق روش داکر و همکاران [78] اندازه گيري شد. امولسيون 5/2 درصد زرده تخم مرغ در بافر فسفات 1/0 مولار تهيه شد و pH محيط به 4/7 تصحيح شد. پنج ميلي ليتر از امولسيون با 5/0 ميلي ليتر از محلول 1/0 مولار آهن مخلوط شد. عصاره‌هاي رقيق شد به مخلوط فوق اضافه شد و به مدت 1 ساعت در دماي 37 درجه سانتي گراد انکوبه شد. سپس 5/2 ميلي ليتر از محلول 15 درصد تري کلرو استيک اسيد و 5/0 ميلي ليتر محلول يک درصد تيوباربيتوريک اسيد که تازه تهيه شده بود اضافه شد. مخلوط به مدت 10 دقيقه در آب جوش قرار گرفت و پس از سرد شدن با سرعت 3500 دور در دقيقه سانتريفيوژ گرديد. جذب نوري لايه رويي با طول موج 532 نانومتر خوانده شد.
3-1-8- محاسبات و آناليز آماري
تمام آناليزهاي شيميايي حداقل در 3 تکرار انجام شد. تمام آناليزهاي مربوط به مقايسه اثرات آنتي اکسيداني عصاره‌هاي انفردي توسط مدل خطي تعميم يافته توسط نرم افزار آماري SAS ورژن 1/8 آناليز شد. اثرات متقابل بين مخلوط‌هاي دوتايي، سه تايي و چهارتايي عصاره‌ها توسط مقايسات متعامد يا اورتوگنال بررسي گرديد: بدين صورت که مثلاً براي مقايسات دوتايي، اثر آنتي اکسيداني مخلوط دو عصاره با ميانگين اثر آنتي اکسيداني هر يک از دو عصاره مقايسه گرديد. اگر اثر آنتي اکسيداني مخلوط با ميانگين دو عصاره برابر بود اثر تجمعي تعريف گرديد و در غير اين صورت يعني مشاهده تفاوت معني دار بين اثر آنتي اکسيداني مخلوط و ميانگين دو عصاره، اثرات متقابل سينرژيسم يا آنتاگونيسم تعريف گرديد. درصد پاسخ سينرژيسم و آنتاگونيسم مخلوطها از فرمول مقابل محاسبه گرديد:
interaction percentage = [(Robs-Rexp)/Rexp] × 100,
Robs = قدرت آنتي اکسيداني مخلوط عصاره‌ها و Rexp = ميانگين محاسبه شده از عصاره‌هاي انفرادي که در مخلوط شرکت داشتند.
اثرات تجمعي بدين سان تعريف گرديد که بين ميانگين حسابي پاسخ‌هاي آنتي اکسيداني هر يک از گياهان دارويي در مخلوط و پاسخ آنتي اکسيداني مخلوط گياهان دارويي تفاوت معني داري مشاهده نگرديد. اثرات سينرژيسم اين‌گونه تعريف شد که پاسخ آنتي اکسيداني مخلوط گياهان دارويي در مقايسه با ميانگين حسابي هر يک از گياهان دارويي در مخلوط، بيشتر بود. اثرات آنتاگونيسمي اين‌گونه تعريف شد که ميانگين پاسخ آنتي اکسيداني مخلوط گياهان دارويي در مقايسه با ميانگين حسابي هر يک از گياهان دارويي در مخلوط، کمتر بود.
3-2- مواد و روشهاي مربوط به آزمايش دوم
3-2-1- محل اجراي آزمايش، دام‌ها، جيره و تيمارها
اين پژوهش در مزرعه آموزشي – پژوهشي لورک، وابسته به دانشگاه صنعتي اصفهان انجام گرفت که در 40 کيلومتري جنوب غربي اصفهان (جاده نجف آباد به فولاد شهر) در عرض جغرافيايي 32 درجه و 32 دقيقه شمالي و طول جغرافيايي 51 درجه و 23 دقيقه شرقي قرار گرفته است. ارتفاع آن از سطح دريا 1630 متر بوده و داراي اقليم نيمه خشک با تابستان‌هاي خشک است.
در اين آزمايش 20 راس گاو هلشتاين خشک چند شکم زايش با ميانگين وزن 727 کيلوگرم و نمره بدني 6/3 و 12 راس گاو هلشتاين شکم اول زايش با ميانگين وزن 608 کيلوگرم و نمره بدني 26/3 استفاده شد. گاوها بر اساس شکم زايش (چند شکم و يک شکم زايش) و زمان تخميني زايش به طور تصادفي به تيمارهاي آزمايشي اختصاص يافتند. تيمارهاي آزمايشي بشکل فاکتوريل 2×2 شامل فاکتور منبع دانه روغني ( کتان يا سوياي اکسترود شده) و فاکتور افزودن مخلوط گياهان دارويي (حضور يا عدم حضور گياه دارويي) در نظر گرفته شد. بنابراين تيمارهاي آزمايشي به اين صورت بودند: 1- جيره بر پايه دانه کتان اکسترود شده و بدون مكمل گياه دارويي، 2- جيره بر پايه دانه کتان اکسترود شده و مكمل گياه دارويي 3- جيره بر پايه دانه سوياي اکسترود شده و بدون مكمل گياه دارويي و 4- جيره بر پايه دانه سوياي اکسترود شده و مكمل گياه دارويي. اقلام تشکيل دهنده خوراک‌ها در جدول 3-1 و تجزيه شيميايي آنها در جدول 3-2 نشان داده شده است. جيره‌ها توسط نرم افزار جيره‌نويسي گاوهاي شيري دانشگاه کرنل تهيه گرديده و به صورت جيره‌هاي كاملاً مخلوط به گاوها تغذيه شد. در دوره قبل از زايش جيره‌ها به صورت يك وعده در روز و در دوره بعد از زايش به صورت دو وعده در روز به طور دسترسي آزاد (5 تا 10 درصد پس آخر) در اختيار گاوها قرار داده مي‌شد. طي دوره آزمايشي گاوها دسترسي آزاد به آب داشتند. مخلوط کتان اکسترود شده18 از 4/58 درصد دانه کتان اکسترود شده تشکيل شده بود.مقدار چربي مخلوط دانه کتان اکسترود شده 7/25 درصد و حاوي 3/51 درصد اسيد چرب امگا-3 و 17 درصد اسيد چرب امگا-6 بود. مقدار چربي دانه سوياي اکسترود شده 7/18 درصد بود که حاوي 2/48 درصد اسيدهاي چرب امگا-6 بود. مخلوط گياهان دارويي از 60 درصد رزماري، 18 درصد دارچين، 18 درصد زردچوبه و 4 درصد جوانه ميخک تشکيل شده بود. اين مخلوط حاوي 2/67 گرم در کيلوگرم ترکيبات فنلي تام بود و مقدار گياه استفاده شده به ازاي هر راس دام 150 گرم قبل و 170 گرم بعد از

پایان نامه
Previous Entries افراد مبتلا Next Entries اثرات ثابت